IBƏRANIKWA 13

1Wayum ba ilik ilik tserdze ika màgə̀r kurum, ma da aka miɗ aka miɗ, aɗàbà kurum ika vatwa Yesuw ka, kurum nda gà dàmər. 2Gwim gər a gà mbəlakw ana tə dawaha a tə̀v kurum a, ma ta mə̀ts a kurum gər tsà. Gwim a tar gər lèlè. Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ akahər ata ka, tàa ge ɗa gər a gà gawla Mbulum, àma tə sər, naha gà gawla Mbulum ka, tə sər tsà. 3Dzalum gà gər aka gà mburma ana i dàŋgay a, kàmala ana kurum ka, gà ɓə̀zla dàŋgay i tə̀v ilik ŋa nda gà tar a mbàŋa. Dzalum gà gər aka gà mburma ana ta ge a ter a matawak a, kàmala ana kurum tèkeɗè ka, ta ge a kurum a matawak i tə̀v ilik ŋa nda gà tar a mbàŋa asa. 4Ku weke tà gə̀s ba nda mə̀kəs ŋgar lèlè, ta ge muva tsà. Mburma tə̀ zlə̀b à tar. Aɗàbà Mbulum a ta ge a sèriyè aka gər gà na tàa gə̀s ba tsà, ta gewa mezelme nda tə̀v muva ya. 5Ki gwim meèweke siŋgwè tsà. Ama ŋgeywim ba ka, a dukw ana kə̀ ŋgatum a pəra. Aɗàbà Mbulum a gwa ka: "I miyek a à kər tsà. I yè a kər a dala tsìdze." 6Aɗàbà taŋa, kwa ihər ki mirekwe a àba dzəŋdzəŋ lèlè, ki gweɗekwe a nda ndzer ŋa: "Na a ne mala mezlèke ìye ka, Mbulum. I ge a magə̀ɗa tsà. Dukùla na mburma ŋa a giŋ a ya?" 7Gà na tə làh meɗe a kurum à vatwa, ti tsik a kurum bazlam Mbulum a ka, tə ta mə̀ts a kurum gər tsà. Dzalum gà gər aka mendze tar ana tə ndza ɗa ya, dìte meme na ta mata ya asa mbàŋa. Zazamum ka, megìse tar ana ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a mbàŋa. 8Yesuw Kiristi ka, à mbìɗ a àba tsà. Mendze ana ndavana ya, ndəna mbakum a ka, i tə̀v ŋgar ka, kalkal, tə zà ba tsà. A ndze a ka, haa aà biybiy. 9Ka tə dzùm zləm a gà dukw ana ti ɗif a kurum dər pàmpàm, dìte a de a à kurum a ika vatwa kurum ana ndzer ŋa ya tsà. Aɗàbà ŋgwal ŋa ka, na ki ŋgetekwe a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè i tə̀v ŋgwal Mbulum ana a ge a kwa ya, tsə̀ka, məpàlà àhəm gà mburma ana ta gweɗe a, zəm naha, kige tsà, ka zəm naaka tsìye ka, taf masak ŋa. Ki gwim gər a taŋa tsà. Medzìbe gà mburma ata ti zezem a gà dukw ata ya ka, a ge a ter a ŋgùlùm ɓàv tsà. 10Yesuw Kiristi aka mbə̀r mivile ba ŋgar kàmala dukw taf masak ŋa ya a Mbulum, a mə̀t aɗàbà kwa. Ama gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum gà Yahuda ana ta mə̀ts aà megè ìmir i mekìrìwè ga ata ta kiriw nda petek a ka, məmə̀ta ŋgar ata a mə̀t a ka, a ge a ter a ŋgùlùm tsà. 11Aɗàbà kurum kə̀ sərum, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum gà Yahuda ka, a batsawa dukw taf masak ŋa a Mbulum, aà məpə̀là dər à bakal a mburma. A tə̀fawa məmbə̀z ŋa, a de a dər a dzə̀ɓər ga Mbulum ana i huɗ ŋa tsəɗaŋŋà ya. Ama slu ŋana ka, ti de a dər tsàkàlàk aà ga ya, a tə̀v ana mburma a riŋ iɗəm tsìye. Ta wene a i fata. 12Aɗàbà taŋa, Yesuw Kiristi tèkeɗè, a mə̀t ka, i huɗ kwite tsà. Aka dara iɗəm a bəra ya mbàŋa. A ge dər kataya ka, aà məbàrà dər bakal aà gà mburma ya, nda məmbə̀z ŋgar ata. 13Aɗàbà taŋa, kwa tèkeɗè ka, say tàkwa a tə̀v ŋgar a bəra a fata, dìte kə̀ gə̀sakwa ba nda gà ŋgat. Ki gìsekwe a zìrìwe ana tə ndaɗa aaka ya mbàŋa. 