YUHANA 3

1Wele duwa a riŋ batsàh ŋa i lìwiŋ gà na ta kwere a gà Yahuda ya mbàŋa, zləm ŋgar Nikudimus. Ŋgat ka, gà Farisa. 2A pat duwa a da a tə̀v Yesuw ndaàvə̀ɗ. A daha, a gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mburma, mì sər ka, Mbulum na a slərra kər aà mesìnìkè à duwa a mburma ya kaɗə̀ŋ, aɗàbà wùra a sle a aà megè gà dukw menè aà mburma kàmala ana ki gewa ya tsà, na ahər Mbulum a riŋ aà ŋgat tsìye." 3Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra a sle aà madà a tə̀v mekwere Əbay Mbulum tsà, na aka waba masula ŋa tsìye." 4Nikudimus a gwaɗar: "Meme na wùra batsàh ŋa ka, a sle aà mewe a ba masula ŋa asa ya? Ku gwa ana, à mbìɗ a gər a hitwis màma ŋgar, dìte ta we a ŋgat masula ŋa asa ya?" 5Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra a sle a aà madà a tə̀v mekwere Əbay Mbulum tsà, na aka wa ba nda yam nda Mèzìte Mesife Mbulum tsìye. 6Dukw ana ta wa kàmala mburma ya ka, ŋgat mburma dukw ŋgar. Ama na ta wa ŋgat nda Mèzìte Mesife Mbulum a ka, aka ŋgat mesife ana a dara i tə̀v Mbulum a. 7Bazlam ana ì gwaɗak, say ki wim a ba masula ŋa ya ka, ma ta gik kàmala sunwa ya tsà. 8Himbiɗ a de a ka, a tə̀v ana a sàsar a. Ki tsereke a ka, miɓìzle ŋa fàr fàr fàr, àma kà sər, a dara ana, i ŋga ya ka, kà sər tsà, dìte a de a ana, a ŋga ka, wùra a sər tsà asa. Kərgà taŋa ya, na a ge ba nda wele ana ta wa ŋgat nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum a mbàŋa." 9Nikudimus a gwaɗar: "Wànà a ge a ba dze ana, meme?" 10Yesuw a gwaɗar aaka: "kər ka, batsàh mala medzèŋgè a mburma ana i gwala gà Israyel a dze ana, meme na kà sər gà dukw ata tsìye? 11Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Mìi fèfil a ka, aka gər gà dukw ana mì sər a, nda na mì ŋgatar a. Ama a sàs a kurum megìsè bazlam ana mə̀r ihər mìi tsik a ya tsà. 12Yàa tsik a kurum ɗa duwa ika gər àhə̀ɗ ka, kàa gə̀sum aà ìye tsə̀na, dìte meme na ki gìswim a dukw ana i tsik a kurum a aka gər dukw ana i mbulum i gər ŋa ya? 13Wùra aka tsəl a tə̀v Mbulum a gər ŋa ilik tsìdze. Say ìye, wùr ana i dara i tə̀v ŋgar a ilik, na ì tarra iɗəm a. 14Kàmala ana akahər ata Musa a zla ndzemdè duwa ta və̀ɗ kàmala mesiwiɗ a, a gə̀law a aram, a hitse dər a màgə̀r gà Israyel ana i kùsak i fata ya, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, ta hitse a aà ìye aà dìzl kàmala taŋa ya mbàŋa. 15Dìte ku weke na aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ma ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 16Kərgà taŋa ya, Mbulum aka waya gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a hinne. A slərra Kəla ŋgar ana mifèndèz ŋa ilik a, dìte ka, ku weke na aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ka, a dzeye a tsà, àma a ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 17A slərra ŋgat aka gər àhə̀ɗ a ka, aà megè sèriye a mburma tsà. Ama a slərra ŋgat aka gər àhə̀ɗ a ka, dìte ta mbala nda ahər ŋgar ìvaɗ. 18Wele ana aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ka, sèriyè à gìs a ŋgat tsà. Ama wele ana aka gə̀s ŋgat tsìye ka, sèriyè aka mbə̀r megìse ŋgat dàgà kinèhe, aɗàbà ana aka gə̀s Kəla Mbulum ata mifèndèz ŋa ilik a tsìye. 