YUHANA 16

1I tsik a kurum a kataya ka, dìte i tə̀v ana gà mburma ti sèwèr a kurum a are ya ka, ka ta miyakum à megìse ìye i gə̀zlə̀ŋ kurum a tsà. 2Ti ti delewere a kurum i ga mahàmà a Mbulum tar a. Pat ŋa a riŋ a ndzere a ka, wùra à kìɗ a aà kurum a, a gweɗe a, ì ge taŋa ka, dukw ana a tsàhən aà Mbulum a. 3Ti ta ge a kataya ka, aɗàbà ana tə sər Tsir gà tsìye, dìte ka, tə sər ìye tsà mbàŋa ya. 4Ama ì tsik a kurum kataya ka, dìte i tə̀v ana gà pat ŋa tàa ndzera, tì sèwèr a kurum are kàmala taŋa ya ka, ki sirwim a dər, a tsik a mə̀r ka, ndzer kaɗə̀ŋ." Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I gə̀s metsike a kurum dàgà piŋŋè tsə̀ka, aɗàbà ana ìye riŋ i tə̀v kurum mbà ya. 5Ama kinèhe ka, i tsik a kurum a àba ya, aɗàbà ana i de a aà kurum a, i de a a tə̀v wele ana a slərra ìye ya. Ama wùra ilik i tə̀v kurum a, a ta gweɗiŋ a ka, ki de a a ŋga tsà. 6Matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ kurum ìvaɗ, aɗàbà ana ì gwaɗa a kurum ka, i de a aà kurum a ya. 7Ama dzùmar zləm, gə̀sum dukw ana i tsik a kurum a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. A ge a kurum a ŋgwal ŋa ka, na yàa da à kurum a ìvaɗ, aɗàbà ana yàa da tsə̀ka, mala mazlàkà kurum ata a dere a a tə̀v kurum a asa tsà. Ama na yàa da ka, i slirre a tə̀v kurum a. 8Na aka dara ka, a ɗif a à ndzer ŋa a gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, dìte ti sir aàba a i bakal tar ana ta ge a ya, nda gà i dukw ana ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a. Ti sir a mbàŋa ka, Mbulum na à sès a ikaba sèriyè tar a. 9A ti ɗe a ter a dər ka, tar gà ɓə̀zla bakal, aɗàbà ana tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìye. 10A ti ɗe a ter a asa ka, ìye na ŋgwal ŋa ndzer ika miɗ Mbulum a. Ti sir a taŋa ka, aɗàbà ana ìye ihər i de a a tə̀v Tsir gà, ki ta ŋgetwim a asa tsìye. 11Dìte a ti ɗe a ter a dər asa mbàŋa ka, Mbulum na a ti sès a ikaba sèriyè tar a ya, aɗàbà ti sir a ka, sèriyè aka mbə̀r megìse ə̀bay gər àhə̀ɗ aaha kinèhe ya. 12Taŋa gà dukw a riŋ aà metsike a kurum ka, hinne asa, àma ki slwim a aà mesire kinèhe zùkw tsà. 13Na Mèzìte Mesife Mbulum ata a ɗif a à ndzer a mburma ya, aka dara ka, a ɗif a kurum a à ndzer ŋgar ata aka gər duwa tserdze kuɗa. A ta fèfil a ka, nda ndzə̀ɗa ŋgar tsà. Ama a ti tsik a kurum a ka, dukw ana a tsarakara i tə̀v Tsir gà ya, dìte à ta mè a kurum a à gà dukw ana ti ta ge a ba ika miɗ mbà ya mbàŋa. 14Gà mburma tì zlìb a à ìye, aɗàbà ŋgat, agəra ana a tsarakara bazlam i tə̀v ga ya, dìte na à mè a kurum a dər a. 15Dukw ana i ahər Tsir gà tserdze ya ka, biy gà mbàŋa. Aɗàbà taŋa, ì gwa: Dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum à mè a kurum a dər a ka, i tə̀v ga ya na a tsarakara ya." 16Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte i huɗ mendze zàakwa ya asa ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa." 17Gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Dukula na a sàsar aà megweɗe i huɗ bazlam ŋgar ata, a gwa ka: I huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte ka, i huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa ya? Dìte biy na a gwa asa ka: Aɗàbà ana i de a a tə̀v Tsir gà ya asa dze ya? 18Dukula na a ne i huɗ mendze ata zàakwa a tsik a ya? Ama kà sərakwa dər dukw ana a sàsar aà metsike ya