YAKUBA 2

1A kurum gà dàmər gà, na kàa gə̀sum Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a zà gà dukw tserdze, tì zlìb a dər a ka, ka ta walum ikaba mburma ya tsà. 2Na bə̀la gà mburma sula tàa daha a ga Mbulum kurum, mìsle ŋgìɗ mala lìmana, petek ikəka lèlè, màtsə̀rə̀ɗ gura i ɓə̀za ahər, biy na tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Ama mìsle ŋgìɗ aaha ka, mala matawak, ŋgat a daha ka, gà manə̀sà petek masak ŋa taf na ikəka ya. 3Dìte kurum ka, ki zlìbwim a à mala petek aaha lèlè, ki gweɗwimer a: "Dara, ndza iɗəm aka tə̀v mendze ŋgwal ŋa a faha ya." Ama mala matawak ka, ki gweɗwimer a, "Kər ka, daha, ndza a bə̀ɗ a faka, ki ge tsà, dara, ndza a bə̀ɗ aà sik mə̀r a faha." 4Na ki welwim a ikaba mburma ya kataya ka, taŋa ki gwim a ka, bakal. Aɗàbà ki gwim a taŋa ka, nda madzàlà gà gər ana ŋgwal ŋa tsìye. 5Kurum gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya, tsarakum. Aɗàbà Mbulum a pala gà ɓə̀zla matawak ata ika gər àhə̀ɗ a ka, dìte ta ŋgat dukw ana ŋgwal ŋa ya, agəra megìse ana ta gə̀s Yesuw Kiristi ya. Mbulum a ta vil a ter a mekwere ə̀bay ŋgar ana a gwa i sìda ya, i ta vil a a gà mburma ana ta waya ìye ya. 6Ama kurum ka, ki fìrwim a aà gà ɓə̀zla matawak kàmala za ya dze ana, meme? Aɗàbà gà ə̀bay gər àhə̀ɗ na ti sèwèrewa a kurum are, ti de à kurum a aka miɗ sèriyè ya, tsə̀ka, gà ɓə̀zla matawak tsà. 7Dìte tar asa tsìye na ti tsik a dukw ana ŋgwal ŋa tsà aà zləm ŋgwal ŋa ana Mbulum a ɗe a kurum dər a? 8Na ki zezemwim a məpàlà àhəm nda ndzer kàmala ana Mbulum a gwa i wàkità ka: "Wayum mburma, kàmala na kà wayum ba kurum a" ka, kàa gwim lèlè. 9Ama na bə̀la ki welwim a ikaba mburma ya ka, ki gwim a taŋa ka, bakal. Sèriyè məpàlà àhəm Mbulum ata ka, aka gə̀s kurum. 10Na wùra a zezem a gà məpàlà àhəm Mbulum tserdze, àma aka məsak à biy ŋgìɗ ika màgə̀r ŋa ya ka, taŋa ka, aka nəs à gà àsìŋ aaha tserdze ya mbàŋa. 11Aɗàbà Mbulum a gwa ka: "Ki ge muva tsà." A gwa asa mbàŋa ka: "Kə̀ kə̀ɗ mburma tsà." Kàmala taŋa ya, na bə̀la wùra aka ge muva tsà, àma aka kə̀ɗ mburma ka, kàmala ana a ge muva ya. Aka nəs à məpàlà àhəm Mbulum ata fit dze, ku mege aka ge muva tsà tèkeɗè ìbam a. 12Aɗàbà taŋa i tsik a kuruməŋa, i tə̀v gà bazlam ana ki ti tsikwim a ya, ki ge tsà, i tə̀v gà dukw ana ki ta gwim a tserdze ya ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, sərum dər ka, Mbulum a ta ge a kwe a sèriyè, a wiz aà kwiŋa, wànà kàa gekwa megè ìmir məpàlà àhəm ŋgar ana a gwa, a sle a aà mibeye à kwa i sèriyè ŋgar a ìbam a, tsə̀na kàa gekwa tsìye? 13Na wùra ɗa ika màgə̀r kwa, mburma a ndzer are tsèhe tsə̀ka, wur ata tèkeɗè, i tə̀v ana Mbulum a ta ger a sèriyè ya ka, a ndzer a are tsèhe tsà mbèete. Ama na mburma aka ndzek are tsèhe ka, kər tèkeɗè, ki ti ndze a are tsèhe a Mbulum ika miɗ sèriyè mbàŋa. 