LUKA 10

1I dəba ŋa ya, Batsàh kwa ŋa a ndzə̀k gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ dzìk təsəla gəra sula, a slər tar sula sula aka miɗ, a gà tə̀v ana a sàsar a de aɗəm a ya, ku mege a batsàh kwite, ku mege a kəla ŋana tèkeɗè. 2A gwaɗa a tar: "Gà dukw mezime a riŋ i bə̀ɗ ka, ndzə̀ɗak ndzə̀ɗak hinne, na biy mipele ya. Ama gà ɓə̀zla məpàlà ŋa, aà madà dər a ma ka, ti sle tsà. Aɗàbà taŋa, hamum a mala gùvàh, dìte mà sə̀kàhara à gà ɓə̀zla meslire ŋgar a, aà mandzàkà ŋa a ma. 3Ama kinèhe ka, dum, i slir a kurum ana kà nwim kàmala gà ɓə̀za təmaŋ, ndzə̀ɗa kurum a riŋ tsà liɓèt liɓèt a. Ama ki dwim a kəlà ka, a lìwiŋ gà mburma ana ti ne kàmala də̀var a. 4Ka tə zlum dər siŋgwè aà ahər tsà, ku mege kìywa, nda gà tsàpà kurum tèkeɗè ka, ka tə zlum dər tsà. Ka ta mə̀tsum aà vatwa aà megè wusa a mburma tsà asa. 5Na kàa ndzwim a bəra wùr a ka, ki gweɗwim a a mala ga ata: 'Wusa, Mbulum mə vəlak mandzà zayzay lèlè,' dìte ki dwim a a ga a ma ŋgar. 6Na wùra a riŋ i ga ata, a waya bazlam kurum ata ka, mandzà zayzay kurum ata a ndze a nda ŋgat lèlè. Na kataya tsə̀ka, mipìsè àhəm kurum ata ki mwim a dər. 7Na bə̀la wùra a waya kurum i fata ka, ndzum i ga ata, zəmum dukw ana tàa vəl a kurum a, ka sum dukw ana tàa tə̀f a kurum a mbàŋa. Aɗàbà mala megè ìmir ka, a sle a aà maŋgàtà dukw mayà ba ŋgar mbàŋa. Ka tə dum aà ga aà ga tsà kəla. 8Na kàa ndzwim a kwite ana gà mburma tàa gə̀s kurum lèlè ya ka, zəmum dukw ana ta vil a kurum a ya fit dze. 9Mbalum à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i kwite ata ya. Gwaɗum a gà mburma ana i fata ya ka: 'Mekwere Mbulum aka à mendzera a tə̀v kurum a.' 10Ama kàa ndzwim a kwite ana ta waya kurum tsìye ka, dum, hitswim aka bàrama, ku gwaɗum a tar: 11'Mìi tetekwe a àba à àhə̀ɗ kurum à sik mə̀r a. Ama kəlà ka, màa be a kurum à ɗaf, sərum dər: Mekwere Mbulum aka à mendzera a tə̀v kurum a.' 12Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Gà na tàa gə̀s bazlam kurum ata tsìye ka, mesèwère are ana Mbulum a ta vil a ter a a pat sèriyè ya ka, biy gà Suduma duwa i tə̀v a tsà." 13Yesuw a gwaɗa a tar asa: "A kurum ana i kwite Kurazin a, waya ba kurum a. Dìte a kurum ana i kwite Betsayida ya, waya ba kurum a asa. Aɗàbà gà dukw menè aà mburma ana i geye i kwite kurum a, mege i geye ka, i gà kwite Tirus, nda Sidun ka, ana ka, ti dzele a ba tar dàgà piŋŋè. Ti tiwiŋa, tì dzèye akaba a gà makwàtsak bùhwa, dìte ti ndèye akaba a à bìtekwe aà məpàtà dər ka, a sàs a tar məmbə̀ɗà à gə̀zlə̀ŋ tar a. 14Aɗàbà taŋa, a pat sèriyè Mbulum ka, mesèwère are ŋa i kurum a ta ge a ka, ŋgùlùm biy gà mburma ata i gà kwite Tirus, nda Sidun a. 15Dìte a kurum ana i kwite Kafarnahum a, kurum ana ki gwim a àba zlapa ya, ku gwaɗum i kurum ana, Mbulum a ti ndzìk a kurum aà gə̀zà mbulum pàm a? Awaŋ, tì lìm a kurum a a tə̀v mendze gà məmə̀ta ìvaɗ." 16Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata asa: "Wùr ana aka dzà zləm a bazlam kurum a ka, a dzà