YUHANA 10

1Yesuw a tsik a tar bazlam minew asa, a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ama wùr ana a de a a dagara gà təmaŋ ndaka bìye hə̀rmaga tsà, a de a ka, ndaka vatwa ŋgìɗ a ka, ŋgat a ne ka, mala akəl, à kìzele a mburma. 2Ama wùr ana a de aɗəm a ndaka bìye hə̀rmaga ya ka, ŋgat ka, mala makə̀và gà təmaŋ. 3Na bə̀la wele ana a kesle a bìye hə̀rmaga ya ka, à hìndìk a i ga a mala makə̀và gà təmaŋ ata ya, a de aɗəmiŋa. A zel a a gà təmaŋ ŋgar nda zləm tar ilik ilik tserdze. Ti tserekiŋa, dìte à kìvere a tar a bəra ya. 4Na aka kə̀vara tar a bəra ya ka, a ndze a ter a aka miɗ, dìte gà təmaŋ ti zezemehe a ŋgat i dəba ya, aɗàbà tə sər bìye ɗa ŋgar. 5Ama ti sle aà mezezeme a wùr ana tə sər ŋgat tsìye tsà. Ta vel a ihər a, aɗàbà ana tə sər bìye ɗa ŋgar tsìye." 6Yesuw a tsik a tar guma ata ka, ndaka bazlam minew, àma tàa tsaraka bazlam ata a tsik ana, aka gər là ka, tə sər tsà, dèrze ikəka. 7I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Iye ì ne hə̀rmaga dagara gà təmaŋ. 8Gà mburma ana ti lìhiŋara tserdze ya ka, ti ne gà ɓə̀zla akəl, tàa kə̀zala mburma, àma gà təmaŋ tàa dzà zləm a mifèfile tar tsà. 9Iye na ì ne bìye hə̀rmaga ya. Wele ana a de a a dagara ata nda tə̀v ga ya ka, a mbiliŋa. A ŋget a vatwa madà aɗəm, nda madàra iɗəm a. Ŋgat ka, barbararra, kuɗa duwa a ger a tsà. 10Aɗàbà mala akəl a dere a ka, aà megè akəl, aà makə̀ɗà mburma, dìte aà manə̀sà à duwa ndzàɗak ndzàɗak a bə̀ɗ. Ama ìye ì dara ka, dìte gà mburma tə ndza barbararra, ta ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 11Iye ì ne ka, mala makə̀và gà dukw ana ŋgwal ŋa ya. Mala makə̀và gà dukw ata ŋgwal ŋa ya ka, aka hàdzàl ba aà medzèyè à mesife ŋgar, agəra gà təmaŋ ŋgar. 12Wùr ana a ge a megè ìmir siŋgwè ya ka, ŋgat ka, mala makə̀và gà dukw ana ndzer a tsà, aɗàbà gà təmaŋ tèkeɗè, gà biy ŋgar tsà. Bə̀la kəra dala aka hitse aà tar ka, a miyek a à tar, a velebiŋa. Dìte kəra dala ata a dehe a, à gese a tar. Gà àsìŋ ŋa aaha ta gwitse a àba sweyèh sweyèh a dala a tə̀v ŋa. 13A vel a ka, aɗàbà ana madzàlà gà gər ŋgar ka, aka dukw mayà ba ŋgar ɗekɗek, a dzele a gà təmaŋ tsìye. 14Iye ka, ì ne mala makə̀và gà dukw ana ŋgwal ŋa ya. I sər gà təmaŋ gà. Gà təmaŋ gà tèkeɗè, tə sər ìye mbàŋa, 15kàmala ana Tsir gà a sər ìye ya, dìte ìye tèkeɗè, ì sər ŋgat mbàŋa ya. Yàa hàdzàl ba aà medzeye à mesife gà agəra tar. 16Gà təmaŋ gà ŋgìɗ a riŋ i dagara aaha zùkw tsà. Ama say i yehere a tar a mbàŋa. Ti ti dzè a zləm a mifèfile gà. Ta gew a ba a tə̀v ilik ŋa. Ti ne akaba a palam ilik, mala makə̀và tar tèkeɗè, ilik mbàŋa. 17Tsir gà a weye ìye ka, aɗàbà ana yàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife gà ya. Dìte ì sər ka, i ŋget a mesife ata asa. 18Wùra a sle a aà mezlè aà ìye mesife gà ata ya nda ndzə̀ɗa tsà. Ama ìye ŋa i dzeye a à mesife gà. Dìte ndzə̀ɗa gà a riŋ aà maŋgàtà aɗəm asa. Kàmala taŋa ya, i ge a ka, dukw ana Tsir gà a gweɗiŋ, ge ya." 19Gà mburma ata tə tsaraka bazlam minew Yesuw ata ka, bazlam a da a tar aàba tsà, tə ndzaka ba ikaba ya tə̀v pàmpàm asa. 20Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ hinne ta gwa: "Sitene na i ba ŋgar a. Aàmala na ki dzèkwe a zləm a mifèfile mala mibè a dala ya?" 21Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa asa: "Wele ana sitene i ba ŋgar a ka, a sle aà mifèfile a kataya tsà. Wànà sitene a sle a aà mahə̀ndə̀kà ika are ya a mala gùluf a?" 22Akahər ata ka, gà Yahuda ti tìkir a megìrìve məmà à