YUHANA 4

1Gà Farisa tə tsaraka, gà na ti zezem a Yesuw, dìte ka, a tsilwiɓ à tar a a yam a ka, hinne, tə za gà biy Yuhana. 2Tsàatsà ndzer ŋana ka, Yesuw aka tsilwiɓ aɗəm à mburma tsà. Say gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat na ti tsilwiɓewa aɗəm à tar a. 3Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a tsaraka dukw ana gà Farisa ata ti tsik ahər a ka, a màh ba ika àhə̀ɗ Yuda ya, à mbìɗ a gər aka àhə̀ɗ Galile. 4Vatwa ana a da a fata ya ka, say ndaka àhə̀ɗ Samariya. 5I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, a ndze a kwite duwa ika àhə̀ɗ Samariya, tə zalar Sikar. Kwite ata ka, bìse nda gùvàh Yakuba ana a vəl a kəla ŋgar Yasufa akahər ata ya. 6Dìte sùwà Yakuba ana a le ya ka, i fata mbàŋa. Yesuw a ndzeha aà gùva sùwà ata ka, a ndza a bə̀ɗ, aɗàbà aka ya ba. Mendze ana ti ndzeha a fata ya ka, tits màgə̀r pat aka ge. 7- 8I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə da a huɗ kwite a mayàhà dukw mezime. I tə̀v ana tə da iɗəm a ka, mə̀kəs gà Samariya duwa a daha aka matə̀fà yam. Yesuw a gwaɗar: "Viliŋ yam, i se a te." 9Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Abayà kər ka, gà Yahuda, wànà meme na ki wiz aà ìye a yam, aà ìye ana gà Samariya ya?" A tsiker taŋa ka, aɗàbà gà Yahuda tə lə̀mawa akaba à ahər nda gà Samariya tsà. 10Yesuw a gwaɗar aaka: "Na mege kà sər dukw ana Mbulum a vil a a mburma ya, dìte kà sər ìye na i wiz aà kər yam a ka, kər ìvaɗ na ki wiz aà ìye a yam ana a vil a mesife a mburma ya, dìte ka, i vilek a ya." 11Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Əbay, araha sùwà kwitsikw, dìte kwets dukw matə̀fàra ŋa iɗəm a tèkeɗè, a riŋ aà kər tsə̀na, ki ŋgeter a yam ata a vil a mesife a mburma ya dze ana, i ŋga ya? 12Batsàh tsir kwa Yakuba na a le a mə̀r sùwà aaha akahər ata ya. Ŋgat nda gər ŋgar tèkeɗè, aka sa iɗəm yam a mbàŋa. Dìte gà ɓə̀za ŋgar nda gà dukw gənaw ŋgar tserdze ìbam, tàa sa mbàŋa asa. Dìte kər kà dzala ana, kà zà Yakuba ya, na kər a?" 13Yesuw a gwaɗar aaka: "Wùr ana aka sa yam sùwà aaha ya ka, i dəba ŋa ya, yam à kìɗewe a ŋgat asa. 14Ama wùr ana aka sa yam ana i viler a ya ka, yam à kìɗ a ŋgat dìydìy asa tsà. Aɗàbà yam ana i ta viler a ya ka, a ti ne a kàmala bìye yam ana ùwaɗ ùwaɗ à ŋgìzere a iɗəm a, a viler a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a." 15Mə̀kəs ata a gwaɗar asa: "Əbay, kamkam, viliŋ yam ata, dìte ka, yam ma ta kìɗ ìye asa tsà, dìte ka, i tə dara aka sùwà aaha aà matə̀fà yam dìydìy asa tsà te." 16Yesuw a gwaɗar: "Daha, tə zalaha a zal yak, ka dumara a faha ya." 17Mə̀kəs ata a gwaɗar aaka: "Zal gà a riŋ tsà." Yesuw a gwaɗar asa: "Ku gwa zal yak a riŋ tsə̀ka, ndzer. 18Aɗàbà kàa da a zal ka, medzige ə̀zləm, dìte wele ana kinèhe kər i ma ŋgar a tèkeɗè, zal yak ɓàv tsà asa. Kà tsikiŋ ka, ndzer dukw ŋgar." 19Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Əbay, ì sər ka, kər mala məmà à guma Mbulum. 