zləm taŋa ka, a biy gà. Dìte wùr ana aka niw bazlam kurum a ka, a niw taŋa ka, biy gà mbàŋa. Ama ka, biy gà ɗekɗek tsà. A niw ka, biy wele ana a slərra ìye ya mbàŋa asa." 17Gà mburma ata ndeɗiŋa Yesuw a slər tar dzìk təsəla gəra sula ya, ta mbə̀ɗaha gər a tə̀v ŋgar nda gà maŋgàyà ba. Tə daha, ta gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, ku mege gà sitene tèkeɗè, tàa gə̀s àhəm mə̀r i tə̀v ana mì dalawa tar nda zləm yak a." 18Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar: "Kaɗə̀ŋ, yàa ŋgat a ə̀bay sitene aka də̀ɗara i mbulum a tiɗèy gər melek, kàmala mewìtìɗè mbulum ana à wìtiɗera i gər ŋa ya, tsìkw ara a bə̀ɗ a. 19Kinèhe ka, yàa vəl a kurum ndzə̀ɗa aà məɓàlà aka gà mesiwiɗ, nda gà hìrde, dìte yàa vəl a kurum ndzə̀ɗa aà makwàrà mala menè are kurum tserdze mbàŋa, duwa a riŋ a ge a kurum a duwa tsìdze. 20Ama ka ta ŋgayum ba agəra ana gà sitene tàa gə̀s aà kurum àhəm a ɗekɗek tsà. Say ŋgeywim ba ka, agəra ana gà zləm kurum mewètsè ŋa i tə̀v Mbulum a ìvaɗ." 21Alə̀ka i dəba bazlam ata ya tsàra ka, Mèzìte Mesife Mbulum a ràh a ba a Yesuw nda maŋgàyà ba hinne. A hama a Mbulum, a gwaɗar: "A kər Tsir ga, kər ana ki kwere a gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ a. Iye ihər i gek a kəkaàha, aɗàbà kər ka, kàa kàha duwa aà gà ɓə̀zla metsèhe ya, nda gà na tə sər duwa hinne ya. Ama kinèhe ka, kər ihər ki ɗif a dər a gà na tə sər duwa tsìye. Kataya Tsir gà, lèlè na ki ge a taŋa ya. Taŋa ka, kàmala ana a sàsabak nda gər yak a." 22Dìte a gwaɗa a gà mburma ana a riŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v ŋgar a: "Ama Tsir gà aka dzìŋ gà dukw a ahər tserdze. Wùra a riŋ na a sər ka, weke na Kəla Mbulum a tsà, say Tsir ŋa, dìte wùra a riŋ na a sər ka, weke na Tsir ŋa ya tsà asa, say Kəla ŋgar ata, nda gà mburma ana Kə̀la ŋgar ata a sàsar meɗife a tar dər tserdze ya." 23Dìte Yesuw a mbə̀ɗ àba a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, a gwaɗa a tar: "Ŋgayum ba, aɗàbà dukw ana kə̀ ŋgatumar, a ge ba i tə̀v kurum kinèhe ya. 24Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum hinne nda gà ə̀bay, tàa yaha vatwa aà maŋgàtà a dukw ana kurum ihər ki ŋgetwimer a ya, àma ka, tàa ŋgatar tsà. A sàs a tar matsàràkà dukw ana kurum ihər ki tserekwim a kinèhe ya, àma tar ka, tàa tsaraka ɓàv tsà asa." 25I dəba ŋa ya, mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum duwa a sàsar magə̀sà Yesuw a gedzewe. A gwaɗar: "Əbay, i ge a dze ana, meme, na dìte i ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a?" 26Yesuw a gwaɗar aaka: "Dukùla na a riŋ mewètsè ŋa i məpàlà àhəm Mbulum a? Kà tsaraka i yak ana, meme, na i tə̀v ana kà dzeŋge ya?" 27Wele ata a gwaɗar aaka: "I tsaraka ka, say 'ki weye a Mbulum Batsàh yak ŋa nda gə̀zlə̀ŋ ilik, nda mesife yak dze, nda ndzə̀ɗa ba yak fit, dìte nda madzàlà gà gər yak dze mbàŋa. Dìte ki weye a mburma kàmala ana kà waya ba yak a.' " 28Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "Kàa sər lèlè, ge kataya, dìte ki ŋget a mesife ana à ndìv a tsìye." 