IBƏRANIKWA 9

1I tə̀v malàhalàh masə̀rà ba ana gà Mbulum tə sər ba nda gà mburma ya ka, aka ɗif a tar à məpàlà àhəm ŋgar, na dìte ti sir a dər ka, meme na tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ a. Ama tə̀v duwa a riŋ mbàŋa, tə zalar ka, tsəɗaŋŋà, mburma a làmbaɗa. I fata ka, tə zàmbaɗawa iɗəm à ŋgat, nda məbàtsàr aɗəm gà duwa. 2Tə̀v ata ka, ga petek ana gà mburma ta kiriw a, dzə̀ɓər iɗəm sula. Dzə̀ɓər malàhalàh ŋana ka, tə zalar tə̀v ana tsəɗaŋŋà ya. I huɗ ŋa ka, məvə̀ɗà duwa a riŋ iɗəm, akwa ikəka məvàtà ŋa ndwatsndwatsutstswa təsəla, nda gà tabəl ana tə dzàwa aaka ɗaf biy Mbulum a. 3Ika bìye hə̀rmaga madà a dzə̀ɓər masula ŋana ka, petek a riŋ madànà ŋa aà mbulum, tsìkw a ndzera a bə̀ɗ a mbàŋa. Dzə̀ɓər ga ata ka, tə̀v ana tə zalar tsəɗaŋŋà biy Mbulum a, a zà dər biy ŋgìɗ aaha. 4I huɗ dzə̀ɓər ata ka, tə̀v məvə̀là duwa a Mbulum a riŋ iɗəm, ta və̀ɗ nda gura ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Tə̀v ata ka, ta wanawa aaka mal dukuməŋa a riŋ a zewa aà Mbulum hwaŋŋà lèlè. Dìte sahər duwa a riŋ i fata mbàŋa, ta ŋgə̀z aaka gura, ti ndìrkisl dər lèlè. Ama sahər ata a ɗif ka, à masə̀rà ba gà Mbulum ana tə sər ba nda mburma ya. I sahər ata ka, dzègèɗèk duwa a riŋ iɗəm məvə̀ɗà ŋa nda gura mbàŋa. Mezèha ɗaf ata tə zalar mana, Mbulum a vəl a tarra i gər ŋa ya, mandzà ŋa iɗəm i fata. Dìte zəva Haruna ana a bize ya, metìkè ŋa i sahər ata mbàŋa, nda gà beliŋ ana Mbulum a wetse aaka məpàlà àhəm ŋgar akahər ata ya, sula iɗəm i fata asa mbàŋa. 5Ika sahər ata ka, ta ge aaka gà mendzìkìɗè ba gà gawla Mbulum sula. Taŋa ka, kàmala megweɗe ya: Mbulum mandzà ŋa i fata à gər ŋgar. Gwezleviyek gà mendzìkìɗè ba gà gawla Mbulum ata ka, tits tə dzàwa mèzìte aka sahər ata. Aɗàbà sahər ata ka, tə dzàwa aaka à məmbə̀z duwa a Mbulum, dìte mə̀ pə̀l a tar à bakal tar. Ama kinèhe ka, a sèsiŋ na i ɗif a kurum a à gà dukw ata ilik ilik tserdze ya asa tsà. 6Kàmala taŋa ya, ga petek ata ka, dzə̀ɓər a riŋ iɗəm sula. I ŋgìɗ ka, i huɗ ŋa. Naha ka, a mbera a bəra ya. I tə̀v ana ta ge àba gà dukw ata kàmala taŋa ya ka, gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum tə dawa a dzə̀ɓər malàhalàh ŋana a mbera a bəra ya, ndidwè ndidwè, ta gewa iɗəm megè ìmir mandə̀và kuɗa a Mbulum kə̀la pat. 7Ama dzə̀ɓər ana i huɗ ŋa ya ka, say mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana batsàh ŋa ya na a dawa aɗəm a. Ama a dawa aɗəm i huɗ mive ya ka, sik ilik pəra. I tə̀v ana a de aɗəm a ya ka, a tə̀fawa dər məmbə̀z dukw ana ta kə̀ɗawa a Mbulum a, aà ahər a fata, dìte ka, Mbulum mə̀ pə̀l à bakal ŋgar, dìte nda gà bakal gà mburma ana ta gewa ka, tə sərawa aàba tsìye ya mbàŋa. 