YUHANA 12

1A zeha mehine ndilik na ta ge a megìrìve Paska ya. Yesuw a mbə̀ɗ gər a kwite Betaniya, a tə̀v ana Lazar a ndzawa iɗəm a. Ŋgat ka, wele ana Yesuw a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya. 2Alə̀ka hàwa a ge ka, ti der dukw mezime i fata. Marta a ndzə̀k a taraha. Tə zəm akaba ɗaf ka, nda Lazar, dìte nda gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tə zal a taraha ya mbàŋa. 3I fata ya ka, Mariya a zla wirdè ana a ze hwaŋŋà lèlè, tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Wirdè ata ka, zlile dukuməŋa a riŋ tə zalar nardin, tsìsl maràhà ŋa i kwalaba. A daha, a dzàya aka sik Yesuw. I dəba ŋa ya, a tàpàɗ ihər nda àmbə̀z ŋgar a. Ga ata ka, hwaŋŋà a ràh nda meze wirdè ata fit. 4Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, zləm ŋgar Yudas Iskariyut, wele ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a, a gwa: 5"Assàh, wirdè aaha ka, a sle kur siŋgwè də̀rmə̀kà màkər dze ana, aàla na ta kal dər tsìye, ana ka, tì dzèye a siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak a?" 6Tsàatsà a tsik bazlam ata kataya ka, aɗàbà ana gà ɓə̀zla matawak ti ndzer are tsèhe ya tsà. Ama aɗàbà ana ŋgat mala akəl, a gə̀sawa kìywa ana tə dzàwa aɗəm siŋgwè ya ka, a ndzə̀kawa ihər a zàakwa zàakwa ya. 7Ama Yesuw a gwaɗar: "Miyak à mə̀kəs aka sìfìk. Aɗàbà ŋgat ka, aka ge aà ìye dukw ana ti ti zle a dər akaba ìye a bìye ya. 8Gà ɓə̀zla matawak ka, tar riŋ i tə̀v kurum kə̀la pat, àma ìye ka, i ndze a i tə̀v kurum kə̀la pat tsà." 9Gà mburma hinne tə tsaraka Yesuw a riŋ i kwite Betaniya ka, ta màh ba, tə da a fata. Tə daha a fata ka, a tə̀v ŋgar ɗekɗek tsà, aɗàbà a sàs a tar məfə̀rà aà Lazar ana Yesuw a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya mbàŋa. 10Aɗàbà taŋa na gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta mà akaba à bazlam aà makə̀ɗà Lazar mbàŋa ya. 11Aɗàbà ŋgat na gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya hinne, ta miyak à tar, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ a. 12Ndidwè ŋana ka, gà mburma ana tə daha a megìrìve Paska ata ya, tə tsaraka ka, Yesuw a riŋ a dehe a a Yeruzalem. 13Tə daha, tə sasara gà ahər dìzl ɗaf duwa kàmala tə̀ɓàh a, tə da dər aà vatwa aà melìme dər nda gà ŋgat. I tə̀v ana ti ndze aà vatwa, ti de a dər a ka, ta wideye nda ndzə̀ɗa hinne, ta gwa: "Zlə̀bakwa à Mbulum. Mbulum Batsàh kwa ŋa mi pise àhəm a wele ana a slərra ya. Mbulum mi pise àhəm a Batsàh Əbay gà Israyel." 14Ama Yesuw ka, a le aà hezwèŋè duwa, a ndza aaka, a de a dəraha a fata kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a, a gwa ka: 15"Gà mburma ana i kwite Siyuna ya, ki gwim magə̀ɗa tsà. Araha, Əbay kurum naha a deriŋa, mandzà ŋa ika kəla hezwèŋè." 16Ama akahər ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə sər bazlam ata a sàsar aà megweɗe ana, là ka, tə sər zùkw tsà. Say i tə̀v ana àlə̀ka Yesuw a ta meŋgete a mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat i tə̀v Mbulum a dzekwiŋ, na dìte a ma a tarra a gər a kuɗa ya. Ama ka, tàa ge aà ŋgat kalkal kàmala ana wàkità Mbulum a tsik, a ta ge a ba ya kaɗə̀ŋ. 17Akahər ata, i tə̀v ana Yesuw a zalaha a Lazar a dìve, a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ka, gà mburma riŋ hinne i fata. Gà mburma