YUHANA 13

1Akahər ata ka, a zeha mehine ilik na megìrìve Paska gà Yahuda a ndze aɗəm a ya. Yesuw a sər dər tits mede a tə̀v Tsir ŋgar ika gər àhə̀ɗ a ìde ka, aka sle kuɗa. Dàgà piŋŋè na a waya gà mburma ana ɗa ika gər àhə̀ɗ, ti ne gà biy ŋgar a, dìte na kinèhe tèkeɗè, a pat a tar dər parakkà à meweye ŋgar ana a waya tar hinne ya. 2A pat ata i hàwa ka, tar riŋ ti zim a akaba a ɗaf nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Taŋa ə̀bay sitene aka mbə̀r mivile madzàlà gà gər a gə̀zlə̀ŋ a Yudas, kəla Simun Iskariyut, dìte ka, ma ge ɗaf aà Yesuw. 3Yesuw a sər ka, Tsir ŋgar aka mbə̀r miviler a ba ndzə̀ɗa aà makwàrà gà dukw ana tserdze ya. Ŋgat nda gər ŋgar a sər mbàŋa ka, a dara ka, i tə̀v Mbulum a, dìte a ta mbìɗ a gər tèkeɗè ka, a tə̀v ŋgar asa mbàŋa. 4I tə̀v ana tar riŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v mazə̀mà dukw mezime tar ata ya ka, a hitse aà mbulum, a suɗara ikaba petek a, a daha, a zla petek magà àba yam a, a dàn dər ba ŋgə̀rəɗ ika də̀mkul a. 5A daha, a tə̀f yam a tasà, a dzà dər ba aà məbàrà sik gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, dìte a tèpèɗ a dər aà tar yam ata ya. A dzà ahər ba i tə̀v wele ana a mbereha ya tsàra. 6Alə̀ka a ndze dər a tə̀v Simun Piyer ka, a gwaɗa a Yesuw: "Ɂaɂa, Batsàh ga ŋa, na a beriŋ a sik ana, kər ìvaɗ a?" 7Yesuw a gwaɗar aaka: "Kà sər dukw ana i ge a ya tsà, na kinèhe ya, àma ki sir a ka, aka miɗ mbà." 8Piyer a gwaɗar: "Awaŋ, kər ka, Batsàh ga ŋa, ki beriŋ a sik ìvaɗ tsà." Yesuw a gwaɗar aaka: "Na yàa barak sik tsə̀ka, ki sleme a aà mendze i tə̀v ilik ŋa asa tsà." 9Simun Piyer a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, na kataya ka, ka beriŋ ka, sik ɗekɗek tsà, beriŋ gà ahər nda gər mbàŋa." 10Yesuw a gwaɗar: "Wùr ana aka bara ba ya ka, a ndze a ka, tsəɗaŋŋà, a sàsar məbàrà ba masula ŋa asa tsà. A bere a ka, say gà sik ɗekɗek pəra. Kinèhe kurum tserdze ka, məbàrà ŋa. Ama kəlà ka, wùra ilik ika màgə̀r kurum ka, məbàrà ŋa tsà." 11Yesuw a sər wele ana a ta ge aà ŋgat a ɗaf a. Aɗàbà taŋa na a gwaɗa a tar ka, kurum tserdze tsà na gà məbàrà ŋa ya ya. 12Alə̀ka Yesuw a bara tar àba sik a lèlè ka, a mà akaba à gà petek ŋgar asa. A daha, a ndza a bə̀ɗ a tə̀v mazə̀mà ɗaf tar ata. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Kà sərum dukw ana ì ge a kurum a ya? 13Kurum ihər ki zelwimiŋ a mala medzèŋgè a mə̀r, kige tsà Batsàh mə̀r ŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Aɗàbà ìye ka, kataya dukw ŋgar. 14Na ìye mala medzèŋgè a kurum, dìte Batsàh kurum ŋa asa, yàa bara kurum sik seyiŋ ìvaɗ ka, say kurum tèkeɗè, ki bereywim a ba a sik kurum ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze kàmala taŋa ya mbàŋa. 15Yàa ɗif a kurum dər, meme na ki gwim a ya, dìte ka, ki geywim a ba dukw ana ŋgwal ŋa kàmala biy na ìye i ge a kurum a. 16Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ɓele ka, à zè a mala ga ŋgar tsà, dìte mala meslire à zè a wùr ana a slər ŋgat a ɓàv tsà asa. 17Kinèhe ka, kà sərum taŋa. Maŋgàyà ba ika màgə̀r kurum ka, hinne, na kàa tikwim gər a guma aaha ya. 18I fàfəl taŋa ka, aka gər kurum ana tserdze ya tsà. Iye ŋa ì sər gà mburma ana ì pala tar a. Ama dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum akahər ata ya ka, a ge a ba kalkal kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. Aɗàbà ta gwa ka: 'Wele ana màa zəm akaba ɗaf a ka, a ti niŋ a are.' 19I tsik a kurum a àba ya dàgà kinèhe, aka na dukuməŋa aka ndzera zùkw tsìye, dìte aka tə̀v ana àlə̀ka aka ndzera ya ka, ki gìswim a ìye nda gə̀zlə̀ŋ, ki sirwim a dər, ìye ka, Wele ana ŋgat ŋa ya ndzer kaɗə̀ŋ. 20Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s mala meslire ana