LUKA 11

1A pat duwa, Yesuw a hama a Mbulum i tə̀v ŋgìɗ pàm. I tə̀v ana a ndə̀v à meheme ŋgar ata ya ka, wùra ilik i lìwiŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, ɗif a mə̀r dər, meme na mìi heme a a Mbulum, kàmala ana Yuhana a ɗif dər a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a mbàŋa te." 2Yesuw a tsaraka kataya ka, a dzà ba aà meɗìfè a tar dər. A gwaɗa a tar: "I tə̀v ana ki hemwim a ya ka, gwaɗum: Tsir mə̀r, kər ka, tsəɗaŋŋà, bakal i tə̀v yak tsà. Gà mburma tserdze tə̀ zlə̀b dər à kər. Mekwere yak ana ki kwere a ya ka, ma ge ba i tə̀v mə̀r mbàŋa. 3Vəl a mə̀r dukw mezime, ma sle a mə̀r kə̀la pat. 4Pə̀l a mə̀r à bakal mə̀r, aɗàbà mə̀r tèkeɗè ka, mìi pìl a dər a gà mburma ana tserdze, ta ge a mə̀r a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye. Kasla mə̀r lèlè i tə̀v gà na ta bene a mə̀r zləmana ya, dìte ka, mì də̀ɗ a bakal tsà." 5I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Weke na masla ŋgar a riŋ, dìte bə̀la masla ŋgar ata a daha a tə̀v ŋgar nda màgə̀r hə̀və̀ɗ, a gweɗer a: 'Kamkam, masla gà, maɗaval aka zeha aà kər a zàakwa beye? Viliŋ te. 6Aɗàbà masla gà duwa naha a dara i tə̀v ŋa ya ka, duwa a riŋ aà ìye aà miviler tsà, i mèk a dər mbà ya.' 7Dìte mala ga ata ta wiz ahər dukw mezime ya, a gweɗerre a i ga ya: 'Ka ne aà ìye bakal tsà, wele. Yàa mbə̀r mehìndìkè a ga, màa həna nda gà ɓə̀za gà. I sle aà mehitse a aà mbulum, aà məvə̀làkaha dukw mezime asa tsà.' " 8Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ku mege gər ŋgar aà mehitse tsà tèkeɗè ka, a hitse a, a viler a dukw ana a waya ya, aɗàbà ana a geraha kamkam hinne ya, tsə̀ka, agəra ana masla ŋgar a ɗekɗek tsà. 9Aɗàbà taŋa ìye i gweɗe a kurum a kinèhe: Wizwim, Mbulum a vil a kuruməŋa. Yahum, ki ŋgetwimiŋa. Lakum a dukw mahə̀ndə̀kà ga, dìte à hìndìk a kurum a i ga ya. 10Aɗàbà ku weke na aka wiz ka, a vileriŋa. Wùr ana aka yaha ya ka, a ŋgetiŋa. Dìte wùr ana aka lak a dukw mahə̀ndə̀kà ga ya, tùwaŋ à hìndìker a iɗəm a mbàŋa. 11Na wùra ilik ika màgə̀r kurum, tsir gà ɓə̀za ana, bə̀la kəla ŋgar ata aka wiz ahər kilif ana, a viler a mesiwiɗ a? 12Kige tsà aka wiz ahər slèsle ana, a viler a hìrde ya? 13Na kurum ana gà ŋgwal ŋa tsìye ka, ka sərum məvə̀là gà ŋgwal gà dukw a gà ɓə̀za kurum seyiŋ ana, sakwàn Tsir kwa ana i gər ŋa ya ìvaɗ a. A vil a Mèzìte Mesife ŋgar a gà na ta wiz ahər a ya ana, à zè a taŋa tsìye?" 