tsà." 19I huɗ bazlam tar ata ya ka, Yesuw a sər a taraha aka dukw ana a sàs a tar aà mewize aà ŋgat a. A gwaɗa a tar aaka: "I gwaɗa a kurum ka, i huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte i huɗ mendze zàakwa ya asa ka, ki ta ŋgetwimiŋ a ya. Ama bazlam ata ì tsik a ana, a wise a kurum gər a? 20Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ki gwim a àrə̀v tur tur tur nda gà tuwa hinne, àma gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ta ŋgeye a ba. Malàhalàh ŋa ka, ki gwim a àrə̀v hinne, àma i dəba ŋa ya ka, àrə̀v kurum ata a ne a maŋgàyà ba kuɗa. 21A ne kàmala mə̀kəs ana mawà kəla a dzà ahər ba ya. Malàhalàh ŋa ka, àrə̀v a de a ihər a hinne, aɗàbà kəla ana a wir ahər a ya. Ama àlə̀ka aka wa ka, a ŋgeye a ba, aɗàbà kəla ana a wa ya. Mawùrà ŋa ata aka mə̀tsar gər tsàra. 22Kàmala taŋa ya, i tə̀v kurum tèkeɗè, kataya mbàŋa. Taŋa i tə̀v kurum i faha ka, ki gwim a àrə̀v hinne. Ama i dəba ŋa ya ka, ki ta ŋgetekwebe a asa. Ki ta ŋgeywim a ba hinne, dìte wùra ilik a sle a aà mazlà aà kurum dukw maŋgàyà ba ata ya asa tsà. 23Pat ŋa aka ndzera ka, ki sirwim a lèlè, ki wizwim a aà ìye duwa asa tsà. Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Dukw ana ki wizwim a aà Tsir gà tserdze nda zləm gà ya ka, a vil a kuruməŋa. 24Haa kinèhe tèkeɗè, kàa wizwim duwa nda zləm gà zùkw tsà. Ama ka, wizwim ahər, a vil a kurum a dukw ana kà wizwim a, dìte ka, maŋgàyà ba mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìsl lèlè." 25Yesuw a tsik a tar asa mbàŋa, a gwaɗa a tar: "I tsik a kurum gà dukw ata tserdze ya ka, mendzìkìɗè ba duwa. Ama pat ŋgìɗ a ndzere a ka, i ta fèfil a kurum a bazlam mendzìkìɗè ba duwa asa tsà. I ɗif a kurum a ka, à bazlam aka gər Tsir gà parakkà lèlè. 26Pat ŋa ata aka ndzera ka, ki ta wizwim a duwa aà Tsir gà nda zləm gà. Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa, ìye na i ta hemer a aɗàbà kurum a tsà. 27Aɗàbà ŋgat na a waya kurum a dukw ŋgar. A waya kurum ka, aɗàbà ana kà wayum ìye, kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ, kà sərum dər, ì dara ka, i tə̀v ŋgar a ya. 28I dara i tə̀v Tsir gà i mbulum a aka gər àhə̀ɗ a. Kinèhe ka, i de a ika gər àhə̀ɗ a, i mbìɗ a gər a tə̀v ŋgar asa." 29Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Araha, kàa fàfəl parakkà lèlè kuɗa, bazlam mendzìkìɗè ba duwa iɗəm asa tsà. 30Kinèhe mì sər ka, kà sər duwa tserdze, ku mege ə̀lə̀k wùra a dzele a, a wiz aà kər a duwa ka, kàa mbə̀r mesirer aakaha. Aɗàbà taŋa na mì gə̀s kər nda gə̀zlə̀ŋ, mì sər, kà dara ka, i tə̀v Mbulum a ya." 31Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kinèhe ana, kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kuɗa dər a? 32Araha pat ŋa a deriŋa, àsla ka, aka ndzera aka ndə̀v, i tə̀v ana sweyèh sweyèh ki tìzwim a ikaba ya tserdze, ku weke a de a a ma ŋgar, ki miyekwim a à ìye à gər gà ilik a. Ama i ti ndze a ka, à gər gà ilik kaɗə̀ŋ tsà, aɗàbà Tsir gà a riŋ i tə̀v ga hiywe. 33I tsik a kurum gà dukw ata tserdze ya ka, dìte kà ndzakwa nda gà ìye, ki ŋgetwim a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. Ika gər àhə̀ɗ ka, ki sèwèrwim a are. Ama kəlà ka, àrə̀v ma da aà kurum a tsà, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ, aɗàbà yàa mbà aà gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\