YUHANA 19

1Aɗàbà taŋa, Pilatus a vəl vatwa aà magə̀sà Yesuw kuɗa, ta gə̀zl nda megwiymbiɗ. 2Gà sliwdze tə daha, tə sàs adak, tə slàslapa akaba, ti ndìwìɗer dər gər. Ti tike aaka andiw ndùzzwa ŋana asa. Tə dùwaya dər ŋgat kàmala ə̀bay a. 3Ti sìrìkeha a tə̀v ŋgar, ta gwaɗar: "Kər ə̀bay gà Yahuda, Mbulum mà sə̀kàhak à mendze yak aà biybiy." Dìte wuŋ wuŋ tə lakayar kuɗa. 4I fata ya ka, Pilatus a dara a bəra ya asa, a dara, a gwaɗa a gà Yahuda ana ɗa i bəra ya: "Tsarakum, araha, ti de a kurumara à wele aaha a bəra ya, dìte kà sərum dər ka, yàa le aà bakal ŋgar ana a ge ya tsìdze, na ìye ya." 5Yesuw a dara a bəra ya nda gà mendìwìɗè gər adak ata ya, nda gà andiw nduzzwa ŋa aaha ika ba asa. Pilatus a gwaɗa a tar: "Araha, mburma kurum naha." 6Ama gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata, ta ŋgatar tsàra ka, ta wideye ŋgə̀lakəkkà hinne, ta gwa: "Ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa, say ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ndzer." Pilatus a gwaɗa a tar: "Kurum ŋa dum dər, ka tə ndwandwayum ŋgat aà dìzl ata nda ahər kurum ŋa, tsə̀ka, ìye ka, yàa le aà bakal ana biy makə̀ɗà ahər ŋgat a tsà, na ìye ya." 7Gà Yahuda ata ta gwaɗar aaka: "Mə̀r ka, kàmala biy ana a sàs a məpàlà àhəm mə̀r a ka, say makə̀ɗà ŋgat ilik pəra. Aɗàbà a gwa ka, ìye Kəla Mbulum." 8Pilatus a tsaraka bazlam tar ata ka, a ge magə̀ɗa hinne asa. 9A mbə̀ɗ gər a ga, a daha, a gwaɗa a Yesuw: "Kà dara dze ana, i ŋga ya kaɗə̀ŋ a?" Ama Yesuw a gə̀s mifèfiler aaka tsà. 10Pilatus a gwaɗar asa: "Kə̀ gə̀s mifèfiliŋ aaka tsə̀na, aàla? Kà sər tsìye, ìye ka, ndzə̀ɗa gà a riŋ, yàa waya ka, i pìl a à kəriŋa, kige tsà, i ndwendwey a kər aà dìzl ata ya?" 11Yesuw a gwaɗar aaka: "Ki sle aà megè aà ìye duwa ilik tsìdze, na Mbulum aka vəlak ìye a ahər tsìye. Aɗàbà taŋa na wele ana aka gə̀sak ìye ya ka, bakal ŋgar a zà biy yak fit a." 12I dəba bazlam ata ya tsàra ka, Pilatus a yaha vatwa, a waya məpə̀là à Yesuw hiywe. Ama gà Yahuda tə dzà akaba bazlam ŋgə̀lakəkkà nda mewideye asa, ta gwa: "Na kàa pə̀l à wele aaha ka, kər ka, masla ə̀bay gà Ruma asa tsà. Aɗàbà wele ana a ne à ba ŋgar batsàh ə̀bay ya ka, taŋa ŋgat ka, mala menè are a batsàh ə̀bay gà Ruma ata seyiŋ ìvaɗ." 13Pilatus a tsaraka bazlam ata ka, a dara à Yesuw a bəra ya asa. Ŋgat ŋa a daha, a ndza aka tə̀v mendze ana a gewa ikəka sèriyè ya. Tə zal a tə̀v ata ndaka àhəm gà Yahuda ka, Gabata, kàmala megweɗe ya ka, dàmbàzlà ana tə zlàzl nda kur a. 14Pilatus a gwaɗa a gà Yahuda ata: "Batsàh ə̀bay kurum naha." Ta ge dukw ata ka, màgə̀r pat aka à mege, dìte ndidwè ŋana ka, megìrìve Paska gà Yahuda. 15Ama tə tsaraka Pilatus ata a gwaɗa a tar ka, batsàh ə̀bay kurum naha ya ka, tə dzà ba aà mewideye hinne. I huɗ mewideye tar ata ya ka, ta gwa: "Gə̀s ŋgat, ka ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa, say mekìɗe pəra." Pilatus a gwaɗa a tar aaka: "Wànà ìye i ndwendwey a batsàh ə̀bay kurum aà dìzl ata ya?" Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta gwaɗar aakaha: "Batsàh ə̀bay mə̀r ŋgìɗ a riŋ tsà, say batsàh ə̀bay gà Ruma pəra." 16Aɗàbà taŋa Pilatus ìbam, a vəl Yesuw a ahər a gà sliwdze, dìte ka, tə tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa. I dəba ŋa ya, gà sliwdze ata ta màh ba nda gà Yesuw. 17Ti tiker dìzl ata aà gər, dìte ma zla. Tə da akabara i huɗ kwite ya, tsìkw a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar ndaka àhəm gà Yahuda ka, Gwalgwata, kàmala megweɗe ya ka, atasl gər. 18Ti ndze akabaha a fata ka, gà sliwdze ata tə daha, tə ndwandway Yesuw aà dìzl ata. Tə ndwandway ahəraha gà mburma aà gà dìzl ŋgìɗ a tsaka ŋgar a fata. Ilik ndaka tsèke ahər mezime, ilik ŋa aaha, aka tsèke ahər gùla. Yesuw ika màgə̀r tar. 19Pilatus a wetse bazlam ana ta kə̀ɗ ahər ŋgat a, a ti tike dər aà dìzl ata mbàŋa. Bazlam ana a wetse ya ka, a gwa: "Naha ka, Yesuw gà Nazaret, ə̀bay gà Yahuda." 20A wetse taŋa ka, ndaka àhəm ŋgìɗ pàmpàm màkər. Gà àhəm ata ka, àhəm gà Yahuda, naha àhəm gà Ruma, dìte biy ŋgìɗ aaha ka, àhəm gà Girek. Gà mburma ana i fata ya hinne, ti dzeŋgewa mewètsè dukw ata aà dìzl a, aɗàbà tə̀v ata ka, bìse nda huɗ kwite, mburma iɗəm hinne. 21Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta ŋgatar, ti dzeŋge taŋa ka, tə da a tə̀v Pilatus, tə daha, ta gwaɗar: "Kà wetse kataya ka, lèlè tsà, na ku gwa, ŋgat ka, ə̀bay gà Yahuda ya. Ki wetse a ka, ki gweɗe a, ŋgat a ne à ba ŋgar ka, a gwa ìye ka, ə̀bay ga Yahuda ìvaɗ." 22Pilatus a gwaɗa a tar: "Dukw ana yàa wetse kataya ka, a ndze a kàmala taŋa ya hiywe." 23I tə̀v ana ndeɗiŋa gà sliwdze tə ndwandway àba Yesuw aà dìzl a ka, tə dzàya iba gà petek ŋgar a tə̀v pàmpàm faɗ. Ku weke ma ŋgat ilik ilik aà tar aà tar. Tə zla andiw ŋgar ana maŋgàrà ŋa suɗùkw tə̀v meɗìmìke ihər tsìye, 24ta gwaɗaba: "Naha ka, ka tayakwa ikaba ya tsà, àma ŋgùlùm ki gekwe aaka a tsetse ika màgə̀r kwa, ŋgadà weke na a ŋget a ya?" Dukw ata a ge ba ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum piŋŋè, ta gwa ka: "Tàa dzàya ba gà petek gà ika màgə̀r tar, dìte tàa ge tsetse aka andiw gà." Kàmala taŋa ya na gà sliwdze ata ta ge ya. 25Gà mburma ana mehìtsè ŋa bìse nda dìzl ata tə ndwandway ahər Yesuw a ka, gà màma ŋgar, nda dàmər màma ŋgar də̀m ŋa, nda gà Mariya, mə̀kəs Kulupas, nda gà Mariya ana a dara i Magədala ya. 26Yesuw a ŋgat a gà màma ŋgar nda mala mazàzàmà ŋgat ana a waya ŋgat hinne ya, tar riŋ mehìtsè ŋa i tə̀v ilik ŋa ya ka, a gwaɗa a màma ŋgar: "Naha ka, kəla yak, màma ga." 27I dəba ŋa ya, a gwaɗa a mala mazàzàmà ŋgat ata a waya hinne ya: "Naha ka, màma yak mbàŋa." I fata ya tsàra ka, mala mazàzàmà Yesuw ata a zla mə̀kəs ata a ma ŋgar. 28I dəba ŋa ya, Yesuw a sər dukw ana Mbulum a slər aakara ŋgat a tserdze ka, aka ndə̀v na kinèhe ya. A gwa: "Yam aka kə̀ɗ ìye." A tsik kataya ka, kàmala ana ta wetse akahər ata ya, dìte ma ge ba kalkal kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. 