YUHANA 5

1I dəba ŋa ya ka, megìrìve gà Yahuda duwa aka ndze aɗəm, dìte Yesuw a mbə̀ɗ gər a Yeruzalem asa. 2Ama i fata ka, dùlùv duwa a riŋ bìse aà gùva bìye zlagam ana tə zalar bìye hə̀rmaga gà təmaŋ a. Zləm dùlùv ata ndaka àhəm gà Yahuda ka, Baytidzata. I fata ka, ga a riŋ mazlàzlà ŋa tsèke tsə̀ràh, dzə̀ɓər iɗəm ə̀zləm. 3Gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta hinne ta hənawa iɗəm: Gà ɓə̀zla gùluf, nda gà ɓə̀zla vìdel, dìte nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ tserdze. 5I lìwiŋ gà mburma ata ka, wele duwa a riŋ, aka ndza i dukw məmə̀ta hinne, mive dzik màkər gəra tsàmàkə̀r. 6Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a ndzeha a tə̀v gà mburma ata ya ka, a ŋgatar mahə̀nà ŋa zleleɓɓè, a sər ka, aka ndza i dukw məmə̀ta hinne. A gwaɗar: "A sàsak mimbile ya?" 7Mala dukw məmə̀ta ata a gwaɗar: "Əbay, wùra a riŋ na dìte à yè a ìye a yam a tsà, na i tə̀v ana aka ɓazla ya. I gwaɗawa, i dzik àba a aà matàrà aɗəm ka, mìsle ŋgìɗ à lèhiŋ aɗəmiŋa." 8Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "Hitse, zla bwitse yak, ka da ba." 9I fata ya tsàra ka, wele ata a mbəl kaɗə̀ŋ, a hitse, a zla bwitse ŋgar, a da ba. Ama a pat ata a mbəl a ka, pat mesìfìkà ba gà Yahuda. 10Aɗàbà taŋa, gà bàba gà Yahuda ta gwaɗa a wele ata: "Kay, naka ana meme, mbakum ka, pat mesìfìkà ba ya, məpàlà àhəm kwa aka vəlak vatwa aà mazlà bwitse yak tsìye?" 11Wele ata a gwaɗa a tar aaka: "Wele ana a mbəl à ìye ya, na a gweɗiŋ ka, zla bwitse yak, ka daba ya." 12Tə tsàm ahər asa, ta gwaɗar: "Weke na a gwaɗak ka, daba ya?" 13Ama wele ata a sər, weke na a mbəl à ìye ya ka, a sər tsà. Aɗàbà Yesuw aka daba i fata ya tsàra, a miyak à gà mburma hinne i fata. 14I dəba ŋa ya, Yesuw a le aà wele ata i ga Mbulum batsàh ŋana ka, a gwaɗar: "Araha, kinèhe ka, kàa mbəl kuɗa. Ama kəlà ka, ka ta ge bakal asa tsà, aɗàbà dukw ŋgìɗ ma ta gik ba a gər, mà zà taŋa tsà." 15Wele ata a da i fata ya, a daha, a gwaɗa a gà bàba gà Yahuda: "Yesuw na a mbəl à ìye ya." 16Aɗàbà taŋa na gà bàba gà Yahuda ata tə dzà ba aà menè are a Yesuw a, agəra ana a mbəl à wele ata a pat mesìfìkà ba ya. 17Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Tsir gà a riŋ ihər a ge a megè ìmir kə̀la pat, dìte ìye tèkeɗè, i ge a kataya mbàŋa." 18Gà bàba gà Yahuda tə tsaraka taŋa ka, ti yaha vatwa aà makə̀ɗà ŋgat. Ta kìɗ a ŋgat ka, aɗàbà ana a nəs à məpàlà àhəm tar, a mbəl à mburma a pat mesìfìkà ba ya ɗekɗek tsà. Ta waya makə̀ɗà ŋgat ndeyndey ŋana ka, agəra ana a zal a Mbulum, a gwa ka: "Tsir gà", a geye akaba à ba ŋgar nda ŋgat a. 19Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Iye Kəla ŋgar, i sle a aà megè duwa ilik nda ahər gà tsà, say i ge a ka, dukw ana ì ŋgatar Tsir gà a gewa ya. Aɗàbà dukw ana tserdze Tsir gà a gewa ya ka, ìye Kəla ŋgar ŋa tèkeɗè, i ge a kataya mbàŋa. 