YUHANA 11

1- 2Wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Lazar. Ŋgat a ndzawa ka, i Betaniya, i kwite ana gà dàmər ŋgar gà Mariya nda Marta tə ndzawa iɗəm a. Mariya ka, mə̀kəs ana a ti dzè a wirdè aka sik Yesuw, dìte à bèh a ihər a nda àmbə̀z ŋgar a. A pat duwa ka, Lazar ata a də̀ɗ a dukw məmə̀ta. 3Aɗàbà taŋa na gà dàmər ŋgar ata gà də̀m ŋa sula ya, tə slər mburma a tə̀v Yesuw. Tə daha, ta gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, masla yak ŋgwala tsà, dukw məmə̀ta a geriŋa." 4Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar: "Dukw məmə̀ta ŋgar ata ka, à mìt a dər a bìye tsà. A ger a ka, aà meɗìfè à ndzə̀ɗa Mbulum a mburma, dìte tə sər mezlìbe ana tì zlìb a à ìye Kəla ŋgar a mbàŋa." 5Ama Yesuw ka, a waya gà Marta ata nda gà dàmər ŋgar gà Lazar a ka, lèlè. 6Ku mege aka tsaraka Lazar a riŋ i dukw məmə̀ta ata kataya tèkeɗè, a ndzaba riŋ i tə̀v ana ŋgat riŋ iɗəm a pat sula asa. 7I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Mbə̀ɗakwa gər aka àhə̀ɗ Yuda a tə̀v Lazar a fata." 8Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗar aaka: "Eɂ mala medzèŋgè mə̀r, aka ndza ka, hinne tsà na gà mburma ana i fata ya, ta waya makàlàwà kər nda kur a ka, dìte ki mbìɗekwehe a gər a fata asa ana, meme kuɗa ya?" 9Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dàgà aà gər mèkwède ya, haa a hàwa ana ki ŋgetekwe a a pat tsìye? Na wùra à sìweye a ndaàpat ka, a ndif a sik tsà, aɗàbà ŋgat a riŋ a ŋget a a vatwa dzaydzay i bə̀ɗ lèlè. 10Ama wùr ana à sìweye a ndaàvə̀ɗ a ka, ŋgat na a ndif a sik a, aɗàbà ziŋziŋ hinne, dzaydzay i tə̀v ŋgar tsà." 11Yesuw a tsik a tar bazlam ata ka, a gwaɗa a tar asa: "Masla kwa Lazar ka, a riŋ ika mendze are. Ama ka, i ta pìɗeke a dər." 12Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗar aaka: "Na Lazar ka, mendze are ŋa pəra ka, a mbiliŋa, Batsàh mə̀r ŋa." 13Tsàatsà a sàs a Yesuw aà megweɗe ka, Lazar ka, aka mə̀t, àma gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwa i tar ka, ar ka, ika mendze are kaɗə̀ŋ. 14I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar parakkà, a gwaɗa a tar: "Lazar ka, aka mə̀t. 15I ŋgeye a ba aɗàbà kurum, agəra ana a mə̀t ka, ìye riŋ i fata tsìye. Kàmala taŋa ya, a ti zlèk a kurum i tə̀v megìse ana ki gìswim a ìye nda gə̀zlə̀ŋ, ki sinikwim a dər ba ya. Ama kinèhe ka, tàkwa a tə̀v ŋgar, ta fə̀rakwa ŋgat." 16Tumas, wele ana gà mawusa ya, a gwaɗa a gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw: "Haya, tàkwa, ka matakwa akaba nda gà Batsàh kwa ŋa." 17Yesuw a ndzeha a Betaniya ka, Lazar aka ge i bìye mehine faɗ. 18Ama kwite Betaniya ata ka, bìse nda Yeruzalem, a sle kilumeter màkər tsà na ki de a i Yeruzalem a a fata ya. 19Kàmala taŋa ya, gà mburma hinne tə daha a tə̀v gà Marta nda dàmər ŋgar Mariya, aà megè a tar wuɗàh, tà mè a terehe a à àrə̀v, agəra dàmər tar ana a mə̀t a. 20Marta a tsaraka Yesuw ana a riŋ a dehe a ya ka, a valaha a tə̀v ŋgar, aà melìme nda gà ŋgat. Ama Mariya ka, ŋgat a riŋ mandzà ŋa i ma. 21Alə̀ka Marta a ndzeha a tə̀v Yesuw tsàra ka, a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, ki ge ɗa i faha piŋŋè ka, ana ka, dàmər gà aaha à mìt a tsà ti ìbam. 22Ama ì sər, ku mege kinèhe tèkeɗè, Mbulum