IBƏRANIKWA 4

1Akahər ata ka, Mbulum aka tsik duwa i sìda ya. A gwa ka, a ta vil a kwa a vatwa aà mede a tə̀v mendze ŋgar ata zayya, ki sìfìkikwe a iɗəm ba ya. Dukw ata ka, aka mbə̀r metsike a kwa i sìda ya ka, a riŋ hiywe, a dzeye a tsà. Aɗàbà taŋa, gekwa metsèhe lèlè, dìte ka, wùra ilik ika màgə̀r kurum a, ma ta mə̀ts a dəba ze mede aɗəm tsà. 2Aɗàbà kwa tèkeɗè ka, kàa tsarakukwa bazlam ŋgwal ŋana kàmala ana akahər ata gà tsir kwa ata i kùsak tə tsaraka ya mbàŋa. Ama bazlam ata ka, aka ge a tar ŋgùlùm ɓàv tsà, agəra ana ku mege tàa tsaraka tèkeɗè ka, tàa gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar tsìye. 3Kwa na kinèhe kə̀ gə̀sakwa bazlam ŋa lèlè ya ìvaɗ, na ki tèkwe a a tə̀v mendze ŋgar ata zayya, ki sìfìkikwe a ba ya. Ar ka, kàmala ana Mbulum a tsik i wàkità ŋgar a, aka gər gà na ta gə̀s tsìye, a gwa ka: "I tike matsə̀ɓatsə̀ɓ aka gər tar. Yàa mbaɗa, ì gwa ka: 'Ti sle a aà medera a tə̀v mendze gà ana zayya ŋa, tì sìfìk a ba ya tsìdze.' " Ama kà dzalum dze ana, mesìfìkà ba ata ana, a riŋ tsìye? A riŋ dukw ŋgar, aɗàbà Mbulum aka mbə̀r mendìve à megè ìmir ŋgar dàgà aà gər ana a ge gər àhə̀ɗ a. 4Araha, a riŋ mewètsè ŋa i wàkità mbulum aka gər mehine təsəla ana i huɗ kwaskwa à gər ana a ge gər àhə̀ɗ a ka, ta gwa: "Mbulum a ndə̀v à megè ìmir ŋgar tserdze ka, mehine ndilik, dìte ma təsəla ŋana ka, a sìfìk ba." 5A riŋ mewètsè ŋa i tə̀v ŋgìɗ i wàkità ŋgar asa mbàŋa ka, ta gwa: "Ti sle a aà medera a tə̀v mendze gà zayya ŋa ata, tì sìfìk a iɗəm ba ya tsìdze." 6Gà mburma ana, tə tsaraka bazlam ŋgwal ŋana malàhalàh ŋa ya ka, tàa sle aà mede a tə̀v mendze ŋgar ata zayya ŋa, tì sìfìk a iɗəm ba ya tsə̀ka, aɗàbà ana tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tsìye. Ama kà sərakwa ndzer, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ka, ti diŋa. 7Aɗàbà taŋa na Mbulum a zla pat ŋa asa, a zalar "mbakum" a, kərgà megweɗe ya ka, kinèhe. A tsik ahər i dəba mive ana a da a dəba hinne ya, nda bazlam Davit, a gwa kàmala ana ì làh metsike a kurum ndeɗiŋa ya: "Na kàa tsarakum mifèfile Mbulum mbakum ka, dzùmar zləm lèlè, segeme ma ge i gər kurum tsà." 8Na mege i tə̀v ana akahər ata Zesiwe a da à gà tsir kwa ata aka àhə̀ɗ Kanan ka, aka ndze à tar a tə̀v mendze Mbulum ana zayya ŋa, tì sìfìk a iɗəm ba nda ndzer a ka, a sle a aà meɗìvè zləm a pat mesìfìkà ba ŋgìɗ pàm i dəba ŋa ya asa tsà. 9Kàmala taŋa ya, gà mburma Mbulum ka, ti sle a aà mede a tə̀v mesìfìkà ba ata kàmala ŋgat ana a sìfìk a ba a pat matəsəla ŋa ya hiywe mbàŋa. 10Mbulum a ndə̀v à megè ìmir ŋgar, na dìte a sìfìk ba ya. I tə̀v kwa kinèhe tèkeɗè, kataya mbàŋa. Wùr ana a de a a tə̀v mendze ŋgar ata zayya ŋa, à sìfìk a ba iɗəm a ka, a ge a ìmir asa tsà, megè ìmir aka ndə̀v kuɗa. 11Aɗàbà taŋa, mərakwa aaka àba, dìte ka, kə ŋgatakwa vatwa aà mede a tə̀v mendze ŋgar ata zayya ŋa, ki sìfìkikwe a iɗəm ba ya. Gekwa metsèhe, wùra ilik ika màgə̀r kwa ya ma ta mà a dəba kàmala gà tsir kwa ata ta gə̀s àhəm aà Mbulum tsìye tsà. 12Kà sərakwa bazlam Mbulum ka, ŋgat na a vil a mesife a mburma ya. Ar ka, ndzə̀ɗa ŋa hinne mbàŋa. Ndzə̀ɗa ŋgar ka, a zà dər màsalamà ana matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa a zəm tsèke sula ya. A pìts a madzàlà gà gər mburma ka, kàmala màsalamà ana à sès a ikaba tə̀v mezìve ya, nda gà tsà, a dehe a, ərrats à sès a atasl ana azuz iɗəm a. Bazlam ŋgar ata ka, kwàndàlàz à pètere a iɗəm à gà dukw ana gà mburma ti dzele a i gə̀zlə̀ŋ tar, a sàs a tar aà mege ya. 13Duwa a riŋ ilik na makàhà ŋa aà are Mbulum a tsà. Gà dukw ana a ge tserdze ya ka, a ŋgatar tseɗey tseɗey lèlè. Ki ti ɗemekwe a gà dukw ana ki gekwe a ya fit dze aka miɗ ŋgar. 14Aɗàbà taŋa ki ndzekwe a nda gà megìse ana kə̀ gə̀sakwa ya, a gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè, dìte ki ɗifekwe a dər a mburma ŋgarrà lèlè mbàŋa asa. Aɗàbà batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata ka, Yesuw Kəla Mbulum ana a tsəl a tə̀v ŋgar a gər ŋa ya. 15Ŋgat na kà ndzekwar are tsèhe, a geye ika kwa ya nda tə̀v gà dukw ana mawùràba ŋa i tə̀v kwa ya. Aɗàbà ŋgat ka, aka sər aà mesèwère are ya pàmpàm mbàŋa, tàa dzik à ŋgat, ta waya madə̀ɗà à ŋgat a bakal kàmala kwa ya. Ama ka, aka ge bakal ata tsìdze. 16Aɗàbà taŋa, sìrìkikwa a tə̀v mendze mekwere Əbay Mbulum ana a kwere a ya, dìte ka, a ge a ŋgwal ŋa a mburma mbàŋa ya. Hìriɓ hìriɓ ki gekwa magə̀ɗa tsà. Aɗàbà ka sərakwa, kà ndzekwar are tsèhe, dìte na a gekwe a ŋgwal ŋa i tə̀v dukw ana a sle a aà kwa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\