ata ìbam, tə ɗama dukw ana ta ŋgatar a tserdze, a gà mìsle ŋgìɗ. 18Aɗàbà taŋa na gà mburma hinne tə da aà melìme nda gà ŋgat aka vatwa ya. Aɗàbà tàa tsaraka, ŋgat na a ge dukw menè aà mburma ata ya. 19Gà Farisa ta ŋgatar kàmala taŋa ya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Ki gekwe a dze ana, meme na dukw ana ka dzalakwa aà mege tserdze ya ka, a ge a ŋgùlum tsìye? Araha, gà mburma tserdze tèkeɗè, ti zezem a ŋgat ka, hinne asa ana, meme kuɗa ya?" 20Ika màgə̀r gà mburma ana tə daha a megìrìve ata a Yeruzalem, aà medzè gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum akahər ata ya ka, gà àsìŋ gà Girek iɗəm mbàŋa. 21Tə da a tə̀v Filip ana a dara i kwite Betsayida ika àhə̀ɗ Galile ya, tə daha, ta gwaɗar: "A sàs a mə̀r maŋgàtà a Yesuw te ana, meme, wele aaha." 22Filip a tsaraka kataya ka, a da, a tsikeha a Andire. Dìte tə da a tə̀v Yesuw sula məmà. Tə daha, ti tsiker. 23Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Məpàslà ahər ŋa aka sle kuɗa. I huɗ mendze zàakwa ya ka, i ŋget a mezlìbe ana tì zlìb a à ìye, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a ya. 24Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na tàa tike hwilfe daw ilik a bìye tsə̀ka, a ndze a kataya, à sìkèh a tsà. Ama na tàa slige ka, a sliliŋa. Say wur ŋa ata a gwinekiŋa, dìte naha a ge a ba, a ge a wur hinne. 25Wùr ana aka waya ɗa mesife ŋgar ika gər àhə̀ɗ aaha ya ka, aka miɗ mbà ka, a dzeye a dər ìvaɗ. Ama wùr ana aka ge kəra i gər a mesife ŋgar a ka, wùra a zle a ihər a tsà, a ne a biy ŋgar aà biybiy. 26Na aka sàs a wùra aà megìŋ meslire ka, say ma zezem ìye. Ŋgat ka, a ti ndze a i tə̀v ana i ti ndze aɗəm a ya. Aɗàbà wùr ana a giŋ a meslire ya ka, Tsir gà a ti zlìb a à ŋgat mbàŋa." 27Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kinèhe ka, àrə̀v a de a aà ìye ya ka, hinne. Dìte i gweɗe a ana, meme ɓàv a? Wànà i gweɗe a a tsir gà ana, zla ika ìye mesèwère are ana a ti le a aà ìye aka miɗ mbà ya ya? Awaŋ, àma ka, i gweɗe a kataya tsà. Aɗàbà ì dara ka, agəra mesèwère are ata ya seyiŋ. 28Ama i gweɗer a ìvaɗ ka, Tsir gà, ge dukw ana, dìte ka, mburma tì zlìb a à kər a." I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, mifèfile a ɗera i gər ŋa ya, Mbulum a gwa: "Yàa mbə̀r meɗife à ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a dər à ìye ya, a mburma, dìte i ɗif a ter a dər asa." 29Gà mburma ana i fata ya tserdze, tə tsaraka mifèfile ata. Gà àsìŋ ŋa ta gwa: "A ge a ka, malàkà mbulum." Gà àsìŋ ŋa ìbam, ta gwa: "A ge a ka, gawla Mbulum a fàfəlar." 30Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Mifèfile ata ta fàfəlara ya ka, agəra ìye tsà, àma ka, aɗàbà kurum. 31Kinèhe ka, Mbulum a ge a sèriyè agəra gər àhə̀ɗ aaha kuɗa. Kàmala taŋa ya, a zle a ə̀bay aà ə̀bay gà mburma gər àhə̀ɗ a, a delewe a ŋgat ŋa. 32Iye ka, tà gìs a ìye, ti tike a ìye aà dìzl, tà hitse a dər akaba à ìye aà mbulum. I dəba ŋa ya, i zelere a a gà mburma ya tserdze, tə dara a tə̀v ga ya." 33A tsik bazlam ata ka, a ɗif dər meme na à mìt a ya. 34Gà mburma ata ta gwaɗar: "Mì tsaraka i wàkità məpàlà àhəm kwa ya ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, a ti ndzewe a aà bəra ka, aà biybiy ana, dìte meme ana, ki gweɗe a ka, say ti tike a wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, aà dìzl, dìte ta hitse a dər aà mbulum asa ya? Weke na a ne wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a dze ya?" 35Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kinèhe ka, dzaydzay a riŋ i tə̀v kurum. Ama a ndze a kəlà ka, zàakwa pəra. I tə̀v ana dzaydzay ŋa ata a riŋ i tə̀v kurum mbà ya ka, dum aka miɗ tə̀ma, lùvuŋ mà gə̀s kurum tsà. Aɗàbà wùr ana a de a i lùvuŋ a ka, a sir a tə̀v ana a de a aɗəm a ya tsà. Tìtìktìkka lùvuŋ aka ndàr aka are. 36Gə̀sum tə̀v dzaydzay ŋa ata, ka zazamum i tə̀v ana a riŋ i tə̀v kurum mbà ya, dìte ka nwim gà mburma dzaydzay ŋa." Yesuw a tsik àba bazlam ata ya tsàra ka, a da, a kàha ba aà tar a. 37Ku mege aka ge gà dukw menè aà mburma i tə̀v are tar hinne tèkeɗè ka, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìdze. 38Dukw ata a ge ba ka, kàmala ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum a tsik akahər ata ya, a gwa: "Batsàh mə̀r ŋa, weke na a gə̀s bazlam mə̀r a? Dìte weke na a sər ndzə̀ɗa yak a?" 39Ama gà mburma ata ti sle aà magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tsə̀ka, kàmala ana Isaya a tsik a asa mbàŋa kaɗə̀ŋ. 40A gwa: "Mbulum aka ge aà tar gùluf. Aka ne à tar mandàkugùrum aka ndə̀v. Kàmala taŋa ya, ta ŋgat a vatwa asa tsà, tə sər gà dukw ata i metsèhe tar asa tsà mbàŋa. Dìte kwets tàa mbə̀ɗara àhəm a tə̀v ga ya ɓàv tsà asa mbàŋa, na dìte i ta mbele à ter a ya." 41Isaya a tsik kataya ka, aɗàbà ana a sər mezlìbe ana tì zlìb a à Yesuw a, dìte na a fàfəl aka gər ŋgar a. 42Tsàatsà ku mege kataya tèkeɗè ka, gà mburma hinne tàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, ku mege ika màgə̀r gà ə̀bay gà Yahuda tèkeɗè ìbam a. Ama ta gə̀s meɗife dər a bəra tsə̀ka, aɗàbà ana gà Farisa ti ti delewe a tar i ga mahàmà a Mbulum a ya. 43A sàs a tar ka, tə da a gər a mburma, mà zà biy Mbulum. 44Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Yesuw a wideye ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mewideye ŋgar ata ya ka, a gwa: "Wùr ana aka gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a gə̀s taŋa ka, ìye ɗekɗek tsà, a gə̀s ka, wele ana a slərra ìye ya mbàŋa. 45Wùr ana a riŋ ihər a ŋgetiŋ a ya ka, a ŋget a taŋa ka, a wele ana a slərra ìye ya mbàŋa asa. 46I dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà məpàtà à dzaydzay ŋa a mburma, dìte ka, gà mburma ana tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar a ka, tə ndza i lùvuŋ asa tsà. 47Na wùra aka tsaraka bazlam gà ana i tsik a ya, aka gə̀s tsə̀ka, ìye tsà na a ge ahər a sèriyè ya. Aɗàbà ì dara ka, aà məmbə̀là à mburma ya, tsə̀ka, aà megè aà tar sèriyè tsà. 48Wùr ana aka niw ìye, aka gə̀s bazlam gà tsə̀ka, sèriyè à gìs a ŋgat a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ana Mbulum a ta ge a sèriyè aà mburma ya. Bazlam gà ana i tsik a ya pəra na à gìs a ŋgat i sèriyè a pat ata ya. 49Aɗàbà ì fàfəl ka, nda gər gà tsà, àma Tsir gà ana a slərra ìye ya, na a gweɗiŋ, fàfəl, tsik naha, kige tsà tsik naaka ya. 50I sər, dukw ana a tsikiŋ a ka, a vil a kurum a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Agəra taŋa na dukw ana i tsik a ya ka, kalkal, kàmala biy ana Tsir gà a gweɗiŋ, tsik a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\