a vilek a dukw ana kàa wiz ahər a." 23Yesuw a gwaɗar: "Dàmər yak ata a mbilere a i məmə̀ta ya." 24Marta a gwaɗar aaka: "I sər ka, a ta mbilere a i məmə̀ta ya, i tə̀v ana gà məmə̀ta tserdze ta mbele a a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ a." 25Yesuw a gwaɗar aaka asa: "Iye na mala məmbàlà à mburma i məmə̀ta ya ya, dìte ìye asa na mala məvə̀là a tar mesife ya. Wùr ana à gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ku mege aka mə̀t tèkeɗè, a mbiliŋa, a ndze a aà biybiy. 26Wele ana aka gìs ìye, aka ŋgat mesife gà ata ya ka, mesife ŋgar à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy. Wànà kàa gə̀s taŋa ya?" 27Marta a gwaɗar aaka: "Haya, yàa gə̀s, Batsàh ga ŋa. I sər, kər ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa ka, i ti slir a kurumehe a ya. Kər ka, Kəla Mbulum ana a gwa, a dere a aka gər àhə̀ɗ a ya." 28Marta a tsik àba bazlam ata ya ka, a mbə̀ɗ gər a ma, a daha, a gə̀s dàmər ŋgar Mariya a zlawak, kə̀tsàh aà mburma ya. A tsiker nda akəl, a gwaɗar: "Əbay kwa aka dara, a zelekiŋa, a gwaɗak, dara." 29Mariya a tsaraka bazlam ata tsàra ka, pewtsek a mbà àba aà mede a tə̀v ŋgar. 30Ama Yesuw ka, a riŋ i tə̀v ŋgar ana Marta a le ahər a mbà hiywe. Aka ndze a kwite ata zùkw tsà. 31Gà mburma ata ndeɗiŋa tə daha, ta màha à àrə̀v a Mariya, tar riŋ mandzà ŋa i ga. Ta ŋgat a Mariya ana a mbàra àba a bəra ya tsàra ka, tə zazamara ŋgat a. Tə dzala i gər tar ka, ta gwa: A de a ka, aka dìve, a ti tiwe a a fata. 32Tsàatsà Mariya a de a ka, a tə̀v ana Yesuw iɗəm a. A daha, a ŋgatar tsàra ka, a dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. A gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, ki ge ɗa i faha piŋŋè ka, ana ka, dàmər gà aaha à mìt a tsà ti ìbam." 33Yesuw a fə̀r aà Mariya ka, a tiwiŋa, dìte gà mburma ana tə də̀ɗ aakaha ya mbàŋa, tə dzà akaba tuwa, a tsàhən ahər tsà, a wir ahər a i gə̀zlə̀ŋ hinne, aka tsə̀ɓar. 34Dìte a gwaɗa a tar: "Kà lwim kinèhe ana, a ŋga?" Ta gwaɗar aaka: "Batsàh mə̀r ŋa, dara, mìi ɗek a dər." 35I tə̀v ana ti de a ya ka, a dzà ba aà tuwa kwàyìya hinne. 36Gà mburma ana i tə̀v ŋgar i fata ya ka, ta gwa: "Fə̀rum na a tiwe a, a waya ŋgat hinne ya kwaŋ." 37Ama gà àsìŋ ŋa ta gwa ika màgə̀r tar: "Ŋgat ana à hìndìk a ika are a mala gùlùf ana, dìte aàla na a mbəl à Lazar i dukw məmə̀ta ŋgar aaha a mə̀t dər a te tsìye?" 38Ama Yesuw ka, gə̀zlə̀ŋ a riŋ ihər a wir ahər a turturtur hinne asa. I dəba ŋa ya ka, a ndze aka dìve kuɗa. Dìve ata ka, melè ŋa i tə̀v ana gìrdzìdzìhhe ya. Tə tàpàsl ahəraha beliŋ. Ta hə̀ndə̀k dər ahəraha. 39A daha, a gwaɗa a tar: "Hə̀ndə̀kum ihər beliŋ a." Marta, dàmər wele ana a mə̀t a, a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, kinèhe ana, a ze a ana, hinne tsìye, aɗàbà aka ge i bìye ka, mehine faɗ dze ana, taŋa ana, meme gwedziye?" 40Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa gwaɗak ka, na kàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ka, ki ta ŋget a ndzə̀ɗa Mbulum ana, yàa tsikik tsìye?" 41Tə daha, ta hə̀ndə̀k ihər beliŋ ata ya. Yesuw a fə̀r a gə̀zà mbulum, dìte a gwa: "Tsir ga, ìye ihər i gik a kəkaàha, aɗàbà ana kàa dzà zləm a dukw ana i wiz aà kər a. 42I sər ka, ki tserekiŋ a dər hiywe. Ama ì tsik taŋa ka, agəra gà mburma aaha i tə̀v ga ya, dìte tar tèkeɗè, tə sər dər ka, kər na kà slərra ìye ya kaɗə̀ŋ ndzer." 