YUHANA 7

1I dəba ŋa ya, Yesuw a sùwaya riŋ ika àhə̀ɗ Galile tserdze. A sàsar mede aka àhə̀ɗ Yuda tsà, aɗàbà ana a sàs a gà bàba gà Yahuda aà makə̀ɗà ŋgat a. 2Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar megìrìve mekìrìwè ga ya, aka à mendze aɗəm i Yeruzalem. 3Aɗàbà taŋa na gà dàmər Yesuw ta gwaɗar ka: "Tàkwa i faha ya, a Yeruzalem, aka àhə̀ɗ Yuda, dìte ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà kər ana i fata ya, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ana ki ge a ya mbàŋa ya. 4Wùra à kèhe a dukw ana a ge a ya tsà, na aka sàsar ka, mburma tə sər ŋgat tserdze ya. Aɗàbà na kər riŋ ihər ki ge a medzìbe megè ìmir ata ka, ge parakkà, gà mburma tserdze ta ŋgatak, na dìte ti sir a ya." 5Ama gà dàmər ŋgar ata ti tsikar kataya ka, ku mege tar tèkeɗè, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ɓàv tsà. 6Yesuw a gwaɗa a tar: "Məpàslà ahər mede gà ana Mbulum a pesliŋ a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. Ama i kurum ka, aka sle, ku mege ndeɗime, ki ziwim a ka, gər kurum. 7Kurum ka, gà mburma ti ne a kurum a are tətsà. Ama ìye ka, ti niŋ a are, aɗàbà ana ì gwaɗawa, megè ìmir tar ana ta ge ye a ka, lèlè tsìye. 8Ama kurum ka, dum a megìrìve ata. Iye ka, aka sle mede gà zùkw tsà, aɗàbà məpàslà ahər mede gà aka ndze aɗəm tsà." 9A tsik a tar àba bazlam ata ya ka, ŋgat ŋa a ndzaba ika àhə̀ɗ Galile. 10Alə̀ka gà dàmər Yesuw tə da a megìrìve ata i Yeruzalem a ka, Yesuw tèkeɗè, a də̀ɗ aka tar i dəba ya mbàŋa. Alə̀ka ŋgat a ndzeha a fata ka, aka pàt àba a mburma parzakkà tsà kəla, a kàha ba. 11Gà bàba gà Yahuda ana i fata ya, ti yaha ŋgat i megìrìve ata ya hinne. Ta gwa: "Ŋgat dze ana, i ŋga?" 12Gà mburma tserdze ti tsikeye bazlam pàmpàm nda akəl aka gər ŋgar hinne. Gà mìsle ŋgìɗ ka, ta gwa: "Wele ŋa ka, ŋgwal mburma." Ama gà biy ŋgìɗ aaha ta gwa i tar: "Kataya tsà, ŋgwal mburma tsà, a bene a mburma." 12I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl a gà mburma asa. A gwaɗa a tar: "Iye ka, dzaydzay gər àhə̀ɗ. Wùr ana a zezem a ìye ya ka, a ti ndze a i lùvuŋ asa tsà. Ama a ŋget a dzaydzay ŋa ana a vil a mesife a mburma ya." 13Ama a sàs a wùra aà meɗe à bazlam ŋa a bəra parakkà tsà, aɗàbà ana ta ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda ya. 13Gà Farisa a riŋ i fata, tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Kər ki gebe a sìda ba yak nda ahər yak pəra ana, meme na mìi sir a dər, ka tsik ka, ndzer ŋa ya?" 14I huɗ megìrìve ata ya ka, Yesuw a da a batsàh ga Mbulum. A daha, a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar a mburma. 14Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Ku mege ì ge ba sìda nda ahər gà ŋa tèkeɗè ka, ndzer hiywe, aɗàbà ìye ka, ì səraba tə̀v ana i dara iɗəm a, kige tsà, tə̀v ana i de aɗəm a ya asa. Ama kurum kà sərum tə̀v gà ana ì dara iɗəm a, kige tsà, tə̀v ana i de aɗəm a ya tsà. 15Bazlam ŋgar ata a tsik a ka, a ge aà gà bàba gà Yahuda ata kàmala sunwa ya, tə dzala, ta gwa: "Meme na wele aaha a sər duwa hinne kataya ya? Dìte kwets aka dzeŋge ɓàv tsìye?" 