YUDA 1

1Iye Yuda, mala megè ìmir Yesuw Kiristi, dìte ìye dàmər Yakuba mbàŋa. I wetseha wàkità aaha ka, a kurum gà mburma ana Mbulum Tsir kwa a waya ya. A pala kurum kàmala gà mburma ŋgar a, dìte a riŋ a kesle a kurum nda tə̀v Yesuw Kiristi ya. 2I heme a a Mbulum, dìte ka, ka ndzumar are tsèhe, mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kurum, nda ŋgwal ŋgar ana a waya dər kurum a. Gà dukw ata mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum, ma da aka miɗ aka miɗ lèlè. 3A kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Ana ka, a sèsiŋ mewètsè a kurumaha wàkità hinne, agəra bazlam ŋgìɗ zləmana, aà meɗìfè a kurum dər ka, meme na Mbulum a mbəl à kwa tserdze ya. Ama ì sàmata ka, ŋgùlùm i wetse a kurumaha kinèhe, aɗàbà mə vəl a kurum ndzə̀ɗa, dìte ki mirwim a àba nda tə̀v bazlam ŋgwal ŋa ana kə̀ gə̀sum a ìvaɗ. Mbulum a vəl ahər ka, a gà mburma ŋgar gà tsəɗaŋŋà ŋana. Bazlam ata ka, à mbìɗ a àba tsìdze. 4I tsik taŋa ka, aɗàbà gà àsìŋ gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye, tàa lèlekwera nda wirwir a lìlikw lìlikw a lìwiŋ mayàhà ba gər kurum gà mburma Mbulum a. Gà mburma ata ka, gà ŋgwal ŋa tsà. Aɗàbà tar riŋ ti yehe a vatwa aà məmbə̀ɗà à ŋgwal Mbulum ana a ge a kwa ya. Ta gwa: Mbulum aka vəl a mə̀r vatwa aà megè dukw ana a sàs a mə̀r a. Ku mege bakal awara tèkeɗè ka, mìi ziwe ahər a gər mə̀r pəra. Kàmala taŋa ya, ti niw Yesuw Kiristi ana ŋgat ilik Əbay kwa ana a kwere a kwa mbàŋa ya. Akahər ata piŋŋè ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa, meme na sèriyè Mbulum a ta gìs a gà medzìbe gà mburma ata ya. 5Ku mege kàa sərum gà bazlam ata dàgà piŋŋè tèkeɗè, a sèsiŋ ka, i mè a kurum a dəraha a gà gər, meme na Mbulum a beyera à gà mburma Israyel ika àhə̀ɗ Misira akahər ata ya. Ama i dəba ŋa ya ka, a bats iɗəm gà mburma ana ta gə̀s bazlam ŋgar tsìye, ika màgə̀r gà mburma ata a beyera à tar a. 6Gà gawla Mbulum ana i gər ŋa ya tèkeɗè, gà àsìŋ ŋa iɗəm, a sàs a tar tə̀v mendze ana Mbulum a vəl a tar kə̀la biy tar a tsà, ta miyak dər. Aɗàbà taŋa na Mbulum a hə̀ndə̀k aà tar a tə̀v lùvuŋ ana ziŋziŋ ŋa ya ya. Ti ndze a i fata ka, gà madzàwàyà ŋa nda kedirtsè hàndəslndəsl aà biybiy. Ti ndze a i fata asa ka, ta bebe a haa a pat sèriyè Mbulum ana batsàh ŋa a ta ge a a gà mburma tserdze ya. 7Gà kwite ata tə zal a tar gà Suduma nda Gumura, dìte gà àsìŋ gà kwite ana ta mbe a taraha ya ka, tà mə̀ts a kurum gər tsà mbàŋa. Gà mburma ana i fata ya ka, ta gewa mezelme, kàmala na gà gawla Mbulum ata ta ge a ya. Ta gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa tsìye pàmpàm, a tsàhən biy mege a kurum tsìye, dìte biy metsike tsà asa ya. Mbulum a tàtə̀k a gà mburma ata ka, a dzà tar a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a. Kàmala taŋa ya, Mbulum a be à ɗaf a gà mburma tserdze kataya ka, dìte ku weke ma sər dər, Mbulum a ge a medzìbe gà mburma ata ka, kataya. 