43A tsik àba bazlam ata ya lèlè ka, a fàfəl nda ndzə̀ɗa ŋgə̀lakəkkà. A gwaɗa a Lazar: "Dara i bìye ya, Lazar." 44Tsam ka, pakw məmə̀ta aaha a dara i dìve ya kaɗə̀ŋ, gà sik ŋgar nda are ŋgar fit mendìwìɗè ŋa nda petek. Are ŋgar tèkeɗè, simbèkw makùmbuhwa ŋa. Yesuw a gwaɗa a tar: "Pə̀lum à ŋgat, ka məsakum dər, ma da ba." 45Gà mburma aaha ndeɗiŋa tə zazamaha Mariya ya ka, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata Yesuw a ge ya tserdze. I fata ya tsàra ka, gà mburma hinne ika màgə̀r tar a, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. 46Ama gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar ìbam, tə da tə̀v gà Farisa, tə daha, tə ɗama a tar dukw ana Yesuw a ge tserdze ya. 47Ama gà Farisa ata nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum a, tə tsaraka kataya ka, ti yaha gər a gà àsìŋ gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya, ta gwaɗa a tar: "Ki gekwe a dze ana, meme na wele aaha a riŋ a geye a gà dukw menè aà mburma hinne ya? 48Na kàa miyakukwa dər, ma ge ba dukw ŋgar ka, gà mburma fit tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla makwàrà mburma ana i Ruma ya, ti dere a, ta mbezle a à batsàh ga Mbulum kwa lehèɗ lehèɗ, ti dzeye a à gwala kwa fit asa." 49Wele duwa a riŋ ilik ika màgə̀r tar, zləm ŋa Kayafas. Ŋgat na batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana a ndə̀vawar akahər ata ya. A hitse aà mbulum ika màgə̀r tar a, a gwaɗa a tar: "Kurum ka, kà sərum duwa tsà. 50Kà sərum ana, ŋgùlùm mburma ilik mə̀ mə̀t tsìye, ndəna, gà mburma kwa tserdze ti dzeye a ya?" 51A tsik bazlam ata ka, nda meweye ŋgar tsà. Agəra ana ŋgat batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum akahər ata ya, a mà ka, à dukw ana Mbulum a waya, a ta ge a ba ika miɗ mbà ya, kàmala megweɗe ya: Yesuw à mìt a agəra gà gwala gà Yahuda tserdze. 52Ama kəlà ka, agəra tar ɗekɗek tsà, agəra gà mburma ana tar gà ɓə̀za Mbulum, tə dzàya ba vatwa sweyèh sweyèh ika gər àhə̀ɗ tserdze ya mbàŋa. Dìte ti yahaba gər a tə̀v ilik ŋa, ti ne ba ilik. 53Agəra bazlam Kayafas ata a tsik a ka, gà bàba gà Yahuda ti yaha vatwa aà makə̀ɗà Yesuw, dàgà aà pat ata tsàra. 54Aɗàbà taŋa na a sàs a Yesuw aà mesìweye ndərzakkà i tə̀v are gà mburma ata i fata ya asa tsìye. A màh ba i fata ya, a da a kwite ana tə zalar Ifrayim a. Kwite ata ka, aà gùva kùsak. Tə ndzaba i fata nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. 55Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar Paska ya, aka à mendze aɗəm. Ama gà mburma ana i gà kwite ŋgìɗ a pàmpàm hinne, tə da a Yeruzalem, i tə̀v ana megìrìve ata aka ndzera zùkw tsìye. Ti ta bere a ba kàmala ana fəla tar a tsik a. 56Ama i tə̀v ana tar riŋ i fata ya ka, ti yaha Yesuw. Alə̀ka i tə̀v mendze tar ana i batsàh ga Mbulum a ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Kà dzalum dze ana, a dere a a megìrìve aaha ya ya, na kù gwaɗum a?" 57Aɗàbà gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa ta gwa: "Na wùra aka sər tə̀v ana Yesuw iɗəm a ka, ma ɗif dər," tà gìs a ŋgat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\