IBƏRANIKWA 5

1Ama gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana tserdze i lìwiŋ kwa ya kinèhe tèkeɗè, Mbulum na a pala tar a mbàŋa. Ta pala tar ka, dìte ta ge megè ìmir Mbulum agəra gà mburma ata, aà ta vəlar dukw taf nda məbàtsà gà duwa agəra bakal tar ana ta ge ya. 2Gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ata ka, tə sər megè ŋgwal a gà mburma ana tə sər duwa tsà, tar gà ɓə̀zla bakal a. Aɗàbà tar tèkeɗè ka, ti sle a medìɗè a bakal nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm hinne asa mbàŋa. 3Aɗàbà taŋa na say ta batsawa duwa a Mbulum ka, agəra bakal tar ata mbàŋa ya, tsə̀ka, agəra bakal gà mìsle ŋgìɗ ɗekɗek tsìye. 4Wùra a sle a aà menè à ba ŋgar batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum nda ahər ŋgar tsà. Say na Mbulum aka ne à ŋgat kàmala ana a ne à Haruna akahər ata ya tsìye. 5I tə̀v Yesuw Kiristi tèkeɗè ka, kataya mbàŋa. Aka ne à ba ŋgar batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum nda ahər ŋgar tsà. Mbulum na a zla ŋgat a, a gwaɗar: "Kər kà ne ka, Kəla gà, yàa ne Tsir yak mbakum." 6A gwa i tə̀v ŋgìɗ a asa ka: "Ki ne a batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum aà biybiy, kàmala Melikisedek ana akahər ata ya." 7Aka na Yesuw ɗa ika gər àhə̀ɗ mbà ya ka, a sər, Mbulum a sle aà mimbilere a à ŋgat i məmə̀ta ya. Aɗàbà taŋa na a hama a Mbulum nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà hinne, haa a tuwa a dar dərra i are ya. Mbulum tèkeɗè, aka tsaraka meheme ŋgar ata, dìte i dəba ŋa ya, a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, agəra ana a hənar à gər a bə̀ɗ a. 8Ku mege ŋgat Kəla Mbulum tèkeɗè ka, aka sər magə̀sà àhəm aà Mbulum i tə̀v mesèwère are ana a sèwèr a. 9Mbulum a ndə̀v à dukw ana a dzala, a waya aà mege nda ŋgat a ka, a ne mala məmbə̀là à gà mburma ana tserdze ta gə̀s ahər àhəm a, dìte ka, ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 10Aɗàbà a ne à ŋgat batsàh mala mandə̀và kuɗa ŋgar kàmala Melikisedek a mbàŋa. 11Gà dukw a riŋ hinne asa na aà metsike a kurum aka gər megè ìmir Melikisedek ata ya. Ama ka, mawùràba ŋana aà metsike a kurum fit a tə̀v ilik ŋa, dìte na ki tserekwim a ya. Aɗàbà ndə̀kə̀zlə̀zlə̀mma ki slwim aà metsereke bìse tsà. 12Ana ka, ki slwim aà mene a gà ɓə̀zla medzèŋgè guma Mbulum a mburma, na mege dàgà piŋŋè ka, kà dzùm ba aà mesìnìkè ba à duwa ya. Ama haa kinèhe kàa sərum lèlè zùkw tsà. Say ta mè a kurum a aka medzèŋgè guma ana kà làh metserekwim a nda tə̀v bazlam Mbulum a lèlè asa dzekwiŋ. Kurum ka, kà slwim mazə̀mà ɗaf zùkw tsà. Kurum ka, kàmala gà ɓə̀za ana ti se a àwàh aà məmər tar a mbà ya. 13Aɗàbà taŋa, wùr ana a se a àwàh mbà ya ka, kəla ndirkiz hiywe. Slàla gà mburma ata ka, tə sər ikaba à gà dukw ana ŋgwal ŋa ya, nda na ŋgwal ŋa tsìye zùkw tsà. 14Ama dukw mezime ana ndzə̀ɗa ŋa kàmala ɗaf a ka, say biy gà mburma ana tàa sime ya. Tar ka, tə sər metsèhe lèlè. Tàa sinikebe à masə̀rà ikaba à gà dukw ana ŋgwal ŋa ya, nda na ŋgwal ŋa tsìye ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\