IBƏRANIKWA 12

1Kwa kinèhe ka, kwa ihər ki ŋgetekwe a a gà mburma ata hinne, ti le a kwa tits, dìte ti ɗif a kwe a dər, meme na ki gìsekwe a Mbulum a. Aɗàbà taŋa, miyakukwa àba à gà dukw ana tserdze ta ŋgeye a kwa teztez a. Gwàtsakukwa àba à gà dukw bakal ana ta gese a kwa nda ndzə̀ɗa ya mbàŋa. Kà mərakwa àba, kà tàkwa aka miɗ aka miɗ nda metìze sah lèlè, ka ndzekwa a tə̀v ana ki tèkwe aɗəm a ya. 2Ki dzèkwehe a are ka, a tə̀v Yesuw ndàslsla kə̀la pat. Aɗàbà megìse kwa ana kə̀ gə̀sakwa ya ka, ŋgat na à lèh a kwe a aka miɗ, haa a tə̀v mendìsle kwa ya. Akahər ata ka, aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya lèlè. Ku mege tàa ndaɗa aka ŋgat hwarwa tèkeɗè ka, aka dzala hwarwa ata tsà, na dìte a ŋget a maŋgàyà ba ana Mbulum a waya a viler a aka miɗ mbà ya. Aɗàbà taŋa na ŋgat mandzà ŋa ika tə̀v mendze mekwere Mbulum ika tsèke ahər mezime ŋgar kinèhe ya. 3Dzalum a tə̀v Yesuw ana a gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v mesèwère are ana a sèwèr akahər ata ya, dìte meme na ndelèɓ ndelèɓ a sèwèr are i ahər gà ɓə̀zla bakal ata ti ner are ya ya. Dzalum a tə̀v ŋgar, na dìte a mè a kurum a à ndzə̀ɗa a ba, ki ywim a ba tsìye. 4Aɗàbà i huɗ megè gùvəl kurum ana riŋ ihər ki gwim a aà gà dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, aka ndze a tə̀v məmə̀ta kurum zùkw tsà. 5Wànà bazlam ana Mbulum a tsik a kurum akahər ata aà məmà a kurumaha aà àrə̀v, a kurum gà ɓə̀za ŋgar a dze ana, a mə̀ts a kurum gər kəla ya? A gwa ka: "Na Batsàh yak ŋa aka lakak, a tsikik a aà metsèhe ka, gə̀s ahər lèlè, kəla gà. Na bə̀la a kwere akaba a kər ka, mà tsə̀ɓak i gə̀zlə̀ŋ tsà. 6Aɗàbà sər dər, Mbulum a tsik a aà metsèhe ka, a gà na a waya tar a. Dìte wùr ana a zla kàmala kəla ŋgar a, na à gìzl a ŋgat a asa mbàŋa." 7Aɗàbà taŋa, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ i tə̀v mesèwère are ana tì sèwèr a kurum a agəra bakal kurum a. Metsèhe ata ti ɗif a kurum a dər a ka, dìte ki sirwim a dər, Mbulum a ne à kurum ka, kàmala gà ɓə̀za ŋgar a. Wànà kəla awara na tsir ŋgar a ɗifer a à metsèhe tsìye, a riŋ a? Awaŋ, a riŋ tsà. 8Ama na Mbulum aka tsik a kurum aà metsèhe kàmala gà ɓə̀za ŋgar ana tserdze, a tsik a ter a ya tsə̀ka, kàmala megweɗe ya: Kurum ka, gà ɓə̀za ŋgar gà ndzer ŋana tsà. Kurum ka, gà madazla ŋa. 9I tə̀v ana gà tsir kwa ana ika gər àhə̀ɗ, ti tsikewa a kwa aà metsèhe i tə̀v bakal kwa ya ka, kà zlə̀bawakwa à tar. Kàmala taŋa ya, ŋgùlùm ki hinekwe a à gər a bə̀ɗ ndeyndey ka, a Tsir kwa ana i gər ŋa ya, na dìte ki ŋgetekwe a mesife ya. 10Aɗàbà gà tsir kwa ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a, ti tsikewa a kwa aà metsèhe ya ka, zàakwa pəra, kàmala ana a