IBƏRANIKWA 8

1Wur bazlam ana mìi tsik a kurum a ya ka, araha: Ama kinèhe ka, kàa ŋgatakwa medzìbe batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. Ŋgat a riŋ mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum ana a kwere a gà dukw tserdze ya. 2Ŋgat a ge a megè ìmir ŋgar ata ka, i tə̀v ana tsəɗaŋŋà, Mbulum mandzà ŋa iɗəm a. Akahər ata gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta gewa ìmir ka, i mekìrìwè ga petek ana ta kiriw a. Ama ga ana Yesuw a gewa iɗəm megè ìmir a ka, ar ka, i mbulum i gər ŋa, i tə̀v ŋgwal ŋana ndzer, Mbulum a làmbaɗa ya. 3Mbulum a dzà aɗəm gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar tserdze ka, dìte ta vəlawar dukw masak ŋana, ta batsawar gà duwa asa mbàŋa. Kàmala taŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum kwa ata tèkeɗè, say a zle a duwa, a vil a a Mbulum mbàŋa. 4Na mege Yesuw ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, ŋgat a ne a mala mandə̀và kuɗa a Mbulum tsìdze. Aɗàbà gà ɓə̀zla mandə̀và a Mbulum ŋgìɗ a riŋ ika gər àhə̀ɗ, ta viler a duwa kàmala ana məpàlà àhəm Musa a tsik a tar a. 5Megè ìmir ana ta gewa ya ka, mendzìkìɗè ba ŋa ɗekɗek pəra. Ta gewa ka, mendzìkìɗè ba megè ìmir ana Yesuw batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum kwa a ge a riŋ i mbulum i gər ŋa ya. Mekìrìwè ga tar ata tèkeɗè, mendzìkìɗè ba tə̀v ata Mbulum mandzà ŋa iɗəm a mbàŋa. Ta kiriw ga ata ka, kàmala ana Mbulum a tsik a Musa, a gwaɗar ka: "Ge metsèhe lèlè, na dìte ki ge a duwa tserdze kàmala ana i ɗifek dər i gər kwite ya ya." 6Ama kà sàmatakwa kinèhe Yesuw a ge a ìmir ka, a zà dər megè ìmir gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ata ta gewa ya hinne. Kàmala taŋa ya tèkeɗè, masə̀rà ba ana Yesuw a sər dər ba à gà Mbulum nda mburma, ta gə̀s ba ya ka, ŋgwal ŋa hinne, a zà dər masə̀rà ba ana tə sər ba akahər ata ya mbàŋa. Aɗàbà dukw ana Mbulum a tsik a kwa i sìda ya, a gwa, i ta vil a kurum a ya ka, a zà dər dukw ana a tsik piŋŋè, kə̀ ŋgatakwa ya. 7Na mege malàhalàh masə̀rà ba ata ta gə̀s ba ya, ma sle aà gà mburma nda ndzer ka, ana ka, Mbulum a yehe a vatwa aà masə̀rà ba, à gìs a tar masula ŋa asa tsà. 8Ama kà sərakwa, malàhalàh masə̀rà ba ata ta gə̀s ba ya ka, a sle tsà, aɗàbà gà mburma Mbulum tàa miyak à bakal tar tsà. I dəba ŋa ya, Mbulum a pala àhəm, a gwa: "Araha, pat ŋa a riŋ a dere a ka, dìte mìi sir a ba nda magə̀sà ba nda gà gwala Yuda, dìte nda gà àsìŋ gà mburma gà Israyel ŋgìɗ tserdze. 9Akahər ata i tə̀v ana ì gə̀sara ahər a gà bàba gà tsir tar ika àhə̀ɗ Misira ya ka, màa gə̀s ba nda gà tar i fata, mì sər ba lèlè. Ama awiya magə̀sà ba ana mìi sir a ba nda gà tar a ka, ar ka, kàmala taŋa ya asa tsà, pàm kuɗa. Aɗàbà tàa nəs à masə̀rà ba ata miviya ŋa ya. Aɗàbà taŋa na ì miyak à tar a. Iye Mbulum Batsàh tar ŋa na ì tsik kataya ya. 10I gwa ka: Araha, na magə̀sà ba gà ana mìi ti sir a ba nda gà mburma gà Israyel aka miɗ mbà ya. A pat ata na i ti tike a məpàlà àhəm gà a gə̀zlə̀ŋ tar a, dìte ka, tà gə̀s, tə dzala aaka gà gər. I ge a dər kataya ka, dìte i dəba ŋa ya, tà gìs a àhəm gà kuɗa. I ti ne a Mbulum tar, dìte tar tèkeɗè, ti ne a gà mburma gà mbàŋa. 11Wùra a riŋ na a ti ɗif a à guma gà a gà àsìŋ ŋgar, kige tsà, a gà dàmər ŋgar a asa tsà. Nda gà bə̀la wùra a gweɗe a a mìsle ŋgìɗ: 'Waytsà sər Batsàh kwa ŋa' ka, a riŋ a gweɗe a asa tsà mbàŋa. Aɗàbà tar ŋa ti sir a ìye, ku mege gà bàba ŋa, nda gà ɓə̀za tserdze tèkeɗè ya. 12Aɗàbà ku mege ta gewa bakal là tèkeɗè ka, i pìl a ter a dər. Dukw ana ta ge a tserdze ya ka, a ta mìŋere a a gər a asa tsà, gwiɗits à mìtsiŋ a gər fit kweleŋ." 13Kàmala taŋa ya na Mbulum a fàfəl aka gər masə̀rà ba ana à gìs a ba awiya ŋa ya. A tsik kataya ka, kàmala megweɗe ya: Malàhalàh masə̀rà ba ata ta gə̀s ba ya ka, ndzə̀ɗa ihər asa tsà, aka ne dər miviye ŋa. Ama kà sərakwa, dukw ana miviye ŋa ya ka, a ge a ŋgùlùm asa tsà, kwiɗèy aka à mendìve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\