20Aɗàbà Mbulum a waya ìye Kəla ŋgar, dìte a riŋ a ɗifiŋ a à dukw ana ŋgat ŋa a ge a tserdze ya mbàŋa. A ti ɗifiŋ a à gà megè ìmir gà bàba ŋa ana à zè a naha kinèhe ya, aka miɗ mbàŋa asa. Ama taŋa na a ta ge aà kurum a kàmala sunwa ya. 21Kàmala Tsir gà ana a mbil a à mburma i məmə̀ta ya, a vil a ter a mesife awiya ŋa ya asa ka, ìye Kəla ŋgar ŋa tèkeɗè, i ta vil a mesife ata a gà na ì pala tar a mbàŋa. 22Sèriyè ka, Tsir gà a ge a nda ahər ŋgar tsà. Ama a viliŋ ndzə̀ɗa a ahər a ìye, Kəla ŋgar, aà megè ŋa. 23A ge dər kataya ka, dìte gà mburma tserdze tə̀ zlə̀b à ìye kalkal, kàmala ana tì zlìb a à Tsir gà ya mbàŋa. Wele ana à zlìb a à ìye Kəla ŋgar tsìye ka, taŋa ka, a zlìb a à Tsir gà ana a slərra ìye ya ɓàv tsà. 24Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka dzà zləm a bazlam gà, dìte aka gə̀s Mbulum ana a slərra ìye ya asa ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Sèriyè à gìs a ŋgat tsà, aka be aà məmə̀ta ya a mesife. 25Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Pat ŋa a deriŋa, kàmala megweɗe ya ka, aka mbə̀r mendzera kinèhe, àma ka, gà məmə̀ta ti tsereke a bìye ɗa Kəla Mbulum, dìte ka, gà na tàa tsaraka ya ka, ta mbiliŋa. 26Mbulum Tsir gà ka, ndzə̀ɗa Mesife i ba ŋgar. Ama ka, aka viliŋ ndzə̀ɗa ata a ahər a ìye, Kəla ŋgar, mbàŋa, na dìte i vil a mesife ata a mburma ya. 27Ŋgat mbàŋa na a viliŋ ndzə̀ɗa a ìye, Kəla ŋgar, aà megè sèriyè aka gər gà mburma ya, aɗàbà ana ìye wele ana a dara i tə̀v ŋgar a. 28Gà dukw ata ma ta ge aà kurum kàmala sunwa ya tsà. Aɗàbà pat ŋa a dere a ka, gà məmə̀ta ana i bìye ya tserdze, ti tsereke a bìye ɗa gà. 29Tàa tsaraka ka, ta hitsere a i gà dìve tar a. Gà na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ta mbil a, dìte ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Ama gà na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ta mbilere a i tar ka, aà mehìtsè aka miɗ sèriyè Mbulum pəra." 30I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye nda gər gà ka, i sle a aà megè duwa ilik tsìdze, say nda ndzə̀ɗa Mbulum. I ge a sèriyè ka, kàmala ana ŋgat a tsikiŋ a. Megè sèriyè ga ka, nda ndzer ŋa, aɗàbà i zle ahər a tsà. Ama i ge a ka, dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya, tsə̀ka, biy na a sèsiŋ a tsà. 31Na ìye ŋa na i gebe a sìda ba