YUHANA 20

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, a pat ladà i mèkwède hèdwe, are aka da aàba ya zùkw tsə̀ka, Mariya ana a dara i Magədala ya, a wile aka dìve Yesuw ata. A daha ka, a ŋgataha a beliŋ ata ta hə̀ndə̀k dər ahəraha ya, dzèŋŋe aà gùva ŋa, matàpàslà ŋara ihər a. 2A ŋgataraha kataya tsàra ka, a val a tə̀v gà Simun Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ana Yesuw a waya ŋgat hinne ya, a daha, a gwaɗa a tar: "Tàa zlara məmə̀ta Batsàh kwa ŋa i bìye ya, dìte kwets mì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà." 3I fata ya tsàra ka, gà Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata, tə da aka dìve ŋa mbàŋa. 4Ta val ka, tsàɓùr sula məmà. Ama mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata a zà wele aaha nda mivele, a làh aka dìve. 5A daha, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a petek ana ta mbe ahər a ɓàvva i bə̀ɗ. Ama aka pə̀ts aɗəm tsà. 6Alə̀ka Simun Piyer a daha i dəba ŋa ya ka, a pə̀tsaha aɗəm. A daha ka, a ŋgat a petek ata i bə̀ɗ mbàŋa, 7dìte a ŋgat a petek ana ti ndìwìɗ dər are Yesuw a mbàŋa asa. Petek ata ka, metìkè ŋa i tə̀v gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ tsà, məpàɗà ŋa i tə̀v ŋgìɗ pàm. 8I dəba ŋa ya, mala mazàzàmà Yesuw ata a làh aka dìve ya, a pə̀ts aɗəm mbàŋa. A daha, a sàmata kataya ka, a gə̀s, a sər dər ka, Yesuw aka mbəl i məmə̀ta ya ndzer kaɗə̀ŋ. 9Aɗàbà tàa tsaraka dukw ana wàkità Mbulum a gwa akahər ata ka, Yesuw a ta mbilere a i məmə̀ta ya tsà, say pat ata kuɗa na tə sər dər a. 10I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata sula ya, ta mbə̀ɗ gər a ma. 11I dəba ŋa ya, Mariya a mbə̀ɗ gər aka dìve asa, a daha, a dzà ba aà tuwa. I tə̀v ana a riŋ a tiwe a ya ka, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀r dər a dìve ata. 12A fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a gà gawla Mbulum sula, tar riŋ mandzà ŋa i tə̀v ana ti tike aɗəm məmə̀ta Yesuw a. Tar nda gà petek herrè ŋa. I ŋgìɗ i tə̀v gər, i ŋgìɗ ìbam, i tə̀v sik. 13Gà gawla Mbulum ata ta gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya?" A gwaɗa a tar aakaha: "Tàa zla Batsàh ga ŋa, dìte ì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà asa." 14A tsik àba bazlam ata ya ka, wudəgə̀r a mbə̀ɗ àba, a ŋgat a Yesuw, a riŋ mehìtsè ŋa i fata, àma a sər naha Yesuw ka, a sər tsà. 15Yesuw a gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya? Ki yehe a ana, weke?" Mə̀kəs ata a dzala i gər ŋgar ka, a gwa: "A ge a ka, mala məfə̀tà tə̀v ata." Aɗàbà taŋa, a gwaɗar aakaha: "Kəla nè, na kər na kà zla ya ka, ɗifiŋ à tə̀v ana kà tike aɗəm a te, i ti zle a dukw gà." 16Yesuw a gwaɗar aakaha: "Mariya." Mə̀kəs aaha a tsaraka kataya ka, a mbə̀ɗ àhəm a tə̀v ŋgar, a gwaɗaraha ndaka àhəm tar gà Yahuda: "Rabuni," kàmala megweɗe ya ka, mala medzèŋgè mə̀r, a de a dər a tə̀v ŋgar. 17Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ba aà ìye tsà, aɗàbà yàa tsəl a tə̀v Tsir gà zùkw tsà. Ama ka, ka ta gwaɗa a gà dàmər ga ka, i tsil a a tə̀v Tsir gà ana Tsir kurum mbàŋa ya. Ŋgat na Mbulum gà ya, dìte biy kurum mbàŋa asa ya." 18I fata ya ka, Mariya ata a dara i Magədala ya, a da a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw. A daha, a gwaɗa a tar: "Yàa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Dìte a ɗama a tar dukw ana Yesuw a tsiker a tserdze mbàŋa. 