IBƏRANIKWA 10

1Məpàlà àhəm gà Yahuda ka, mendzìkìɗè ba ŋgwal dukw ana Mbulum a vil a kwe a, kə̀ ŋgatakwa ihər a kinèhe ya ɗekɗek pəra. Məpàlà àhəm tar ata ka, a sle a aà məvə̀là a kwa gà dukw ana ndzer ŋa ya tsà. Gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta batsawar duwa kə̀la mive kataya. Gà mburma ata tə zazamawa gà məpàlà àhəm ata ka, ta waya mesìrìke a tə̀v Mbulum. Ama dukw ata ta vəlawar a ka, a sle a aà menè à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar tsà, aɗàbà ta màwa aka məvə̀lar dukw ata kə̀la mive. 2Na mege ti ne a gà ŋgwal ŋa tsəɗaŋŋà ika miɗ ŋgar sik ilik pəra ka, ana ka, bakal tar a wurawa aà tar i gə̀zlə̀ŋ, dìte ta betsewer a duwa asa tsà. 3Ama tsàatsà, gà dukw ata ta batsawar a ka, na dìte bakal tar ana ta gewa ya, mə̀ mà a tarra a gər a kə̀la mive ya ìvaɗ. 4Ti ne dər akaba ŋgwal ŋa tsəɗaŋŋà tsə̀ka, aɗàbà kà sərakwa, gà məmbə̀z mbùlùv sla nda biy vùgùl ka, a sle a aà məpə̀là à tar à bakal tsìye. 5Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana Yesuw Kiristi a dere a aka gər àhə̀ɗ a ka, a gwaɗa a Mbulum: "A sàsak na ta betsek a gà duwa ya, kige tsà ta vilek a gà dukw ŋgìɗ taf masak ŋa ya asa tsà. Ama ka, a sàsak ki ne à ìye a kàmala mburma ya, na dìte ka, i vilek a ba gà ya. 6Gà dukw ata ta batsawa, dìte ta wene a, ta vilek a ya ka, a tsàhən aà kər tsà. Dìte gà dukw ata ta vəlawak agəra məpàlà àhəm aà bakal a ka, a dak a gər tsà asa. Aɗàbà kər kà waya ka, na tà gìs aà kər a àhəm a ìvaɗ. 7Agəra taŋa na ì gwaɗak ka: 'Iye naha, Mbulum Tsir gà, i gik a dukw ana a sàsak a. I ge a ka, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, ti tsik aà ìye ya.' " 8Kàmala taŋa ya, Kiristi a làh megweɗe a Mbulum ka: "A sàsak dukw ana ta betsek a ya, kige tsà ta vilek a duwa ŋgìɗ taf masak ŋa ya tsà. Dìte gà dukw ana ta betsek a, ta weniŋa, i dəba ŋa ya ka, ta vilekiŋa, kige tsà gà dukw ana ta vəlawak agəra məpàlà à bakal tar a ka, a tsàhən aà kər ɓàv tsà asa mbàŋa." A tsik kataya ka, ku mege gà mburma ta gewa gà dukw ata tserdze ya kalkal, kàmala ana məpàlà àhəm Musa a tsik a ter a tèkeɗè ya. 9I dəba ŋa ya ka, Kiristi a gwa asa: "Araha, ìye naha, Mbulum Tsir gà, i gik a dukw ana a sàsak a." Kàmala taŋa ya, Mbulum a mbete iɗəm à gà dukw ana akahər ata ta batsawar a, dìte a mbə̀ɗ aɗəm awiya ŋa avùkw ŋa. 10Aɗàbà Yesuw Kiristi ka, aka ge gà dukw ana a sàs a Mbulum a, agəra ana a vəlar ba ŋgar kàmala dukw taf ana masak ŋa ya. A vəlar ka, sik ilik pəra, i tə̀v ana a mə̀t a tsàra ka, aà biybiy. Kàmala taŋa ya na kinèhe kà nekwa gà tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum, kà nekwa gà mburma ŋgar a. 11Gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum gà Yahuda ka, ta gewa meslire tar kə̀la pat, ta batsawa gà dukw tar ata a Mbulum ndidwè ndidwè kataya. Ama gà dukw ata ka, ti sle aà mibeyera à tar i bakal tar a tsìdze. 12Ama Yesuw Kiristi ka, a vəlar ba ŋgar ka, sik ilik pəra, na a pə̀l dər à bakal gà mburma aà biybiy a. Dìte i dəba ŋa ya ka, a da a ta mendze ba aka tsèke ahər mezime Mbulum. 