YUHANA 14

1I dəba bazlam ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Arə̀v ma da aà kurum a tsà. Gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte ka, gə̀sum ìye mbàŋa. 2Gà ga a riŋ i bəra Tsir gà pàmpàm hinne. Na mege tə̀v riŋ tsə̀ka, ana ka, i tsik a kurum a tsà. Kinèhe ka, ìye ihər i de a, i ti lèmbeɗe a kurum a àba tə̀v mendze ata ya. 3Na yàa da, yàa làmbaɗa a kurumara àba tə̀v mendze ata ya ka, i mbìɗere a gər a tə̀v kurum a, dìte i ndzìk a kurum a tə̀v gà, kurum tèkeɗè, ki ndzwim a i tə̀v ana ìye iɗəm a mbàŋa. 4Kurum ka, kà sərum vatwa tə̀v ana ìye ihər i de aɗəm a ya." 5Tumas a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, mì sər tə̀v ana ki de aɗəm a ya tsà. Dìte meme na mìi sle aà mesire a vatwa ŋa dze ya?" 6Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye na a ne vatwa ata ya. Ki ŋgetwim a ndzer nda mesife ka, i tə̀v ga ya mbàŋa. Wùra a sle a aà mede a tə̀v Tsir gà tsà, say na nda tə̀v ga ilik tsìye. 7Na kàa sərum ìye ka, ki sirwim a Tsir gà mbàŋa. Dàgà aà kinèhe ya, kà sərum ŋgat, dìte kàa ŋgatumar." 8Filip a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, ɗif a mə̀r à Tsir yak ŋa, tsam ka, aka ndə̀v." 9Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa ndza hinne na i tə̀v kurum dze ana, kà sər ìye tsà hiywe ya, Filip? Na wùra aka ŋgetiŋ ka, a ŋgat taŋa ka, a Tsir gà mbàŋa. Aàmala na ki gweɗe a ka, say ɗif a mə̀r à Tsir yak ŋa asa dzekwiŋ a? 10Wànà kàa gə̀s ìye, kà sər tsìye ka, mə̀r nda Tsir gà mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa ya? Gà bazlam ana i tsik a kurum a tserdze ya ka, nda meweye gà tsà. I mà ka, à biy Tsir gà ana mə̀r mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa, a ge a megè ìmir nda ahər gà ya. 11Gə̀sum bazlam gà ana i gwaɗa a kurum ka, mə̀r ilik nda Tsir gà, ìye i tə̀v ŋgar, ŋgat tèkeɗè, i tə̀v ga ya. Na kàa gə̀sum taŋa ì tsik a kurum a tsə̀ka, gə̀sum bazlam megè ìmir aaha ì gewa ya, àsla pəra ka, ìde. 12Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a ge a gà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya mbàŋa. A ta ge a ka, gà bàba gà megè ìmir ana à ze a taŋa ya, aɗàbà ìye ihər i de a a tə̀v Tsir gà. 13Dukw ana tserdze kàa wizwim nda zləm gà ya ka, i vil a kuruməŋa, na dìte mburma ti zlìb a à Tsir gà, aɗàbà ìye ana Kəla ŋgar a. 14Na kàa wizwim duwa tserdze nda zləm gà ka, i vil a kuruməŋa." 15Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na kàa wayum ìye ka, ki gìswim a məpàlà àhəm gà ana i tsik a ya mbàŋa. 16- 17I ta heme a a Tsir gà, ma slər a kurumara mìsle ŋgìɗ a, aà mazlàkà kurum, kàmala megweɗe ya ka, Mèzìte Mesife ana a ɗif a kurum a à ndzer, a ndze a i tə̀v kurum kə̀la pat aà biybiy a. Gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ ka, ti sle aà meŋgete a tsà, aɗàbà ana tə sər tsà, dìte ka, ta ŋgeter a tsà asa ya. Ama kurum ka, ki sirwim a ŋgat, aɗàbà ana a dere a ka, a ndze a i gə̀zlə̀ŋ kurum, ki ndzwim a tserdze i tə̀v ilik ŋa ya. 18Aɗàbà taŋa, sərum dər ka, i ta miyek à kurum a à gər kurum kàmala gà ɓə̀za kəla megile ya tsà. I mbìɗere a gər a tə̀v kurum a. 19I huɗ mendze zàakwa ya ka, i de a ika gər àhə̀ɗ a. Ama kəlà ka, i ndze a i tə̀v kurum hiywe. Aɗàbà ana ìye riŋ nda gà mesife ya, kurum tèkeɗè, ki ti ndzwim a nda gà mesife ata mbàŋa. 