YUHANA 6

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a màh ba i fata ya, a daba aka lìdè dùlùv Galile. Tə zal a zləm dùlùv ata ka, Tiberiyas asa mbàŋa. 2Gà mburma hinne tə zazam ŋgat, aɗàbà ana tàa ŋgat a dukw menè aà mburma ana a ge, a mbala à gà mburma i dukw məmə̀ta ya ya. 3Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə daha, tə tsala aka dìyes duwa, tə ndza riŋ a bə̀ɗ a fata. 4Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar Paska ya, aka à mendze aɗəm. 5Yesuw a fə̀r ikaba ya ka, gà mburma a riŋ ti dehe a a tə̀v ŋgar hinne. Aɗàbà taŋa, a gwaɗa a a Filip: "Ki slekwe aà mesìkimere a dukw mezime aaha ana, i ŋga ya, na aà mivile a gà mburma aaha ìde ya?" 6A tsiker kataya ka, aà mesèmete dər, meme na Filip a gweɗe aaka a ya. Aɗàbà ŋgat ŋa ka, aka səraba dukw ana a ge a ya. 7Filip a gwaɗar aaka: "Ku mege kà sə̀kəmakwara dukw mezime ŋa biy kur siŋgwè də̀rmə̀kà sula tèkeɗè ka, a sle a ter a tsà, na dìte bə̀la ku weke a ŋget a zàakwa zàakwa tèkeɗè ya." 8Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ya, zləm ŋgar Andire, dàmər Simun Piyer, a gwaɗar: 9"Kəla duwa naha i faha ka, tapa ɗaf ihər ə̀zləm, nda kilif sula mbàŋa dze ana, taŋa na a ge a ŋgùlùm a gà mburma aaha hinne ya ya?" 10Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Gwaɗum a gà mburma tə ndzaya a bə̀ɗ tserdze." Gà mburma tə tsaraka kataya ka, tə ndzaya a bə̀ɗ aka kwìzir a riŋ mbèffe i bə̀ɗ i fata hinne. Ama gà mburma ana i fata ya, gà ɓə̀zla ga ɗekɗek ka, ti sle dəbuw ə̀zləm. 11Yesuw a daha, a ndzə̀k tapa ɗaf ata, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a dzàya a ba a gà mburma ata mandzà ŋa i bə̀ɗ a. I dəba ŋa ya, a ndzə̀k kilif ata, a ge dər kàmala taŋa ya asa mbàŋa, dìte ku weke a zəm dukw mezime ata ka, a sler kàmala ana gə̀zlə̀ŋ ŋgar a waya ya. 12Tə zəm ɗaf ata a sleye a tar lèlè ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Yahum akaba gər a gà àsìŋ ŋa ana a zeha ya, kwizikw ma ze a bə̀ɗ tsà." 13Tə tsaraka kataya ka, tə daha, ti yaha gər a gà mezèha tapa ɗaf ata ə̀zləm ŋa, gà mburma tə zəm ihər a. Ti yahar gər ka, a raha a gà tàkwasa kurwa gəra sula. 14Gà mburma ata i fata ya, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata Yesuw a ge ya ka, ta gwa: "Wele aaha ka, mala məmà à guma Mbulum ana ta gwa, a dere a aka gər àhə̀ɗ a ndzer kaɗə̀ŋ." 15Yesuw a səraba, gà mburma ata ti dere a, ti tike a ŋgat aà menè ə̀bay tar nda ndzə̀ɗa ka, a mbə̀ɗ gər, a tsəlaba aka dìyes ata à gər ŋgar. 16Alə̀ka hàwa a ge ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə tarra aà sik kwite ata ya, aà gùva dùlùv a. 17Tə tsala a slə̀làh yam. Ta waya ti de a dər aka lìdè dùlùv ata, a Kafarnahum. I tə̀v ana ti de a ya ka, hə̀və̀ɗ a gə̀s tar aà vatwa, Yesuw aka ndze a tə̀v tar zùkw tsà. 18Dùlùv yam ata a dzà ba aà miɓezle wàkit wàkit hinne, aɗàbà himbiɗ a riŋ ihər a ge a nda ndzə̀ɗa. 19I tə̀v mede tar ata ya ka, tàa da ka, kilumeter ə̀zləm, kige tsà ndilik. Alə̀ka ta fə̀r ikaba ya ka, ta ŋgataha a Yesuw a riŋ a de a ika gər yam a nda sik tsə̀pàk tsə̀pàk, bìse aka à mendzeha a tə̀v tar. Ta ŋgatar kataya ka, ta ge magə̀ɗa hinne. 20Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Ki gwim magə̀ɗa tsà, ìye na naha ya." 21Ta waya magə̀saha ŋgat a slə̀làh yam a tə̀v tar a fata zləmana ya. Tsam ka, tàa ndze aà gìgìze tsàra, a tə̀v ana a sàs a tar aà mede aɗəm a. 22Ndidwè ŋana ka, gà àsìŋ gà mburma ana ti zeha i dəba i fata ya, ti yehe a Yesuw. Tə dzala ka, ta gwa: Slə̀làh yam a da ka, ilik pəra ka, kwets Yesuw iɗəm ɓàv tsà, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ɗekɗek na tə da dər ana, Yesuw dze ana, i ŋga? 23Ama gà àsìŋ gà slə̀làh yam ŋgìɗ tə dara i kwite Tiberiyas a bìse nda tə̀v ana ndeɗiŋa Batsàh kwa ŋa a zla dukw mezime, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a vəl a mburma, tə zəm a. 24Alə̀ka gà mburma ata ta fə̀r ka, ku gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tèkeɗè, tar riŋ i fata asa tsə̀ka, tə tsala a gà slə̀làh yam ata, tə da a kwite Kafarnahum, a mayàhà Yesuw a fata. 25Ti ndze aka lìdè dùlùv ŋgìɗ ka, ti le aà Yesuw a fata kaɗə̀ŋ. Ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mburma, kà dara a faha ya ana, ndeɗime?" 26Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ki yehwim a ìye ka, aɗàbà na kàa zəmum ɗaf, a sle a kurum a ɗekɗek pəra, tsə̀ka, kàa tikwim dukw menè aà mburma gà ana i ge ya aà ahər tsà. 27Ka ta gwim megè ìmir aɗàbà dukw mezime ana ika gər àhə̀ɗ, a ndze a hinne tsìye tsà. Ama gwim ka, aɗàbà dukw mezime ana, a ndze a hinne, à ndìv a tsà aà biybiy, a vil a mesife a mburma ya ìvaɗ. Dukw mezime ata a ndze a hinne, à ndìv a tsìye ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, na a ta vil a a mburma ya. Aɗàbà Mbulum Tsir gà na a viliŋ ndzə̀ɗa aà megè dukw ata ya." 28I fata ya ka, gà mburma ata tə tsàm aà Yesuw, ta gwaɗar: "Mìi ge a dze ana, meme, na dìte mìi ge a gà megè ìmir ata a sàs a Mbulum a?" 29Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Megè ìmir ana Mbulum a veve a i tə̀v kurum a ka, magə̀sà ìye, ìye wele ana Mbulum a slərra ìye ya, nda gə̀zlə̀ŋ." 30Ta gwaɗar aaka: "Na kataya ana, ki ge a ana, medzìbe dukw menè aà mburma awara, na mìi ŋgeter a ka, dìte mìi gìs a dər kər nda ndzer a? Ɗe a mə̀r dər te. 31Aɗàbà akahər ata i tə̀v ana gà tsir kwa tə ndzawa i kùsak, ti de a aka àhə̀ɗ Kanan a ka, tàa zəm dukw mezime ana a dara i gər ŋa, tə zalar mana ya, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum, ta gwa ka: 'Mbulum aka vəl a tar dukw mezime ana a dara i gər ŋa ya, tə zəm.' " 32Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Dukw mezime ata akahər ata Musa a vəl a kurum i kùsak a ka, na a dara i mbulum a nda ndzer a tsà. Ama dukw mezime ana Mbulum Tsir gà a vil a kurumere a i gər ŋa ya, na ndzer a. 33Aɗàbà dukw mezime ata Mbulum a vil a a mburma ya ka, nda ahər wùr ana a tarra i gər ŋa ya. Ŋgat na a ne dukw mezime ata, a vil a mesife a mburma ya." 34Ta gwaɗar: "Əbay, vəl a mèr slala dukw mezime ata kəla pat te." 35Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye na a ne dukw mezime ata a vil a mesife a mburma ya. Wùr ana a dere a a tə̀v ga ya ka, may a wir ahər a tsà, dìte wùr ana à gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a tèkeɗè ka, yam à kìɗ a ŋgat asa tsà mbàŋa. 