IBƏRANIKWA 2

1Aɗàbà taŋa, say gekwa metsèhe a bazlam ata kà tsarakukwa ya lèlè, na dìte ka, ka dzeyekwa ika vatwa ŋgwal ŋana ya tsìye. 2Ka sərakwa, bazlam ana gà gawla Mbulum tə da dərra, ti tsik akahər ata ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Akahər ata ka, ku weke, gà na tə dzà aà zləm tsìye ka, ta ŋgat mesèwère are kalkal biy bakal tar ana ta ge ya mbàŋa. 3Na Mbulum aka sèwèr a tar are kataya dze ana, kà dzalakwa ana, kwa ana pàm a, na ki fìrekwe a aà ŋgwal vatwa ana a mbil a dər à kwa ya ka, kàmala dukw taf masak ŋa ya? Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa nda gər ŋgar aka làh metsìkè a kwa, meme na Mbulum a ta mbil a kwa ya. Gà na tə tsaraka bazlam ŋgar ata ya, dìte ka, ta mà a kwa dər, ta gwa ka, bazlam ŋgar ata ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 4Mbulum ìbam, aka pàt à bazlam ata ndzer, pàrsa iɗəm tsìye, nda tə̀v gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne mbàŋa. Aka dzàya ndzə̀ɗa a gà mburma nda ahər Mèzìte Mesife ŋgar, aà megè dukw pàmpàm kərgà biy na a sàsar a. 5Mbulum à dzè a ka, gà gawla ŋgar tsà na aà makwàrà gər àhə̀ɗ awiya ŋana a dere a ika miɗ mbà, mì tsik ahər a ya, say gà mìsle ŋgìɗ. 6Seyiŋ ìvaɗ tsà, ar ka, kàmala ana a da ndaka vatwa medzeŋge ana i wàkità Mbulum a ka, a gwa: "Mbulum Batsàh kwa ŋa, mburma ŋa ŋgat weke, na dìte ki dzele aaka a gà gər a, mburma məfaraŋa dze ana, dukùla na dìte ki dere a, ki zlèk a ŋgat a? 7I huɗ mendze zàakwa ya ka, kàa ne à ŋgat kəla ŋa ika miɗ gà gawla yak. I dəba ŋa ya, kàa vəlar gà mezlìbe nda mendze ŋgwal ŋa, kàmala ana tì zlìb a à batsàh ə̀bay a. 8Kàa dzàr gà dukw tserdze a ahər ŋgar, ma kwara." Kàmala taŋa ya, ta gwa, "Mbulum aka dzàr gà dukw tserdze," kərgà megweɗe ya ka, ku mege dukùla, dukw tserdze na a vəlar a. Naha a riŋ tsə̀ka, a riŋ tsà. Ama aka bəra aaha kinèhe ya, kà sərakwa, dukw tserdze mburma a kwere a zùkw tsà. 9Ama ka, kwa a riŋ kà sərakwa, Yesuw na a riŋ a kwere a gà dukw ata tserdze kinèhe ya. Akahər ata i huɗ mendze zàakwa ya ka, Mbulum a ne à ŋgat kəla ŋa ika miɗ gà gawla ŋgar a, dìte ka, a mə̀t aɗàbà gà mburma tserdze, agəra ana a waya megè a tar ŋgwal ŋa ya. Agəra mesèwère are ana a sèwèr a, nda məmə̀ta ŋgar ana a mə̀t a, na dìte Mbulum a vəlar mendze ŋgwal ŋa ata tì zlìb a dər à ŋgat nda medzedzere hinne ya. 10Mbulum na a ge dukw tserdze ya. A ge ka, a kesle a mbàŋa. Kərgà taŋa ya, lèlè na i tə̀v ŋgar a, a sàsar Yesuw a sèwèr a are, na dìte a sime a nda tə̀v gà dukw tserdze ya. A ge kataya ka, dìte gà mburma hinne ti ne gà ɓə̀za ŋgar, ta ŋget a ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər a mbàŋa, aɗàbà Yesuw na a ndze a ter a aka miɗ, a mbil a à tar a. 11Yesuw na a ne à mburma ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a, dìte gà mburma ata ti ne gà ŋgwal ŋa tsəɗaŋŋà aɗàbà ŋgat a ka, Tsir tar ka, Mbulum ilik. Aɗàbà taŋa na Yesuw a zal a tar gà dàmər gà, a ge a ter a hwarwa tsìye. 12Kàmala ana a gwaɗa a Mbulum ka: "A sèsiŋ i ɗif a à zləm yak a gà dàmər gà. I zlìb a à kər ika miɗ gà mburma yak ana mayàhà ba gər ŋa ya." 13A gwa asa ka: "I tike a madzàlà gà gər ka, a tə̀v Mbulum." Dìte a gwa asa mbàŋa ka: "Araha, ìye i tə̀v gà ɓə̀za ana Mbulum a dzìŋ tar a ahər a." 14Gà ɓə̀za ŋgar ata a tsik ahər a ka, gà mburma. Tar riŋ nda gà slu ba lèlè, məmbə̀z iɗəm. Aɗàbà taŋa, Yesuw tèkeɗè, aka ne à ba ŋgar kàmala tar a mbàŋa, dìte na a waya məmə̀ta, a mə̀t, a dzeye dər à ə̀bay sitene ana ŋgat mala ndzə̀ɗa aà medzèyè à mesife mburma ya. 15Akahər ata ka, gà mburma tserdze ta ge a magə̀ɗa a məmə̀ta i tə̀v mendze tar ana ti ndze a ya, kàmala ɓele ana a ge a magə̀ɗa a mala ga ŋgar a. Ama Yesuw a mə̀t aɗàbà tar ata ka, a bera à tar i magə̀ɗa məmə̀ta ata ya. 16Kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ ndzer, pàrsa iɗəm tsà, Yesuw a dara ka, aà mazlàkà gà gawla Mbulum a tsà. A dara ka, aà mazlàkà gà mburma ana i gwala Abəraham a, kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a. 17Aɗàbà taŋa, ku mege i tə̀v dukùla ya tserdze ka, say a ne à ba ŋgar kalkal ba gà dàmər ŋgar a dzekwiŋ, na dìte ti ndzer are tsèhe ya, a ne batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum aà megè megè ìmir ndaka vatwa ŋa ika miɗ ŋgar mbàŋa. A ge dər kataya ka, aà məbàrà dər bakal aà mburma ya tserdze, dìte ka, tə sər akaba àhəm nda gà Mbulum. 18Kinèhe ka, a sle a aà mezlèke gà na ti dzik à ter a ya, aɗàbà ana ŋgat nda gər ŋgar tèkeɗè ka, aka sèwèr are hinne mbàŋa, tàa dzik à ŋgat a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\