19Ama sèriyè Mbulum à gìs a tar ka, aɗàbà ana Mbulum a slərra tə̀v dzaydzay ŋa aka gər àhə̀ɗ a ka, àma gà mburma ta waya ka, lùvuŋ ìvaɗ, tsə̀ka, a sàs a tar tə̀v dzaydzay ŋa ata tsà, aɗàbà megè dukw tar ana ta gewa ŋgwal ŋa tsìye. 20Ku weke na a riŋ a ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, a sàsar tə̀v dzaydzay ŋa ata tsìdze, dìte a ndze a ka, i lùvuŋ. Aɗàbà a ge a magə̀ɗa a megè ìmir ŋgar ana a ge a ŋgwal ŋa tsà, a pèt àba a ya. 21Ama wele ana a ge a dukw ana ndzer a ka, a dere a a tə̀v dzaydzay ŋa ya. Dìte gà mburma ta ŋgat a gà megè ìmir ana a ge a nda magə̀sà àhəm aà Mbulum a." 22I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta màh ba i fata ya, tə da aka àhə̀ɗ Yuda. Tə ndza i fata zàakwa, a tsilwiɓewa à mburma a yam. 23Yuhana tèkeɗè, a tsilwiɓewa à mburma a yam i kwite Aynun, bìse nda kwite Selim mbàŋa, aɗàbà yam a riŋ i fata ka, hinne. Gà mburma tə dawaha a tə̀v ŋgar, dìte a tsilwiɓewa à tar a yam. 24Akahər ata ka, tàa gə̀s Yuhana, tàa tike ŋgat a dàŋgay zùkw tsà. 25A pat duwa ka, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana tə dzà ba aà mimbètsèba àhəm nda kəla gà Yahuda ŋgìɗ duwa, aka gər məbàrà ba nda gà dukw tar ana ta barawa kàmala ana a sàs a fəla tar a ya. 26Aɗàbà taŋa, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mə̀r, wele ana kà lə̀mum akahər ata ika lìdè dula Yurdan, kà ɗe a mə̀r dər a ka, ŋgat a riŋ a tsilwiɓewe a à mburma a yam, dìte gà mburma tserdze ti dehe a a tə̀v ŋgar asa ana, meme?" 27Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Wùra a sle aà meŋgete a duwa tsà, na Mbulum aka vəlar tsìye. 28Kurum nda gər kurum ka, kurum gà ɓə̀zla sìda gà, na yàa gwa ka, ìye ka, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ya. Ama ìye ka, Mbulum na a slərra ìye, ì làhara aka miɗ a pəra. 29Wele ana a zla daala awiya ŋa ya ka, daala ata ka, biy ŋgar dukw ŋgar. Ama masla zal də̀m ata ka, mehìtsè ŋa i tə̀v ŋgar, a riŋ à dzè a zləm a mifèfile masla ŋgar ata a tsiker a ya. Aka tsaraka kataya ka, a ŋgeye a ba hinne. Kàmala taŋa ya, ìye tèkeɗè, maŋgàyà ba aka ràh a gə̀zlə̀ŋ ga kinèhe ka, hinne mbàŋa. 30Ŋgat ka, say à sìkèh a à batsàh ŋa aka miɗ aka miɗ, àma biy gà ka, à nìkìɗiŋa." 31"Wele ana a dara i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya ka, a zà mburma tserdze. Wele ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, mburma gər àhə̀ɗ pəra, dìte a tsik a ka, aà gà dukw ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa. Ama wele ana a dara i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya ka, ŋgat ika gər mburma tserdze. 32A tsik a ka, aà dukw ana a tsaraka ya, nda na a ŋgatar a. Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, wùra a gə̀s bazlam ŋgar tsà. 33Ama ku weke na aka gə̀s bazlam ŋgar a ka, taŋa a ne a mala sìda Mbulum, à pèt a à ndzer ŋana kaɗə̀ŋ. 34Aɗàbà wele ana Mbulum a slərra ŋgat a ka, a mè a ka, à bazlam ŋgar, aɗàbà a vəlar Mèzìte Mesife ŋgar, a ràhar dər tsìsl a gə̀zlə̀ŋ. 35Ŋgat ka, Tsir Kəla, a waya Kəla ŋgar, a dzàr gà dukw a ahər tserdze, dìte ma kwara. 36Wele ana aka gə̀s Kəla Mbulum a ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Wele ana aka dzàr zləm tsìye ka, a ŋget a mesife ata tsà, àma matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum a riŋ a ndze a ika gər ŋgar."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\