36Ama ar ka, kàmala ana ì làh metsike a kurum a, kàa ŋgetwimiŋ, dìte kwets kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ ɓàv tsà. 37Gà mburma ana Tsir gà a dzìŋ tar tserdze ya ka, ti dere a a tə̀v gà ya, dìte ìye tèkeɗè ka, wùr ana aka dara a tə̀v ga ya ka, i niw a ŋgat tsà. 38Aɗàbà ì tarra i gər ŋa ya ka, aà megè dukw ana a sèsiŋ a tsà. Ama ì dara, i ge a ka, dukw wele ana a slər aakara ìye ya. 39Dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya ka, araha: Gà mburma gà ana a dzìŋ tar a ahər a ka, ilik ma dzeye tsà. Ama ka, i mbele a à tar i məmə̀ta ya, a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ìvaɗ. 40Dukw ana a sàs a Tsir gà ya ka, araha: Gà mburma ana tàa ŋgetiŋ, a ìye, Kəla Mbulum, dìte tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar a ka, ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, dìte ka, i mbele a à tar i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya." 41I dəba bazlam ata Yesuw a tsik a tar a ka, gà mburma ata tə dzà ba aà masàyà àhəm aka gər Yesuw hinne, a tsə̀ɓ a tar, aɗàbà ana a gwa: "Iye ka, ì ne dukw mezime ana a tarra i gər ŋa ya" ya. 42Ti tsik akaba ika màgə̀r tar, ta gwa: "Abayà ŋgat ka, mì sər gà tsir ŋgar nda màma ŋgar. Ŋgat ka, Yesuw, kəla Yasufa dze ana, meme na a gweɗe a ka, ì tarra i gər ŋa ya ya?" 43Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya, a gwaɗa a tar: "Aàmala na ki seywim a aka ìye àhəm kataya dze ya? Miyakum à megè àrə̀v ana ki gwim aka ìye a ika màgə̀r kurum a. 44Aɗàbà wùra a sle a aà medera a tə̀v ga ya tsà, say na Tsir gà ana a slərra ìye ya, aka gə̀sara ŋgat a tsìye. Ama ku weke na aka dara a tə̀v ga ya ka, i ta mbil a à ŋgat i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya. 45Akahər ata gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ta wetse i wàkità, ta gwa ka: 'Gà mburma tserdze ka, Mbulum nda gər ŋgar na a ɗif a ter a à guma ŋgar a.' Aɗàbà taŋa, wùr ana aka dzà zləm a guma Tsir gà, dìte aka gə̀s a ka, a dere a a tə̀v ga ya. 46Taŋa ka, kərgà megweɗe ya, wùra aka ŋgat a Tsir gà ilik ɓàv tsà. Say ìye, wùr ana a dara i tə̀v ŋgar a ilik na a ŋgatar a. 47Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùr ana aka gə̀s ìye ya ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 48Iye ka, ì ne dukw mezime ana a vil a mesife a mburma ya. 49Gà bàba gà tsir kurum ata akahər ata tə ndzawa i kùsak a ka, tàa zəm dukw mezime ata tə zalar mana ya. Ama ku mege kataya tèkeɗè, tàa mata. 50Ama wùr ana aka zəm dukw mezime ata ndzer, a dara i gər ŋa ya ka, à mìt a tsìdze. 51Iye ka, ì ne dukw mezime ana a tarra i gər ŋa ya. Na wùra aka zəm dukw mezime ata ka, a ndze a birek birek aà biybiy, à mìt a tsà. Dukw mezime ata i vil a a mburma, dìte na ta ŋget a dər mesife ya ka, slu ba gà." 52Agəra bazlam ata Yesuw a tsik a tar a ka, a vəl mimbètsè àhəm a gà mburma ata ika màgə̀r tar wuràpə̀ppa, ta gwa: "Wànà meme na wele aaha a sle a aà mivile a kwe a ba ŋgar ka, a ne a dukw mezime, ki zimekwe a ya?" 53Aɗàbà taŋa Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na kàa zəmum slu ba gà, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a tsà, nda gà bə̀la kàa sum məmbə̀z ga tsə̀ka, ki ŋgetwim a mesife ndzer ŋana tsà. 54Ama wùr ana a zim a slu ba gà, dìte a se a məmbə̀z ga asa ya ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Dìte i mbil a à ŋgat i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya mbàŋa. 