8Kàmala taŋa ya, gà ɓə̀zla pàrsa ata tə dara aka màgə̀r kurum a ka, ta geye a medzìbe gà dukw bakal ata mbàŋa. Sunwa a de a aka teriŋa, dìte i dəba ŋa ya, ta ge a dukw mezelme ba tar ata kuɗa. A sàs a tar na Mbulum a kwere a tar a tsà. Ti ndeveye a a gà gawla Mbulum ana tar riŋ nda gà mezlìbe tar ana tì zlìb a à ter a ya mbàŋa asa. 9Ku mege Misel ana ŋgat batsàh ŋa ika màgə̀r gà gawla Mbulum tserdze ya tèkeɗè, aka tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà ə̀bay sitene ɓàv tsà. Aɗàbà akahər ata piŋŋè, i tə̀v ana tar nda ə̀bay sitene ta ge maaga aka məmə̀ta Musa ya, aà misire dər ka, weke na a zle a məmə̀ta ŋa ya ya. Misel aka gwa ka, làŋa ìye batsàh ŋa ya, aka ndava a ə̀bay sitene ata tsà. A sàsar na Mbulum ma kwara akaba ŋgat, mà tàtə̀kar a. 10Ama gà ɓə̀zla pàrsa ata ka, ti tsik a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà gà dukw ana tə sər tsìye ya. Tar ti zezem a ka, dukw meèweke ba tar ɗekɗek, metsèhe tar a riŋ tsà. Ti ne ka, kàmala dukw dala ya. Kàmala taŋa ya na ti dzeye à ba tar a. 11Dukùla na a ge a ter a ŋgùlum i fata ya? I tar ka, waya ba tar a. Aɗàbà ana tə zazam vatwa Kayinu, wele ana a kə̀ɗ dàmər ŋgar a. Dìte tar ka, ta vəl ba tar a megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, aà maŋgàtà dər siŋgwè kàmala ana Balam a ge akahər ata ya mbàŋa. Tar ka, tàa dzeye, aɗàbà ana ta ge gùvəl aà Mbulum, ta waya mezìwè gər tar a, kàmala dukw Kura ana a ge akahər ata, duwa a fàlàh ŋgat, dìte ka, a mə̀t a. 12I tə̀v ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà tar, ki zimwim a akaba a ɗaf a ka, tar ka, sirikw sirikw ti ne kàmala àrùwaŋ ana aà petek a, a tsàhən dər tsìye ya. Tà mìts a ka, aà mazə̀mà dukw ana zìhhwe a sle a ter a lèlè, magə̀ɗa a ge a ter a dər tsìdze, ti dzeye a ka, a ba tar ɗekɗek a. Tar ti ndzìkìɗ ba ka, kàmala hùlɓùkw ana pəlŋgar pəlŋgar himbiɗ à sìweye a dər aà gə̀zà mbulum masak ŋa taf, yam à dzère a iɗəm a tsìye. Tar asa ka, kàmala dìzl ɗaf ana mege aka ndze akahər mawà ŋa tèkeɗè ka, a we a tsìye. Ti ndzìkìɗ ba asa ka, dìzl ɗaf ana mburma tə ndzàhara i bìye ya fùhùt nda zlile ŋa dze, dìte ka, a kula ya. 13Tar asa mbàŋa ka, kàmala dùlùv ana i batsàh dula, himbiɗ a ɓezle a dər tsuɗkur tsùɗkùr tsuɗkur tsuɗkur a. Bakal tar à pèt a ka, kàmala matsàkùfà yam ana dzə̀dzàràgùffa a ndze a i dula ya. Tar ka, kàmala gà màwùsàwus ana ta kəzlaha ika vatwa ya, tì sìweye aà gə̀zà mbulum a. Mbulum ka, aka làmbaɗa a tar tə̀v i lùvuŋ ana ziŋziŋ hinne ya. Ti ndze a i fata ka, aà biybiy, ti sle a aà madàra iɗəm a tsìdze. 14Akahər ata piŋŋè ka, Anuhu ana ta wa ŋgat i gwala Adama matəsəla ŋa ya ka, aka tsik bazlam aà medzìbe gà mburma ata mbàŋa. A gwa: "Araha, Batsàh kwa ŋa a dere a nda gà gawla ŋgar a hinne, a ɗeme a ba tsà. 15A dere a ka, aà megè sèriyè aka gər gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze ya. Sèriyè à gìs a gà na tə sər ŋgat tsìye, aɗàbà dukw tar ana ta gewar ŋgwal ŋa tsà pàmpàm a, dìte agəra gà bazlam ana ŋgwal ŋa tsà tserdze ti tsik ahər a mbàŋa." 