14I dəba ŋa ya, Yesuw a dalawa sitene aà wele duwa ya, aka ge dər mandək ŋa. Alə̀ka sitene ata a dara i ba ŋgar a ka, wele ata a dzà ba aà mifèfile wìlè wìlè lèlè kuɗa. A ge aà gà mburma ata i fata tserdze ya, kàmala dukw menè aà mburma ya. 15Ama gà mìsle ŋgìɗ pàm i lìwiŋ gà mburma ata i fata ya, ta gwa: "A ge a ka, Beldzebul, ə̀bay sitene na a vəlar ndzə̀ɗa, aà madàlàwà gà sitene ya, tsə̀ka, a sle a tsà." 16Gà mìsle ŋgìɗ pàm ka, a sàs a tar megìseraha àhəm aà are. Aɗàbà taŋa, tə tsàm ahər ndzer ŋana, ta gwaɗar: "Ge a mə̀r dukw menè aà mburma yak, dìte na mìi sir a dər ka, Mbulum na a slərra kər a kaɗə̀ŋ a." 17Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya. A gwaɗa a tar: "Gà mburma ana a riŋ ika àhə̀ɗ ilik ŋa, ta ge a gùvəl ika màgə̀r tar ka, ti sle a aà mendze a i tə̀v ilik ŋa tsà, àhə̀ɗ tar a nisiŋa. Ama gà mburma ana i ga ilik ŋa ya tèkeɗè, na maaga ika màgə̀r tar ka, kataya mbàŋa. 18Dìte meme na ku gwaɗum ka, ə̀bay sitene na a viliŋ ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene ya ya. Ama na sitene a riŋ a ge a maaga aà ba ŋgar vùŋŋa dze ana, meme na mekwere ŋgar a sle aà mendze a ya? 19Na bə̀la ìye i ge a kàmala na kà tsikwim a dze ana, dìte weke na a vəl ndzə̀ɗa a gà mburma kurum aà madàlàwà ŋa mbèete ya? I gər kurum, ku gwaɗum ana, Mbulum tsìye? Ndzer ŋana na a tsik a kurum a ka, gà mburma kurum ata. 20Ama na bə̀la i delewe a gà sitene ata nda ndzə̀ɗa Mbulum ka, taŋa ki slwim aà mesire a dər ka, mekwere Mbulum aka dara a tə̀v kurum a." 21Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Əbay sitene a ne ka, mala ndzə̀ɗa. Na ŋgat a riŋ nda gà dukw ahər ŋgar ihər, a kesle a dər ga ŋgar ka, lìmana ŋgar a ndze a tèpèppe lèlè. 22Ama mala ndzə̀ɗa ana a zà biy ŋgar a, aka slala ka, à gìs a ŋgat, à ndzìk a ihər gà dukw ahər ŋgar ana a gewa dər ndzə̀ɗa ya. Dìte a dzeyebe a lìmana ŋa a mburma fit. 23Iye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe: Wùr ana a waya ìye tsìye ka, taŋa ŋgat ka, mala menè are gà. Dìte wùr ana aka zlàk ìye aà megè ìmir gà tsìye ka, a dzeyiŋ a ka, à megè ìmir gà ìvaɗ." 24Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na tàa dalawa sitene, aka dara i ba mburma ya ka, a de a a kùsak, gurùŋ gurùŋ a yehe a riŋ tə̀v mendze ana a sàsar aà mendze aɗəm a. Na aka ŋgat tsə̀ka, a gweɗe a: 'Ŋgùlùm i mbìɗ a gər a tə̀v ana ì dara iɗəm a.' 25Alə̀ka aka màra ka, a le a aà ga ŋgar ata məfàɗà ŋa, kàzlàŋa malàmbàɗà ŋa tits tits lèlè. 26I dəba ŋa ya, a de a, a ti ndzìkere a gà àsìŋ gà sitene ŋgìɗ a təsəla, aà mendze i fata, gà na gà ŋgwal ŋa tsà ndeyndey a. Ti de akabaha aɗəm a tserdze a fata. Zàmma tsə̀ka, dukw ata a mè a aka wele ata, mendze ŋgar a ge a ŋgwala tsà ndeyndey, à zè a dər na piŋŋè ya asa." 27Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata tsàra ka, mə̀kəs duwa a gwaɗarra i màgə̀r mburma ya: "Maŋgàyà ba ika gər mə̀kəs ana a wa kər, kà sa àwàh ŋgar a." 28Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Seyiŋ tsà ìvaɗ, maŋgàyà ba ka, ika gər gà mburma ana ti