YUHANA 18

1Yesuw a ndə̀v à meheme ŋgar ata tsàra ka, ta màh ba nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, tə da aka lìdè meriyew duwa, tə zalar Kidirun. Tə daha ka, tə da a dzèrnè duwa a riŋ i fata. 2Yudas ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a tèkeɗè, a sər tə̀v ata mbàŋa. Aɗàbà gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə dawa aɗəm kə̀la pat tserdze. 3Aɗàbà taŋa, gà Yudas tə daha nda gà àsìŋ gà sliwdze gà Ruma duwa nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋana. Na a sləraha tar ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa. Tə daha ka, nda gà dukw ahər aà tar. Tə ndzə̀k dəraha gà làlampà, nda gà dukuməŋa a riŋ tàa dzà ahər mal ka, à gìsiŋa. Yudas na a ndzə̀kaha tar, a ndza a taraha aka miɗ a. 4Tsàatsà Yesuw ka, aka mbə̀r mesire dukw ana a ta ge a ba nda ŋgat a. I tə̀v ana ti ndzeha tsàra ya ka, pəzlàŋ Yesuw a daha a tə̀v tar. A gwaɗa a tar: "Ki yehwim a weke?" 5Ta gwaɗar aaka: "Mìi yehe a Yesuw, gà Nazaret." Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ŋa naha seyiŋ." Yudas ana a ge a aà ŋgat ɗaf a, mehìtsè ŋa dzèŋŋe i tə̀v tar. 6Tə tsaraka mifèfile Yesuw ana a gwaɗa a tar: "Iye ŋa naha" ya ka, dàrdàrdàr ta mbə̀ɗara gər a dəba ya, ɓə̀ràmə̀mə̀mma tə dzàwa aà mbulum a. 7Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ki yehwim a dze ana, weke kəla ya?" Ta mà aaka, ta gwaɗar: "Mìi yehe a ka, Yesuw, gà Nazaret." 8Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yàa gwaɗa a kurum ana, ìye ŋa naha tsìye? Iye ka, wele ana ki yehwim a ya. Miyakum à gà àsìŋ gà mburma aaha, tə da." 9A tsik taŋa ka, aɗàbà bazlam ana a tsik a Tsir ŋgar ndeɗiŋa, a ta ge a ba ndzer, a gwa ka: "Yàa dzeye à gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a ilik tsìdze" ya. 10I fata ya ka, Simun Piyer a riŋ nda gà màsalamà, fə̀hhàt a ndzahara i ga ya. A daha, pats a lak dər a mala meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, a sàs dər ihər zləm ahər mezime a bə̀ɗ a. Mala meslire ata ka, tə zalar Malkus. 11Ama Yesuw a gwaɗa a Piyer: "Mà à màsalamà yak a ga ŋa. Wànà kà dzala i yak ana, i ti se a mesèwère are ana Tsir gà a viliŋ a tsìye?" 12I dəba ŋa ya, ə̀bay gà sliwdze, nda gà mburma ŋgar, dìte nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata, tə daha, ta gə̀s Yesuw, tə dzaw tez. 13Tə làh mede dər ka, a bəra Hanas, aɗàbà ŋgat ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana piŋŋè ya. A dehe a, a ger a sèriyè. Hanas ka, malpa Kayafas ana ŋgat batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana akahər ata ya. 14Kayafas ata asa mbàŋa na a gwaɗa a gà bàba gà Yahuda ka, ŋgùlùm mburma ilik mə̀ mə̀t, na ndəna mburma tserdze ti dzeye a ya ya. 15Gà Simun Piyer nda mala mazàzàmà ŋgìɗ duwa, tə də̀ɗ aka Yesuw tsìkw a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. Mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata ka, wele ata a sər ŋgat. A daha, kwìlis a də̀ɗ aka Yesuw a huɗ zlagam. 16Ama Piyer ka, a ndza ɗa i bəra slip aà gùva bìye hə̀rmaga zlagam ata. Aɗàbà taŋa mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum aaha a sər ŋgat, a dara ndàra a bəra ya, a dara ka, a fàfəl a də̀m duwa a riŋ a kesle a bìye hə̀rmaga zlagam ata, dìte ka, Piyer ma da a ga te. I fata ya ka, ta geba məmà. 17I tə̀v ana ti de a ya ka, də̀m ata a gwaɗa a Piyer: "Kər tèkeɗè ka, mala mazàzàmà wele ata dìgiy." Piyer a gwaɗar aaka: "Awaŋ, ìye mala mazàzàmà ŋgat tsà." 18Ama ndaàvə̀ɗ ata ka, mə̀tasl a riŋ hinne. Aɗàbà taŋa, gà ɓə̀zla meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata ta vàt riŋ akwa i huɗ zlagam ata. Piyer tèkeɗè ka, a daha a tə̀v tar, a waya mandzà aà akwa ata mbàŋa. 19I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a wiz bazlam aà Yesuw a, nda tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, dìte nda tə̀v guma ŋgar ana a tsikewa ya. 20Yesuw a gwaɗar aaka: "I fàfəlawa ka, ndərzayyà, ika miɗ mburma tserdze. I tsikewa guma gà i ga Mbulum batsàh ŋana nda gà i gà ga mahàmà a Mbulum tserdze, kàmala megweɗe ya ka, i tə̀v ana gà Yahuda ti yahawaba aɗəm gər a. Yàa tsik duwa nda akəl ilik tsìdze. 