16Gà mburma ata Anuhu a tsik aà tar bazlam ata ya ka, kaɗə̀ŋ. Tə sayawa àhəm nda tə̀v mburma ka, kə̀la pat. Gə̀zlə̀ŋ tar a ndzawa zayya tsìdze. Ta gewa ka, dukw ana ba tar a waya ya. Tì sìkèh a à ba tar nda zlapa. Tì yè a lìɓir a bə̀ɗ a mburma ka, nda bazlam lìfèɗìɗe nda wirwir. Ta bene a tar, na dìte ta ŋget a duwa kàmala ana a sàs a tar a. 17Ama a kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Kurum ka, bazlam ana gà ɓə̀zla meslire Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ti tsikewa a kurum akahər ata ta gwa, a ta ge a ba aka miɗ mbà ya ka, ma ta mə̀ts a kurum gər tsà. 18Ti tsikewa a kurum ka, ta gwa: "I tə̀v ana gər àhə̀ɗ aka à mendìve ya ka, gà mìsle ŋgìɗ ti sewle a aà kurum ana ki zezemwim a Mbulum a. Gà mburma ata tà gìs a àhəm aà Mbulum tsà. Ti zezem a ka, dukw ana ŋgwal ŋa tsà, gə̀zlə̀ŋ tar a waya ya ɗekɗek pəra." 19Kàmala taŋa ya, gà taŋa na tì ndzìk a ikaba gà mburma ya ya. Tar ti zezem a ka, madzàlà gà gər tar ɗekɗek tsə̀ka, biy Mèzìte Mesife Mbulum tsà. 20Ama kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Kurum ka, mərum àba sah lèlè. Zlàkum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze, na dìte ndzə̀ɗa kurum à sìkèh a aka miɗ aka miɗ i tə̀v megìse kurum ana kə̀ gə̀sum bazlam ŋgwal ŋa aaha, Mbulum a ɗif a kurum dər a. Hamum a Mbulum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar kə̀la pat mbàŋa. 21Ndzum i tə̀v mawàyà ba ŋgar ana a waya kurum a, aka miɗ aka miɗ. Vavum pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a ti ɗif a kwe a à dukw mendze are tsèhe kwa ana kà ndzekwar a, dìte a vil a kwe a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 22Gà mburma ana tàa gə̀s Mbulum kalkal tsà, madzàlà gà gər tar wàkit wàkit a ka, ti ndze a kurum a are tsèhe mbàŋa. 23Gə̀sumara tar i akwa ana tə də̀ɗ aɗəm a, mbalum à tar. Dìte gà na ta ge a dukw ana ba tar a waya ya ka, ti ndze a kurum are tsèhe asa mbàŋa. Ama kəlà ka, gwim metsèhe, ka tə dzawum a bakal tar tsà. Nwim are a dukw tar ata ta ge a ya. Ku mege gà petek tar ana ikaba, ta ge a dər akaba bakal a tèkeɗè ka, ka tə lə̀mum ahər ìdep tsìdze. 24Gekwa kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana ŋgat a sle aà makàslà kurum a, na dìte ka, ki dzeywim a ika vatwa ŋgar a asa tsìye. Ŋgat a bere a aà kurum bakal kurum a tserdze tsəɗaŋŋà lèlè. Dìte ki dwim a, ki ta hitswim a aka miɗ ŋgar i tə̀v mezlìbe ŋgar ana gà mburma tì zlìb a à ŋgat a ya. Ki ŋgeywim a ba hinne. 25Gekwar kəkaàha, aɗàbà ŋgat ilik na Mbulum a. Dìte ŋgat asa na a mbala à kwa nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Ku weke mà zlə̀b à ŋgat, a gweɗe a: Ŋgat ka, batsàh Əbay. Mekwere ŋgar ana a kwere a ya ka, à ndìv a tsà, dàgà aà gər ana piŋŋè ya, ku mege kinèhe ya, a ndze a ka, aà biybiy. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\