YUHANA 9

1A pat duwa, Yesuw a de a ika vatwa. A ŋgat a wele duwa, gùluf ŋa. A gər ana ta wa ŋgat a, aka ŋgat a vatwa tsà. 2Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mə̀r, ta wa wele aaha gùluf ŋana, aɗàbà bakal ŋgar a? Tsə̀na, agəra biy gà tsir ŋgar a?" 3Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Gùluf ŋgar aaha ka, aɗàbà bakal ŋgar tsà, dìte agəra biy gà tsir ŋgar tsà asa. Ta wa ŋgat gùluf ŋa tùtùrkùmma ka, dìte ndzə̀ɗa Mbulum mə̀ pàt àba nda tə̀v ŋgar. 4Say ki gekwe a meslire wele ana a slərra ìye ya, i tə̀v ana pat a riŋ mbà ya. Hə̀və̀ɗ aka à mege. Aka ge ka, ku weke tèkeɗè, a sle a aà mege ìmir ŋa asa tsà. 5I tə̀v ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ mbà ya ka, ìye ì ne tə̀v dzaydzay gà mburma gər àhə̀ɗ." 6A tsik a tar àba mifèfile ata ya ka, a tif tìzle a bə̀ɗ, a həlaɓ, dìte a ndə̀ɗ metìrfèneh ŋana, a bàh aà are mala gùluf ata. 7A gwaɗar: "Da, ta bara are a dùlùv ana tə zalar Siluwam a." Zləm tə̀v ata ka, kərgà megweɗe ya, wele ana tə slərra ya. Mala gùluf ata a daha, a bara are ŋgar a fata. Dìte wurat are ŋgar a hə̀ndə̀k ba. Alə̀ka a màra ka, a ŋgat a vatwa lèlè kuɗa. 8I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla bìye hə̀rmaga ŋgar ana ta mberaha ya, nda gà na ta ŋgatawar à ŋgèl a duwa aà gùva vatwa ya, ta gwa: "Eɂ, naha ka, wele ana a ndzawa aà gùva vatwa, a ŋgalawa duwa ya dìgiyè?" 9Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: "Kaɗə̀ŋ, ŋgat ŋa." Gà àsìŋ ŋa ta gwa: "Awaŋ, ŋgat tsà, àma kəlà ka, a ndzìkìɗ ba ŋgat pəra." Aɗàbà taŋa, wele ata a gwaɗa a tar aaka: "Iye ŋa ndzer dukw ŋgar." 10Ta gwaɗar aaka: "Dìte meme na are yak a hə̀ndə̀k ba seyiŋ a?" 11A gwaɗa a tar aaka asa: "A hə̀ndə̀k ba ka, wele ana tə zalar Yesuw a, a həlaɓ àhə̀ɗ, a giŋ metìrfèneh ŋa aà are, dìte na a gweɗiŋ: 'Da, bara are a dùlùv Siluwam' a. I da, ì ta bara are a fata kaɗə̀ŋ ka, dìte na araha ì ŋgat a vatwa kuɗa ya." 12Ta gwaɗar: "Mburma ŋa i ŋga, na kinèhe ya?" A gwaɗa a tar: "I sər tsà." 13I dəba ŋa ya ka, tə da à wele ata are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya, a tə̀v gà Farisa. 14- 15Tə daha ka, gà Farisa ata tə tsàm ihər bazlam a. Ta gwaɗar: "Meme na kà mbəl, are yak a hə̀ndə̀k ba kinèhe kuɗa dər a?" A gwaɗa a tar: "I ŋgat a vatwa ka, Yesuw a giŋ metìrfèneh àhə̀ɗ aà are, dìte ì bara are, tsam ka, na ì ŋgatar a." Tsàatsà, pat ana Yesuw a həlaɓ metìrfèneh àhə̀ɗ, a ge aà are a wele ata, a hə̀ndə̀k ba ya ka, a pat mesìfìkà ba. 16Gà àsìŋ gà Farisa ta gwa: "Mì sàmata wele ana a ge a kataya ya ka, a sle aà madàra i tə̀v Mbulum a tsà, aɗàbà ana a ge a megè ìmir, a tike a gər a məpàlà àhəm kwa a pat mesìfìkà ba tsìye." Ama gà mìsle ŋgìɗ asa ta gwa: "Meme na wùra a sle a aà mege medzìbe gà dukw menè aà mburma aaha ya, na ŋgat mala bakal a?" Aɗàbà taŋa tə ndzakaya ba iba ya vatwa pàmpàm. 17Gà Farisa ta gwaɗa a wele ana are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya asa: "Dìte kər a gè, kù gwa aà wele ana a hə̀ndə̀k are yak ana, meme?" A gwaɗa a tar: "I gweɗe a là, ŋgat ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer." 18Ama gà bàba gà Yahuda ta gə̀s bazlam ŋgar ata a gwa: "Iye piŋŋè ka, gùlùf ŋa, dìte ì mbəl kinèhe" ya tsà. Aɗàbà taŋa tə daha, tə zal a gà tsir ŋa, 19aà matsàmà tar bazlam a. Ta gwaɗa a tar: "Wànà naha ana, kəla kurum kaɗə̀ŋ a? Kù gwaɗum, kà wum ŋgat ka, gùluf ŋa ya? A ge ba dze ana, meme, na dìte a ŋgat a vatwa asa yà?" 20Gà tsir wele ata ta gwaɗa a tar aaka: "Haya, mì sər, ŋgat ka, kəla mə̀r. Mì wa ŋgat ka, gùluf ŋa dukw ŋgar. 21Ama kinèhe ka, mì sər meme na