15Ki gwim a sèriyè ka, biy gà mburma gər àhə̀ɗ, kàmala ana ki dzelwim a nda gər kurum a pəra. Ama ìye ka, i ge a sèriyè aka gər wùra tsìdze. 16Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Guma aaha ì tsik a ya ka, a dara ka, i madzàlà gà gər gà ya tsà. Ama a dara ka, i tə̀v Mbulum ana a slərra ìye ya. 16Ku mege i ge a sèriyè tèkeɗè ka, sèriyè ga ka, ndaka vatwa ŋa, aɗàbà i ge a sèriyè ata ka, nda mezìwè gər gà tsà. Mìi ge a ka, nda Tsir gà ana a slərra ìye ya məmà. 17Wùr ana a sàsar a ge a dukw ana a tsàhən aà Mbulum a ka, a sir a dər, guma gà aaha i tsik a ya ana, a dara ana, wànà i tə̀v Mbulum a ya, tsə̀na, i madzàlà gà gər gà ya yà. 17Aɗàbà kà sərum, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità məpàlà àhəm kurum ka: 'Na gà wùra sula tàa tsik i sìda ya, bazlam ŋa ilik ka, taŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ.' 18Wùr ana a tsik a bazlam ana a dara i madzàlà gà gər ŋgar a ka, a yehe a ka, meɗè zləm, dìte gà mburma tə̀ zlə̀b à ŋgat. Ama wùr ana a waya ka, mburma tə̀ zlə̀b à wele ana a slərra ŋgat a ka, ŋgat ka, mala ndzer, bakal i tə̀v ŋgar tsìdze. 18Kàmala taŋa ya, ìye ŋa ka, i gebe a sìda ba gà, dìte Tsir gà ana a slərra ìye ya tèkeɗè, a riŋ a ge a sìda gà asa mbàŋa." 19Magwaɗa ŋa ka, Musa aka vəl a kurum məpàlà àhəm Mbulum dze ana, dìte wùra aka gə̀s ahər àhəm i lìwiŋ kurum a ilik tsìdze ya. Aàmala na ki yehwim a vatwa aà mekìɗe ìye asa ya?" 19Ta gwaɗar: "Tsir yak ŋa ana, i ŋga?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kà sərum ìye tsà, dìte kà sərum Tsir gà ɓàv tsà asa. Na mege kà sərum ìye ka, ana ka, ki sirwim a Tsir gà mbàŋa." 20Gà mburma ata ta gwaɗar: "Ki be a a dala kəla yà? Weke na a yehe a vatwa aà makə̀ɗà kər a?" 20Yesuw a tsik bazlam ata ka, i tə̀v ana a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma i batsàh ga Mbulum, bìse nda tə̀v ana tə dzàwa aɗəm dukw taf ana aɗàbà Mbulum a. Ama wùra aka gə̀s ŋgat tsìdze, aɗàbà məpàslà ahər ŋa ana Mbulum a tiker a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. 21Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "I ge megè ìmir a pat mesìfìkà ba ilik pəra ka, a ge a kurum kàmala dukw menè aà mburma ya tserdze dze ana, meme? 21I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I debiŋa. Na yàa da ka, ki ti yehwim a ìye tèkeɗè, taf masak ŋa. Ama kurum ka, ki metwim a i bakal kurum. Ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de aɗəm a ya tsà." 22Kurum kà sərum, Musa a gwaɗa a kurum: 'Kàa wum kəla, aka ge mehine tsàmàkə̀r ka, ki sèswimiŋa.' Nda ndzer kaɗə̀ŋ ana, Musa yà na a làh metsìkè a kurum taŋa ya? Awaŋ, dàgà aà gər gà tsir kwa ya tsìye? Aɗàbà bazlam Musa ata ka, ki sèswim a mburma, ku mege pat ŋa aka ndze a pat mesìfìkà ba tèkeɗè ya. Taŋa dze ana, meme? 22Gà bàba gà Yahuda tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Wànà à kìɗ a ba ŋgar a, na a gwa ka, ki slwim a aà mede a tə̀v ŋgar ana a de aɗəm a ya tsìye?" 