14Aɗàbà kwa ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, kàa ŋgatakwa tə̀v mendze ana a ndze a aà biybiy a zùkw tsà. Ama kwa ihər ki yehekwe a ka, na a dere a ika miɗ a mbà ya. 15Aɗàbà taŋa kinèhe ka, zàmbaɗakwa à Mbulum kə̀la pat nda tə̀v Yesuw. Ma ne ka, kàmala dukw taf masak ŋa ana ki vilekwer a ya. Kàmala megweɗe ya ka: Zlə̀bakwa à ŋgat, ki tsikewekwe a zləm ŋgar a gà mburma kə̀la pat. 16Megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ma ta mə̀ts a kurum gər tsà, zlàkum ba lèlè. Aɗàbà taŋa na a ne dukw masak ŋa ana a tsàhən aà Mbulum a. 17Gə̀sum àhəm aà gà na tə làh a kurum aka miɗ i tə̀v magə̀sà Mbulum a. Dzùm zləm a dukw ana ti tsik a kurum a ya. Aɗàbà tar ka, gà ɓə̀zla makàslà kurum. Alə̀ka dzìrìk ta hitse a aka miɗ Mbulum, ti tsiker a megè ìmir tar ana ta geye ika gər àhə̀ɗ a ya. Na kàa gə̀sum aà tar àhəm ka, ta ge a megè ìmir Mbulum nda maŋgàyà ba ŋa. Ama na kàa gə̀sum aà tar àhəm tsə̀ka, ta ge a megè ìmir tar ka, turtur nda àrə̀v ŋa, dìte taŋa tèkeɗè ka, a ge a kurum a ŋgùlùm ɓàv tsà asa mbàŋa. 18Hamum a Mbulum kə̀la pat, aɗàbà mə̀r. Mì sər ndzer, madzàlà gà gər mə̀r aka da à mə̀r a megè bakal tsà. Aɗàbà a sàs a mə̀r, mìi ge a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, na i huɗ gà dukw ana mìi ge a tserdze ya ya. 19Iye ihər i ge a kurum a kamkam ndeyndey ka, hamum a Mbulum aɗàbà ìye, dìte ka, mi viliŋ vatwa aà məmbə̀ɗaha gər a tə̀v kurum bìse. 20Mbulum, mala məvə̀là mandzà zayzay a mburma, a hitsera à Yesuw Batsàh kwa ŋa i məmə̀ta ya, a ne dər batsàh ŋa. A kesle a kwa kàmala mala makə̀và gà təmaŋ ana à kìv a tar a. A ge dər kataya ka, aɗàbà məmə̀ta Yesuw ana a mə̀t a. Nda məmbə̀z ŋgar ana a dzà dər a ka, a gə̀s masla nda kwa, dìte na a de a aka miɗ aka miɗ, à ndìv a tsìye. 21I hemer a ka, dìte mà zlàk kurum, aà megè ìmir ana ŋgwal ŋa tserdze, a waya ki gwimer a ya. Ŋgat ŋa nda gər ŋgar tèkeɗè ka, ma ge ìmir i gə̀zlə̀ŋ kwa nda ahər Yesuw, na dìte mede kwa à tsèhin ahər a ya. Mezlìbe ma ge ka, biy Yesuw Kiristi aà biybiy. Amin. 22A kurum gà dàmər gà, ìye ihər i ge a kurum a kamkam: Gə̀sum bazlam gà ana i tsik a kurum a ya, nda maŋgàyà ba lèlè, na dìte a vil a kurum a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Aɗàbà bazlam ana ì wetse a kurumaha a wàkità aaha ya ka, zùbəl ŋa tsà, ar ka, kəla bazlam zàakwa pəra. 23A sèsiŋ aà meɗife a kurum dər asa ka, tàa pə̀lara à dàmər kwa Timute i dàŋgay a. Na mege aka ndzera a tə̀v gà a faha ya bìse ka, mìi dehe a nda ŋgat məmà, na i tə̀v ana i dehe a aà məfə̀rà aka kurum a. 24Gwim wusa a gà bàba ŋa na ika màgə̀r kurum gà mburma Mbulum tserdze ya. Ki gwim a gà mburma Mbulum ana tserdze ya mbàŋa asa. Gà dàmər kwa ana ika àhə̀ɗ Italiya ya, ta ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. 25Mbulum ma ge a kurum ŋgwal ŋa lèlè, a kurum ilik ilik tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\