are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya tsà, dìte mì sər wùr ana a hə̀ndə̀kar ikəka ya tsà asa mbàŋa. Tsàmum aà ŋgat ŋa dukw ŋgar. Ŋgat ka, kəla ndirkiz mbà tsà, a sle a aà metsike a kurum a dukw ana a geba nda ŋgat a." 22Gà tsir ŋgar ti tsik kataya ka, aɗàbà ana magə̀ɗa gà bàba gà Yahuda a ge a ter a ya. Aɗàbà gà bàba gà Yahuda tàa mbə̀r medzè akaba bazlam aka ndə̀v. Ta gwa: Wele ana aka gwa, Yesuw ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, ti delewere a ŋgat i gà ga Mbulum tar ata ya. 23Aɗàbà taŋa na gà tsir wele ata ta gwaɗa a tar: Tsàmum aà ŋgat ŋa, dukw ŋgar a. Ŋgat ka, kəla ndirkiz asa tsìye ya. 24I dəba ŋa ya, gà Farisa tə zal a wele ata a ndzawa gùluf ŋa ya masula ŋa asa. Ta gwaɗar: "Tsik dukw Mbulum ndzer ŋana kwaŋ, aɗàbà mì sər ndzer, wele ata ka, mala bakal." 25Dìte a gwaɗa a tar aaka: "Bə̀la ŋgat mala bakal, bə̀la ŋgat mala bakal tsə̀ka, ì sər tsà. Ama dukw ilik kəlà ka, ì sər. Aɗàbà piŋŋè ka, ìye gùluf ŋa. Ama kinèhe ka, yàa ŋgat a vatwa dzaydzay lèlè kuɗa." 26Ama tar ka, hiywe tar riŋ ihər tì tsèmeye ahər a pəra, ta gwaɗar: "A ge aà kər dze ana, meme? Dìte meme na a hə̀ndə̀kək ika are ya?" 27Wele ata a gwaɗa a tar: "Yàa tsik a kurum dukw ana a geba nda ìye ya aka ndə̀v, àma kàa dzùmar zləm tsà. Dìte aàmala na a sàs a kurum metsereke masula ŋa asa ya? Wànà a sàs a kurum menè gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat mbàŋa kəla ya?" 28Tə tsaraka taŋa ka, tə ndavayar pìslìɗìɗe hinne, ta gwaɗar: "Kər ka, mala mazàzàmà wele ata. Ama mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Musa. 29Mì sər ka, Mbulum aka fàfəl a Musa akahər ata. Ama wele ata ka, mì sər tə̀v ana a dara iɗəm a tsìdze." 30Wele aaha a gwaɗa a tar aaka: "Eɂ, tsaka naha ka, dukw menè à mburma ya, na a hìndìkiŋ ika are ya, dìte meme na kurum ka, kà sərum tə̀v ana a dara iɗəm tsìye? 31Kà sərakwa ka, Mbulum a dzè a zləm a mifèfile gà ɓə̀zla bakal tsà. Ama a dzè a zləm ka, a wele ana a dzèr a gùrmits a bə̀ɗ, dìte a ge a dukw ana a sàsar a. 32Dàgà aà gər ana ta ge gər àhə̀ɗ a, wùra aka tsaraka ka, tàa hə̀ndə̀k ika are ya a wùr ana ta wa ŋgat gùluf ŋa ya tsà. 33Na mege wele aaha a dara ka, i tə̀v Mbulum a tsə̀ka, a sle a aà megè duwa tsìdze." 34Ta gwaɗar aaka: "Iyyàh, kər ka, ta wa kər i bakal dukw yak dàgà piŋŋè ana, dìte meme na ki ɗif a mə̀r a à duwa ya?" Tsam ka, tə dalawara ŋgat i tə̀v mayàhà ba gər tar a sarrrà. 35Yesuw a tsaraka, tàa dalawara ŋgat i tə̀v mayàhà ba gər tar ata ya ka, a dzà ba aà mayàhà ŋgat. Alə̀ka a le aà ŋgat ka, a gwaɗar: "Kàa gə̀s wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a nda gə̀zlə̀ŋ a?" 36Wele ata a gwaɗar: "Wùr ana a dara i tə̀v Mbulum ana, weke, ə̀bay gà, na dìte i gìs a ŋgat a?" 37Yesuw a gwaɗar: "Wele ana kər riŋ ihər ki ŋgeteriŋa, a fèfilek a kinèhe ya gè." 38Wele ata a gwaɗar aaka: "Yàa gə̀s kər Batsàh ga ŋa." A daha, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. 39Yesuw a gwaɗar: "I dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà masàsà ikaba sèriyè a mburma ya. Gà ɓə̀zla gùluf ta ŋgat a vatwa. Ama gà mburma ana ta gwa, mì ŋgat a vatwa ya ka, ti ne a gà ɓə̀zla gùluf ìvaɗ." 40Gà àsìŋ gà Farisa ana i tə̀v ŋgar a, tə tsaraka bazlam ata ka, tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Wànà kər kù gwa ana, mə̀r gà gùluf ŋa mbàŋa ya?" 41Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Na mege ki gwim gà ɓə̀zla gùluf ka, ana ki gwim a i bakal tsà. Ama ku gwaɗum kinèhe, mə̀r gà gùluf tsə̀ka, kurum i bakal hiywe ìvaɗ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\