13I fata kinèhe ka, a riŋ tùŋŋa mandzà ŋa i bə̀ɗ, a bebe a pat ana Mbulum a ti dzè a gà ɓə̀zla menè are ŋgar tserdze aà huɗ sik ŋgar a. 14Kàmala taŋa ya, Yesuw a vəl ba ŋgar a Mbulum sik ilik pəra. A vəl ka, na dìte gà mburma ŋgar ti ne gà tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum a. Mipele ata a pala tar a ka, a waya na ti sime ika miɗ Mbulum ɓərɓər lèlè, aà biybiy a asa. 15Mèzìte Mesife Mbulum tèkeɗè, a riŋ a ɗif a kwe a dər parakkà, gà dukw ata ka, ndzer kaɗə̀ŋ. Malàhalàh ŋa a mà ka, à bazlam Əbay Mbulum, a gwa: 16"Ŋgat a gwa ka, masə̀rà ba gà ana mìi ta gìs a ba nda gà tar aka miɗ mbà ya ka, araha: A pat ata na i ti tike a məpàlà àhəm gà a gə̀zlə̀ŋ tar a, dìte ka, tà gə̀s, tə dzala aaka gà gər. I ge a dər kataya ka, dìte i dəba ŋa ya, tà gìs a àhəm gà kuɗa." 17I dəba ŋa ya, a mà aaka asa, a gwa: "Gà bakal tar ata ka, gwiɗits ti ta mìŋere a a gər a asa tsà, ku mege gà dukw ana ta gewa ŋgwala tsà tèkeɗè ya." 18Aɗàbà taŋa, na Mbulum aka pə̀l à bakal a gà mburma kàmala taŋa ya ka, gà dukw ŋgìɗ ana ta betser a tserdze ya, ta ge a ŋgùlùm asa tsà. 19A kurum gà dàmər gà, agəra Yesuw ana a mə̀t, a dzà à məmbə̀z ŋgar a ka, kàa ŋgatakwa vatwa aà mede a tə̀v ata tsəɗaŋŋà, Mbulum mandzà ŋa iɗəm a. Ar ka, tùwaŋŋà mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a, wùra à hìndìk a kwe aɗəm a asa tsà. 20Aɗàbà Yesuw ka, aka taya iba petek ata ika miɗ kwa ya, aka hə̀ndə̀k a kwa i vatwa ana ki tèkwe a dər a ga ata ya. Taŋa ka, vatwa awiya ŋa ana ki ŋgetekwe a dər mesife ya. Ama petek ata a taya ikaba ya ka, kàmala megweɗe ya: Ba ŋgar ana ta kə̀ɗ aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. 21Batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum kwa a riŋ, a kesle a gà mburma ana i ga i bəra Mbulum a lèlè. 22Aɗàbà taŋa, gə̀sakwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik lèlè. Madzàlà gà gər kwa ka, ma ge wàkit wàkit tsà. Dìte sìrìkikwa a tə̀v Mbulum ka, ndiɓ nda gə̀zlə̀ŋ ilik mbàŋa. Aɗàbà Yesuw aka bara gə̀zlə̀ŋ kwa nda məmbə̀z ŋgar, dìte aka bara kwa nda yam ŋgar ana tsəɗaŋŋà ya asa mbàŋa. 23Mərakwa àba aà magə̀sà dukw ana Mbulum a tsik a kwa, kwa ihər ki ɗifekwe a dər a mburma ya, nda gə̀zlə̀ŋ. Madzàlà gà gər kwa tèkeɗè, ma ta ge wàkit wàkit tsà. Aɗàbà dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, a vil a kwe a ya ka, a vil a ndzer kaɗə̀ŋ, dukw ŋgar, à sès a pàrsa tsìdze. 24Say ki weyekwe a ba lèlè, ki yehekwe a vatwa ka, aà məmàyàbaha à àrə̀v ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze, na dìte mawàyà ba kwa ata ki weyekwe a ba ya ka, mà sə̀kàh aka miɗ aka miɗ nda megè ìmir ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. 25Aɗàbà gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ka, ŋgwìɗik tàa miyak à mayàhàba gər kwa ana kà yahawakwa ba gər a, tə dawara asa tsà. Ama ka, ka ta gwim kàmala tar a tsà. Ŋgwal ŋa ka, màyakwabaha à àrə̀v ìvaɗ. Dìte sakwàn kinèhe, kà sərakwa pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a ya ka, aka à mendzera bìse. 26Kinèhe ka, kàa sərakwa vatwa ana ndzer a. Aɗàbà taŋa, na bə̀la wùra a riŋ ika màgə̀r kwa a gewa bakal, dìte i huɗ bakal ŋgar ata a ge a ya ka, a sər, a ge a taŋa ka, dukw ana ŋgwala tsìye ka, duwa ŋgìɗ a riŋ na a vil a a Mbulum masak ŋa taf, dìte à pìler a à bakal ŋgar a ka, a riŋ asa tsà. 27Wùr ana a ge a kàmala taŋa ya ka, say ma ge magə̀ɗa kwàrkwàr hinne, aɗàbà batsàh sèriyè Mbulum ana a ta ge a ya ka, à gìs a ŋgat. Dìte batsàh akwa ana ŋgàrŋgàr a ta wene a gà ɓə̀zla menè are Mbulum a ka, a wene aɗəm a ŋgat mbàŋa asa. 28Aɗàbà kurum kà sərum, na wùra a nis a à məpàlà àhəm Musa, bə̀la gà mburma sula, kige tsà màkər tàa ŋgatar aaka ɗigìrgìr ndzer ka, say tà kìɗ a wele ata a bìye daw fit, a ndze a ter a are tsèhe tsìdze. 