14A kurum gà dàmər gà, na bə̀la wùra a gweɗe a: "Iye ka, yàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ga", àma a ge a dukw ana Mbulum a tsik a tsə̀na, megìse ŋgar ata ana, a ger a ŋgùlùm, a mbil a à ŋgat ɓàv a? 15Bə̀la gà dàmər kurum a riŋ ika vatwa Mbulum, petek tar a riŋ tsà, nda gà dukw mezime tèkeɗè, a riŋ tsà asa. 16Dìte bə̀la mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a, a gweɗe a ter a: "Ndzum nda zay lèlè, Mbulum mi pise a kurum àhəm, mə vəl a kurum petek, nda dukw mezime", nda bazlam pəra, a sàsar a vil a ter a biy ŋgar tsə̀na, taŋa ana, a ge a ŋgùlùm a? Awaŋ, a ge a ŋgùlùm tsà. 17Kàmala taŋa ya mbàŋa na i tə̀v megìse ana ki gìswim a Mbulum a. Na ki gwim a megè ìmir ŋa tsə̀ka, duwa a riŋ a ge a ŋgùlùm tsà. 18Bə̀la wùra a gweɗe a gà mìsle ŋgìɗ ka: "Tàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar, gà biy ŋgìɗ ìbam, ta gewa gà dukw ana ŋgwal ŋa ya." Ama i gweɗer a ka: "Ɗifiŋ à megìse yak ana kə̀ gə̀s Mbulum a, dìte ka, ki gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye asa ya. Iye tèkeɗè ka, i ɗifek a à biy ga ana ì gewa ŋgwal ŋa ya, dìte kər ki sir a dər ka, yàa gə̀s Mbulum a." 19Kər kə̀ gə̀s ana Mbulum ana ŋgat ilik a tsìye? Taŋa ka, lèlè. Ama kəlà ka, gà sitene tə sər mbàŋa, ti dzedzeriŋa, ta ger a magə̀ɗa hinne. 20Kər ana metsèhe yak a riŋ ba ya? Meme na ki ɗiŋ a à wùr ana a gweɗe a: "Yàa gə̀s Mbulum", àma ka, a ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya tsà, dze ana, wànà megìse ŋgar ata ana, a ge a ŋgùlùm a? 21Fə̀rum kwaŋ, meme na Mbulum a gə̀s Abəraham tsir kwa ata kàmala mburma ŋgar ŋgwal ŋa lèlè ya. Mbulum a gə̀s ŋgat ana, agəra megè ìmir ana a ger a tsìye? Aɗàbà akahər ata a zla Izak kəla ŋgar aà mekìɗè a Mbulum, a ne dər kàmala dukw masak ŋa ya. 22Kà sər mendze Abəraham ana a ndza ya. Ŋgat ka, a gə̀s Mbulum lèlè. Dìte a ge dukw ana a sàs a Mbulum a mbàŋa. Dukw ana a ge ya ka, a ndə̀v à megè ìmir Mbulum ana a gə̀s a. 23Kàmala taŋa ya na dukw ana i wàkità Mbulum ta wetse ya kaɗə̀ŋ. Ta gwa ka, "Abəraham a gə̀s bazlam ana Mbulum a tsikar a, nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar lèlè. Dìte na Mbulum a gə̀s ŋgat kàmala mburma ŋgar a." Aɗàbà taŋa, mewètsè ŋa a riŋ mbàŋa, na Mbulum a gə̀s masla nda Abəraham a. 24Yawwa sàmatum, aɗàbà mburma a ne a ŋgwal ŋa i tə̀v Mbulum ka, nda megè ìmir ŋa mbàŋa, tsə̀ka, nda megìse ɗekɗek tsà. 25Ki ge tsà, kàmala də̀m duwa muva ŋa, tə zalar Rahab a mbàŋa. A ne ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ka, aɗàbà ana a kàha gà ɓə̀zla meslire gà Yahuda ana tə daha ìzliɗ ìzliɗ aà masàmàtà ikaba tə̀v i kwite ata ya, aà gà ma ŋgar a. Alə̀ka a ɗif a tar à vatwa ŋgìɗ pàm, na dìte ta beye a dər aà gà mburma ata ta waya magàsà tar a. 26Ama ar ka, kàmala ba mburma ya. Ba ana mesife iɗəm tsìye ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Kàmala taŋa ya, wùr ana a gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ, dìte ka, a ge a megè ìmir ŋa tsìye ka, a ge a ŋgùlùm ɓàv tsà mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\