YUHANA 21

1I dəba mendze zàakwa ya asa ka, Yesuw a pàt àba a gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aà gùva dùlùv Tiberiyas. Araha, i tsik a kurum a bazlam ana a pàt a tar àba ya: 2A pat duwa, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa. Gà mburma ata ka, gà Simun Piyer nda gà Tumas, wele ana ŋgat mawusa ya, nda gà Nataniyel ana a dara i Kana, ika àhə̀ɗ Galile ya, nda gà ɓə̀za Zebede, dìte nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ŋgìɗ sula asa. 3I fata ya ka, Simun Piyer a gwaɗa a tar: "Iye ka, i de a a magàsà kilif." Ta gwaɗar aaka: "Mə̀r tèkeɗè, mìi de a mbàŋa, tàkwa tserdze." Ta màh ba i fata ya, tə da. Tə daha, tə tsala a slə̀làh yam, tì sìweye a dər ika gər yam ndaàvə̀ɗ, nda gà dukw magàsà kilif ŋa aà tar. Ama i huɗ hə̀və̀ɗ ata ya ka, sìkwèɗ tàa ŋgat kilif ilik tsìdze. 4Alə̀ka mbulum a də̀v, are a da aàba ya ka, Yesuw a daha, dzèŋ a hitse aà gùva yam ata. Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ka, tàa sər ka, ŋgat tsà. 5Yesuw a gwaɗa a taraha: "Kàa gasum kilif ŋa ìbam a, gà ɓə̀za gà." Ta gwaɗar aakara: "Awaŋ, màa gə̀s ilik tsìdze." 6A gwaɗa a taraha asa: "A zà tikwim ndzàràwà kurum aà gùva yam ana ndaka tsèke ahər mezime kurum a kwaŋ, ki geswimiŋa." Ti tike a fata ka, aha ŋana ta waya aà meŋgile dəraha a tə̀v tar a slə̀làh yam a ka, gwediŋ gwediŋ ta mbà ahər tsà, aɗàbà kilif ana maràhà ŋa iɗəm fèɗìɗe ya. 7Mala mazàzàmà Yesuw ana mandərkwasla ŋgar hinne ya, a gwaɗa a Piyer: "Naha ka, Batsàh kwa ŋa." Piyer a tsaraka kataya tsàra ka, a tike akaba petek ŋgar, aɗàbà ŋgat ka, mandzà ŋa kataya, petek ikəka tsà. I dəba ŋa ya, kàp a yàra ba aka gər yam a, a waya madàra a tə̀v ŋgar a. 8Gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ aaha ti zeha aɗəm a, ta pakara slə̀làh yam ata a tə̀v ana Yesuw iɗəm a, nda gà ndzàràwà aaha madànà ŋa ihər, kilif ata maràhà ŋa iɗəm. Tar ka, tə zà ba dìriŋ aà gùva yam ata ya tsà ìbam, a ge a ka, kapakà sik də̀rmə̀kà. 9Alə̀ka tə tarra i slə̀làh yam ata ya tsàra ka, ta ŋgat a akwa a riŋ məvə̀tà ŋa i liwit, kilif ikəka mandàzà ŋa, nda ɗaf a riŋ i bə̀ɗ. 10Yesuw a gwaɗa a tar: "Ndzə̀kumara gà kilif aka kə̀ gasum kinèhe ya zàakwa, ka ndazakwa." 11Simun Piyer a daha, a tsəl a slə̀làh yam ata. A daha ka, a pə̀lara ihər à ndzàràwà ata nda kilif ŋa iɗəm ìdìp bàba ŋa ɗekɗek a. A ŋgəl dərra ihər a kə̀tsàh aà gùva yam ata ya zàakwa. Kilif ata iɗəm fit dze ka, də̀rmə̀kà nda dzìk ə̀zləm gər a màkər. Dìte ndzàràwà ŋa aka nəs tsà seyiŋ, ku mege kilif ata aka be aɗəm hinne tèkeɗè ya. 12I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Dumara, zəmakwa." Ama ka, wùra ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ya, aka mà àba aà àrə̀v, aka gwaɗar ka, kər ana, weke tsìdze. Aɗàbà tə sər, ŋgat ka, Batsàh tar ŋa. 13Yesuw a sìrìkeha a tə̀v tar. A daha, a zla ɗaf ata, a sasa ikaba ya, a dzàya a tar. A ndzə̀k kilif aaha, a dzàya a tar aaka asa mbàŋa. 