YAKUBA 1

1Iye Yakuba, mala megè ìmir gà Mbulum nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. I geha wusa a gà mburma Mbulum ana tə dzàya aba vatwa ilik ilik ku mege a ŋga aka gər àhə̀ɗ tserdze ya. 2A kurum gà dàmər gà ana ika vatwa Mbulum a. Na bə̀la gà dukw mesèwère are ana ti dzik a à kurum pàmpàm a, tàa le aà kurum ka, ŋgeywim ba ìvaɗ. 3Aɗàbà kà sərum, medzike ata ti dzik a à kurum a ka, na bə̀la kàa miyakum à magə̀sà Mbulum tsə̀ka, à sìkèh a kurum a à ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ kurum ɓəŋɓəŋ lèlè. 4Ama kəlà ka, gwim metsèhe lèlè, na dìte ndzə̀ɗa ata a de a aka miɗ aka miɗ, i tə̀v dukw ana tserdze ya ya. I dəba ŋa ya, ki nwim a ŋgwal ŋa lèlè, ki ywim a kuɗa duwa asa tsìdze ya. 5Na wùra a riŋ ilik ika màgə̀r kurum, dàɗə̀kɗə̀kka, a sər dukw ana a ge a ika vatwa Mbulum a tsə̀ka, ma wiz aà Mbulum, a ɗifer a dər. Aɗàbà ŋgat a vil a duwa a mburma ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, a niw a dər tsà. 6Ama say a wiz kəlà ka, nda megìse i gə̀zlə̀ŋ ŋgar lèlè, tsə̀ka, nda gə̀zlə̀ŋ sula tsà. Aɗàbà wur ana madzàlà gà gər i gə̀zlə̀ŋ ŋgar pàmpàm a ka, a ndzìkìɗ ba kàmala dùlùv yam ana himbiɗ a ɓezle a dər wàkit wàkit, a tsele akaba a ya. 7Ama wur ana kataya ya ka, ma ta gwa ka, i ŋget a duwa i tə̀v Mbulum a tsà. 8Aɗàbà wur ana kàmala taŋa ya ka, a sər gà gər dukw ana a ge a ya tsà. Madzàlà gà gər ŋgar ìbam, i tə̀v ilik ŋa tsà asa. 9Mala mazàzàmà Yesuw ana matawak ŋa ika màgə̀r kurum a ka, ma ŋgaya ba, aɗàbà Mbulum aka sə̀kàh à ŋgat. 10Ama mala mazàzàmà Mbulum ana lìmana ŋgar a riŋ hinne ya tèkeɗè ka, ma ŋgaya ba mbàŋa, aɗàbà Mbulum aka mà à ŋgat a bə̀ɗ, aka vəlar aɗəm dukw ana ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. Aɗàbà mala lìmana ka, ti dzeye akaba a nda lìmana ŋgar kàmala mibèzè kwìzir ana a bize a ya. 11Na pat aka zlara ahər a mbulum a ka, kwìzir ata a ɓwitiŋa, dìte mibìzè ŋa na tèkeɗè, à dzèwe a ihər a, à tsèhin a asa tsà, a gwinekiŋa. Kàmala taŋa ya, mala lìmana ìbam, a dzeye a kataya mbàŋa, na aka mə̀ts aà megè ìmir lìmana ŋgar ɗekɗek a. 12Maŋgàyà ba ika gər wùr ana a mir a àba i tə̀v gà dukw ana ti dzik a à ŋgat a tserdze ya. Ama na aka mər àba i tə̀v gà dukw ata ti dzik a à ŋgat a ka, a ŋget a dukw mayà ba ŋgar, kàmala megweɗe ya, mesife ana Mbulum a gwa i sìda ya ka, i ta vil a a gà mburma ana ta waya ìye ya. 13Na duwa aka dzik à wùra ka, ma ta gwa ka, Mbulum na a dzik à ìye ya tsà. Aɗàbà wùra a sle a aà məbàzà za a Mbulum aà dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsà. Dìte Mbulum tèkeɗè, a beze a za a wùra aà megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsà asa mbàŋa. 