55Aɗàbà slu ba gà ka, dukw mezime ana ndzer ŋa ya, dìte məmbə̀z ga ìbam ka, dukw mese ana ndzer ŋa ya mbàŋa. 56Wele ana a zim a slu ba gà, dìte a se a məmbə̀z ga asa ya ka, ŋgat a ndze a i tə̀v ga, dìte ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v ŋgar mbàŋa. 57Tsir gà, mala məvə̀là mesife na a slərra ìye ya. Iye ihər i ndze a ka, aɗàbà ŋgat. Kàmala taŋa ya, ku weke na aka zəm slu ba gà ka, a ndze a aɗàbà ìye mbàŋa. 58Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kurum a asa: Taŋa na a ne dukw mezime ana ndzer ŋa, a dara i gər ŋa ya ya. Ama ar ka, kàmala biy na gà tsir kurum tə zəm akahər ata, dìte ta mata ya tsà. Ama ku weke na aka zəm dukw mezime ata i viler a ya ka, à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy." 59Yesuw a tsik guma ŋgar ata ka, i ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana i kwite Kafarnahum a. 60Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə tsaraka bazlam ŋgar ata tsàra ka, gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar hinne ta gwa: "Bazlam aaha ka, kuɗa ihər, weke na a sle a aà megìse ya?" 61Yesuw a səraha aka dukw ana i gər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə dzala ya. A sər ka, a wir a ter a i gə̀zlə̀ŋ hinne. Aɗàbà taŋa a gwaɗa a tar: "Wànà bazlam ata dze ana, a tsə̀ɓ a kurum a? 62Dìte meme seyiŋ a, na ki ŋgetwimiŋ a a pat ŋgìɗ, a ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a, i ti tsil a a tə̀v ana ì dara iɗəm piŋŋè ya. 63Mèzìte Mesife Mbulum na a vil a mesife a mburma ya, tsə̀ka, ndzə̀ɗa mburma a sle a duwa tsà. Gà bazlam ana i tsik a kurum a ka, na a vil a kurum a mesife ndzer ŋana, a dara i tə̀v Mèzìte Mesife Mbulum a. 64Ama ka, gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar tsà." Aɗàbà Yesuw a sər gà mburma ana tà gìs a ŋgat tsìye, nda wele ana a ta ge aà ŋget a ɗaf a dàgà piŋŋè. 65Yesuw a sə̀kàh dər aaka asa, a gwaɗa a tar: "Aɗàbà taŋa na ì gwaɗa a kurum ka: Wùra a sle a aà medere a a tə̀v ga ya tsà, na Mbulum Tsir gà aka vəlarra vatwa ya tsìye." 66I tə̀v ana gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka bazlam ŋgar ata ya ka, gà àsìŋ ŋa i màgə̀r tar hinne, ta məsak à mazàzàmà ŋgat, ta mbə̀ɗ gər a dəba. 67I dəba ŋa ya, Yesuw a tsàm aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ana kurwa gəra sula a pala tar a, a gwaɗa a tar: "Kurum dze ana, wànà a sàs a kurum mede mbàŋa ya?" 68Simun Piyer a gwaɗar aaka: "Batsàh mə̀r ŋa, mìi de a dze ana, a ŋga, mìi zezem a weke asa ya? Kər na kà vəl a mə̀r bazlam ana a vil a mesife a mburma, à ndìv a tsà aà biybiy a. 69Kinèhe ka, màa gə̀s kuɗa, mì sər ka, kər ka, wele ana tsəɗaŋŋà, kà dara i tə̀v Mbulum a." 70Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Wànà ìye tsìye na a pala kurum kurwa gəra sula ya? Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r kurum a ka, sitene." 71A tsik taŋa ka, aà Yudas ana kəla Simun Iskariyut a. Aɗàbà Yudas ka, ku mege ŋgat i lìwiŋ gà mburma kurwa gəra sula ŋa aaha tèkeɗè ka, a ta ge aà ŋgat a ɗaf.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\