14Taŋa ka, məpàtà àba məmàkər ŋa ana Yesuw a pàtawa àba a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, na à gər ana a mbəlara i məmə̀ta ya ya. 15Tə zəm àba ɗaf ata ya lèlè ka, Yesuw a gwaɗa a Simun Piyer: "Simun, kəla Yuhana, kà waya ìye ana, kinèhe, a zà dər gà àsìŋ gà dukw tserdze ya?" A gwaɗar aaka: "Haya, Batsàh ga ŋa, kà sər ka, ì waya kər." Yesuw a gwaɗar: "Na kataya ka, ge gər a gà mburma gà ana ti zezem a ìye kàmala gà ɓə̀za gà təmaŋ a lèlè." 16I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Simun Piyer masula ŋa asa: "Simun, kəla Yuhana, kà waya ìye ana, ndzer a?" A gwaɗar aaka: "Haya Batsàh ga ŋa, kà sər ka, ì waya kər ndzer." Yesuw a gwaɗar: "Taŋa ka, kasla ɗa gà mburma gà ana ti zezem a ìye, kàmala gà təmaŋ a lèlè." 17I dəba ŋa ya asa, a màr dər məmàkər ŋa, a gwaɗar: "Simun, kəla Yuhana, wànà kà waya ìye ana, ndzer kaɗə̀ŋ a?" Bazlam Yesuw ata a màr dər məmàkər ŋa, a gwaɗar: "Wànà kà waya ìye yà, kà waya ìye yà" ka, a tsə̀ɓ a Piyer hinne. A gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, kà sər duwa tserdze. Dukw ana i gə̀zlə̀ŋ a tèkeɗè ka, kà sər. Kà sər ka, ì waya kər ndzer." Yesuw a gwaɗar: "Ge gər a gà mburma gà ana ti zezem a ìye kàmala gà təmaŋ a lèlè. 18Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Akahər ana kər i gèlèɓè mbà ya ka, kà dànawa ba ŋgewwè nda dukw də̀mkul nda ahər yak, ki debe a a tə̀v ana kà waya aà mede ya. Ama i tə̀v ana kàa ge màndawal a ka, mìsle ŋgìɗ à gìs a ahər yak a mbulum, à dèneyekehe a medène, dìte a de a à kər a tə̀v ana gə̀zlə̀ŋ yak a waya aà mede tsìye." 19Yesuw a tsik bazlam ata nda tə̀v Piyer kataya ka, a ɗifer à məmə̀ta ŋgar ana à mìt a, à zlìb a dər à Mbulum a. I dəba ŋa ya ka, Yesuw a gwaɗar: "Zezem ìye." 20Piyer a mbə̀ɗ àba ka, aka ŋgat a mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ana mandərkwasla ŋgar, a riŋ a zezem a tar a. Wele ŋa ka, wele ana a sìrìk a tə̀v Yesuw akahər ana ti zim a ɗaf Paska, a gwaɗar ka: "Batsàh mə̀r ŋa, weke na a ta ge aà kər a ɗaf ndzer a" ya. 21Piyer a ŋgatar ka, a gwaɗa a Yesuw: "Dìte Batsàh gà ŋa, dukùla na a ta ge a ba nda wele aaha ya?" 22Yesuw a gwaɗar aaka: "Na ì gwa kinèhe ka, ma ndza aà bəra haa a pat ana yàa màra ya ana, ə̀la yak tiye? Kər ka, zezem ìye pəra kwaŋ." 23A mbə̀ɗ ba aà zləm a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ka, ta gwa: "Mala mazàzàmà Yesuw ata ka, à mìt a asa tsà aà biybiy." Tsàatsà Yesuw a gwaɗa a Piyer ka, kataya tsà. A gwaɗar ka: "Na i gwa kinèhe ka, ma ndza aà bəra haa a pat ana yàa màra ya ana, i yak là tiye?" 24Tsàatsà mala mazàzàmà Yesuw ata ti tsik ahər kataya ya ka, ŋgat na a ɗif à dukw ana Yesuw a ge tserdze, dìte a wetse a wàkità aaha ya. Ama kà sərakwa, dukw ana a tsik a ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 25Yesuw aka ge gà dukw pàmpàm hinne asa. Na mege ta wetse gà dukw ŋgar ana a ge ya fit, a gà wàkità ilik ilik tserdze ka, sik sìk sik tə̀v a sler a tsà, na ì dzala ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\