YAKUBA 5

1A kurum gà ɓə̀zla lìmana, dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya: Ama ka, tuwum ba kurum, gwaɗum ka: "Waya ba mə̀r a, waya ba mə̀r a." Aɗàbà pat mesèwère are na a riŋ a dere a aka gər kurum a. 2Lìmana kurum a gwinekiŋa. Gà petek kurum tèkeɗè, gà mumbùkw ti zimiŋa. 3Màŋgə̀z à gìs a siŋgwè kurum ndiɓilèk kweleŋ. Màŋgə̀z ata a ɗif a kurum a dər ka, à sìda akwa ana a ta wene a ba kurum, à nis a ya. Ki yehwim a gər ka, a lìmana kurum pəra, dìte ki vevwim a dər ka, pat sèriyè Mbulum ana kinèhe aka à mendze aɗəm, à ndìv a à gər àhə̀ɗ ana, meme? 4Dìte kurum ki benwim a gà mburma ana ta pele kurum a gà duwa i bə̀ɗ a, ki zimwim a tar nda wirwir, ki vilwim a ter a dukw mayàba tar tsà ana, meme? Tsarakum, tuwa gà mburma ata ti tiwe a nda mewideye ya. Tuwa tar ata a geha zləm a Mbulum ana a kwere a gà duwa tserdze ya. 5Mendze kurum ana ki ndzwim a ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, kà nwim gà ɓə̀zla muburnun. Ki gwim a ka, dukw ana a sàs a kurum a ɗekɗek pəra. Kurum ihər ki zimwim a gà duwa hinne, ki gilwim a dər ba ndaɗawuzwuz, kàmala gà sla ana ta bets a tar a. 6Kurum ihər ki ŋgewwim a gər a mburma, ku mege tàa ge bakal tsà tèkeɗè ya, ki betswim a dər akaba tar pəra mbàŋa. Ama tar ka, tàa ge aà kurum maaga tsà. 7Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ, haa a pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a a tə̀v kwa ya ya. Fə̀rum aà mala mifìte ana à gìs a gə̀zlə̀ŋ a kwaŋ. A veve a yam daw, a sligiŋa. I dəba ŋa ya, a veve a pat ana duwa à nèh a, yam a de a a ma ya, haa a pat ana a pele a gà dukw ŋgar ata i bə̀ɗ a ya mbàŋa. 8Kurum tèkeɗè ka, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ kàmala taŋa ya mbàŋa. Mərum àba, ka ti ywim ba tsà, aɗàbà pat ana Batsàh kwa ŋa à mère a ya ka, aka à meslele. 9Gà dàmər gà, ka tə sayum aàba àhəm tsà, na dìte sèriyè Mbulum ata à gìs a kurum tsìye. Aɗàbà ŋgat ana a ge a sèriyè ya ka, araha mehìtsè ŋa, aka à mendzera aka bìye hə̀rmaga ya. 10Gà dàmər gà, dzalum gà gər aka gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ti tsik bazlam ŋgar akahər ata ya. I tə̀v ana tar riŋ tì sèwèr a are ya ka, ta mà àba à àrə̀v, ta gə̀s gə̀zlə̀ŋ. Ama kurum tèkeɗè ka, gwim kàmala tar ana ta gə̀s gə̀zlə̀ŋ, ta mər àba ya mbàŋa. 11Kwa ihər ki gweɗekwe aà ter a ka, tar gà ɓə̀zla maŋgàyà ba, Mbulum aka pise a tar àhəm, aɗàbà ana ta mər àba ya. Kàa tsarakum magə̀sà gə̀zlə̀ŋ Ayuba mbàŋa, meme na a mà àba à àrə̀v i tə̀v mesèwère are ana a sèwèr a. Ama kà sərum dukw ana Mbulum a vəlar i dəba mesèwère are ŋgar ata a sèwèr a mbàŋa asa. Aɗàbà mburma a ndze a are tsèhe a Mbulum ka, hinne. A ge a ter a ŋgwal ŋa kaɗə̀ŋ. 12Gà dàmər gà, bazlam ana batsàh ŋa ka, araha: I tə̀v ana bə̀la ki tsikwim a duwa i sìda ya ka, ka ta mbaɗum tsìdze. Ka ta mbaɗum nda zləm Mbulum tsà asa. Ku mege nda zləm gər àhə̀ɗ, kige tsà nda zləm gà duwa ŋgìɗ pàmpàm tèkeɗè, ka ta mbaɗum dər tsà. Na bə̀la bazlam ana kàa gwaɗum aaka "haya" ka, ki gweɗwim a "haya" pəra. Kige tsà kàa gwaɗum "awaŋ" ka, ma ndisl aka taŋa pəra. Ma tə zà i gər a taŋa ya tsà, tsə̀ka, ki bwim a i sèriyè Mbulum ana a ge a ya tsà. 13Na wùra a riŋ ika màgə̀r kurum à sèwèr a are ka, ma hama a Mbulum, dìte Mbulum mà zlàk ŋgat. Na wùra a riŋ a ŋgeye a ba ka, mà làh dìmis, mà zàmbaɗa à Mbulum. 14Na bə̀la wùra a riŋ ika màgə̀r kurum ŋgwala tsə̀ka, ma zal a gà bàba gà mburma ana i lìwiŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a, tə dara, ta hama a Mbulum aɗàbà ŋgat. Dìte tà bàhar mal aà are zàakwa nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. 15Na tàa hama a Mbulum nda ndzer, tə sər ka, Mbulum a tsereke a meheme mə̀r ata ka, dukw məmə̀ta ata ka, Mbulum à mèreba a à ndzə̀ɗa, a mbiliŋa. Na bə̀la aka ge bakal ka, Mbulum à pìler a dər mbàŋa. 16Aɗàbà taŋa, pə̀lawum aba à bakal ika màgə̀r kurum, ku weke a heme a a Mbulum aɗàbà mìsle ŋgìɗ tserdze mbàŋa asa. Dìte Mbulum a mbele a à kurum i dukw məmə̀ta ya. Aɗàbà meheme wele ana ŋgat mala ndzer ŋa ika miɗ Mbulum a ka, ndzə̀ɗa ŋa, a sle a aà duwa hinne. 17Fə̀rum aà Iliya ana akahər ata ya kwaŋ. Ŋgat ka, mburma kàmala kwa ya mbàŋa. Ama ka, a hama a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik, a gwa i huɗ meheme ŋgar ata ya ka: "Yam mà dzà ɗa i faha asa tsà mive màkər nda mezèha ŋa" ka, aka dzà tsà kaɗə̀ŋ. 18Alə̀ka a ta megeha i dəba ŋa ya ka, a hama a Mbulum asa, a gwa: "Yam mà dzà asa." Alə̀ka i dəba meheme ŋgar ata ya asa ka, tipìts yam a dzà kaɗə̀ŋ asa. Dukw mezime a mbə̀ɗ gər aka meslile. 19Gà dàmər gà, na wùra ika màgə̀r kurum a aka də̀ɗ ika vatwa Mbulum a ka, mìsle ŋgìɗ ma daha, mə̀ mà aakara à ŋgat a asa. 20Sərum dər ka, na wùra aka màra à mala bakal ika vatwa ana ŋgwal ŋa tsìye ka, taŋa ka, a mbəl à wele ata i məmə̀ta ya. Ku mege bakal ŋgar a riŋ hinne tèkeɗè ka, Mbulum à pìler a dər.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\