YUHANA 1

1Akahər ata piŋŋè, i tə̀v ana Mbulum aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, wele ana tə zalar bazlam Mbulum ka, a riŋ dukw ŋgar. Ŋgat ka, a riŋ mandzà ŋa i tə̀v Mbulum, dìte ŋgat ka, Mbulum mbàŋa. 2Dàgà piŋŋè ka, ŋgat a riŋ i tə̀v Mbulum. 3Mbulum a ge gà dukw tserdze ka, nda ahər ŋgar. Duwa ilik na Mbulum a ge nda ahər ŋgar tsìye ka, a riŋ tsà. 4Mesife gà duwa tserdze a dara ka, i tə̀v ŋgar a, dìte mesife ata ka, a vəlawa tə̀v dzaydzay ŋa a gà mburma mbàŋa. 5Tə̀v dzaydzay ŋa ata a də̀vawa ika màgə̀r lùvuŋ, àma ka, lùvuŋ a sle aà mimbete dər tsà. 6Akahər ata ka, Mbulum a slərra mburma ya, zləm ŋgar Yuhana. 7A dara ka, aà meɗìfè à tə̀v dzaydzay ŋa a gà mburma, dìte ka, gà na tàa tsaraka bazlam ŋgar ata tserdze ya ka, tà gə̀s tə̀v dzaydzay ŋa ata a tsik a ter a ya. 8Ŋgat tsà na a ne tə̀v dzaydzay ŋa ya. Ama a dara ka, aà meɗìfè à tə̀v dzaydzay ŋa ata pəra. 9Tə̀v dzaydzay ŋa ata ndzer ŋa ya ka, wele ana tə zalar "Bazlam Mbulum" a. A dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà medìve ika màgə̀r gà mburma tserdze. 10Ŋgat ɗa ika gər àhə̀ɗ. Ama ku mege Mbulum a ge gər àhə̀ɗ nda ahər ŋgar tèkeɗè ka, gà mburma ana iɗəm a, tə sər ŋgat tsà. 11A dara ka, aka àhə̀ɗ ŋgar a. Ama gà mburma ŋgar tàa gə̀s ŋgat tsà. 12Ama gà àsìŋ ŋa kəlà ka, ta waya ŋgat, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar lèlè. Tar ka, aka vəl a tar vatwa aà menè gà ɓə̀za Mbulum. 13Ti ne gà ɓə̀za Mbulum ka, a wa tar kàmala ana mburma ti dzele a, ta we a ba ya tsà. Ti ne gà ɓə̀za Mbulum ka, agəra ana a vəl a tar mesife awiya ŋa ya. 14Ŋgat ana tə zalar "Bazlam Mbulum" a, na a ne mburma ya, dìte ka, a ndza ɗa ika màgə̀r mə̀r zàakwa ya. Màa ŋgat a ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà gà dukw tserdze, Mbulum a vəl a Kəla ŋgar ata mifèndèz ŋa, a da dərra i tə̀v ŋgar a. Ŋgat ka, mala ndzer ŋa. A gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ɗekɗek. 15I tə̀v ana a pàt àba ya ka, Yuhana aka tsik aà ŋgat parakkà, a gwa: "Araha na wùr ana akahər ata ì tsik ahər, ì gwa: 'A dere a i dəba gà ya mbà. Ŋgat ka, a zà ìye kweleŋ fètìte. Aɗàbà ŋgat a riŋ dàgà aà gər ana tàa wa ìye zùkw tsìye.' " 16Kwa tserdze kàa ŋgatakwa ə̀bay ŋgar, dìte a pisewa a kwa dər àhəm ka, sik diŋdiŋ màdzànàpa ŋa. 17Mbulum aka vəl a kwa məpàlà àhəm nda ahər Musa. Ama a ge a kwa ŋgwal ŋgar, a ɗif a kwa à ndzer ŋgar ka, nda ahər Yesuw Kiristi. 18Wùra aka ŋgat a Mbulum ilik tsìdze. Ama Kəla ŋgar ata mifèndèz ŋa tə ndzawa i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat a, na a ɗif a kwa dər a. 19A pat duwa ka, gà bàba gà Yahuda ana i Yeruzalem a, tə slər gà àsìŋ gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana i gwala Levi ya, nda gà àsìŋ tar a tə̀v Yuhana, aà megweɗer ka: "Kər ana, weke?" Tə daha a tə̀v ŋgar, ta wiz ahər. Bazlam ana Yuhana a tsik a tar a ka, araha. 