29Ama meɗwìtsè mawà dukw duwa a ndza ndùlàkə̀kka kàmala mbəlar a, a riŋ maràhà ŋa i duwa i fata. Kàmala taŋa ya, gà sliwdze tə daha, tə zlara dukw ana pàfpàfə̀ffa, yam a de aɗəm a hinne ya. Ti tsilwiɓ dər a dukw ata. Tə dzak a zùbəl tsalaka dìzl dukw duwa tə zalar izup. Tə dzakaraha a bazlam, dìte ka, mà ɗìvìts ihər yam ŋa ya. 30Yesuw a ɗìvìts yam dukw ata tsàra ka, a gwa: "Megè ìmir gà tserdze ka, aka ndə̀v kuɗa." I dəba ŋa ya, luz a kal à gər a bə̀ɗ ka, a mə̀t tsàra. 31Ta kə̀ɗ Yesuw ka, a pat ana dìte pat mesìfìkà ba ndidwè ŋa ya. Aɗàbà taŋa a sàs a gà bàba gà Yahuda tsà na məmə̀ta Yesuw a ndze a aà dìzl magə̀làwà ŋa ata a pat mesìfìkà ba ya. Aɗàbà ndeyndey ŋana ka, megìrìve a riŋ a pat ata ka, a ne aka tar ŋgwal ŋa, a zà dər gà àsìŋ gà pat ŋgìɗ ana dze ya. Agəra taŋa na tə da a tə̀v Pilatus, tə daha, ta gwaɗar: "Kamkam, vəl a mə̀r vatwa, gà sliwdze tə daha, ta haɓa à sik a gà mburma ata tə ndwandway tar aà dìzl, na dìte ta mete a bìse, tì ndzìkere a ihər tar a." A gwaɗa a tar: "Haya." 32Alə̀ka gà sliwdze ata tə daha, tə làh mahàɓà à sik a gà mburma aaha tə ndwandway akaba tar nda gà Yesuw tserdze ya. 33Ti ndzeha a tə̀v Yesuw, ta fə̀r ahər ka, aka mbə̀r mimìte. Tə sàmata məmə̀tà ŋa ka, tàa haɓar à sik asa tsà. 34Ama kəlà ka, sliwdze duwa ilik a daha, ə̀bukw a ger suwal aka wèlèɓè, gà məmbə̀z nda yam tə zlalarra i bìye ŋa ya. 35Iye ana ì ɗama gà bazlam ata ya ka, yàa ŋgatar nda are gà, dìte dukw ana ì ɗama ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. I sər, ìye ka, i sese a pàrsa tsà, dìte na kurum tèkeɗè, ki gìswim a nda gə̀zlə̀ŋ a. 36Gà dukw ata ta ge ba kataya ka, aɗàbà bazlam ana ta wetse i wàkità Mbulum akahər ata ya, ma ɗif àba, ta gwa ka: "Ti ta heɓer a à atasl ŋgar ilik tsìdze" ya. 37Dìte biy ana i wàkità ŋgìɗ a, ma ɗif à ba asa, ta gwa ka: "Ti ta fìr a à wele ana ta ger suwal a." 38I dəba ŋa ya, wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Yasufa. A dara ka, i Arimatiya ya. Ŋgat ka, mala mazàzàmà Yesuw. Ama kəlà ka, say nda akəl pəra na a zezem a ya, aɗàbà ana a ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda ya. A daha a tə̀v Pilatus, a ger kamkam, dìte mə vəlar vatwa aà mazlàra məmə̀ta Yesuw aà dìzl a. Pilatus a gə̀s, a gwaɗar: "Haya." I dəba ŋa ya, a daha, a zlara məmə̀ta ŋa ata aà dìzl a kuɗa. 39Nikudimus, wele ana a da a tə̀v Yesuw akahər ata ndaàvə̀ɗ, a wiz ihər bazlam a, ŋgat tèkeɗè, a daha a fata mbàŋa. A daha ka, nda gà wirdè gà dìzl gà dukuməŋa a riŋ a ze hwaŋŋà lèlè, tə zalar mira, biy ŋgìɗ ìbam, aluwa. Gà dukw ata ka, ti sle a àgwàdwà dzìk màkər. 40Tar ata sula ya, tə zla məmə̀ta Yesuw. Ta mbe ahər petek herrè ŋa. I tə̀v ana ta mbe a ya ka, tə ndàyawa ahər dukw ata hwaŋŋà ya, kàmala ana gà Yahuda ta gewa à məmə̀ta ya. 41I tə̀v ata tə ndwandway ahər Yesuw a ka, dzèrnè duwa a riŋ i fata. Ama i dzèrnè ata ka, dìve duwa a riŋ melè ŋa awiya ŋa, tə̀vəməŋa ka, gìrdzìdzìhhe i giseh a. Dìve ata ka, tàa tike aɗəm wùra ilik zùkw tsà. 42Tə zla Yesuw, ti tike a dìve ata bìse ya tsàra. Ti tike a fata ka, aɗàbà mesìfìkà ba tar aka ndze aɗəm, ta ge a ìmir tsà, dìte ndidwè ŋana ti sìfìk a ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\