YUHANA 2

1I dəba mehine sula ya ka, tə ndə̀ɗ daala a bəra i kwite Kana ika àhə̀ɗ Galile. Məmər Yesuw ìbam, a riŋ i fata. 2Dìte tàa zal a gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat mbàŋa. 3I tə̀v ana tà gìrìv a ya ka, meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa a ndə̀v aà tar a. Màma Yesuw a fə̀r, aka ndə̀v ka, a dara a tə̀v Yesuw a, a dara, a gwaɗar: "Dukw aaha ka, aka ndə̀v." 4Ama Yesuw a gwaɗar: "Dukw ana i ge a ya ana, kər à na a tsikiŋ a ya, màma ga? Ama ka, aka sle biy gà zùkw tsà." 5Dìte màma Yesuw a tsaraka kataya tsàra ka, a daha, a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ana i fata ya: "Gwim gà dukw ana Yesuw a tsik a kurum a ya fit." 6Gà gàh duwa a riŋ i fata ndilik, gà Yahuda tə dzàwa aɗəm yam aà məbàrà dər duwa nda ahər, kàmala ana fəla tar a tsik a. Gà gàh ata ka, yam a da a gà biy ŋgìɗ iɗəm ka, lìter də̀rmə̀kà, a gà biy ŋgìɗ ìbam, lìter də̀rmə̀kà nda dzìk səla. 7Ama Yesuw a daha, a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ata: "Dumara, tafum yam a gà gàh aka." I dəba ŋa ya, tə daha, tə dzàya aɗəm yam ata pèslìsle pèslìsle. 8I dəba taŋa ya asa, Yesuw a gwaɗa a tar: "Tə̀fum yam aaha zàakwa, ka dum dəraha a tə̀v batsàh mala meslire wele ana a zal à dukw mezime ya, mə̀ mə̀ndzər te." Tə tə̀f yam ata, tə dar dəraha. 9Batsàh mala meslire wele ata a mə̀ndzər yam ata ka, a ne aaka meɗwìtsè mawà dukw ata makwàsà ŋa ya. A dzəm hə̀mbasləslslà lèlè. Tə dara à dukuməŋa ana i ŋga ya ka, a sər tsà. Ama gà ɓə̀zla meslire ana tə tafaraha ya ka, tə sər, Yesuw na a ne dər duwa ya. Batsàh mala meslire ata a zal a zal mə̀kəs ana a zla ya, 10a gwaɗar: "Ku weke na aka zal a mburma ka, a vil a ter a dukw ana a dzəm a dzekwiŋ. Tàa sa àba ya ka, i dəba ŋa ya a vil a ter a na a dzəm tsìye kuɗa. Ama kər ka, kà tike àba ŋgwal ŋana ya haa kinèhe." 11Yesuw a làh megè dukw menè aà mburma ata ka, i kwite Kana, ika àhə̀ɗ Galile. Kərgà taŋa ya, a pàt à ndzə̀ɗa mezlìbe ŋgar ana a zà duwa tserdze ya. Aɗàbà taŋa na gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 12I dəba ŋa ya ka, gà Yesuw ta màh ba i fata ya, tə da a kwite Kafarnahum nda gà màma ŋgar, nda gà dàmər ŋgar, dìte nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Tə ndza riŋ i fata mehine zàakwa. 13Alə̀ka i tə̀v ana megìrìve Paska gà Yahuda aka à mendzera ya ka, Yesuw a da a Yeruzalem. 14A daha ka, a da a ga Mbulum batsàh ŋana. A leha aɗəm aà gà ɓə̀zla madzàwà à gà sla, nda gà təmaŋ, nda gà huɗgùm, dìte gà ɓə̀zla məmbùrùɗà siŋgwè a riŋ ika tabəl tar mbàŋa. 15A zla lìɓir, a slàslapa akaba, dìte a ràrə̀slar, a daha, a dalawa dərra iɗəm gà sla nda gà təmaŋ a tserdze a bəra ya. A mbaɗa à gà tabəl gà ɓə̀zla məmbùrùɗà siŋgwè a bə̀ɗ. A dzàya a tar à siŋgwè ŋa a bə̀ɗ gwits gwits. 16I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla madzàwà à gà huɗgùm ata: "Ndzə̀kum gà dukw aaha i faha ya, ka dum. Kà nwim à ga Tsir gà ka, ga tsakala tsà." 17Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta ŋgatar kataya ka, dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum a, a ma a tarra a gər a. Ta wetse, ti tsik ahər, ta gwa ka: "Ga yak aaha ka, ì waya hinne. I tike aɗəm madzàlà gà gər fit dze ka, a fata." 18Ama gà bàba gà Yahuda tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Ki sle a aà megè dukw menè aà mburma awara, na dìte mìi sir a dər ka, tàa vəlak ndzə̀ɗa aà megè dukw ata ya?" 19Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yaw, taŋa ka, mbazlum à ga Mbulum batsàh ŋa aaha, na dìte ka, i huɗ mehine màkər a ka, na yàa zlàzl aɗəm tsìye." 20Gà bàba gà Yahuda ata tə tsaraka taŋa ka, ta gwaɗar: "Yweh, taŋa ana, meme? Tə zlàzl ga Mbulum aaha batsàh ŋa ya ka, mive dzìk faɗ gəra ndilik ka, dìte kər ka, i huɗ mehine màkər a ka, tseerì ki zlèzl a dze ana, meme, na taŋa ya?" 21Ama ga Mbulum ata Yesuw a riŋ ihər a tsik ahər a ya ka, a live dər àba à ba ŋgar a. 22Alə̀ka i tə̀v ana a mə̀t, a mbəlara i məmə̀ta ya ka, dukw ana a tsik ndeɗiŋa ya ka, aka màra a gər a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a kuɗa. Dìte ta gə̀s bazlam ana ta wetse i wàkità Mbulum a, nda bazlam ana Yesuw a tsik a. 23Akahər megìrìve Paska ana Yesuw a riŋ i Yeruzalem a ka, gà mburma hinne ta ŋgat a gà dukw menè aà mburma ana a gewa ya, dìte ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. 24Ama Yesuw ka, aka tike aà zləm tsà, aɗàbà a sər madzàlà gà gər tar tserdze. 25Ŋgat ka, wùra a tsiker a dukw ana i ba mburma ya tə tsà, a sər dukw ana i gə̀zlə̀ŋ tar a tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\