tsereke a bazlam Mbulum, tà gìs ahər a àhəm lèlè ya." 29I tə̀v ana gà mburma hinne riŋ ti yahaba gər a tə̀v Yesuw a ka, a dzà ba aà megweɗe a tar asa: "A kurum gà mburma ana kinèhe ya, kurum ka, gà ŋgwal ŋa tsìdze, na i tə̀v Mbulum a. Meme na ki wizwim aà ìye dukw menè aà mburma ka, dìte kurum ŋa kà wayum Mbulum tsìye. Ama ka, ki ŋgetwim a a medzìbe dukw menè aà mburma ata tsà, say na a biy Yunas, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya ilik asa tsìye. 30Aɗàbà taŋa, Yunas a ne dukw menè aà mburma aka gà mburma ana i kwite Ninive ya, dìte kàmala taŋa ya, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, i ne a dukw menè aà mburma aka gà mburma ana kinèhe ya mbàŋa. 31Alə̀ka a pat sèriyè Mbulum ka, batsàh ə̀bay mə̀kəs duwa a kwara ɗa gà mburma ana ika tsèke gular a, a dere a, a hitse a aka miɗ gà mburma aaha kinèhe ya, dìte à mè a ter a à bakal. Aɗàbà mə̀kəs ata a dara ka, aà zlile mbulum i tə̀v ŋa ya dìriŋ, aà madzà zləm a mifèfile ə̀bay Salumun ana metsèhe ŋgar a riŋ hinne ya. Tsàatsà wùr ana ɗa i faha, ki ŋgetwimer a kinèhe ya ka, a zà Salumun fit. Ama kurum ka, kàa dzumar zləm tsà. 32A pat sèriyè Mbulum ka, gà mburma ana i kwite Ninive ya, ti dere a, ta hitse a aka miɗ gà mburma aaha kinèhe ya, dìte tà mè a ter a à bakal mbàŋa. Aɗàbà akahər ana Yunas a be a tar à ɗaf a ka, tàa mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar. Ama tsàatsà wùr ana ɗa i faha, ki ŋgetwimer a kinèhe ya ka, a zà Yunas asa mbàŋa. Ama kurum ka, kàa dzumar zləm tsà." 33Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùra a riŋ a tike a akwa aà làlampà ka, dìte à kèhe a dər dəɓ a tə̀v ŋa, kige tsà aà huɗ tasà tsà. A tike a ka, a tə̀v ana dzə̀gə̀ɗàf ŋa ya ìvaɗ, dìte na gà mburma ana ti de a a ga ya ka, ta ŋget a dər a vatwa dzaydzay lèlè ya. 34Are yak ka, a ne kàmala làlampà ba yak a. Aɗàbà taŋa, na are yak a da àba ya ndzihndzih lèlè ka, ba yak ana tserdze i bə̀ɗ a tèkeɗè, i tə̀v dzaydzay ŋa mbàŋa. Ama na are yak a da àba ya tsə̀ka, ba yak tèkeɗè, ar ka, kàmala ana i lùvuŋ a mbàŋa. 35Aɗàbà taŋa, ge metsèhe lèlè, dìte ka, dukw ana i tə̀v yak, a ɗek a à vatwa dzaydzay a, ma ti ne lùvuŋ tsà. 36Na ba yak fit mandzà ŋa i tə̀v dzaydzay ŋa, lùvuŋ a riŋ kwizikw tsìdze ka, taŋa ba yak ka, i tə̀v dzaydzay ŋa kàmala làlampà ana à pèt a i tə̀v yak, à dìv a ya." 37Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata tsàra ka, Farisa duwa a zalar aà dukw mezime a ma ŋgar. Ta màh ba, tə da. Tə daha, ta patsa a ga. Tə daha, tə ndza a bə̀ɗ, dìte tə dzà ba aà mazə̀mà ɗaf. 38Farisa ata a sàmata Yesuw ka, aka bara ahər kàmala ana fəla tar a tsik a tsà. A ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya. 39I dəba ŋa ya, Əbay Yesuw a gwaɗar: "Kurum gà Farisa ka, kà sərum are matsàkàɗà gà kəzliyam nda tasà kurum ka, lèlè. Dìte aàla na gə̀zlə̀ŋ kurum kataya tsìye? Nda bəra ka, ku gwaɗum, mə̀r gà ŋgwal ŋa, tsàatsà i huɗ ŋana ka, maràhà ŋa nda gà dukw ana ŋgwala tsìye, kàmala megweɗe ya ka: Megèyè akəl, nda megèyè swalwa. 