23Haa kinèhe kurum riŋ ihər ki seseywim a mburma na pat ŋa aka ndze a pat mesìfìkà ba ya ana, aɗàbà kà wayum bakal ma ta ge riŋ nda tə̀v məpàlà àhəm Musa asa tsìye, dìte aàmala na ki gwim a matsə̀ɓatsə̀ɓ nda tə̀v gà, agəra ana ì mbəl à mburma tsekwir tsekwir lèlè, a pat mesìfìkà ba ya? 23Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Kurum kà wum ɗa ba ka, ika gər àhə̀ɗ. Ama ìye ì dara ka, i gər ŋa ya. Kurum ka, gà mburma gər àhə̀ɗ. Ama ìye ka, mburma gər àhə̀ɗ tətsà. 24Miyakum à megè sèriyè dukw ana ki dzelwim a nda gər a. Ki gwim a sèriyè ka, nda ndzer ŋa." 24Aɗàbà taŋa na ì gwaɗa a kurum ka, ki ta metwim a i bakal kurum a. Aɗàbà na kàa gə̀sum ìye, 'Wele ana ìye ŋgat ŋa ya' nda gə̀zlə̀ŋ kurum tsə̀ka, ki metwim a i bakal kaɗə̀ŋ ndzer." 25Gà àsìŋ gà mburma ana ì Yeruzalem a, ta gwa: "Abayà naha ka, wele ana gà mburma ti yehe a vatwa aà makə̀ɗà ŋgat a. 25Ta gwaɗar: "Kər ana, weke?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ka, wele ana ì tsikewa a kurum dàgà piŋŋè ya. 26Sàmatum kwaŋ. A riŋ à fèfil a parakkà ika màgə̀r gà mburma tserdze, dìte ku wùra a peler a àhəm tsà. Wànà gà ə̀bay kwa tə sər ŋgat ana Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya kaɗə̀ŋ kəla ya? 26Taŋa gà bazlam aà ìye i gà gər pàmpàm hinne, na i tsik a kurum a zləmana, dìte sèriyè à gìs a dər kurum a. Ama i mè a kurum a à bazlam wele ana a slərra ìye ya ìvaɗ. Ŋgat ka, mala ndzer ŋa. I mè a dər a mburma ka, dukw ana ì tsarakara i tə̀v ŋgar a ɗekɗek, tsə̀ka, i zle ahər a biy ga tsà." 27Ama ka, a ge a kataya tsà. Aɗàbà mì sər na Kiristi a dere a ka, wùra a sir a, a dara ana, i ŋga ya ka, ti sir a tsà. Ama wele aaha ka, kà sərakwa tə̀v ŋgar ana a dara iɗəm a." 27A tsik a tar bazlam ata ka, aà Tsir ŋgar, àma ka, tə sər tsà. 28Akahər ata ka, Yesuw a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma i ga Mbulum batsàh ŋa ata ŋgə̀lakəkkà. I huɗ guma ŋgar ata a tsik a ya ka, a gwa: "Kà sərum ìye, dìte kà sərum tə̀v ana ì dara iɗəm a ndzer a yà? Ama ì dara ka, ì ziwera gər gà ya tsà kəla. Wele ana mala ndzer ŋa ya, na a slərra ìye ya. Ama kurum ka, kà sərum ŋgat tsà. 28Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na kàa kə̀ɗum ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, ki sirwim a dər, ìye ka, 'Wele ana ìye ŋgat ŋa ya' kuɗa. Dìte ki sirwim a dər mbàŋa ka, i ge a duwa ilik nda ahər gà tsà, ama i mè a ka, à dukw ana ì tsarakara i tə̀v Tsir gà ya. 29Iye ka, ì sər ŋgat, aɗàbà ì dara ka, i tə̀v ŋgar a, dìte ŋgat na a slərra ìye ya." 29Wele ana a slərra ìye ya ka, a riŋ i tə̀v ga. Aka miyak à ìye à gər gà tsà, aɗàbà ìye ihər i ge a ka, dukw ana a dar a gər a ɗekɗek." 30I fata ya tsàra ka, ti yaha vatwa aà magə̀sà ŋgat. Ama wùra ilik aka lə̀m ahər tsà, aɗàbà məpàslà ahər ana Mbulum a tiker a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. 