IBƏRANIKWA 7

1Melikisedek ata akahər ata ya ka, batsàh ə̀bay gà Salima, dìte ŋgat asa ka, mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana ŋgat ika gər gà dukw tserdze ya mbàŋa. Akahər ata Abəraham à mère a i gùvəl a, i tə̀v ana ta bats gà bàba gà ə̀bay ŋgìɗ hinne ya ka, Melikisedek a ŋgə̀zlaraha gər aà vatwa, aà melìme akaba nda ŋgat. I fata ya ka, a piser àhəm. 2Abəraham ìbam, a dzàya ikaba kàzlàŋa gà mburma aaha tə duŋ ikəka tar a, a geye dər akaba tə̀v pàmpàm kurwa, a zla iɗəm a ilik, a vəlar. Melikisedek ka, kàmala megweɗe ya "Əbay ana a ge a sèriyè ndaka vatwa ŋa ndzer a". Dìte ŋgat asa ka, ə̀bay gà Salima. Salima mbàŋa ka, kàmala megweɗe ya "Əbay ana a vil a zayzay a mburma ya". 3Wùra a sər gà gwala ŋgar tsà. Wùra a sər gà dède ŋgar nda màma ŋgar tsà asa. Dìte wùra a sər pat mawà ŋgat tsà asa mbàŋa. Pat ana a mə̀t a tèkeɗè, wùra a sər ɓàv tsà asa mbàŋa. Ŋgat ka, kàmala Yesuw Kəla Mbulum a. Aɗàbà ŋgat a ne ka, mala mandə̀và kuɗa a Mbulum. Megè ìmir ŋgar ka, a ndze a aà biybiy. 4Dzalum kwaŋ, meme na ki sirekwe a dər ka, Melikisedek batsàh ŋa ya. Ki sirekwe a dər ka, aɗàbà Abəraham batsàh tsir kwa ata akahər ata a dzàya ikaba kàzlàŋa gà mburma ata tə duŋ ikəka tar a, tə̀v pàmpàm kurwa ka, dìte a vəlar tə̀v ilik a. 5Ama gà gwala Live kinèhe ka, tar gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum kàmala ana məpàlà àhəm Musa a tsik a ka, tar tèkeɗè, ti sle aà meŋgete a dukw ilik i huɗ gà dukw gà Israyel ana tàa ɗama kurwa ya, dìte ka, ti zle a iɗəm a ilik, ta vil a ter a ya. Kàmala megweɗe ya: Gà dukw ata ta ŋget a ka, i tə̀v gà dàmər tar, ku mege tar i gwala Abəraham ilik mbàŋa tèkeɗè ya. 6Ama Melikisedek ka, i gwala Live tsà na Abəraham a zla dukw ata, a geye dər akaba tə̀v kurwa ka, a zla iɗəm a ilik, a vəlar a. Dìte i dəba ŋa ya, Melikisedek na a pise àhəm a Abəraham ana Mbulum a tsiker duwa i sìda ya ya. 7Kà sərakwa, wùr ana a pise àhəm a mburma ka, ŋgat na batsàh ŋa ya. 8Gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana i gwala Live ya, tə̀ ndzə̀kawa dukw ata ta geye dər akaba tə̀v pàmpàm kurwa ya ka, ta matawa, agəra ana tar ka, gà mburma masak ŋa ya. I dəba ŋa ya, tə dzà aɗəm gà mìsle ŋgìɗ. Ama Melikisedek aaha a gə̀s dukw ata Abəraham a zla ikəka ya ilik, a vəlar a ka, à mìt a tsìdze. Ŋgat ka, a ndze a aà biybiy, kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a. 9Akahər ata, i tə̀v ana Abəraham a zla ikəka dukw ata ya, a vəl a Melikisedek a ka, kàmala ana Live na a vəlar a mbàŋa, ku mege gà ɓə̀za ŋgar ti ti ndzìk a dukw ata i ahər gà dàmər tar a, haa kinèhe tèkeɗè ya. 10Aɗàbà akahər ata ka, tàa wa Live, kəla Abəraham zùkw tsà, na i tə̀v ana Melikisedek a daha, aà melìme akaba nda ŋgat a. 11Akahər ata, Mbulum a ɗe à məpàlà àhəm ŋgar ka, a gà Israyel. A ɗif a tar dər ka, a gà gwala Live, na dìte a waya ti ne gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar a. Na mege mandə̀và kuɗa Mbulum ata tì ndìver a i gwala Live ya, a sle a aà are a Mbulum kàmala ana a sàsar a ka, ana ka, mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ŋgìɗ ana kàmala Melikisedek a, a dere a asa tsà. Ana ka, gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum gà gwala Live kàmala Haruna ya, ti sliŋa. 12Kà sərakwa ka, na Mbulum aka dzà iɗəm à gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar ana i gwala Live ya, aka dzà aɗəm gà mìsle ŋgìɗ ka, taŋa məpàlà àhəm ŋgar tèkeɗè, à mbìɗ a à ba mbàŋa. 13Ama kinèhe ka, aka mbə̀ɗ à gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar ata kaɗə̀ŋ. Kàmala megweɗe ya: Mifèfile ata ka, aka gər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. Aɗàbà ŋgat a dara ka, i gwala ŋgìɗ a pàm, tsə̀ka, i gwala Live ya tsà. Dìte wùra a riŋ ilik i gwala ŋgar, aka ne mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, a babawa aà dukw masak ŋana ta vəlawa aɗàbà Mbulum a ka, a riŋ tsà asa. 14Ku mege weke tserdze a sər, ta wa Yesuw Batsàh kwa ŋa ka, i gwala Yuda. Ama i tə̀v ana akahər ata Musa a fàfəlawa aka gər gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum a ka, aka ɗə̀v zləm a gwala Yuda ata ilik tsìdze. 