batsàh ga Mbulum ana ta mà dər aà mbulum a, i Yeruzalem. Ta gewa megìrìve ata ka, aka ahər mə̀tasl. 23Yesuw a riŋ i megìrìve ata mbàŋa. A riŋ à sìweye a aà huɗ màsàpàr ana tə zalar màsàpàr Salumun a, aà batsàh ga Mbulum ata. 24Gà Yahuda ata ta ŋgatar ka, ti yaha ba gər a tə̀v ŋgar, ta gwaɗar: "Ki ti ɗif a mə̀r a àba, kər ana kà dara i ŋga ya ana, ndeɗime? Na kər Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, tsik a mə̀r lèlè." 25Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yàa tsik a kurum aka ndə̀v, àma a sàs a kurum megìse bazlam gà tsà. Gà megè ìmir ŋgwal ŋa ana i ge a nda ndzə̀ɗa Tsir gà ya na à pèt a kurum a dər ka, ìye ana, weke ya mbàŋa. 26Ama a sàs a kurum megìse nda gə̀zlə̀ŋ tsə̀ka, aɗàbà ana kàa nwim gà mburma gà tsìye. 27Gà mburma gà ka, tì dzè a zləm a mifèfile gà. Ti ne kàmala gà təmaŋ ana tì dzè a zləm a mifèfile mala makə̀và tar a. I sər tar, dìte tar tèkeɗè, tar riŋ ti zezem a ìye mbàŋa. 28I vil a ter a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, ta mete a tsìdze, dìte wùra a sle aà mekìzelere a tar i ahər gà ya asa tsà. 29Tsir gà na a dzìŋ tar a ahər a ka, a zà gà dukw ana tserdze ya. Aɗàbà taŋa na wùra a sle aà mekìzele a tar i ahər ŋgar a tsìdze ya. 30Mə̀r ka, ilik nda Tsir gà." 31Gà Yahuda ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, tə ndzə̀k kur a ahər, ta waya makàlàwà ŋgat asa. 32Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Yàa ge gà megè ìmir ŋgwal ŋa hinne ika miɗ kurum nda ndzə̀ɗa Tsir gà. Ika màgə̀r gà dukw ata ì ge tserdze ya ana, agəra awara ilik a na a sàs a kurum ki kelewwim ahər a ìye nda kur a?" 33Gà Yahuda ata ta gwaɗar aaka: "A sàs a mə̀r makàlàwà kər ka, agəra ana ki ge gà megè ìmir ŋgwal ŋa ya tsà. Ama aɗàbà ana ka ne bakal à Mbulum, kà tsik ahər dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ya. Kər ka, mburma məfara ŋa, tsə̀ka, Mbulum tsà. Ama ka, a sàsak menè à ba yak Mbulum." 34Yesuw a gwaɗa tar aaka asa: "A riŋ mewètsè ŋa i wàkità məpàlà àhəm kurum ka, Mbulum a gwa: 'Yàa tsik a kurum, kurum ka, ku weke a ne kàmala Mbulum a.' 35Kà sərakwa ka, ki slekwe a mimbete à dukw ana wàkità Mbulum a tsik a tsà. Ama Mbulum a zal a gà mburma ana a tsik a tar bazlam ŋgar akahər ata ya ka, ku weke a ne kàmala Mbulum a. 36Iye kinèhe tèkeɗè, ŋgat na a zla ìye, a slərra ìye aka gər àhə̀ɗ a. Dìte ka, meme na ki slwim aà megweɗe a, i ne a dər bakal, agəra ana ì gwa, ìye Kəla Mbulum a? 37Na i ge a ka, megè ìmir Tsir gà tsə̀ka, taŋa ka, wùra mà gə̀s mifèfile gà ɓàv tsà. 38Ama na bə̀la ìye riŋ i ge a megè ìmir ŋgar ka, ku mege kàa gə̀sum bazlam gà tsà tèkeɗè, gə̀sum ìye, aɗàbà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya, na dìte ki sirwim a dər parakkà ka, Tsir gà a riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda ìye, ìye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik nda ŋgat mbàŋa ya." 39I fata ya tsàra ka, ti yaha vatwa aà magə̀sà ŋgat asa. Ama ka, a be aà tar a. 40I dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ gər aka lìdè dula Yurdan asa, a tə̀v ana Yuhana a tsilwiɓewa iɗəm à mburma a yam akahər ata ya. A daha, a ndza riŋ i fata zàakwa. 41Gà mburma hinne tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwa: "Yuhana ka, aka ge dukw menè aà mburma ilik tsìdze, àma dukw ana a tsik nda tə̀v wele aaha fit a ka, ndzer kaɗə̀ŋ." 42Aɗàbà taŋa gà mburma ana i fata ya hinne, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\