30I fata ya tsàra ka, gà mburma hinne ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar, aɗàbà bazlam ŋgar ata a tsik a. 31Ama gà mburma i màgə̀r tar ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar. Gà mburma ata ta gwa: "Wele aaha ka, Kiristi ana Mbulum a gwa i sìda ya, i slir a kurumehe a ya dukw ŋgar. Aɗàbà meme na mburma ŋa a dere a, a ge a dukw menè aà mburma ka, à zè a dər biy na wele aaha a ge a kinèhe ya ya?" 31I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà Yahuda ana ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a: "Na ki gìswim a àhəm aà guma gà ka, kàa nwim gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye nda ndzer. 32Gà Farisa tə tsarakara dukw ana gà mburma ti tsik aà Yesuw nda akəl i lìwiŋ tar a ka, tə dzà akaba àhəm nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum. Tə daha, tə slər gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata, aà magə̀sà Yesuw. 32Dìte ki ti sirwim a ndzer ŋana. I dəba ŋa ya ka, ndzer ŋa ata a be a à kurum i ɓele ata ya." 33Alə̀ka tə daha ka, Yesuw a gwa: "I ndze a i tə̀v kurum ka, zàakwa pəra, i dəba ŋa ya, i mbìɗ a gər a tə̀v wele ana a slərra ìye ya. 33Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta gwaɗar aaka: "Mə̀r ka, gà gwala Abəraham. Ama ka, màa ne ɓele wùra ilik tsìdze. Dìte meme na ki gweɗe a mə̀r a ka, mìi ta be a i ɓele ya ya?" 34Ki ti yehwim a ìye, àma ki ŋgetwim a ìye tsà. Aɗàbà ki slwim a aà mede a tə̀v ana i ti de aɗəm a ya tsà." 34Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ku weke na a ge a bakal ka, ŋgat ka, i ɓele bakal pəra. 35Gà bàba gà Yahuda ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "A ti de a dze ana, a ŋga, na dìte ka, ki slekwe a aà mesire tə̀vəməŋa tsìdze ya? Wànà a de a ana, a tə̀v gà Yahuda ana ta gwitse àba aka àhə̀ɗ dìriŋ a lìwiŋ gà Girek, a dzeŋge a ter a dìriŋ i fata, dìte ka, a dzeŋge a a gà Girek mbàŋa kəla ya? 35Ama ɓele ka, a ndze a i bəra mala ga ŋgar aà biybiy tsà, say kəla mala ga ana ti tike a aà ahər i tə̀v maɗàmà ba tar aà biybiy a. 36Bazlam ŋgar ata a gwa: 'Ki ti yehwim a ìye, àma ki ta ŋgetwim a ìye tsà, aɗàbà ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de a a ya tsà' ana, a sàsar megweɗe ana, là?" 36Kàmala taŋa ya, na ìye, Kəla Mbulum, yàa be à kurum i ɓele ya ka, ki ziwwim a gər kurum ndzer. 37A pat mandə̀vandə̀v megìrìve ata ka, megìrìve ŋgwal ŋa ana ndzer a kuɗa. A pat ata ka, Yesuw a hitse aà mbulum ika miɗ mburma tserdze, a fàfəl ŋgə̀lakəkkà, a gwa: "Na yam aka kə̀ɗ wùra ka, ma dara a tə̀v ga ya, ma sa. 37I sər kurum. Kurum ka, gà ɓə̀za Abəraham seyiŋ. Ama kurum riŋ ihər ka, ki yehwim a vatwa aà makə̀ɗà ìye, aɗàbà ana kàa gə̀sum bazlam gà tsìye. 38Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum akahər ata, ta gwa: 'Wùr ana aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, yam ana a vil a mesife a mburma ya, à ŋgìzere a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ùwaɗ ùwaɗ.' " 38Iye ihər i tsik a kurum a ka, dukw ana Tsir gà ɗifiŋ dər a. Ama kurum ka, ki gwim a dukw ana tsir kurum a ɗif a kurum dər a mbàŋa." 