IBƏRANIKWA 3

1A kurum gà dàmər gà, Mbulum na a zal a kurum a, dìte ka, kà nwim gà mburma ŋgar mbàŋa ya. Aɗàbà taŋa, dzalum gà gər a tə̀v Yesuw ana Mbulum a slərra ŋgat a, dìte ka, ma ne batsàh mala mandə̀và kuɗa ŋgar, a sir a ba à kwa nda gà ŋgat. Taŋa na dukw ana kə̀ gə̀sakwa nda gə̀zlə̀ŋ, ki tsikikwe a a mburma parakkà lèlè ya. 2Mbulum na a zla ŋgat aà megè ìmir ata ya. Ŋgat tèkeɗè, aka ge ka, kalkal ndaka vatwa ŋa lèlè kàmala Musa ana a ger megè ìmir ndaka vatwa ŋa akahər ata ika màgə̀r gà mburma ana i ma ŋgar tserdze ya. 3Wele ana a ge ga matsàhənà ŋa lèlè ya ka, tì zlìb a ka, à ŋgat, tsə̀ka, à ga ata tsà. Kàmala taŋa ya, i màgə̀r gà Yesuw nda Musa tèkeɗè, kataya mbàŋa. Ndzə̀ɗa ana tì zlìb a à Yesuw a ka, a zà biy Musa. 4Kaɗə̀ŋ, gà ga fit ka, na a zlàzl ka, mburma. Ama mala megè dukw tserdze ka, Mbulum. 5Musa i ŋgar ka, aka ger megè ìmir ndaka vatwa ŋa lèlè, na ika màgə̀r gà mburma Mbulum a. Ama ŋgat ka, a ne mala megè ìmir pəra. A mè a à dukw ana Mbulum a ta pèt a dər aka miɗ mbà ya. 6Ama Kiristi ka, kəla mala ga, kàmala megweɗe ya ka, Kəla Mbulum. Dukw ana i ma ŋgar tserdze ya ka, i ahər ŋgar. A gewer megè ìmir ndaka vatwa ŋa lèlè. Kwa tèkeɗè, gà mburma ana i ma ŋgar a mbàŋa. Ama kəlà ka, na ki tèkwe a dər aka miɗ aka miɗ tsìkw a tə̀v mendìsle, nda magə̀sà gə̀zlə̀ŋ, nda maŋgàyà ba nda tə̀v dukw ana kà tikekwa aaka madzàlà gà gər a dzekwiŋ. 7Aɗàbà taŋa, Mbulum ihər a gweɗe a nda ahər Mèzìte Mesife ŋgar ka: "Na kàa tsarakum mifèfile gà mbakum ka, 8- 9dzumar zləm lèlè, segeme ma ge i gər kurum kàmala gà tsir kurum ana akahər ata ti niw bazlam gà ya tsà. Aɗàbà tar tə ndzawa ka, i kùsak. Tàa ndza riŋ mive dzìk faɗ. Tə slalawa à ìye i yam a. Tàa dzik àba aà menisiŋ à gə̀zlə̀ŋ, ti dzik à ìye i tə̀v megè ìmir ana i ge ya mbàŋa, ku mege tàa ŋgat a gà dukw ana tserdze i ge i huɗ mive ata ya tèkeɗè ya. 10Aɗàbà taŋa, yàa ge àrə̀v hinne aka gà mburma ata. I gwa ka, tàa dzeye i tə̀v madzàlà gà gər tar ana ti dzele a ya. Ama a mà a tar dər dàɗə̀kɗə̀kka, tàa kəzlaha ika vatwa gà ya. 11Aɗàbà taŋa, yàa mbaɗa i tə̀v matsə̀ɓatsə̀ɓ ga ata ya. I gwa ka, ti sle a aà medera a tə̀v mendze gà ana zayya, tì sìfìk a iɗəm ba ya tsìdze." 12Gà dàmər gà, gwim metsèhe, aɗàbà gə̀zlə̀ŋ wùra ika màgə̀r kurum ma ta ge makùlà ŋa kàmala taŋa ya tsà, dìte ka, a niw a magə̀sà Mbulum, à mbìɗer a dəba, a ŋgat ana mala məvə̀là mesife ya tsà. 13Màyum baha à àrə̀v ilik ilik ika màgə̀r kurum tserdze kə̀la pat seyiŋ ìvaɗ, na dìte duwa ilik a beze a kurum a za asa tsìye, dìte ka, ki gwim a bakal, ka tsalum ba à segeme a gər tsà asa ya. Zazamum bazlam ata kə̀la pat i tə̀v ana Mbulum riŋ à fèfilekwe a tə̀ma seyiŋ mbakum a. 14Kwa kinèhe ka, gà mburma ana kə̀ ŋgatakwa akaba duwa nda gà Kiristi ya. Ama kəlà ka, na ki tèkwe a dər aka miɗ aka miɗ, ki ndzekwe a ɓəŋɓəŋ lèlè nda tə̀v dukw ana kà làh megìsekwa malàhalàh ŋa ya, tsìkw a tə̀v mendìsle. 15Araha Mbulum a gwa i wàkità ŋgar a ka: "Na kàa tsarakum mifèfile gà mbakum ka, dzùmar zləm lèlè, segeme ma ge i gər kurum kàmala gà tsir kurum ana akahər ata ti niw bazlam gà ya tsà." 16Gà weke na tə tsaraka bazlam Mbulum ka, dìte ti niw mifèfile ŋgar a? Na a niw ana, gà na tserdze Musa a ndzə̀kara tar ika àhə̀ɗ Misira ya tsìye? 17Mbulum a ge àrə̀v dze ana, aka gà weke, na mive dzìk faɗ a? A ge àrə̀v ana, aka gər gà mburma ana ta ge bakal ka, dìte ta mata fit i kùsak a tsìye? 18I tə̀v ana Mbulum a mbaɗa, a gwa: "Ti sle a aà medera a tə̀v mendze gà ana zayya, tì sìfìk a ba ya tsìdze" ana, a tsik ana, aà gà weke? A tsik ana, aà gà mburma ana, ti niw ahər mifèfile ya tsìye? 19Kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ ka, tàa sle aà madà a tə̀v mendze ŋgar ata zayya, tì sìfìk a ba ya tsə̀ka, aɗàbà ana tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tsìye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\