gà ŋa ya ka, dìte meme na gà mburma ti sir a dər, i tsik ka, ndzer ŋa ya? 32Ama mìsle ŋgìɗ a riŋ na mala sìda ga ya, dìte ì sər dər, dukw ana a tsik a à ìye ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 33Zləm wele ata ka, Yuhana. Akahər ata ka, kàa slərum gà mburma a tə̀v ŋgar, dìte ka, ma ɗe a kurumara à dukw ana i ge ya, wànà pàrsa ya, tsə̀na, ndzer kaɗə̀ŋ a ya? Ama tə tsarakara ihər a ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 34Iye ka, sìda mburma a giŋ a ŋgùlùm tsà. Ama i tsik a kurum bazlam Yuhana ka, aà mazlàkà kurum, na dìte ki mbelwim a ya. 35Akahər ata Yuhana a ne ka, dzaydzay kàmala làlampà ana à dìv a ya. Kàa gə̀sum bazlam ŋgar zàakwa, kàa ŋgayum ba i tə̀v dzaydzay ŋgar ata ya mbàŋa. 36Ama ìye ka, mala sìda gà a riŋ, a zà biy Yuhana ana a ge ya. Aɗàbà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya ka, biy Tsir gà ana a viliŋ a ahər a, dìte na i ge a ya. Megè ìmir ata na a ne mala sìda gà, mburma ti sir a dər ka, Mbulum Tsir gà na a slərra ìye kaɗə̀ŋ a. 37Tsir gà na a slərra ìye. Ŋgat nda gər ŋgar tèkeɗè, aka ge sìda gà mbàŋa. Ama kàa tsarakum mifèfile ŋgar tsìdze, dìte kàa ŋgatumar ilik tsà asa mbàŋa. 38Kàa tikwim bazlam ŋgar a gər kurum, aà ma ndza i gə̀zlə̀ŋ kurum tsìdze mbàŋa, aɗàbà ana kàa gə̀sum ìye, Kəla ŋgar ana a slərra ìye tsìye. 39Kurum ihər ki dzeŋgwim a wàkità Mbulum kə̀la pat. Kà dzalum ka, ki ŋgetwim a iɗəm mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Tsàatsà i huɗ wàkità ata ti tsik a ka, aka gər gà. 40Dìte kwets a sàs a kurum madàra a tə̀v ga ya, aà meŋgete a mesife ata ndzer ŋa ya tsà. 41Iye ka, i yehe a mezlìbe mburma ana tì zlìb a à ìye ya tsà. 42Ama ì sər, kurum ka, kà wayum Mbulum tsà. 43Aɗàbà ì dara ka, Mbulum Tsir gà na a slərra ìye a tə̀v kurum a. Ama ka, kàa gə̀sum ìye tsà. Ama na bə̀la wùra a dara a tə̀v kurum a nda ndzə̀ɗa ŋgar ka, ki gìswim a ŋgat lèlè. 44A sàs a kurum ka, mazàmbaɗàyà à ba kurum ɗekɗek pəra. Ama a sàs a kurum mayàhà mezlìbe ana a dara i tə̀v Mbulum ana ŋgat ilik a tsà. Na kataya ana, dìte meme na ki slwim a aà magə̀sà ìye ɗar ɓàv a? 45Ama ka tə dzalum ka, i ta mè a kurum a à bakal ika miɗ Tsir gà tsà. Na a ta mè a kurum a à bakal ka, Musa ana kà tikwim madzàlà gà gər kurum a tə̀v ŋgar a ìvaɗ. 46Na mege kàa gə̀sum bazlam Musa nda gə̀zlə̀ŋ kurum ndzer ka, ana ka, ki gìswim a ìye mbàŋa, aɗàbà aka gər gà na a wetse bazlam akahər ata ya. 47Araha kwets kàa gə̀sum dukw ana a wetse ya tsə̀na, dìte meme na ki slwim a aà megìse bazlam gà asa ya?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\