IBƏRANIKWA 6

1Aɗàbà taŋa, tàkwa aka miɗ nda tə̀v bazlam ana aka gər Yesuw Kiristi ya, dìte ka, ka nekwa gà mburma ana tàa sime i huɗ bazlam ŋgar ata ya. Tsə̀ka, dìndìleɓ dìndìleɓ ka ta mə̀tsakwa aà bazlam ana kà làh megìsekwa aka gər Yesuw Kiristi ya tsà. Aɗàbà kàa mbə̀r medzèkweha aka ndə̀v, ki tèkwe a ka, aka miɗ aka miɗ nda mazlàzlà ŋa. Ki slekwe aà meɗekwaba a à dukw ana kàa mbə̀r metserekekwe ya hiywe asa tsà. Kàmala kà gwaɗakwa: Mbə̀ɗakwa à madzàlà gà gər ana ŋgwal ŋa tsìye, nda mimìyàkà à dukw ana ŋgwal ŋa tsà, a ne aka kwe a məmə̀ta ya, nda gà magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik a asa tsà. 2Ki sle aà meɗekwebe a à bazlam metsìlwìɓè à mburma a yam, meme na metìkè ahər aka gər mburma nda zləm Mbulum a ɓàv tsà, dìte meme na Mbulum a mbil a dərra à mburma i məmə̀ta ya tsà asa, dìte meme na ta ge a sèriyè aka gər mburma a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ a ɓàv tsà asa mbàŋa. 3Ama na kàa mbə̀r mesirekwa gà taŋa ka, tàkwa aka miɗ aka miɗ nda gà biy ŋgìɗ mbàŋa, na mege Mbulum a waya ya. 4Ki sle aà meɗekwebe a à bazlam ata hiywe asa tsə̀ka, aɗàbà na bə̀la gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ kwa, tàa mà a dəba ika vatwa Mbulum a ka, ki sle a aà mimèkwe aakara à tar a, dìte ka, tà mbìɗ a à gə̀zlə̀ŋ a tə̀v Mbulum asa tsà. Aɗàbà gà mburma ata ka, tàa mbə̀r meŋgete tə̀v dzaydzay ŋana a dara i tə̀v Mbulum a. Tàa ŋgat mipìsè àhəm ŋgar. Tàa ŋgat Mèzìte Mesife ŋgar a gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa ìbam. 5Dìte tàa mbə̀r mesire bazlam Mbulum ka, ŋgwal ŋa. Tàa sər aà ndzə̀ɗa gər àhə̀ɗ awiya ŋana Mbulum a ge a ika miɗ mbà ya asa mbàŋa. 6Dìte i dəba ŋa ya, gà na tàa sər ihər a kataya, tà mbìɗ a dəba a Mbulum a ka, vatwa a riŋ na aà məmà a tarra à gər a dəba ya, dìte tà mbə̀ɗ à gà gə̀zlə̀ŋ tar a asa tsà. Aɗàbà ar ka, kalkal kàmala ana tə zla Kəla Mbulum, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa masula ŋa ya asa. Dìte tə ndaɗa aaka hwarwa nda mendeveyer pìslìɗìɗe ika miɗ mburma asa. 7Fə̀rum kwaŋ, ar ka, kàmala ana yam aka dzà aka àhə̀ɗ, gùvàh a ge a dukw mezime hinne, a ge a ŋgùlùm a mala mifìte ana, Mbulum tsìye na a pise àhəm a gùvàh ata ya? 8Ama na bə̀la gùvàh ŋa a slil a mèhìrɓiɓe nda kwìzir ana ŋgwala tsìye ana, a ge a ŋgùlùm a? Awaŋ, Mbulum a viler a mezelme, a wene a iɗəm a bìrɗek, a ndze a hinne tsà. 9Ama kurum gà masla mə̀r, ku mege mì tsik kataya tèkeɗè ka, mì sər ndzer, kurum riŋ ki zezemwim a ŋgwal vatwa ana lèlè, dìte ka, Mbulum a ta mbil a dər à kurum a. 10Mbulum ka, mala ndzer ŋa. Megè ìmir ana ki gwim a ya ka, à mìtser a gər