IBƏRANIKWA 1

1Akahər ata ka, Mbulum aka fàfəl a gà bàba gà tsir kwa medzige dìŋ. A slərawa gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar a tə̀v tar, ta màwa a tar à bazlam ŋgar ndaka vatwa ŋgìɗ pàmpàm. 2A fàfəlawa kataya, haa tsìkw a ndzera aà mendze kwa aaha kinèhe mandə̀vandə̀v ŋa ya. Ama kinèhe a fàfəl a kwa ka, nda bazlam Kəla ŋgar kuɗa. Nda ahər Kəla ŋgar ata, na Mbulum a ge gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ a. Ŋgat asa mbàŋa na a zla ŋgat a, dìte ka, dukw tserdze ma ge biy ŋgar. 3Ŋgat a riŋ à pèt a à mezlìbe Mbulum ana tì zlìb a dər a, nda tə̀v dzaydzay ŋana i tə̀v ŋgar a. Aɗàbà ŋgat na a zla ba kalkal kàmala Mbulum a, dìte ŋgat na a riŋ à gìs a gà dukw ana tserdze ya, nda bazlam ŋgar ana ndzə̀ɗa ŋa ya. A làmbaɗa vatwa ana Mbulum à pìl a dər à bakal a mburma ya, na dìte ti ne a gà tsəɗaŋŋà lèlè ika miɗ ŋgar a. I dəba ŋa ya ka, a da a mbulum kuɗa. A daha, a ndza aka tsèke ahər mezime Mbulum, mala ndzə̀ɗa batsàh ŋana a kwere a gà dukw tserdze ya. 4Aɗàbà taŋa, Mbulum a ne à Yesuw ka, batsàh ŋa, a zà gà gawla ŋgar fit. Zləm ana a vəlar a tèkeɗè ka, a zà biy tar asa mbàŋa, agəra ana a zalar ka, Kəla gà ya. 5Dìte Mbulum aka tsik aà wùra ilik i lìwiŋ tar a ka: "Kər na kà ne Kəla gà, mbakum ì ne Tsir yak" ka, aka tsik tsìdze. Say aà Yesuw ilik na a tsik ahər a. Dìte a ɗə̀v zləm aà wùra ilik i lìwiŋ tar ata ya, aka gwa ka: "I ti ne a Tsir yak, dìte kər tèkeɗè, kà ne ka, Kəla gà" ka, aka tsik ɓàv tsà asa. 6Ama i tə̀v ana a sàs a Mbulum aà meslirra mandərkwasla Kəla ŋgar mifèndèz ŋana aka gər àhə̀ɗ a ka, a tsik ahər, a gwa: "Say gà gawla gà ana i gər ŋa ya tserdze, tə̀ dzàr gùrmits a bə̀ɗ." 7Ti tsik aà gà gawla Mbulum ka, ta gwa: "Mbulum a ne à tar ka, gà ɓə̀zla meslire ŋgar pəra. Ti ndzìkìɗ ba ka, gà himbiɗ nda gà àràh akwa." 8Ama nda tə̀v Kəla ŋgar ka, a gwaɗar: "Kər ka, Mbulum, mekwere ə̀bay yak ka, ma ndza aà biybiy, ki kwere a gà mburma yak ka, nda ndzer ŋa. 9A sàsak ka, dukw ana ndzer a, dìte kà waya dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsìdze. Aɗàbà taŋa na Mbulum Tsir yak a zla kər, dìte a sə̀ŋgə̀r à kər, a zà biy gà màndàla yak a, dìte ka, maŋgàyà ba mà ràh a gə̀zlə̀ŋ yak zayya lèlè." 10A gwa asa ka: "Kər na Batsàh ŋa ya, ki ge gər àhə̀ɗ akahər ata piŋŋè. Dìte nda ahər yak asa na ki ge gə̀zà mbulum a. 11Alə̀ka gà dukw ata ka, tì ndìv a fit. Ama kər ka, ki ge a riŋ hiywe mbà. Tar ka, ta ge a màndawal, ti nis a kàmala petek a. 12Ki ta peɗe a tar lèplèp kàmala andiw ana ndzə̀ɗa iɗəm asa tsìye. Tà mbìɗ a à tar, kàmala petek ana tà mbìɗ a àba a ya. Ama kər ka, ki mbìɗ àba a tsà dukw yak. Ki ge a màndawal tsìdze." 13Dìte ka, Mbulum aka gwaɗa a wùra ilik i lìwiŋ gà gawla ŋgar a ka: "Ndza aka tsèke ahər mezime gà, haa a pat ana yàa dzà gà ɓə̀zla gùvəl yak aà huɗ sik yak a" tsà. Say a Kəla ŋgar Yesuw ilik na a tsiker a. 14Dìte gà gawla Mbulum dze ana, gà dukùla? Tar ka, gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum ɗekɗek pəra, a slir a tar aà mazlàkà gà mburma ana a sàsar ta mbala ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\