tsàhən aà tar a. Ama Mbulum a tsikewa a kwa ahər ka, aà mazlàkà kwa, dìte na ki nekwe a gà tsəɗaŋŋà, kàmala ŋgat ana a ndze a tsəɗaŋŋà ya ya. 11I tə̀v ana ti tsikewa a kwa ya ka, ki ndzekwe a mbə̀rə̀ts mbə̀rə̀ts, gə̀zlə̀ŋ kwa a wiriŋa, maŋgàyà ba kwa a riŋ tsà. Ama i dəba ŋa ya àlə̀ka ka, ki gìsekwe a metsèhe ata ti tsik a kwe a ya ka, ŋgwal ŋa lèlè kaɗə̀ŋ ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Kàmala taŋa ya, ki gekwe a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya kuɗa. Ki ndzekwe a zayzay lèlè nda gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ mbàŋa. 12Aɗàbà taŋa, vəlum ndzə̀ɗa a ba a gà ahər kurum ana gà məmə̀tà ŋa ya, dìte nda gà gùrmits kurum ana rèɓè rèɓè ya asa mbàŋa. 13Dum aka miɗ ndaka vatwa ana a de a ser lèlè ya, dìte gà sik kurum ana gà magàha a bə̀ɗ ŋa ya ka, ta wur aà kurum asa tsà. Ama ka, tə tə tə̀ɗa ìvaɗ. 14Yahum vatwa nda ndzə̀ɗa kurum fit, na dìte ki ndzwim a zayya lèlè ika màgə̀r gà mburma tserdze ya. Ki yehwim a vatwa ka, dìte mendze kurum ma ge tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum lèlè mbàŋa. Aɗàbà na wùra a ndze a kataya tsə̀ka, wùra ilik a ŋget a a Mbulum tsà. 15Gwim metsèhe, aɗàbà wùra ilik ma ta mà a dəba aà dukw ŋgwal ŋa ana Mbulum a waya aà meger a tsà. Gwim metsèhe asa ka, wùra ilik ma ne kàmala dukw ana a ndza ɗìwèkìke, dìte ka, a nis a à gà dukw ŋgìɗ a tsà. Medzìbe gà mburma ata ka, ta hitse a à dukw ana mawùràba ŋa ya, ti nis a à mendze mburma hinne asa. 16Gwim metsèhe asa ka, aɗàbà wùra ilik ika màgə̀r kurum a, ma ta ge mezelme, kige tsà ma ta fə̀r aà dukw ŋgwal ŋa ana Mbulum a vəlar a, kàmala za ya tsà. Kàmala taŋa ya, ka ta gwim dukw ana Isuwa a ge akahər ata ya tsà, na i tə̀v ana a vəl àba zləm malkwara a dàmər ŋgar kəla ŋana ya, dìte ka, aà mə vəlar dukw mezime sik ilik pəra ya. 17Aka ŋgat vatwa aà maŋgàtà dukw ana aka mbə̀r mivile àba ya asa tsà. Kurum kà sərum, i dəba ŋa ya ka, Isuwa a waya tsir ŋgar mi piser àhəm. Ama ka, a niwer dər, ku mege a waya dukw ata hinne nda gà tuwa tèkeɗè ya. 18Dzalum aka tə̀v ana kà dumara, kurum mandzà ŋa iɗəm a. Aɗàbà kurum mandzà ŋa ka, i tə̀v gà mburma gà Israyel ana tə ndza akahər ata ya tsà. Tar tə ndza ka, bìse nda kwite ana tə zalar Sinay, gà mburma ti sle a aà malə̀mà ahər nda ahər tar a. Akahər ata ka, akwa a riŋ a wene a i fata ŋgàrŋgàr, lùvuŋ aka ge tìtìktìkka, dzaydzay a riŋ tsìdze. Himbiɗ ìbam, aka ge hinne, àrgùdwà tùtùkwtùkkwa. 