15Ama gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana i gwala Live ya ka, ti sle aà mede a à mburma a tə̀v Mbulum tsà. Dukw ata a sər ba ndeyndey ka, aɗàbà batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ŋgìɗ aka dara kuɗa. Ŋgat ka, i gwala Live tə tsà. Ar ka, kàmala Melikisedek a. 16A ne mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ka, ndaka vatwa məpàlà àhəm gà mburma ana tə zazaɗawa dər a asa tsà. Mbulum a ne à ŋgat mala mandə̀và kuɗa ŋgar ka, aɗàbà ana ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ, ŋgat ka, a ndze a aà bəra aà biybiy a. 17Ar ka, kàmala ana ti tsik ahər i wàkità, ta mà à bazlam Mbulum a ka, Mbulum gwaɗar: "Ki ti ne a batsàh mala mandə̀và kuɗa gà aà biybiy, kàmala Melikisedek a ya." 18Kàmala taŋa ya, wetsèkèlek Mbulum a mbə̀ɗ à məpàlà àhəm miviye ŋana ka, agəra ana ndzə̀ɗa ŋa tsà, dìte a ge a ŋgùlùm a mburma tsà asa ya. 19Aɗàbà məpàlà àhəm Musa ka, ndzə̀ɗa ihər tsà, a sle a aà duwa ilik tsà, na dìte mburma ti ne a dər à ba tar ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a. Ama kinèhe ka, duwa ŋgìɗ pàm a gekwe a ŋgùlùm na Mbulum a mbə̀ɗara avùkw ŋa ya. Dukw ata ka, kà tikekwa aaka madzàlà gà gər kwa, na a vil a kwe a dər vatwa, aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar bìse ya. 20Kà sərakwa dukw ata nda ndzer ka, aɗàbà i tə̀v ana Mbulum a ne à Yesuw kàmala mala mandə̀và kuɗa ŋgar a ka, a mbàɗa i sìda ya. Ama akahər ana a ne à gà gwala Live gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar a ka, aka mbaɗa kàmala taŋa ya tsìdze. 21I dəba ŋa ya, Yesuw a ne mala mandə̀và kuɗa ŋgar ka, a mbaɗa i sìda ya, a gwaɗar: "Iye Mbulum batsàh ŋana, i mbìɗ a ahər a bazlam gà tsà. Yàa mbaɗa kàmala taŋa ya ka, kər ki ti ne a mala mandə̀và kuɗa gà aà biybiy." 22Aɗàbà taŋa, kà sərakwa, magə̀sà ba kwa ana kinèhe kə̀ gə̀sakwa ba nda gà Mbulum a ka, ŋgwal ŋa lèlè, a zà dər biy na akahər ata a tsik i sìda ya, a gwa, ki ti sirekwe a ba ya. Kà sərakwa dukw ata a ge ba nda ndzer ka, aɗàbà Yesuw Kiristi. 23Dukw ŋgìɗ asa mbàŋa ka, aɗàbà gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana akahər ata i gà gwala Live ya, tar ka, dìŋ hinne, aɗàbà ana ta matawa iɗəm a. Ta matawa tèkeɗè ka, tə dzàwa aɗəm gà mìsle ŋgìɗ pàmpàm asa. 24Ama Yesuw ka, pàm aà tar a. Ŋgat a ndze a ka, aà biybiy. Wùra a riŋ ka, à mbìɗ aɗəm a ba avùkw ŋgat tsìdze. 25Aɗàbà taŋa na ŋgat a riŋ nda gà ndzə̀ɗa, a sle a aà məmbàlà à gà mburma ana kinèhe ti dere a a tə̀v Mbulum, nda ahər ŋgar a ya. Aɗàbà ŋgat a ndze a ka, aà biybiy, dìte ŋgat a riŋ a heme a a Mbulum agəra gà mburma ata kə̀la pat mbàŋa asa. 26Kàmala taŋa ya, Yesuw ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum kwa. Ŋgat ka, wele ana a sle a aà megè dukw ana a sle aà kwa ndaka miɗ ŋgar a. Aɗàbà ŋgat ka, tsəɗaŋŋà, bakal i tə̀v ŋgar tsà, dìte swalwa i ba ŋgar kwizikw ɓàv tsà asa mbàŋa. Mendze ŋgar ka, tsàkàlàk aà gà ɓə̀zla bakal a. Mbulum a tike ŋgat a tə̀v ŋgar i gər ŋa. 27Aɗàbà gà àsìŋ gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ŋgìɗ ata ka, ta batsawa duwa a Mbulum kə̀la pat. Malàhalàh ŋa ka, ta batsawa aɗàbà bakal tar dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, ta bets a aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ kuɗa. Ama biy Yesuw ka, kataya tsà. Ŋgat ka, a vəl ba ŋgar a Mbulum taf masak ŋa, sik ilik pəra, i tə̀v ana ta kə̀ɗ ŋgat a, tsam ka, tsuway tsàra. Sik ilik ŋa ata ka, a sle aà biybiy. 28Gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ata məpàlà àhəm Musa a pala tar a ka, gà məfara ŋa ɗekɗek pəra, ndzə̀ɗa tar a riŋ tsà. Ama dukw ana Mbulum a mbaɗa, a mbùrùɗ aɗəm avùkw məpàlà àhəm ata ya ka, a zla Kəla ŋgar, a ne dər batsàh mala mandə̀và kuɗa ŋgar ana bakal ŋgar a riŋ tsìye, aà biybiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\