20A tsik a tar parakkà ika miɗ mburma tserdze, a gwaɗa a tar: "Iye ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya tsà." 21Tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗar: "Kər ana, weke? Kər ana, Iliya ana akahər ata ya ya?" Yuhana a gwaɗa a tar aaka asa: "Iye ka, ŋgat tsà." Ta gwaɗar aakaha asa mbàŋa: "Kər ana, mala məmà à guma Mbulum ata Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ya?" A gwaɗa a tar aaka: "Awaŋ, ìye ka, ŋgat tsà." 22Ta gwaɗar: "Dìte kər dze ana, weke kəla ya? Ɗe a mə̀r àba te. Ki gweɗe a aà ba yak dze ana, weke? Na dìte mìi ta mè a dər a gà mburma ana tə slərra mə̀r a ya." 23Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Iye ka, wele ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik aà ìye, a gwa: 'Mburma ŋa a riŋ i kùsak, à fèfil a ŋgə̀lakəkkà, a gweɗe a: Làmbaɗum àba vatwa a Batsàh kwa ŋa a gə̀zlə̀ŋ kurum a fehhè lèlè.' " 24I lìwiŋ gà mburma ata tə daha a tə̀v Yuhana, ta wiz ahər bazlam a ka, gà Farisa iɗəm. 25Tə daha, ta gwaɗar: "Na kər Kiristi tsà, dìte kər Iliya tsà, nda gà kər mala məmà à guma Mbulum ata tsìdze ana, aàmala na ki tsilwiɓ a à mburma a yam a?" 26Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Aɗàbà ìye ka, i tsilwiɓ a à mburma ka, a yam pəra, àma wele ŋgìɗ a riŋ, ika màgə̀r kurum, kà sərum ŋgat tsà. 27Ŋgat ka, a dere a i dəba gà ya mbà. A zà ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. I sle a aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar, aà məpə̀là à lìɓir tsàpà ŋgar tsìdze." 28Gà dukw ata tserdze ta ge ba ka, i kwite Betaniya, ika lìdè dula Yurdan, i tə̀v ana Yuhana a tsilwiɓewa iɗəm à mburma a yam a. 29Ndidwè ŋana ka, Yuhana a ŋgat a Yesuw a riŋ a dehe a a tə̀v ŋgar. A gwaɗa a gà mburma ana i fata ya: "Kəla təmaŋ ana Mbulum a vəl, tà kìɗ a aɗàbà məpə̀là à bakal a mburma ya ka, araha, a deriŋa. 30I fàfəl ka, aà ŋgat, na ì gwa: 'Wele ŋa a riŋ a dere a i dəba gà ya ka, à zà ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte, na ŋgat a. Aɗàbà ŋgat ka, a riŋ dàgà aà gər ana tàa wa ìye zùkw tsìye.' 31Iye piŋŋè tèkeɗè, ì sər ŋgat ana weke tsà. Ama ìye, ì dara aà metsìlwìɓè à mburma a yam ka, dìte gà mburma Israyel tə sər ŋgat." 32Yuhana a tsik ahər asa, a gwaɗa a tar: "Yàa ŋgat a Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a tarra i gər ŋa ya, zəràwwa kàmala maàdagur a, a dara, a ndza a bə̀ɗ aka gər ŋgar. 33Akahər ata yàa sər ŋgat ana weke zùkw tsà, àma Mbulum ana a slərra ìye, aà metsìlwìɓè à mburma a yam a, a gweɗiŋ: 'Ki ta ŋget a Mèzìte Mesife a terre a aka wele ŋa a riŋ a, dìte a ndze a aka gər ŋgar.' A gweɗiŋ asa ka: 'Wele ata na a ti tsilwiɓ a à mburma a Mèzìte Mesife Mbulum a.' " 34Yuhana a gwa asa ka: "Yàa ŋgat a gà dukw ata ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Aɗàbà taŋa, na ìye ihər i tsik a kurum a parakkà, ŋgat na Kəla Mbulum a." 35Ndidwè ŋana ka, Yuhana a riŋ nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat sula i fata asa. 36A ŋgat a Yesuw ana a riŋ ihər a de a ya ka, a gwaɗa a tar: "Naha ka, wele ana a ne kəla təmaŋ, Mbulum a vəl, ta kìɗ a ya." 37Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata sula ya, tə tsaraka dukw ana a tsik a ka, tə zazam Yesuw. 