21Dìte aàmala na ki wiz aà ìye a bazlam kataya ya? Ŋgùlùm wiz ka, aà gà mburma ana tə tsaraka guma gà ya ìvaɗ. Tar ka, tə sər dukw ana i tsikewa a tar a." 22Yesuw a tsik kataya tsàra ka, mala makàslà ga Mbulum ilik ika màgə̀r tar ata i fata ya, pay a lak a Yesuw, dìte i dəba ŋa ya, a gwaɗar: "Kataya ya, na ki fèfil a a batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum a?" 23Yesuw a gwaɗar aaka: "Na yàa tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ɗifiŋ dər te. Ama na bə̀la yàa tsik bazlam gà ka, nda ndzer ana, aàmala na kà lekiŋ a?" 24I fata ya ka, Hanas a slər ŋgat a tə̀v Kayafas, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata, tsàmbaɗùkkwa madzàwà ŋa hiywe. 25Akahər ata ka, Piyer a riŋ mandzà ŋa aà akwa ata hiywe. Gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya, ta gwaɗar: "Kər ana, ilik aà gà ɓə̀zla mazàzàmà wele aaha ya mbàŋa tsìye?" I fata ya ka, Piyer a ɗe bərakə̀zəm a Yesuw asa, a gwaɗa a wele ata: "Iye ka, mala mazàzàmà ŋgat tsà." 26Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla meslire mala mandə̀và kuɗa a Mbulum a, dàmər wele ana Piyer a sàs ihər zləm a, a gwaɗar: "Yàa ŋgat a kurum ilik nda ŋgat i dzèrnè tsìye, dìte ki gweɗe a ka, ì sər ŋgat tsà ana, meme?" 27Ama Piyer a gwaɗar aaka asa mbàŋa: "Ɂaɂa, ìye tsà." I dəba bazlam tar ata ya tsàra ka, guŋgwazl a tuwa tsàra. 28Alə̀ka aka mbulum ana a də̀v i mèkwède ya ka, ta màh ba i bəra Kayafas a, tə da à Yesuw a ga a bəra Pilatus, mala sik ə̀bay gà Ruma duwa. Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, gà Yahuda tàa pə̀ts a ga a bəra wele ata tsà, aɗàbà na tàa da aɗəm ka, tàa wisl àba tar i tə̀v mazə̀mà ɗaf Paska ana ti zim a dər akaba ya. 29Aɗàbà taŋa na Pilatus a dara i ga ya, a tə̀v tar a. A gwaɗa a tar: "Kə gə̀sumara wele aaha ya dze ana, a ge la?" 30Ta gwaɗar aaka: "Na ŋgat mala bakal tsə̀ka, mìi gìsere a ŋgat a tə̀v yak a tsà." 31Pilatus a gwaɗa a tar: "Na kataya ka, dum à ŋgat, ka ta gwimer sèriyè, kàmala ana məpàlà àhəm kurum a tsik a, dukw kurum." Ta gwaɗar aaka: "Ama mə̀r kəla ka, mìi sle a aà makə̀ɗà mburma tsà, ta pele a mə̀r a àhəm." 32Dukw ata a ge ba kataya ka, kàmala ana Yesuw a tsik àba a mburma piŋŋè ya, a gwaɗa a tar, i ta mìt a ka, ta hitse a à ìye aà dìzl, dìte i mìt ahər a ya kaɗə̀ŋ. 33I fata ya ka, Pilatus a mbə̀ɗ gər a ga. A daha, a zalara a Yesuw a, dìte ma daha a tə̀v ŋgar. Alə̀ka a daha ka, a gwaɗar: "Kər ana, ə̀bay gà Yahuda ya?" 34Yesuw a gwaɗar aaka: "Kà tsik kataya ana, kà dzala i gər yak a, tsə̀na, mburma a tsikik a?" 35Pilatus a gwaɗar: "Iye ana gà Yahuda ya? Na ti tsikiŋ a ya, gà gwala yak nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum kurum na ta gìsiŋara kər a tsə̀na, àhəm gà ya? Dze ana, wànà kàa ge duwa ya?" 36Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ka, ə̀bay ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a tsà. Na mege kataya ka, gà ɓə̀zla meslire gà ta ge a gùvəl hinne, aɗàbà ìye, wùra à gìs a ìye a gà bàba gà Yahuda tsà. Ama ìye ka, ə̀bay ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a tətsà." 37Pilatus a gwaɗar aaka: "Tsaka kər ana ə̀bay dukw ŋgar a?" Yesuw a gwaɗar: "Kataya, ìye ka, ə̀bay kaɗə̀ŋ, kàmala ana kà tsik a. I dara ka, aà metsìkè dukw ana ndzer ŋa ya, a gà mburma. Aɗàbà taŋa na ta wa ɗa ìye ika gər àhə̀ɗ a. Wele ana a sàsar ndzer ŋa ya ka, à dzè a zləm a dukw ana i tsik a ya." 38Pilatus a gwaɗar: "Ndzer dze ana, kàmala dukùla ya?" I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, Pilatus a dara a tə̀v gà mburma ata ya asa. A dara, a gwaɗa a tar: "Iye ka, yàa ŋgat bakal ana wele aaha a ge ya tsà. 39Ama kinèhe i ge a dər ka, kàmala ana kì gewakwa dər a, aɗàbà kə̀la megìrìve Paska ana aka ndzera ya ka, ì pə̀lawa a kurumaha à mala dàŋgay ilik, kərgà biy na a sàs a kurum a. Dìte a sàs a kurum, ì pə̀l a kurumaha ana, à ə̀bay gà Yahuda aaha ya?" 40Tar ata tserdze ya, tə tsaraka kataya ka, tə dzà akaba bazlam nda mewideye hinne, ta gwa: "Awaŋ, ŋgat tsà, a sàs a mə̀r ki pìl a ka, à Barabas." Tsàatsà Barabas ka, mala məbàtsà mburma ìvaɗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\