tsà. Kàmala taŋa ya, a sər ka, kàa zlàkum gà àsìŋ gà mburma ŋgar, dìte kurum riŋ ki zlèkwim a tar hiywe, haa kinèhe. Aɗàbà taŋa na a sər ba ka, kà wayum Mbulum a. 11Ama a sàs a mə̀r ka, ku weke mə̀ mə̀r àba kataya kə̀la pat, haa a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ, dìte kə ŋgatum dukw ana ka dzalum, Mbulum a gwa ka, i ta vil a kurum a ya. 12A sàs a mə̀r ka, ka yum ba tsà. Ama zazamum ka, mede gà mburma ana tàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè ya ìvaɗ. Tar ata na ta ŋget a dukw ana Mbulum a gwa i sìda ya ka, i ta vil a kurum a ya ya. 13Akahər ata, Mbulum aka tsik duwa i sìda ya, a Abəraham. I tə̀v ana a tsiker a ka, a mbaɗar, kàmala megweɗe ya: Dukw ana a tsiker a ka, a ge a ba ndzer. Wùra a riŋ ilik a zà Mbulum tsà. Aɗàbà taŋa na a mbàɗa nda zləm ŋgar a. 14Dukw ana a tsiker a ka, a gwaɗar: "I ta pisek a àhəm ndzer, gwala yak a ta we a ba ka, hinne." 15Abəraham ìbam, a tsaraka kataya ka, a gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè, a veve a dukw ana Mbulum a tsiker a. I dəba ŋa ya ka, a ŋgat dukw ana Mbulum a gwaɗar, i ta vilek a ndzer a kuɗa. 16Ku mege kinèhe tèkeɗè, gà mburma ti sir a dər, bazlam ata a ne ndzer kaɗə̀ŋ a ka, ta mbeɗe a nda dukw ana a zà tar fit a, dìte na bazlam ata à ndìv a ika màgə̀r tar a. 17Aɗàbà taŋa na Mbulum a mbaɗa i sìda ya mbàŋa, aà gà mburma ana a gwaɗa a tar, i ta vil a kurum a duwa i sìda ya ka, tə sər dər nda ndzer, a sle a aà mimbìɗè à bazlam ŋgar asa tsà. 18A sàsar a tsik àba i sìda ya dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, a mbaɗa asa. A tsik àba ya kataya ka, aà tə sər dər, gà dukw ata a tsik sula ya ka, à mè a a dəba tsìdze. Mbulum a sle aà mesèse a pàrsa tsà. Gà dukw ata tà mèkwehe a à àrə̀v, a kwa ana kà valakwa a tə̀v ŋgar kàmala mendzikwir ana a vel a aà huɗ məmər ŋgar aà məmba ya. Dìte ka, ki ndzekwe a nda magə̀sà gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè. Ki vevekwe a dukw ana Mbulum a tsik a kwa i sìda ya, a gwa, a ta vil a kwe a ya. 19Dukw ata ki vevekwe a nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ka, à gìs a kwa lèlè, na dìte gə̀zlə̀ŋ kwa à gìrìv a ika miɗ ŋgar asa tsìye. Aɗàbà taŋa na ki tèkwe a a tə̀v ŋgwal ŋa ata tsəɗaŋŋà, Mbulum iɗəm a. Suɓtùh ki pìtsekwe a nda lìwiŋ petek ata a kàha bìye hə̀rmaga ata ŋgwal ŋa ya, aà mendze nda gà ŋgat i fata. 20Yesuw aka làhakwa aɗəm a fata. A làh ka, aà mendze ika miɗ Mbulum, agəra kwa. Aɗàbà ŋgat ka, aka ne batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, kàmala Melikisedek a, aà biybiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\