38Wudəgə̀r Yesuw a mbə̀ɗ à ba ka, aka ŋgat a a taraha, tar riŋ ti zezemehe a ŋgat. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Ki yehwim a là?" Ta gwaɗar: "Kər ana, mandzà ŋa ana, i ŋga, Rabi?" Rabi ka, kàmala megweɗe ya, mala medzèŋgè duwa a mburma. 39A gwaɗa a tar: "Dumara, tàkwa, dìte ki sirwim a tə̀v ga ana ìye iɗəm a." Tə da. Tə daha ka, ta ŋgat a tə̀v ana ŋgat mandzà ŋa iɗəm a. Tə lə̀m akaba pat ata, tə ndza akaba ka, aà gər ndzemdè faɗ a, haa hə̀və̀ɗ a ge. 40Mìsle ŋgìɗ a riŋ ilik i lìwiŋ gà mburma ata sula tə tsaraka bazlam Yuhana, dìte tə zazam Yesuw a ka, zləm ŋgar Andire. Ŋgat ka, dàmər Simun Piyer. 41A le aà dàmər ŋgar Simun tsàra ka, a gwaɗar: "Màa ŋgat a Masihu, kàmala megweɗe ya ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 42I dəba ŋa ya, a laka Simun a tə̀v Yesuw. Dìte Yesuw a fə̀r ahər, a gwaɗar: "Kər ka, Simun, kəla Yuhana. Ti ta mbìɗek a à zləm, ti zelek a Kayfas", kàmala megweɗe ya ka, Piyer. Taŋa ka, kuvəl. 43Ndidwè ŋana ka, Yesuw a waya à mbìɗ a gər aka àhə̀ɗ Galile. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, tə lə̀ma nda Filip. A gwaɗar: "Zezem ìye, kà tàma." 44Filip a dara ka, i kwite Betsayida ana gà Andire nda Piyer tə ndzawa iɗəm a. 45I dəba ŋa ya, gà Filip tə lə̀ma nda Nataniyel. A gwaɗar: "Màa ŋgat a wele ana Musa a tsik ahər i wàkità məpàlà àhəm ŋgar a, dìte gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik ahər mbàŋa ya. Zləm wele ŋa ka, Yesuw, kəla Yasufa ana i kwite Nazaret a." 46Nataniyel a gwaɗar: "Kà dzala ana, duwa a sle a aà medera ŋgwal ŋa lèlè i kwite Nazaret a ya?" Filip a gwaɗar aaka: "Dara, fə̀r ahər." Ta màh ba, tə da. 47Alə̀ka Yesuw a fə̀r Nataniyel a riŋ a dehe a a tə̀v ŋgar ka, a gwa aà ŋgat: "Araha na kəla gà Israyel ana ndzer, wirwir i ba tsìdze ya." 48Nataniyel a tsaraka taŋa ka, a gwaɗar: "Ɂe, kà sərara ìye dze ana, i ŋga ya?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa ŋgatak aà huɗ gùrùv duwa aka na Filip aka zalak, kàa màhum ba zùkw tsìye?" 49Nataniyel a gwaɗar: "Batsàh mala mesìnèkè à duwa a mburma, kər ka, Kəla Mbulum. Kər ka, batsàh ə̀bay gà Israyel." 50Yesuw a gwaɗar aaka: "Kə̀ gə̀s ìye kàmala Kəla Mbulum a ana, aɗàbà ana ì gwaɗak, yàa ŋgatak aà huɗ gùrùv a ya? Yaw, na kataya ka, araha, ki ta ŋget a a gà dukw gà bàba ŋana hinne, tì zè a taŋa ya." 51A gwaɗar asa: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Ki ta ŋgetwim a a kuvəl Mbulum ndzayìya mandə̀zlà ŋa ikaba ya, gà gawla Mbulum ti tsil aɗəmiŋa, dìte gà àsìŋ ŋa, ti terre a aka gər gà, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a mbàŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\