29Na tàa ge à gà mburma nda tə̀v məpàlà àhəm Musa kataya seyiŋ ana, sakwàn nda wùr ana a niw a bazlam Kəla Mbulum a ya? Na wùra a niw bazlam ŋgar ata, nda gà bə̀la a niw a məmbə̀z ŋgar ana a ɗif dər à masə̀rà ba gà Mbulum nda mburma, a ne tsəɗaŋŋà ìvaɗ a, dìte ka, bəsənnà à fìr ahər a kàmala za ya, nda gà bə̀la a ndeveye a a Mèzìte Mesife Mbulum ana a ger ŋgwal ŋa ya ka, a ŋget a sèriyè Mbulum ana mawùràba ŋa ya ndzer kaɗə̀ŋ. 30Aɗàbà kà sərakwa, Mbulum a gwa ka: "Iye na a ta mè aɗəm a à bakal a gà mburma ana ta hitse a à gər tar nda tə̀v ga ya. Dìte ìye asa na i ta pìl aɗəm a à gà na ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye ya." Ama kà sərakwa dukw ana a tsik a ka, a ta ge a ndzer kaɗə̀ŋ. A gwa asa ka: "Iye Mbulum Batsàh ŋa ana i ti sès a ikaba sèriyè gà mburma gà ya ya." 31Aɗàbà Mbulum ka, mala ndzə̀ɗa, ŋgat ana a riŋ nda gà mesife ya. Na sèriyè ŋgar aka gə̀s wùra ika miɗ ŋgar ka, waya ba ŋgar a. 32Ama kinèhe ka, dzalum, kà sərum dər à mendze kurum ana piŋŋè, aka ana kà làh mendzwim i tə̀v dzaydzay Mbulum ana ndərzayya, a da a gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. Akahər ata ka, gà mburma tàa sèwèr a kurum are hinne. Ama ku mege kataya tèkeɗè, kàa dum aka miɗ aka miɗ nda ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè. 33Aka tə̀v ŋgìɗ ka, tàa burwa à kurum ika miɗ gà mburma tserdze, dìte tàa ge a kurum matawak hinne asa. Ama a pat ŋgìɗ asa ka, kàa ndzum i tə̀v ilik ŋa nda gà na ti sèwèr a are kàmala taŋa ya mbàŋa. 34Kàa sèwèrwim akaba are nda gà na ta gasa tar a dàŋgay, aɗàbà Yesuw Kiristi ya hinne. I tə̀v ana gà mburma tə ndzaka aà kurum gà dukw kurum a tifeɗ tifeɗ tèkeɗè ka, kàa gə̀sum gə̀zlə̀ŋ, kàa ŋgayum ba nda gà tar ìvaɗ, aɗàbà ana kà sərum ka, kàa ŋgatum gà ŋgwal gà dukw ana i tə̀v Mbulum, à zè a gà dukw ata tserdze, wùra a sle a aà mekìzele aà kurum a asa tsìye ya. 35Aɗàbà taŋa, àrə̀v ma da aà kurum a tsà, sərum dər ka, na kàa mərum àba kàmala taŋa ya ka, Mbulum a ta vil a kurum a dukw mayà ba kurum batsàh ŋa hinne. 36Ama kəlà ka, mərum àba lèlè, na dìte ki gwim a dukw ana a sàs a Mbulum a ya. Na kàa gwim dər kataya ka, ki ta ŋgetwim a dukw ana a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a kurum a ya. 37Aɗàbà taŋa, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: "A zehe hinne asa tsà, na dìte wele ana Mbulum a gwa, a ti dere a ka, aka à mendzera. A ge a mèhìnèkw tsà, a dere a ka, bìse. 38Ama wele ana a gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ, a ndze a tsəɗaŋŋà ika miɗ gà ya ka, a ŋget a mesife ana à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy a. Na bə̀la wùra ilik aka mà a dəba ka, i ŋgeye a ba agəra ŋgat asa tsà." 39Ama kwa kinèhe ka, ka ti nekwa gà mburma ana ta mè a a dəba ka, dìte ti dzeye a ya tə tsà. Aɗàbà kwa ka, gà mburma ana Mbulum a ta mbele à ter a ìvaɗ, agəra ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\