19Gà mburma ata tə tsaraka meɗè mèzleliŋ ana a ɗera i fata ya. Tə tsarakara mifèfile ana a fàfəl a tarra ya mbàŋa. Mifèfile ana tə tsarakara ya ka, a dzà aà tar magə̀ɗa hìriɓ hìriɓ hinne, ta ge kamkam, ta gwa, mə̀ fàfəl asa tsà. 20Ti tsik kataya ka, aɗàbà məpàlà àhəm ana mifèfile ata a ɗe aà tarra ya ka, a zà a tar ndzə̀ɗa. I tə̀v ana a gwa ka: "Na duwa aka lə̀m aà kwite aaha, ku mege dukw gənaw pəra tèkeɗè ka, ta kalawa ŋgat nda kur haa mə̀ mə̀t dər." 21Mewe gà dukw ana ta ŋgat a tar i fata ya ka, a ge a tar magə̀ɗa hinne. Ku mege Musa nda gər tèkeɗè ka, a gwa: "Iye ihər i dzedzer a hinne, agəra magə̀ɗa ana a giŋ a ya." 22Ama kurum kà dumara ka, a tə̀v kwite ana tə zalar kwite Siyuna ya. Kà ndzum ka, a kwite ana i gər ŋa, Mbulum a ndze a iɗəm nda gà mesife ya. Tə zal a kwite ata ka, Yeruzalem ana i gər ŋa ya. Gà gawla Mbulum ana ti ɗeme a ba tsìye, tar mayàhàba gər ŋa, ta ŋgeye a ba ka, i fata. 23Kurum riŋ ka, i tə̀v mayàhà ba gər gà ɓə̀za Mbulum ana gà malkwara ŋa, a wetse zləm tar i wàkità ŋgar i gər ŋana akahər ata piŋŋè ya. Kà dumara ka, a tə̀v Mbulum ana a ta ge a sèriyè gà mburma tserdze ya. Kà zazamum ka, gà mburma ana ti ne gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, Mbulum a ne à tar gà tsəɗaŋŋà ya. 24Kurum kà dumara ka, a tə̀v Yesuw ana akahər ata a vəl masə̀rà ba awiya ŋa aka màgə̀r gà Mbulum nda gà mburma ya. Dìte kà dumara asa ka, a tə̀v məmbə̀z ŋgar ana a dzà dər aà məbàrà kwa dər gə̀zlə̀ŋ, dìte a pàt ka, à dukw ana ŋgwal ŋa ndzə̀ɗa ŋa, a zà biy məmbə̀z Abel ana akahər ata ya. 25Aɗàbà taŋa, gwim metsèhe, ka ti niwim Yesuw ana a riŋ à fèfil a kurum a kinèhe ya tsà. Aɗàbà gà mburma ana akahər ata tar mandzà ŋa aà sik kwite Sinay a ka, ti niw bazlam wùr ana a tsik a tar bazlam Mbulum ika gər àhə̀ɗ a, a waya mibè a tar à ɗaf a. Ama ka, tàa beye tsà seyiŋ ana, sakwàn nda kwa ana kinèhe ka, kwa riŋ ki tserekikwe a bazlam wùr ana a dara i gər ŋa ya ya? Meme na ki ta beyekwe a ya, na kàa niwekwa bazlam ŋgar dze ya? 26Akahər ata piŋŋè ka, mifèfile ŋgar ata aka ɓazla à gər àhə̀ɗ. Ama kinèhe ka, a tsik i sìda ya, a gwa: "I ɓezle a wèkit wèkit ka, à gər àhə̀ɗ ɗekɗek tsà. Ku mege gə̀zà mbulum tèkeɗè, i ɓezle a dər mbàŋa." 27Bazlam ata a tsik, a gwa "sik ilik asa" ya ka, a ɗif a kwa dər, Mbulum a ti ndìv a à gà dukw ana a ge tserdze ya, na a ta ɓezle a ya, na dìte ka, gà dukw ana ti sle aà miɓezle a tsìye, ti zehe a ya. 28Kàmala taŋa ya, gekwa kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana a ti dzè a kwe a ə̀bay i mekwere ŋgar ana a sle aà miɓezle a tsìye ya. Gekwar kəkaàha, aɗàbà mekwere ŋgar ata ki ti zlìbekwe a iɗəm à ŋgat, nda gà megèr iɗəm magə̀ɗa ya. Dìte ka, ki gekwer a meslire ŋgar ndaka vatwa ana a tsàhən ahər a mbàŋa. 29Aɗàbà ndzer kaɗə̀ŋ, Mbulum ana ki zlìbekwe a à ŋgat a ka, a ne kàmala akwa ana wànə̀nə̀nna a wene a dukw tserdze ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\