YUHANA 17

1Yesuw a fàfəl a tar àba ya kataya tsàra ka, a fə̀r a gə̀zà mbulum, a gwaɗaha a Tsir ŋgar: "Tsir gà, məpàslà ahər yak ana kà pesliŋ a ka, aka ndze aɗəm kuɗa. Pat à ndzə̀ɗa ana tì zlìb à ìye a, Kəla yak a, dìte na, gà mburma tèkeɗè, tì zlìb à kər a nda tə̀v gà ya mbàŋa. 2Kər kàa viliŋ ndzə̀ɗa aka gər gà mburma tserdze, aɗàbà taŋa na i sle a aà məvə̀là mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, a gà na kà dzìŋ tar a ahər a ya. 3Wùr ana aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsìye ka, a sər, kər na Mbulum ndzer a, dìte a sər, ìye Yesuw Kiristi ana kà slərra ìye ya mbàŋa. 4A gər ana ìye ɗa mandzà ŋa ika gər àhə̀ɗ a ka, yàa ɗif à ndzə̀ɗa yak ana tì zlìb à kər a, a mburma. Yàa ndə̀v à megè ìmir yak ana kà slər aakara ìye ya. 5Aɗàbà taŋa kinèhe ka, Tsir gà, zla ìye a tə̀v ndzə̀ɗa ana tì zlìb a iɗəm à ma ya. Viliŋ ndzə̀ɗa ana tə zlə̀bawa à ma dàgà aà gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. 6Yàa ɗif à kər a gà mburma ana kà pala tar ika gər àhə̀ɗ a, kà dzìŋ tar ahər a. Tar ka, gà mburma ana ti ne gà biy yak, dìte kà dzìŋ tar a mbàŋa. Tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a bazlam yak, tàa gə̀s aà kər àhəm. 7Tə sər kinèhe, dukw ana tserdze kà dzìŋ ahər a ka, a dara ka, i tə̀v yak a. 8Aɗàbà yàa tsik a tar bazlam ana kà tsikiŋ a zləm, ki gweɗiŋ, daha, tsik a tar a. Dìte tàa gə̀s lèlè, tàa sər dər, ì dara ka, i tə̀v yak a ndzer. Dìte tàa gə̀s ìye, tə sər ka, kər na a slərra ìye ya mbàŋa. 9I hemek a aɗàbà tar, tsə̀ka, agəra gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a tsà. Ama i hemek a ka, agəra gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a, aɗàbà tar ka, gà mburma yak. 10Gà na gà biy yak a ka, taŋa biy gà mbàŋa, dìte gà biy gà ka, gà biy yak mbàŋa asa, kwiye iɗəm tsà. Dìte na ndzə̀ɗa ana tì zlìb a à ìye ya ka, a wideɗ a àba ika màgə̀r tar a. 11Iye kinèhe ka, kàmala ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ asa tsìye, ìye ihər i dehe a a tə̀v yak. Ama tar ka, mandzà ŋa ɗa ika gər àhə̀ɗ hiywe. Tsir gà, kər na tsəɗaŋŋà ya, kàa viliŋ ndzə̀ɗa yak. Ama kinèhe ka, kasla tar nda ndzə̀ɗa ata kà viliŋ a mbàŋa asa, dìte tə ndza ndèɓekke i tə̀v ilik ŋa, kàmala ana kà ndzawuma nda kər i tə̀v i ilik ŋa ya mbàŋa. 12I huɗ mendze mə̀r ana mì ndzawa akaba ɗa nda gà tar a ka, ì kaslawa tar nda ndzə̀ɗa yak ana kà viliŋ a. I gə̀s tar lèlè. Wùra ilik ika màgə̀r tar a aka dzeye tsà, say wele ana a dzeye à ba ŋgar a, kàmala ana akahər ata mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, ta gwa ka, a ta ge a ba ya. 13Ama kinèhe ka, i dehe a a tə̀v yak. I tsikewa gà bazlam ata tserdze ya ka, akahər ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ mbà ya, dìte maŋgàyà ba ana i ŋgeye a ba ya ka, ma ge i tə̀v tar, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ tar. 14Yàa mà a tar à bazlam yak ana kà tsikiŋara ya. Ama gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ti ne a tar are, aɗàbà ana tar gà mburma tar tsìye, kàmala ìye ana mburma tar tsìye mbàŋa. 15I heme a ka, dìte kà ndzə̀k tar ika gər àhə̀ɗ a ɓàv tsà, àma kasla tar i tə̀v wele ana ŋgwal ŋa tsìye. 16Aɗàbà tar ka, gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a asa tsà, kàmala ìye ana mburma ŋgar tsìye mbàŋa. 17Ne à tar gà tsəɗaŋŋà, ɗif a tar à dukw ana ndzer a, dìte ka, ti ne gà mburma yak ana ndzer kuɗa ya. Aɗàbà bazlam yak na ndzer a. 18Kàmala kər ana kà slərra ìye aka gər àhə̀ɗ ka, ìye tèkeɗè, ìye ihər i slir a tar aà megè megè ìmir gà ɗa ika gər àhə̀ɗ mbàŋa. 19I vilek a mesife gà, aɗàbà tar, dìte tar tèkeɗè, ti ne gà mburma yak nda ndzer ŋa mbàŋa. 20Iye i hemek a ka, agəra tar ana i tə̀v ga ya ɗekɗek tsà, àma agəra ga mburma ana ti ta gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ aka miɗ mbà, agəra guma tar ana ti tsik a ter a ya mbàŋa. 21Iye riŋ i hemek a ka, dìte tar ata tserdze tə ndza i tə̀v ilik ŋa. Tə ndza i tə̀v ma kàmala kər ana mandzà ŋa i tə̀v ga ya, Tsir gà, dìte ìye tèkeɗè, mandzà ŋa slìpèhhe i tə̀v yak. Tə ndza i tə̀v ma kàmala taŋa ya, dìte ka, gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, tà gə̀s ka, kər ana kà slərra ìye ya ndzer kaɗə̀ŋ. 22Yàa vəl a tar ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a ìye, kàmala ana kà viliŋ a mbàŋa te, dìte ka, tə ndza i tə̀v ilik ŋa kàmala ma ana ilik a. 23Iye i ndze a i tə̀v tar, kàmala ana kər ki ndze a i tə̀v ga ya, dìte ti ne ba ilik, ti ndze a i tə̀v ilik ŋa tserdze. Dìte gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, tə sər dər, kər na kà slərra ìye ya ndzer a. Tə sər mbàŋa ka, kər kà waya gà mburma yak kàmala ana kər kà waya ìye ya mbàŋa. 24Tsir gà, a sèsiŋ ka, gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a ka, ti ndze a a tə̀v ana i ti ndze aɗəm ya mbàŋa, dìte ta ŋgetiŋ i tə̀v ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a dər à ìye, kà viliŋ ə̀bay a. Kà viliŋ ka, aɗàbà ana kà waya ìye dàgà aà gər ana gər àhə̀ɗ megè ŋa zùkw tsìye. 25Tsir ga, kər ka, mala ndzer. Gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, tə sər kər tsà. Ama ìye ka, ì sər kər, dìte gà mburma aaha kà dzìŋ tar a ahər a tèkeɗè, tə sər kər mbàŋa. Tə sər ka, kər na a slərra ìye ya. 26Yàa ɗif a tar àba à kər a. Ama a sèsiŋ ka, i ɗif a ter a dər hiywe aka miɗ aka miɗ asa, dìte mawàyà ba yak ana kà waya ìye ya, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ tar, ìye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\