8Kàmala taŋa ya, Mèzìte Mesife Mbulum ihər a ɗifewa dər ka, na dzə̀ɓər ga ata a mbera ya, a riŋ hiywe mbà ka, vatwa ana gà mburma ti de a dər a huɗ ga ata tsəɗaŋŋà, Mbulum mandzà ŋa iɗəm a ka, titstsè, mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a zùkw tsà. 9Aɗàbà ga malàhalàh ŋa ata ka, mendzìkìɗè ba dukw ana a ge ba kinèhe ya pəra. A riŋ ihər a ɗifekwe a dər ka, gà dukw ana ta vil a iɗəm a Mbulum, nda gà dukw gənaw ana ta batsawar a ka, taŋa tsà na a sle a aà məbàrà gə̀zlə̀ŋ gà mburma ata tə zàmbaɗawa dər à ŋgat a ya. 10Aɗàbà megè gà dukw ata ka, məpàlà àhəm aka gər gà dukw mezime nda gà dukw mese, kige tsà aka matsàkàsla gà duwa ɗekɗek pəra. Ama taŋa ka, dukw gà mburma ta ge a ika gər àhə̀ɗ a ɗekɗek, tsə̀ka, aka ndza hinne tsà. A ndza ka, haa a pat ana Mbulum a mbə̀ɗ à gà dukw ata tserdze ya ɗekɗek pəra. 11Ama kinèhe ka, Kiristi aka dara kaɗə̀ŋ. Ŋgat ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum. Gà ŋgwal gà dukw ana kə̀ ŋgatakwa kinèhe ya ka, a dara ka, i tə̀v ŋgar a. Ŋgat a ge a megè ìmir ka, i tə̀v ana a zà mekìrìwè ga petek ana akahər ata ya. Tə̀v ata ka, ŋgwal ŋa lèlè, dìte ar ka, ŋgùlùm asa. Ama ka, gà mburma tsà na ta ge tə̀v ata ya. Kàmala megweɗe ya: Ta ge tə̀v ata ika gər àhə̀ɗ ɓàv tsà asa mbàŋa. 12Akahər ana Kiristi a da a tə̀v ata tsəɗaŋŋà ŋana, Mbulum mandzà ŋa iɗəm a ka, a da aɗəm sik ilik pəra, tsam ka, aka ndə̀v. I tə̀v ana a de aɗəm a ya ka, aka tə̀f dər məmbə̀z gà vùgùl nda biy gà mbùlùv sla tsà. Ama a vəl ka, məmbə̀z ba ŋgar ŋa ìvaɗ na avùkw ŋa ya. Kàmala taŋa ya, nda məmbə̀z ŋgar ata ka, a mbùrùɗ dərra kwa i bakal a aà biybiy. 13Akahər ata ka, ta batsawa gà vùgùl, nda gà mbùlùv gà sla, tə tə̀fawa məmbə̀z ŋa, tà gwètseke a aà gà mburma ana gà manə̀sà ŋa ika miɗ Mbulum a. Ama ka, ta kə̀ɗawa də̀m sla, ta weniŋa, dìte tì ndè a bìtekwe ŋana aà gà mburma ata gà manə̀sà ŋa ya mbàŋa asa. Ta geye gà dukw ata tserdze ya ka, dìte gà mburma ata ti ne gà məbàrà ŋa nda tə̀v məpàlà àhəm tar. 14Ama na məmbə̀z gà dukw ata aka sle aà məbàrà tar kàmala taŋa ya ka, məmbə̀z Kiristi à zè a taŋa fit kweleŋ nda ndzə̀ɗa. Ŋgat ana aka ge bakal duwa ilik tsìdze ya, a vəl ba ŋgar a Mbulum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ana a ndze a aà biybiy a. Məmbə̀z ŋgar ata ka, a bere a bakal i gə̀zlə̀ŋ kwa ya lèlè, na dìte ki gekwe a dukw ana a dzeye a à kwa asa tsìye. Ama ki gekwe a ka, megè ìmir Mbulum ana ŋgat mala məvə̀là mesife a mburma ya ìvaɗ. 15Aɗàbà taŋa, Kiristi ka, wele ana mandzà ŋa ika màgə̀r gà Mbulum nda gà mburma, a sər ba à tar, a ɗif a tar à masə̀rà ba awiya ŋana tà gìs a ba ika màgə̀r tar a. Kàmala taŋa ya, gà mburma ana Mbulum a pala tar, ti ne gà biy ŋgar a ka, ta ŋget a dukw ŋgwal ŋa ata a tsik a tar i sìda ya, a gwa, i ta vil a ter a aà biybiy a ya. Dukw ata a ge a ba kataya ka, aɗàbà Yesuw Kiristi ana a mə̀t a. Məmə̀ta ŋgar ata a mə̀t a ka, a mbùrùɗ dərra mburma i bakal tar ana ta gewa akahər ata piŋŋè, i tə̀v ana tar riŋ i masə̀rà ba tar ana miviye ŋa ata, Mbulum a gə̀s ba nda gà tar a. 16Masə̀rà ba gà Mbulum ana tə sər ba nda mburma ya ka, a ndzìkìɗ ba bazlam wele ana à mìt a ka, a tsik a àba dukw ana tì dzèyebe a ya. Kinèhe kà sərakwa ndzer, na wùra aka wetse àba wàkità ya, aka gwa ka: "Na yàa mə̀t ka, ki ti dzèywim be a gà dukw gà aaha" ka, say ŋgat ŋa à mìt a dzekwiŋ kaɗə̀ŋ, na dìte a ge a ba kàmala ana ŋgat a tsik a ya. 17Aɗàbà wele ata a riŋ nda are mbà ka, dukw ana a tsik a ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Say i tə̀v ana aka mə̀t a dzekwiŋ kaɗə̀ŋ, na dìte ti dzèyebe a gà dukw ŋgar ata kuɗa ya. 18Gà masə̀rà ba ana gà Mbulum ta gə̀s ba nda mburma ya tèkeɗè ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Ku mege malàhalàh masə̀rà ba ata gà Mbulum nda mburma tə làh magə̀sà ba ya tèkeɗè, a ge ba ka, say nda məbàtsà duwa, məmbə̀z à dzère a iɗəm a dzekwiŋ mbàŋa. 