29Ama mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ata a sàsar ka, menè à ba ŋgar mala ndzer ŋa. A tsàm biy ŋgìɗ aà Yesuw asa, a gwaɗar: "I weye a mburma dze ana, gà weke?" 30Yesuw a gwaɗar: "Wele duwa, ŋgat gà Yahuda, a dara i Yeruzalem a, a de a a Yeriko. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, tə lə̀ma nda gà ɓə̀zla akəl. Tə daha, urup ùrùp urup urup tə ndabaya aaka, tə surwat ikəka gà petek a. Dìte ta gə̀zl ŋgat ŋa lehhè məmə̀ta məmə̀ta. Ta məsak à ŋgat a fata gùzlàɓ, tə daba. 31Zàkwayiya ka, mala mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa aka daha ndaka vatwa ata te. A ŋgat a wele ata gùzlàɓɓa i bə̀ɗ ka, a sìrìkar vatwa dìriŋ, a da ndaà gùva bàrama ŋgìɗ. 32Zàmma tsə̀ka, mìsle ŋgìɗ ilik gà gwala Levi duwa aka daha nda taŋa mbàŋa. A ŋgat a wele ata ka, a lèlìkw tsìfè tsìfè, a daba nda tsèke ŋgìɗ asa mbàŋa. 33I dəba ŋa ya, Samariya duwa a de a a tə̀v ŋa nda gà hezwèŋè. Aka daha nda taŋa mbàŋa asa. A ŋgataha a wele ata ka, a ndzer are tsèhe hinne. 34Dzèŋ a hitse, a sìrìkaha a tə̀v ŋgar. A daha, a barar ika mbəlak a nda meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa. A bàhar aaka mal, dìte a dànar ahər nda petek. I dəba ŋa ya, a zla ŋgat aka hezwèŋè ŋgar. A da à ŋgat a ga ana tə dzawuwa iɗəm à dukw mezime, dìte ta hənawa iɗəm asa ya. A daha, a ger gər lèlè. 35Alə̀ka ndidwè ŋana, aka tə̀v ana à mèh a ba ya ka, a ndzə̀k kur siŋgwè sula, a dzà a mala ga ata. A gwaɗar: 'Ge gər a wele aaha lèlè. Bə̀la dukw ana ki viler a, à zè a naha ya ka, i dere a, i mèk a dər aɗəm, na a tə̀v ana yàa màra ya.' " 36I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a wele aaha a tsàm ahər bazlam a: "Kinèhe, kər ka dzala ana, weke na a waya mburma i lìwiŋ gà mburma ata màkər a, a zlàk wele ata ta gə̀zl a?" 37Mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a gwaɗar: "I dzala ka, wele ana a ger ŋgwal ŋa ya." Yesuw a gwaɗar: "Yawwa, kər tèkeɗè, daha, ge kàmala taŋa ya mbàŋa." 38Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, ta màh ba i fata ya, ti de a a kwite duwa. I tə̀v ana ti ndzeha a fata ya ka, tàa le aà mə̀kəs duwa, tə zalar Marta. Mə̀kəs ata a zal a tar a ma ŋgar. A daha, a ge a tar gər lèlè. 39I tə̀v ata tə daha ya ka, ti leha aà dàmər Marta a riŋ, tə zalar Mariya. Də̀m ata a daha, a ndza a bə̀ɗ aà sik Yesuw. A dzà zləm a dukw ana a tsik a ya. 40Ama Marta ka, ŋgat a riŋ nda gà megè ìmir i zlaŋgwaɗ hinne. A dara a tə̀v Yesuw a, a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, ì zlaŋa kər te tsìye, na dàmər gà aaha a miyekiŋ a à megè ìmir aaha fit à gər gà ilik a? Gwaɗar, ma dara, mà zlàk ìye te." 41Əbay Yesuw a gwaɗar aaka: "Marta, Marta, kər ka, ki wisebe a à gər nda megè ìmir hinne. 42Ama ka, dukw ilik aka mə̀tsa. Mariya ka, aka zla iɗəm dukw ata ŋgwal ŋa lèlè, wùra a sle aà mezle ihər a tsìye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\