14Ama say madzàlà gà gər ana ŋgwal ŋa tsà, i gə̀zlə̀ŋ mburma ya ìvaɗ na a beze a za a mburma aà megè bakal a. 15Aɗàbà na meèweke madzàlà gà gər ata aka ràh a gə̀zlə̀ŋ ka, a we a bakal. Dìte i dəba ŋa ya, bakal ata aka sə̀kàh ka, ki mìt a kuɗa. 16Ama kinèhe ka, a kurum gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya, kà dàɗum a ba à gər tsà. 17Aɗàbà gà dukw ana gà ŋgwal ŋa lèlè ndzer a ka, a dere a ka, i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya. Na a vil a gà dukw ata masak ŋa ya ka, Mbulum, mala megè gà dukw ana tì dìv a dzaydzay, tar riŋ madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a. Mbulum ka, à mbìɗ a à ba ŋgìɗ tsà. Lùvuŋ a riŋ i tə̀v ŋgar tsà. Ŋgat ka, kàmala pat ana à dìɗiŋa, dìte sìsiye à mbìɗ a àba ya tsà asa mbàŋa. 18Ŋgat na a waya, a vəl a kwa mesife awiya ŋa na i tə̀v guma ŋgar ndzer ŋana a tsik a. A sàsar na ka nekwa gà malàhalàh ŋana i lìwiŋ gà dukw ana a ge tserdze ya. 19A kurum gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya. Tsarakum dukw ana i tsik a kurum a ya, dukw ilik ma ta mə̀ts a kurum gər tsà: Ku weke mà dzà zləm a dukw ana ti tsiker a ya dzekwiŋ. Ama ma dzala dukw ana a tsiker a ika àràh ŋgar a lèlè, dìte ma tsik kuɗa. Mà gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v matsə̀ɓatsə̀ɓ ana a dere a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a mbàŋa. 20Aɗàbà matsə̀ɓatsə̀ɓ ka, a sle aà mege a dukw ana a sàs a Mbulum a tsà. 21Aɗàbà taŋa, miyakum àba à dukw bakal ana tserdze ya, ki gwim asa tsà. Hənum à gər a bə̀ɗ aka miɗ Mbulum, gə̀sum bazlam ŋgar ana a dzə̀v a gə̀zlə̀ŋ kurum kàmala madzàvà duwa ya, dìte ka, a sle a aà mimbile dər à mesife kurum kuɗa ya. 22Ama ka tə dzalum matsàràkà bazlam Mbulum ka, nda zləm ɗekɗek tsà. Say ki gwim a dukw ana a tsik a kurum a ya mbàŋa. 23Wùr ana à dzè a zləm a bazlam Mbulum pəra, àma a ge a dukw ana Mbulum a tsik a tsə̀ka, a ndzìkìɗ ba ka, wùr ana a sàmata ba ŋgar i kwataramà ya. 24A fə̀r aà ba ə̀ba ilik tsàra, àlə̀ka a de a i fata ya ka, a sər ba ŋgar a ndza ana, meme ka, a sər asa tsìye. 25Ama wùr ana a dzele a məpàlà àhəm Mbulum, dìte a ge a metsèhe a megè ìmir ŋa lèlè kə̀la pat a ka, ŋgat ka, pàm. Aɗàbà aka tsaraka ka, à mìtser a gər tsà, à gìs a gà bazlam ata ìvaɗ. Taŋa wele ata ka, mipìsè àhəm ika gər ŋgar, Mbulum a piser a àhəm lèlè. Məpàlà àhəm Mbulum ata ka, ŋgwal ŋa ndzer, aɗàbà ŋgat na a sle a aà mibeye à kwa i bakal a ya. 26Na wùra ika màgə̀r kurum, aka ne à ba ŋgar mala ndzer ŋa, a gweɗe a, ìye mala mazàzàmà Mbulum, àma na aka ge metsèhe a gà bazlam ana a dere a ika àràh ŋgar a tsə̀ka, a bana ba ŋgar nda mazàzàmà Mbulum masak ŋa taf. 27Dukw ana Mbulum Tsir kwa ana i gər ŋa a waya ki zezemekwe a nda ndzer ŋa ya ka, araha: Megè gər a gà ɓə̀zla matawak ana wùr tar a riŋ tsìye, nda gà madakwa gà mə̀kəs ana ti sèwèr a are hinne ya. Dìte wùr ana a ge a kataya ka, ma kasla ba ŋgar mbàŋa, i tə̀v gà bakal ana ika gər àhə̀ɗ ti sle aà mibene a ŋgat asa tsìye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\