YAKUBA 3

1Gà dàmər gà, gà mburma ana ika màgə̀r kurum a fit tsà na ti ti ne a gà ɓə̀zla meɗìfè à bazlam Mbulum i ga Mbulum a mburma ya. Aɗàbà kà sərum, sèriyè ana ti ta ge a à kwa, a kwa ana ki ɗifekwe a à guma Mbulum a ka, mawùrà ba ŋa, à zè a biy gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ. 2Aɗàbà kwa riŋ tserdze i huɗ gà dukw ŋgìɗ pàmpàm kwa riŋ ihər ki gekwe a bakal. Ama wùr ana a ge a bakal i huɗ gà bazlam ŋgar ana a tsik a ya tsə̀ka, ŋgat na a ne ŋgwal ŋa ndzer a, ku mege i tə̀v gà dukula ya tèkeɗè. Ŋgat ka, a sle a aà makàslà ba ŋgar i tə̀v gà duwa ya tserdze mbàŋa. 3Sàmatum gà na tə də̀gə̀zawa piris a kwaŋ, say ti tiker a tsarlàw a bazlam dzekwiŋ, na dìte piris a ɗìgìr a mivele lèlè kàmala ana a sàs a mala piris a ya. 4Fə̀rum aà gà slə̀làh yam mbàŋa asa. Gà biy ŋgìɗ a riŋ ka, gà bàba ŋa hinne. I tə̀v ana a de a ya ka, himbiɗ tèkeɗè hinne mbàŋa na a ge a ya. Ama ku mege kataya tèkeɗè, dukw məpàkà ŋa ka, hinne tsà kwizikw masak ŋa. Aka sàs a mala slə̀làh yam ata ka, kìw à mèr a dər à gər, a de a dər a tə̀v ana a sàsar a de aɗəm a ya lèlè. 5Aràh mburma tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Ku mege hinne tsà kwizikw ìbam, a tsikara gà dukw ana gà bàba ŋa, a mbà aà duwa hinne ya. Sàmatum akwa ana hinne tsà kwizikw ka, a wene a batsàh kùsak fit a kwaŋ. 6Aràh mburma a ndzìkìɗ ba ka, akwa ana wànə̀nə̀nna kataya ya mbàŋa. Aɗàbà taŋa, mayàhà gər bakal ana ki gekwe a ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, a dara ka, ika àràh ana mandzà ŋa i bazlam mburma ya. Aràh à nis a à mendze mburma ana a ndze a ya fit kweleŋ. A tike a akwa ana à nis a à mendze ŋgar ata, dàgà akahər ana ta we a ŋgat a, haa a tə̀v ana à mìt a ya. Akwa ata a dere a ka, i tə̀v akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a asa mbàŋa. 7Ama mburma ka, a sle aà mimbè aà gà dukw ana Mbulum a ge nda gà mesife iɗəm tserdze ya, kàmala gà ɗiyeŋ, nda gà mesiwiɗ, nda gà dukw ana i yam tserdze ya ka, mburma a mbà ahər fit dze. 8Ama àràh mburma ka, wùra a sle a aà makwàrà ŋa ilik tsìdze. Ar ka, ŋgwal ŋa tsà ndeyndey dze, à gìs a ba a ahər tsìdze. Kàmala mawur ana à kìɗ a mburma ya, a dere a ka, ika àràh a. 9Nda àràh kwa ata asa ka, kwa riŋ ihər ki zèmbeɗekwe a dər à Əbay Mbulum Tsir kwa mbàŋa. I dəba ŋa ya, nda àràh ata asa hiywe ki ndeveyekwe a dər a gà mburma tserdze, ku mege Mbulum a ge tar, ti ndzìkìɗ ba ŋgat tèkeɗè ya. 10Bazlam mazàmbàɗà aà Mbulum nda biy mandàvàyà a mburma fit dze a dara ka, ika àràh ŋa ya ilik dze ana, meme, gà dàmər gà? Kataya ka, a ge a ba tsìdze, na taŋa ya. 11Yam ana tsəɗaŋŋà nda na àrùwaŋ iɗəm, a dzəm tsà, ti sle aà meŋgìzere a i bìye yam ŋa ya ilik dze ana, a riŋ a, na taŋa ya? 12A kurum gà dàmər gà, kà sərum dìzl gùrùv ka, a sle aà mewe a ndzendzebìre tsà. Hàndaza ìbam ka, a sle aà mewe a gùrùv tsà asa mbàŋa. Kàmala taŋa ya mbàŋa, yam ana a dzəm a tèkeɗè, ti sle aà mede akabara a i bìye yam ŋa ya ilik nda na hə̀ràɓə̀ɓa, a dzəm tsìye ɓàv tsà asa mbàŋa. 13Wùra a riŋ ika màgə̀r kurum metsèhe ŋgar a riŋ, a sər duwa hinne ya? Na aka ge riŋ ka, mə̀ pàt à megè ìmir ana lèlè, i tə̀v mendze ŋgar ana a ndze a ya, dìte ma həna à gər a bə̀ɗ asa mbàŋa. Aɗàbà aka həna à gər a bə̀ɗ ka, gà mburma ti sir a dər, metsèhe ŋgar a riŋ kaɗə̀ŋ. 14Ama na bə̀la kurum riŋ nda gà megè are aka dukw mburma, ki ge tsà megè maaga a riŋ ika màgə̀r kurum huwwa kə̀la pat, nda madzàlà dukw ana ŋgwala tsìye nda tə̀v mburma ka, ka ta gwim àba zlapa tsà, kàa nwim pàrsa à dukw ndzer ŋana. 15Medzìbe metsèhe ata a dara ka, i tə̀v Mbulum ana i gər ŋa ya tsà. A dara ka, ika gər àhə̀ɗ a, nda gà i madzàlà gà gər mburma ya, nda gà i tə̀v ə̀bay sitene ya ìvaɗ. 16Aɗàbà na gà mburma ta geye a are aka duwa, nda gà bə̀la menèba are a riŋ, kige tsà, ta geye àba a hə̀za ka, mendze tar ka, aka nəs, a de a kalkal asa tsà, nda gà dukw ana ŋgwal tsìye pàmpàm hinne tèkeɗè, tar riŋ i tə̀v tar mbàŋa. 17Ama metsèhe ana ndzer ŋa a dere a i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya ka, pàm, tsə̀ka, duwa a riŋ ihər manə̀sà ŋa tsà. A ndze a ka, tsəɗaŋŋà. Na wùra a ndze a nda gà medzìbe metsèhe ata i gə̀zlə̀ŋ ŋgar ka, a zlere a mandzà zayzay a, nda masə̀ràba ya, nda gà magə̀sà àba àhəm a. Dìte ŋgat asa ka, mburma a ndzer a are tsèhe hinne. A ge a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat. A wele a ikaba mburma ya tsà. Melèvekè nda məbànà mburma i tə̀v ŋgar tsà asa mbàŋa. 18Gà na matàslà yam i gə̀zlə̀ŋ tar, ti sir a ba à mburma ya ka, ta ŋget a iɗəm dukw mayà ba tar i fata ya mbàŋa. Kàmala megweɗe ya, dukw ana ta ge a ya tserdze ka, a ge a ba lèlè, a da gər a Mbulum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\