39Ama Yesuw a tsik a tar bazlam minew ata ka, aà Mèzìte Mesife Mbulum ana a ta vil a a gà na ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Aɗàbà akahər ata ka, gà mburma ata tàa ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum zùkw tsà, agəra ana Yesuw aka da a tə̀v mezlìbe ŋgar ana i tə̀v Mbulum, tì zlìb a à ŋgat zùkw tsìye. 39Ta gwaɗar aaka: "Na a ne batsàh tsir mə̀r ka, Abəraham." Yesuw a gwaɗar: "Na mege kurum gà ɓə̀za Abəraham nda ndzer ka, ana ka, ki gwim a megè ìmir ŋgar ana a ge akahər ata ya mbàŋa. 40Gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r gà mburma ata tə tsaraka bazlam ata tsàra ka, ta gwa: "Wele aaka ka, mala məmà à guma Mbulum ana ndzer, Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 40Ama ìye ka, ì tsikewa a kurum ndzer ŋa ana ì tsarakara i tə̀v Mbulum a. Ku mege kataya tèkeɗè ìbam ka, kurum riŋ ihər ki yehwim a vatwa aà mekìɗe ìye dər akaba ìvaɗ. Medzìbe dukw ata ki wìsehwim a ya ka, Abəraham aka ge ilik tsà. 41Gà àsìŋ ŋa ta gwa asa: "Wele aaka ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya." Ama gà mìsle ŋgìɗ pàm ta gwa: "Kataya tsà. Kiristi a dere a ana, ika àhə̀ɗ Galile ya ɓàv a? 41Kurum ihər ki meswim a ka, à dukw ana tsir kurum ata a gewa ya." Ta gwaɗar aaka: "Tsir mə̀r ka, Mbulum ilik. Mə̀r ka, gà madazla tsà." 42Aɗàbà wàkità Mbulum a gwa ka, Kiristi a dere a ka, i gwala Davit a i kwite Betelehem ana Davit a ndzawa iɗəm akahər ata ya ana, meme?" 42Yesuw a gwaɗa a tar: "Na Mbulum Tsir kurum ndzer ka, ana ki weywim a ìye mbàŋa, aɗàbà ìye Kəla ŋgar. I dara ka, i tə̀v ŋgar a. I dara ka, nda gər gà ya tsà, ŋgat na a slərra ìye ya ìvaɗ. 43Kàmala taŋa ya gà mburma tə ndzə̀k ba ikaba ya tə̀v pàmpàm, agəra Yesuw. 43Aàmala na kà tsarakum dukw ana i tsik a kurum a ya tsìye? Aɗàbà kàa slwim medzè zləm a bazlam gà tsà. 44A sàs a gà àsìŋ ŋa, aà magə̀sà ŋgat zləmana, àma wùra ilik aka lə̀m ahər tsà. 44Tsir kurum ka, ə̀bay sitene. Ki gwim a tèkeɗè ka, dukw ana a sàsar a. Ŋgat mala makə̀ɗà mburma dàgà piŋŋè. Aka tsik dukw ana ndzer a ilik tsìdze, aɗàbà ana ndzer ŋgar a riŋ tsìye. I tə̀v pàrsa ŋgar ata a sasa ya ka, hiywe a mə̀tsawa i ŋgar ka, aà taŋa pəra, aɗàbà ana ŋgat mala pàrsa, dìte ŋgat tsir gà pàrsa ya asa. 45I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata ndeɗiŋa ya, ta mbə̀ɗaha gər a tə̀v gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa. Ti ndzeha ka, gà ə̀bay ata ta gwaɗa a tar: "Aàmala na kə̀ gə̀sumara ŋgat a tsìye?" 45Ama ìye ka, ìye ihər i tsik a ndzer. Aɗàbà taŋa na kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ tsìye. 46Gà mburma ata ta gwaɗa a tar aaka: "Wùra aka fàfəl ilik kàmala ŋgat a tsìdze." 46Weke na ika màgə̀r kurum ka, a sle aà megweɗe a, yàa ge bakal a? A riŋ tsà. Na ìye ihər i tsik a ka, dukw ana ndzer ana, dìte aàmala na kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ tsìye? 47Gà Farisa ta gwaɗa a tar: "Eɂe, aka baza a kurum za mbàŋa ya? 47Wùr ana mburma Mbulum a ka, à dzè a zləm a bazlam Mbulum. Ama kurum ka, gà ɓə̀za Mbulum tsà, aɗàbà taŋa na kàa dzùm zləm a bazlam ata tsìye." 