20Gà batsàh tsir mə̀r gà Samariya ana akahər ata ya, tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum ka, ika gər kwite aaha, àma kurum gà Yahuda kù gwaɗum, tə̀v mazàmbàɗà à Mbulum ka, i Yeruzalem ɗekɗek ana, meme?" 21Yesuw a gwaɗar aaka: "Daala aaha, gə̀s dukw ana i tsikik a ya, pat ŋa a dere a ka, mburma ti dzè a gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum i gər kwite aaha, kige tsà i Yeruzalem ɗekɗek tsà. 22Kurum gà Samariya ka, kà sərum wele ana ki dzwìmer a gùrmits a bə̀ɗ a nda ndzer tsà. Ama mə̀r gà Yahuda ka, mì sər wele ana mìi dzèr a gùrmits a bə̀ɗ a. Aɗàbà wele ana a mbil a à mburma ya ka, a dere a ka, i tə̀v gà Yahuda ya. 23Ama pat ŋgìɗ a deriŋa, kàmala megweɗe ya ka, aka mbə̀r mendzera, àma ka, Mèzìte Mesife Mbulum a vil a ndzə̀ɗa a mburma aà mazàmbàɗà à Mbulum Tsir gà nda ndzer ŋa nda gə̀zlə̀ŋ ilik, aɗàbà a sàsar ka, na tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ kataya ya. 24Mbulum ka, Mèzìte Mesife, dìte gà mburma ana a sàs a tar ti dzèr a gùrmits a a bə̀ɗ a ka, say ti dzèr a ka, nda ndzə̀ɗa Mezìtè Mesife ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik." 25Mə̀kəs ata a gwaɗar: "I sər ka, Masihu a deriŋa, wele ana tə zalar Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya. Aka dara ka, a ti ɗif a mə̀r a à duwa tserdze." 26Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ŋa ka, naha i fèfilek a ya." 27I tə̀v ana tar riŋ tà fèfil a ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa ya, tàa màra tsàra. Ta ŋgat a Yesuw ana tar riŋ tà fèfil a nda mə̀kəs ata ya ka, a ge aà tar kàmala sunwa ya. Ama wùra ilik ika màgə̀r tar a aka wiz aà mə̀kəs ata, aka gwaɗar ka: "Ki yehe a là na i tə̀v ŋgar a?" kige tsà aka wiz aà Yesuw ka: "Aàmala na ki fèfilwim a nda ŋgat a?" tsà. 28Mə̀kəs ata a miyak à dzagwaya ŋgar a fata, a mbə̀ɗ gər a kwite. A daha, a gwaɗa a gà mburma ana i fata ya: 29"Dumara, fə̀rum aà wele duwa a ɗemiŋara gà dukw ana i gewa akahər ata tserdze ya, aà are ya kwaŋ. Wànà a ge a ana, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya kəla ya?" 30Gà mburma tə tsaraka kataya tsàra ka, ta màhara ba ya, tə da a tə̀v Yesuw ana ŋgat iɗəm a. 31I tə̀v ana ndeɗiŋa, mə̀kəs aaha a da iɗəm a, a huɗ kwite ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta hamar, ta gwaɗar: "Mala medzeŋge mə̀r, zəm dukw mezime aaha zàakwa te." 32Ama a gwaɗa a tar aaka: "Dukw mezime gà a riŋ pàm, na i zim a ya, aɗàbà kà sərum tsà." 33Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Eɂ, wùra aka zlarra dukw mezime ŋgìɗ a kəla ya?" 34Yesuw a gwaɗa a tar: "Dukw mezime gà ka, say megè dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya, nda mandə̀và à megè ìmir ana a viliŋ a ahər aà mege ya. 35Kurum kù gwaɗum ana, a zeha kiye faɗ ka, ta pele a gà duwa i bə̀ɗ a tsìye. Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Fə̀rum aà gà gùvàh lèlè, gà wur gà dukw ana iɗəm a, tàa nàhaya, aka ge mipele ìde. 36Wele ana a pele a dukw i bə̀ɗ a ka, a ŋget a dukw mayàba ŋgar dàgà aà kinèhe ya, dìte a yehe a gər a gà wur gà duwa. Gà dukw ata tserdze ya ka, kàmala megweɗe ya ka, gà mburma ana ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Kərgà taŋa ya, gà wele ana a slige duwa, nda wele ana a pele a i bə̀ɗ a ka, ta ŋgeye a ba məmà. 37Aɗàbà bazlam minew ata ti tsik, ta gwa, wele ŋgìɗ a sligiŋa, mìsle ŋgìɗ a pele a i bə̀ɗ a ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 38Yàa slər kurum aà məpàlà dukw i gùvàh ana kurum kà fə̀tum tsiye. Gà mìsle ŋgìɗ na ta fə̀t a, dìte kurum ki ŋgeslwim a tə̀v mifìte tar ata." 39Ama ka, gà Samariya ana i kwite ata ya hinne, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar, aɗàbà ana mə̀kəs ata a gwaɗa a tar: "A ɗemiŋ dukw ana ìye ì gewa akahər ata tserdze ya" ya. 40Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana ti ndzeha a tə̀v Yesuw a ka, ta hamar, dìte ka, ma ndza i tə̀v tar te. Yesuw a gə̀s bazlam tar ata kaɗə̀ŋ. A ndza i tə̀v tar ata mehine sula. 41I huɗ mendze ŋgar ata ya ka, a tsik a tar bazlam Mbulum. Gà mìsle ŋgìɗ hinne, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ asa, aɗàbà dukw ana a tsik a tar a. 42Ta gwaɗa a mə̀kəs ata: "Mì gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ka, aɗàbà dukw ana kà ɗama a mə̀r a ɗekɗek tsà, aɗàbà mə̀r tèkeɗè, màa tsaraka bazlam ŋgar, dìte mì sər ndzer, ŋgat ka, mala məmbàlà à mburma kaɗə̀ŋ." 43Yesuw a ndza i fata mehine sula ka, a màh ba i fata ya, a de a aka àhə̀ɗ Galile ana kwite ŋgar iɗəm a. 44Ama kəlà ka, Yesuw nda gər ŋgar a gwa: "Tà gìs a mala məmà à guma Mbulum i kwite ŋgar tsà." 45Tsàatsà, àlə̀ka a ndzeha a Galile ka, gà mburma ana ika àhə̀ɗ ata ya, ta gə̀s ŋgat nda ahər sula lèlè, aɗàbà tar tèkeɗè, tàa da a megìrìve Paska ata a Yeruzalem, dìte tàa ŋgat a dukw ana Yesuw a ge akahər megìrìve ata ya mbàŋa. 46Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ riŋ gər a Kana ika àhə̀ɗ Galile i fata, a tə̀v ana a làh mege iɗəm dukw menè aà mburma, a ne à yam dukw makwàsà ŋa hə̀mbasləslslà ya. I tə̀v ana Yesuw a riŋ i fata ya ka, batsàh mala megè ìmir ŋgumna duwa a riŋ, kəla ŋgar a riŋ ŋgwala tsà i dukw məmə̀ta, mahə̀nà ŋa i kwite Kafarnahum, bìse nda tə̀v ata. 47A tsaraka, Yesuw ana aka dara i Yuda ya aka àhə̀ɗ Galile ya ka, a daha a tə̀v ŋgar. A hamar, a gwaɗar: "Kamkam, da mbiliŋ à kəla gà duwa a riŋ à mìt a te." 48Yesuw a gwaɗar aaka: "Ama kurum ka, ki gìswim a ìye tsà, say na kàa ŋgatum a gà dukw menè aà mburma ana i ge a ya dzekwiŋ." 49Batsàh mala megè ìmir ŋgumna ata a gwaɗar aaka mbàŋa: "Əbay, ŋgùlùm tàma tsàra, mbàma àba, tsə̀ka, kəla gà ata a ta mìtiŋa." 50Yesuw a gwaɗar: "Da a ma, kəla yak a mbiliŋa." Wele ata a gə̀s dukw ana a tsiker a tsàra, a màh ba, a da a ma kaɗə̀ŋ. 51I tə̀v ana wele ata a de a a ma, aka ndze a ma zùkw tsìye ka, gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ta ŋgə̀zlaraha gər aà vatwa. Tə daha, ta gwaɗar: "Kəla yak ka, aka mbəl." 52A tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Dukuməŋa a ger ŋgùlùm dze ana, ndeɗime seyiŋ a?" Ta gwaɗar aaka: "A ger ŋgùlùm ka, ndavana ndaàwa nda ndzemdè ilik ŋa." 53I fata ya ka, wetititittè a màra a gər a tsir kəla ata ya kuɗa, tits akahər ana Yesuw a gwaɗar ka, kəla yak a mbil a ya. I dəba ŋa ya gà wele ata nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ. 54Dukw ata a ge ba ka, i dəba na Yesuw a dara ika àhə̀ɗ Yuda ya, a mbə̀ɗ gər aka àhə̀ɗ Galile ya. Taŋa na a ne dukw menè aà mburma ana masula ŋa a ge i fata ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\