YAKUBA 4

1Maaga nda magə̀zlà ba a dara aka màgə̀r kurum dze ana, i ŋga ya? A dara ana, i meèweke kurum ana ŋgwal ŋa tsà, a be a kurum zeɓir zeɓir i gə̀zlə̀ŋ kə̀la pat a tsìye? 2Ka wayum gà duwa pàmpàm hinne, àma ki ŋgetwim a tsà. Ki gwim a are aka dukw mburma, nda menèba are mbàŋa, àma ki ŋgetwim a ɓàv tsà dər akaba asa. Aɗàbà gà dukw ata na kinèhe kurum riŋ ihər ki gwim a maaga, nda magə̀zlà ba ika màgə̀r kurum a. Ki ŋgetwim a gà dukw ata kà wayum a tsə̀ka, aɗàbà ana kàa hamum a Mbulum tsìye. 3Ku mege kàa hamumar tèkeɗè, ki ŋgetwim a tsà, agəra ana kàa hamumar ndaka vatwa ŋa tsìye, nda gà na a sàs a kurum ka, dukw ana kurum kà wayum ki ŋgeywim a dər ba i gə̀zlə̀ŋ kurum ɗekɗek a. 4A kurum ana ki gwim a duwa kataya kàmala gà ɓə̀zla muva ya, kà sərum ti tsìye, na wùra aka waya dukw gər àhə̀ɗ hinne ka, ŋgat a ne mala menè are Mbulum a? Aɗàbà taŋa na wùra à gìs a masla nda gər àhə̀ɗ ka, ŋgat a ne mala menè are Mbulum ìvaɗ. 5Kurum kù gwaɗum ana, dukw ana ta wetse i wàkità Mbulum ana, dukw masak ŋa taf a? A gwa ka: "Mbulum a ge a are aka mesife ana a vəl a kwa ya. A waya, na dìte ki mèkwer a dər a." 6Ama ndzə̀ɗa ŋgar ana a vəl a kwa ya ka, a zà dər gà dukw meèweke ana i gə̀zlə̀ŋ kwa ya tserdze. A de a ka, aka miɗ aka miɗ kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Mbulum a niw a gà ɓə̀zla zlapa, dìte a vil a ndzə̀ɗa a gà na ta həna à gər a bə̀ɗ a." 7Aɗàbà taŋa, gə̀sum àhəm aà Mbulum. Məsakum à ə̀bay sitene, dìte a vel a à kurum a. 8Sìrìkwim a tə̀v Mbulum. Ŋgat tèkeɗè, à sìrìk a a tə̀v kurum mbàŋa. A kurum gà ɓə̀zla bakal, dumara, barum bakal aà ahər kurum a. A kurum ana madzàlà gà gər i gə̀zlə̀ŋ kurum mandzalama sula ya, miyakum àba à madzàlà gà gər ata ŋgwal ŋa tsìye. 9Ndzum ka, kàmala ana ki sèwèrwim a are ya, tuwum hinne, aɗàbà bakal kurum, kə̀ɗum ba ìvaɗ. Sawla kurum ana ki sewlwim a zləmana ya ka, nwim dər tuwa mbàŋa. Maŋgàyà ba kurum ana ki ŋgeywim a ba ya tèkeɗè ka, nwim dər matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ kurum ìvaɗ asa. 10Hənum à gər a bə̀ɗ aka miɗ Mbulum, dìte Mbulum tèkeɗè, a ti sìkèh a à kurum a dər mbàŋa. 11Gà dàmər gà, ka ti tsikwim dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà mburma tsà. Na wùra aka tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà dàmər ŋgar, kige tsà à mèr a à bakal mbàŋa ka, taŋa ka, a tsik dukw ata ŋgwal ŋa tsìye ka, aà məpàlà àhəm Mbulum. A mà à bakal ka, a ŋgat mbàŋa. Avùkw ana à gìs a məpàlà àhəm ŋgar a ka, a ne mala məmàr à bakal ìvaɗ dze ana, meme? 12Mbulum ilik na a vəl məpàlà àhəm a mburma ya. Dìte ŋgat ilik asa na mala masàsà ikaba sèriyè mburma ya asa mbàŋa. Aɗàbà ŋgat ilik na mala ndzə̀ɗa ana a sle a aà məmbə̀là à mburma i məmə̀ta ya, kige tsà aà medzèyè à tar asa mbàŋa ya. Dìte kər dze ana, weke na ki mè a à bakal a mburma ya? 13A kurum gà mburma ana ki gweɗwim a: "Və̀ɗəna, kige tsà ndidwè ka, mìi mèh a ba, mìi de a a metsèkèle a kwite ŋa a tə̀v ŋa, mìi ve a riŋ i fata ilik, na dìte mìi ŋget a siŋgwè hinne ya." Ama dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya: 14Kurum dze ana, meme na kà sərum dukw ana a ta ge a ba i tə̀v kurum a ndidwè ya ya? Mesife kurum a ndze a dze ana, hilè na kà sərum a? Mesife kurum ka, kàmala hə̀dzə̀k ana a dwiz a, zàkwayiya ka, a riŋ asa tsà, aka mbete ya. 15Ŋgùlùm ki gweɗwim a ìvaɗ ka: "Mege Mbulum a vil a mə̀r a vatwa ka, mìi ndze a nda mesife mə̀r, mìi ge a naha, kige tsà mìi ge a naaka." 16Ama kinèhe ka, kurum riŋ ihər ki gilwim a à gər hinne, nda megè zlapa ana, taŋa dze ana, lèlè yà? Megè zlapa ana kataya ka, lèlè tsà. 17Aɗàbà taŋa, na wùra a sər naha ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, àma a ge a taŋa tsə̀ka, a ge a ka, bakal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\