48Kà sərum, wùra ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r gà ə̀bay kwa, nda gà àsìŋ gà mburma mə̀r gà Farisa ya ana, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a? wùra a riŋ tsà. 48Gà mburma ata ta gwaɗa a Yesuw: "Yawwa, màa gwaɗak tsìye, kər ka, gà Samariya, sitene i ba yak a?" 49Say gà mburma ana taf, tə sər məpàlà àhəm Musa tsìye, na a gə̀s ŋgat a. Tar tserdze tàa nəs, Mbulum aka vəl a tar mezelme." 49A gwaɗa a tar aaka: "Sitene i ba gà tsà, i zlìb a ka, aà Tsir gà. Ama kurum ka, ki fìrwim aà ìye a kàmala dukw taf masak ŋa ya. 50Wele duwa a riŋ ilik ika màgə̀r gà Farisa ata, zləm ŋgar Nikudimus, wele ana a da a tə̀v Yesuw akahər ata ya. A daha, a gwaɗa a tar: 50Ama ìye ka, i yehe a mezlìbe ana gà mburma tì zlìb a à ìye ya tsà. Wele ŋgìɗ a riŋ ilik na a waya mezlìbe ata gà mburma tì zlìb a à ìye ya. Wele ata na a ne mala masàsà ikaba sèriyè bazlam aaha ya. 51"Məpàlà àhəm kwa ka, aka vəl a kwa vatwa aà megè sèriyè aà mburma kataya tsà, say ki tserekikwe a ndzer ŋana a tsik a ya dzekwiŋ." 51Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s bazlam gà ya ka, à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy." 52Ta gwaɗar aaka: "Assàh, wànà kər ana, gà Galile mbàŋa kəla ya? Dzeŋge wàkità Mbulum lèlè kwaŋ, dìte ki sir a dər ka, mala məmà à guma Mbulum ilik a dere a ika àhə̀ɗ Galile ya tsà." 52Gà mburma ata ta gwaɗar: "Ama mì sər kinèhe ka, sitene i ba yak ndzer kuɗa. Akahər ata Abəraham aka mə̀t, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tèkeɗè, tàa mata kuɗa ka, dìte kər ki gweɗe a ka, wùr ana aka gə̀s àhəm aà bazlam yak a ka, à mìt a tsìdze ana, meme? 53 53Na Abəraham tsir mə̀r aka mə̀t seyiŋ ana, wànà kər kà dzala ana, kà zà ŋgat a? Dìte gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tèkeɗè, tàa mata asa ana, kər ana, weke?" 54Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Na ìye ŋa i zlìb a à ba ŋa ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Ama Tsir gà ana a tike ìye a tə̀v mezlìbe ana tì zlìb a à ìye ya. Ŋgat ka, wele ana kù gwaɗum, Mbulum kurum a. 55Ama ku mege ku gwaɗum ahər kataya tèkeɗè ka, kà sərum ŋgat tsà. Iye ka, ì sər ŋgat lèlè dukw ŋgar. Na bə̀la ì gwa, ì sər ŋgat tsə̀ka, i ti ne a mala pàrsa kàmala kurum a mbàŋa. Ama ì sər ŋgat, dìte ì gìs a àhəm ŋgar asa. 56Batsàh tsir kurum Abəraham aka ŋgaya ba hinne, i tə̀v ana Mbulum a tsikar i sìda ya, a ta ŋget a a pat gà ana i dere a ya. Aka ŋgatar, dìte a ŋgaya ba hinne kaɗə̀ŋ." 57Gà mburma ata ta gwaɗar: "Mive yak aka sle dzìk ə̀zləm zùkw tsə̀ka, ki gweɗe a ka, yàa ŋgat a Abəraham dze ana, meme?" 58Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Aka ana tàa wa Abəraham zùkw tsìye ka, ìye riŋ." 59Tə tsaraka kataya ka, ta pala kur i bə̀ɗ a, ta kelewe a dər ŋgat. Ama Yesuw a kàha ba aà tar a, ta ŋgatar asa tsà. I dəba ŋa ya ka, a dara aà tar i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\