i slir a ya ka, a gə̀s taŋa ka, ìye mbàŋa. Dìte wele ana aka gə̀s ìye ya ka, a gə̀s ka, wele ana a slərra ìye ya mbàŋa asa." 21Yesuw a tsik a tar àba bazlam ata ya tsàra ka, dùwaɗ àrə̀v a da ihər a. A gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra ilik ika màgə̀r kurum aaha kinèhe ya, a ta ge aà ìye a ɗaf." 22Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə tsaraka kataya ka, ta màya akaba à are ika màgə̀r tar ba bà ba ba tserdze. Ama tə sər bazlam ata a tsik ana, aà weke ka, tə sər tsà. 23Wele ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ya, ŋgat ka, mandərkwasla ŋgar. A riŋ mandzà ŋa i tə̀v ŋgar bìse. 24Simun Piyer a zekweraha ahər, kàmala megweɗe ya, mà tsàm bazlam ata aà Yesuw ka, weke na a tsik ahər kataya ya? 25Aɗàbà taŋa, mandərkwasla Yesuw ata a dzadzakaha à gər ndàra a tə̀v Yesuw. A gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, weke na kà tsik ahər kataya dze ya?" 26Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa sàs ɗaf, yàa ge ahər ala bùnùt, yàa vəlar ka, wele ata na a ta ge aà ìye a ɗaf a." Alə̀ka Yesuw a sàs ɗaf ata, a ge ahər ala, a vəl a Yudas, kəla Simun Iskariyut. 27Yudas a gə̀s ɗaf ata tsàra ka, ə̀bay sitene a dar a gə̀zlə̀ŋ. Yesuw a gwaɗar: "Dukw ana a sàsak aà mege ya ka, ge àba ya kinèhe tsə̀mà." 28Wùra ilik ika màgə̀r gà mburma ana tar riŋ ti zim a ɗaf tserdze ya, aka sər, aàmala na Yesuw a tsiker taŋa ya ka, a sər tsà. 29Aɗàbà ana Yudas ŋgat ka, mala makàslà siŋgwè ya, na gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar tə dzala, ta gwa: "A ge a ka, Yesuw a gwaɗar: 'Da, tə sə̀kəmara gà dukw mezime aà megìrìve Paska ya.' " Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: "A ge a ka, a gwaɗar: 'Vəl duwa a gà ɓə̀zla matawak zàakwa.' " 30Yudas a zəm ɗaf ata tsàra ka, a dara a bəra ya ndaàvə̀ɗ ata, aɗàbà hə̀və̀ɗ aka ge. 31Alə̀ka i dəba Yudas ana a dara iɗəm a bəra ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Kinèhe ka, mburma ta ŋget a a mezlìbe ana tì zlìb a à ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a, dìte ta ŋget a a mezlìbe ana ti zlìb a à Mbulum nda tə̀v ga ya mbàŋa. 32Na mburma ta ŋget a a mezlìbe ana tì zlìb a à Mbulum nda tə̀v ga, ìye, wùr ana i dara i tə̀v ŋgar a ka, Mbulum tèkeɗè, a ɗif a ter a à mezlìbe ana tì zlìb a à ìye ya mbàŋa. Kinèhe bìse na a zle a ŋgat a tə̀v mezlìbe ŋgar ata tì zlìb a dər a. 33Gà ɓə̀za gà, kinèhe ka, ìye ɗa i tə̀v kurum tə̀ma. Ama kəlà ka, i ndze a hinne asa tsà. Na yàa da aà kurum a ka, ki ti yehwim a ìye. Taŋa kinèhe ka, ì tsik a kurum àba dukw ana i tsik a gà bàba gà Yahuda ya: Ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de aɗəm ya tsà. 34Araha, i tsik a kurum a məpàlà àhəm awiya ŋa. Dukw ana i tsik a ya ka, wayum ba kurum ilik ilik tserdze. Ki weywim a ba ka, kàmala ana ì waya kurum a mbàŋa. 35Na kàa gwim dər kataya ka, gà mburma tserdze ti sir a dər, kurum ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye nda ndzer kaɗə̀ŋ." 36I fata ya ka, Simun Piyer a gwaɗa a Yesuw: "Batsàh ga ŋa, kà tsik kataya ana, ki de a ana, a ŋga?" Yesuw a gwaɗar aaka: "I de a ka, a tə̀v ana ki sle a aà mezezeme ìye tsìye. Say aka miɗ mbà dzekwiŋ na ki ti zezem a ìye ya." 37Piyer a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, i sle aà mezezeme a kər tsə̀na, aàla? Aɗàbà ìye ka, yàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife gà aɗàbà kər." 38Yesuw a gwaɗar aaka: "Kàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife yak aɗàbà ìye ndzer a? Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ələ̀k guŋgwazl a ti tiwe a ka, kàa mbə̀r megweɗe medzige màkər, ì sər ŋgat tsà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\