20Na pat ana Mezìtè Mesife Mbulum a dere a a tə̀v kurum a, aka ndzera ka, ki ti sirwim a dər, mə̀r ilik nda Tsir gà, ìye riŋ i tə̀v ŋgar, kurum tèkeɗè, mandzà ŋa i tə̀v i ilik ŋa nda gà ìye. Iye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum. 21Wùr ana aka gə̀s məpàlà àhəm gà, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ a ka, ŋgat na a waya ìye ndzer a. Ama wele ana a waya ìye ya ka, Tsir gà tèkeɗè, a weye a ŋgat mbàŋa. Dìte ìye ìbam, i weye a ŋgat asa mbàŋa. I ta pèter a à ndzə̀ɗa gà." 22Wele ŋgìɗ pàm, zləm ŋgar Yudas asa, tsə̀ka, kəla Iskariyut tsà, a gwaɗa a Yesuw: "Batsàh mə̀r ŋa, meme na a sàsak ki pèt a mə̀r a à ndzə̀ɗa yak ka, a mə̀r ɗekɗek a? Dìte ki pèt a dər a gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a tsìye?" 23Yesuw a gwaɗar aaka: "Wùr ana a weye a ìye ya ka, a ti dzè a gùrmits a bə̀ɗ a dukw ana i tsik a ya mbàŋa. Tsir gà a ta weye a ŋgat, dìte ka, mə̀r məmà mìi dere a, mìi ndze a nda gà ŋgat. 24Wele ana a waya ìye tsìye ka, a dzè a gùrmits a bə̀ɗ a mifèfile gà ɓàv tsà. Dukw ana kà tsarakum a ka, a dara ka, i madzàlà gà gər gà ya tsà. Ama a dara ka, i tə̀v Tsir gà ana a slərra ìye ya. 25I tsik a kurum àba bazlam aaha ya ka, aɗàbà ana ìye ɗa i tə̀v kurum mbà ya. 26Wele ana a ti zlèk a kurum a, kàmala megweɗe ya, Mèzìte Mesife ana Tsir gà a ti slir a kurumere a avùkw ìye ya, a ti ɗif a kurum a à dukw tserdze, dìte gà dukw ata i tsik a kurum a tserdze, tà mèye a kurumere a a gər a. 27Ama kinèhe i de a aà kurum a ka, i vil a kurum a àba matàslà yam gà a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Ki ndzwim a dər ɗa barbararra lèlè. I vil a kurum a ka, kàmala biy ana gər àhə̀ɗ a vil a kurum a ya tsà. Ki gwim magə̀ɗa, àrə̀v ma da aà kurum a tsà. 28Kàa tsarakum dukw ana i gwaɗa a kurum ka: 'I de a aà kurum a, dìte i mère a a tə̀v kurum a' ya. Na kàa wayum ìye ka, ŋgeywim ba hinne, aɗàbà ana kàa sərum dər, i de a a tə̀v Tsir gà, ŋgat ka, batsàh ŋa, a zà ìye ya. 29Yàa tsik a kurum àba məpàslà ahər ŋa a gà dukw ata ti ta ge a ba aka miɗ mbà i tə̀v ana tàa ndzera zùkw tsìye ya, dìte i tə̀v ana aka ndzera ya ka, ki gìswim a nda gə̀zlə̀ŋ kuɗa. 30Kinèhe ka, i tsik a kurum a duwa hinne asa tsà, aɗàbà ə̀bay gər àhə̀ɗ aaha aka à mendzera. Ama kəlà ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ aà mekwere ìye tətsà. 31Ama i ge a ka, kàmala ana Tsir gà a gweɗiŋ, ge ya, na dìte ku weke ma sər dər ka, ì waya ŋgat a. Kinèhe ka, hitswim aà mbulum, tàkwa i faha ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\