19Alə̀ka i hàwa ŋana a pat ladà ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga duwa, ta hə̀ndə̀kaha aàba nda lèkilè, aɗàbà ta ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda, agəra ana ta kə̀ɗ Batsàh tar ŋa ya. I dəba ŋa ya, tə sər aàba ka, dzìŋgìrzlìk Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 20A tsik a tar àba ya kataya ka, a pàt a tar à gà gìrɗe ana aà ahər ŋgar a, nda na aà wèlèɓè ya. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ta ŋgatar ka, ta ŋgaya ba hinne, àrə̀v a mà a taraha, aɗàbà ana tàa ŋgat a Batsàh tar ŋa ya. 21Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum. I slir a kurum aà megè megè ìmir gà, kàmala Tsir gà ana a slərra ìye a tə̀v kurum a mbàŋa." 22I dəba bazlam ata ya ka, a vizl aà tar mesife ŋgar, dìte a gwaɗa a tar: "Taŋa ì vəl a kurum ka, Mèzìte Mesife Mbulum, gə̀sum. 23Na kàa pə̀lum à bakal a wùra ka, Mbulum tèkeɗè, à pìler a dər mbàŋa. Ama na kàa pə̀lumar dər tsə̀ka, ŋgat tèkeɗè, à pìler a dər ɓàv tsà mbàŋa." 24Ama a pat ana Yesuw a daha a tə̀v tar, a pat a tar àba ya ka, Tumas, wele ana ŋgat mawusa ya, a riŋ ika màgə̀r tar tsà. 25I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana tar riŋ i fata ya, ta gwaɗa a Tumas: "Màa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Ama Tumas a gwaɗa a tar aaka: "Na yàa ŋgat a gìrɗe màsàmàsà ana i ahər ŋgar a, yàa lə̀m ahər, nda gà yàa lə̀m aà na ika wèlèɓè ya tsə̀ka, i gìs a bazlam kurum ata tsà." 26A ndza kwaskwa ilik ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga ata asa, dìte pat ata ka, Tumas a riŋ i tə̀v tar kuɗa. Tàa hə̀ndə̀k a ga ata kàmala ana ndeɗiŋa ya asa, àma tə sər aàba ka, Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata asa. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 27I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Tumas: "Dzakara ahər yak a faha ya, kà fə̀r ahər, kà lə̀m aà gìrɗe ana i ahər gà ya, dìte kà lə̀m aà na ika wèlèɓè ga ya mbàŋa kwaŋ. Miyak à mimbètsè àhəm, dìte kə̀ gə̀s kuɗa." 28Tumas a gwaɗar aaka: "Tsaka kər kaɗə̀ŋ Batsàh ga ŋa, kər ka, Mbulum ana i gewar meslire ya." 29Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ka, aɗàbà ana kàa ŋgetiŋ kuɗa ya. Ama kəlà ka, maŋgàyà ba ika gər gà na ta gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ka, tàa ŋgetiŋ tsìye." 30Akahər ata ka, Yesuw aka ge gà àsìŋ gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne ika miɗ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Ama gà dukw ata ka, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità aaha tsà. 31Ama gà dukw ana mewètsè ŋa i faha ya ka, gà dukw ana, dìte ki sirwim a dər, Yesuw ka, Kəla Mbulum ndzer. Ŋgat ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya. Ta wetse ka, dìte ki ŋgetwim a mesife i tə̀v ŋgar a, agəra ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\