YUHANA 15

1Alə̀ka Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ka, kàmala ŋgwal dìzl ɗaf ana a we a lèlè ya. Dìte Tsir gà ka, a ne mala gùvàh, à fìtiŋa. 2Ahər ana a we a lèlè tsìye ka, a sès a ihər a. Ama ahər ana a we a ya ka, a tìrìtser a àhəm pəra, dìte ka, ma zlala ahər, ma wa lèlè. 3Kurum kà nwim ka, tsəɗaŋŋà, aɗàbà guma aaha ì tsik a kurum a. 4Ndzum i tə̀v gà, kàmala ahər dìzl ɗaf ana mandzà ŋa aà dìzl ŋa ya, dìte ka, ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v kurum. Ahər dìzl ɗaf a sle aà mewe a à gər ŋgar tsà na àhəm dìzl ŋa ihər tsìye. Kərgà taŋa ya mbàŋa, ki slwim a aà megè duwa ilik tsà na kàa ndzum i tə̀v ilik ŋa nda gà ìye tsìye. 5Iye ì ne ka, kàmala dìzl ɗaf ata ya, dìte kurum kà nwim ka, gà ɓə̀za ahər ŋana. Wùr ana a ndze a i tə̀v ga, ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v ŋgar a ka, ŋgat a ne ka, kàmala ahər dìzl ɗaf ata a we a hinne ya. Ama wùr ana a ndze a i tə̀v gà tsìye ka, a sle a aà megè duwa ilik tsìdze. 6Wele ana ŋgat i tə̀v ga tsìye ka, Mbulum a niw a ŋgat. A ne a kàmala ahər dìzl ɗaf ana tə sàs ihər a, tì yè a a dala, dìte a kwile a ya. Na aka kula ka, ti yeher a gər, dìte tì dzèr a akwa, a weniŋa. 7Na bə̀la kurum riŋ ki ndzwim a i tə̀v gà, ki gìswim a bazlam ga, ki zezemwim a lèlè ka, wizwim dukw ana a sàs a kurum a, ki ŋgetwimiŋa. 8Na kàa nwim kàmala dìzl ɗaf ata a wa hinne ya ka, gà mburma ti sir a dər ka, kurum gà ɓə̀zla mezezeme ìye ndzer kaɗə̀ŋ. Kàmala taŋa ya, mezlìbe ana tì zlìb a à Mbulum Tsir gà ya, à pèt a àba parakkà lèlè. 9I waya kurum ka, kàmala Tsir gà ana a waya ìye ya mbàŋa. Ndzum i tə̀v meweye gà ana ì waya kurum a kə̀la pat aka miɗ aka miɗ. 10Na kàa dzùm gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm gà kàmala biy ana ìye ihər i dze a a bə̀ɗ a biy Tsir gà ya ka, ki ndzwim a i tə̀v meweye gà ana ì waya kurum a kə̀la pat, kàmala ìye ana mandzà ŋa i tə̀v meweye ŋgar ana a waya ìye ya mbàŋa te. 11I tsik a kurum gà dukw ata ka, dìte maŋgàyà ba ana i ŋgeye a ba ya ka, ma ge i tə̀v kurum, dìte mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìsl lèlè. 12Məpàlà àhəm gà ana ì tsik a kurum a ka, araha: Wayum ba ilik ilik tserdze kàmala ìye ana ì waya kurum a. 13Na wùra a dzeye a à mesife ŋgar nda mezìwè gər ŋgar, aɗàbà gà masla ŋgar ka, mawàyà ba a riŋ a zè a taŋa tsà. 14Kurum ka, gà masla gà, na kàa gwim dukw ana ì gwaɗa a kurum, gwim a. 15I sle aà mezele a kurum a ka, gà ɓə̀zla meslire gà asa tsà, aɗàbà gà ɓə̀zla meslire ka, tə sər dukw ana mala ga tar a ge a ya tsà. I zel a kurum a ka, gà masla gà ìvaɗ. Kà sərum taŋa ka, aɗàbà ana yàa mbə̀r meɗife a kurum à guma ana ì tsarakara i tə̀v Tsir gà ya fit. 16Kurum tsà na kà zlum ìye kàmala Batsàh kurum ŋa ya. Ama ìye na a pala kurum a, dìte kà nwim gà ɓə̀zla mezezeme ìye ìvaɗ. I pala kurum ka, aà megè meslire gà, dìte ka nwim kàmala dìzl ɗaf ata a we a hinne ya. Mege ìmir kurum a de a aka miɗ aka miɗ, a ndze a aà biybiy. Kərgà taŋa ya na, dukw ana ki wizwim a aà Tsir gà nda zləm gà ya ka, a vil a kuruməŋa. 17Aɗàbà taŋa na kinèhe ìye ihər i gweɗe a kurum a ka, wayum ba kurum ilik ilik tserdze ya." 18Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, tàa ne a kurum are ka, sərum dər ka, tàa mbə̀r meniŋ are mbàŋa. 19Na mege kurum gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ana ka, ta weye a kurum, aɗàbà ana kà nwim gà mburma tar a. Ama kinèhe ka, yàa palara kurum i lìwiŋ tar a, dìte na kà nwim gà mburma tar asa tsìye. Aɗàbà taŋa na gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ ti ne a kurum are ya. 20Bazlam ana ndeɗiŋa ì tsik a kurum a ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, na ì gwa ka, mala meslire a zè a mala ga ŋgar tsìye ya. Na tàa sèwèriŋ are ka, ti ti sèwèr a kurum a are mbàŋa. Na tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a guma gà ka, ti ti dze a a bə̀ɗ a biy kurum mbàŋa. 21Ama ti sèwèreye a kurum a are ata tserdze ya ka, agəra ìye, aɗàbà ana tàa sər wele ana a slərra ìye ya tsìye. 22Na mege i dara ndeɗiŋa, dìte ì tsik a tar gà bazlam tsə̀ka, ana ka, Mbulum à gìs a tar nda sèriyè ŋgar tsà. Ama kinèhe ka, tàa tsaraka dukw ana i tsik a ya tserdze, dìte ta ge a dər akaba bakal ka, bakal tar ata à pìl a asa tsà. 23Wùr ana aka niŋ are ya ka, a ne are ka, a Tsir gà mbàŋa. 24Na mege ndeɗiŋa yàa mbə̀r megè gà megè ìmir ana wùra ilik ika màgə̀r tar a, aka ge tsìye tsə̀ka, ana ka, Mbulum à gìs a tar nda sèriyè ŋgar tsà. Ama kinèhe, ku mege tàa ŋgat a gà megè ìmir gà ana i ge ya tèkeɗè ka, tar riŋ ti ne a mə̀r a dər akaba are nda Tsir gà hiywe pəra. 25Gà dukw ata ta ge a ba kataya ka, dìte bazlam ana mewètsè ŋa i wàkità məpàlà àhəm tar a, mə̀ pàt àba lèlè, a gwa: 'Ti niŋ are ka, taf masak ŋa.' 26Ama wele ana à zlèk a kurum a ka, a deriŋa, kàmala megweɗe ya, Mèzìte Mesife ana a ɗif a à ndzer ŋa a mburma ya. A dere a ka, i tə̀v Tsir gà ya. Na yàa da a tə̀v ŋgar ka, i slir a kurumeriŋa. A tsik a a mburma tserdze, ìye ana weke ka, a ne a mala sìda gà. 27Dìte kurum tèkeɗè, ki nwim a gà ɓə̀zla sìda gà mbàŋa, aɗàbà ana kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ga dàgà piŋŋè ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\