19Akahər ata ka, Musa a làh meɗife à məpàlà àhəm Mbulum ana a tsik a tserdze, ika miɗ gà mburma. Dìte i dəba ŋa ya, a daha, a tə̀f məmbə̀z gà kəla sla nda biy vùgùl ana ta bats a, a gaw akaba nda yam, a ndzə̀k gà slàmbah dukw duwa tə zalar izup, magàwà ŋa nda gasgas təmaŋ ana a ndza ndùzzwa ya. A tsilwiɓ dər aɗəm, dìte a daha, a gwàtsaka aka wàkità məpàlà àhəm tar, nda gà aà gà mburma ata tserdze ya mbàŋa. 20I tə̀v ana à gwètseke aà ter a ya ka, a gwaɗa a tar: "Məmbə̀z aaha ka, a ne kàmala lambà ana ki sirwim a dər ka, masə̀rà ba ana Mbulum aka gə̀s ba nda gà kurum, a sàsar ki tikwimer a gər lèlè ya." 21Kàmala taŋa ya, Musa a gwàtsakaya à məmbə̀z ata aà ga ata ta kiriw nda petek a, dìte aka gà dukw ana tserdze, ta gewa dər megè ìmir, tə zàmbaɗawa dər à Mbulum a mbàŋa. 22Akahər ana gà mburma ti tikewa gər a gà məpàlà àhəm ata ya ka, gà dukw ŋgìɗ a riŋ bagwal ŋa ta barawa ka, nda məmbə̀z kaɗə̀ŋ. Aɗàbà na məmbə̀z aka dzà a bə̀ɗ tsə̀ka, vatwa a riŋ tsà na i tə̀v Mbulum, dìte à pìl a à bakal a mburma ya. 23Kà sərakwa, gà dukw ata tə zàmbaɗawa dər à Mbulum akahər ata ya, a ne ka, mendzìkìɗè ba dukw ana ndzer ŋa i mbulum a ɗekɗek pəra. Ta barawa gà dukw ata tserdze ya ka, nda məmbə̀z gà dukw ata ta batsawa a Mbulum a. Ama gà dukw ana ndzer ŋa i mbulum a ka, məbàtsà gà dukw ata ta batsawa ya, a ge a ŋgùlùm tsà. Say ta viler a ka, dukw ana à zè a taŋa ya, kàmala megweɗe ya: Yesuw Kiristi ana a vəlar ba ŋgar a. 24Aɗàbà Yesuw Kiristi ka, aka da a ga ata ta kiriw nda petek a tsà. Aɗàbà ta ge tə̀v ata ka, mendzìkìɗè ba tə̀v ata Mbulum mandzà ŋa iɗəm a pəra. Aɗàbà taŋa na kinèhe ka, ŋgat a riŋ mandzà ŋa ika miɗ Mbulum, dìte a riŋ a hemer a aɗàbà kwa ya. 25Batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum gà Yahuda a dawa a dzə̀ɓər ga ata tsəɗaŋŋà biy Mbulum a ka, kə̀la viye. A dawa ka, nda gà məmbə̀z gənaw i ahər, tsə̀ka, nda məmbə̀z ba ŋgar tsà. Ama Yesuw Kiristi a vəl ba ŋgar a Mbulum ka, sik ilik, tsam ka, tsuway tsàra, tsə̀ka, sik dìŋ tsà. 26Na mege kataya tsə̀ka, ana ka, a ŋgetewe a mesèwère are hinne dàgà aà gər ana Mbulum a ge gər àhə̀ɗ a. Ama ka, kataya tsà, aɗàbà a dara kinèhe ka, sik ilik pəra, aka mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ aaha kinèhe ya. A vəl ba ŋgar ka, na dìte sìfèk à pìl a dər à bakal gà mburma ana ta gewa ya, aà biybiy. 27Kàmala ana ku mege weke à mìt a ka, sik ilik pəra ya. Aka mə̀t ka, dìte i dəba ŋa ya, a de a aka miɗ sèriyè Mbulum kuɗa ya. 28Kàmala taŋa ya, Yesuw Kiristi tèkeɗè, à mə̀t ka, sik ilik pəra mbàŋa. A vəl ba ŋgar a Mbulum ka, na dìte a beye a dər à gà mburma hinne i bakal tar a ya. I dəba ŋa ya ka, à mère a masula ŋa asa. A mère a ka, aà məpə̀là à tar i bakal tar a asa tsà. Ama ka, aà məmbə̀là à gà mburma ŋgar ana tar ihər ta bebe a ŋgat a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\