40Kurum ka, metsèhe kurum a riŋ tsà, tsə̀na, wànà Mbulum ana a ge dəba ŋana, aka ge huɗ ŋa ti tsìye? 41Dzalum ìvaɗ ka, aka dukw ana i huɗ ŋa ya. Ki dzwìm a dukw ata a gà ɓə̀zla matawak, dìte ki ndzwim a tsəɗaŋŋà kuɗa. 42Ama kurum gà Farisa ka, waya ba kurum a. Kurum kà yahawum gər a gà dukw mezime kurum ana i dala ya ka, ku mege dukw ana a ɗe a hinne tsà kwizikw a tèkeɗè, ki livwim a kurwa, dìte ki vilwim a ihər a Mbulum a ilik. Ama kà məsakum à mawàyà Mbulum nda dukw ana ndzer, a sàsar gà mburma ta ger a ana, meme? Ana ka, ki gwim a gà taŋa dzekwiŋ, na dìte ki gwim a gà naha kuɗa mbàŋa ya. 43Kurum gà Farisa ka, waya ba kurum a. I ga mahàmà a Mbulum ka, kà yahawum ka, say tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya, aà mendze dər aka miɗ mburma, dìte ka, mburma tà fə̀r dər aà kurum lèlè. Na kàa dum a lìwiŋ mburma tèkeɗè, a sàs a kurum, mburma ta ge a kurum wusa ka, say nda mazàmbàɗà à kurum ɗekɗek. 44Ama taŋa ka, waya ba kurum a, kà ndzìkìɗwim ba ka, gà dìve ana mburma tì sìweye a ndaka gər ŋa ka, ta ŋgatar tsìye." 45Bazlam Yesuw ata a tsik a tar kataya ya ka, mburma ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a, a gwaɗar aaka: "Əbay, metsìkè bazlam yak ata kà tsik a ka, kà ndavaya taŋa ka, a mə̀r mbàŋa." 46Yesuw a gwaɗar aaka: "A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, waya ba kurum a mbàŋa. Aɗàbà kà ndzìkìɗwim ba ka, gà mburma ana tì dzèye a gà mibè gà duwa ə̀ŋgiɓ aka gər mburma, tar ŋa kuɗa ka, ìnets tì lìme ahər a tsìdze ya. 47Waya ba kurum a, aɗàbà kurum ka, ki zlèzlwim a aà dìve gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata gà tsir kurum ta bats tar a. 48Kərgà taŋa ya, ki gwim a ka, megè ìmir gà tsir kurum ana ta ge ya. A da a kurum a gər ka, hinne. Aɗàbà taŋa, tàa bats gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata, dìte kurum kà nwim ka, gà ɓə̀zla mazlàzlàyà a tar aà dìve ŋa kuɗa. 49Mbulum ana metsèhe ŋgar a riŋ hinne ya, a tsik àba ya dàgà piŋŋè ya, a gwa: 'I slir a taraha gà ɓə̀zla məmà à guma gà nda gà ɓə̀zla meslire gà tserdze, ti ta bets a gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar a, dìte ti ti sèwèr a are a gà na ti zeha ya mbàŋa.' 50Aɗàbà taŋa na Mbulum ihər à tsèm a aà kurum ana kinèhe ya, agəra məmə̀ta gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata ta bats tar dàgà aà gər ana a ge gər àhə̀ɗ a. 51Dàgà aà məmə̀ta Abel a, tsìkw aà məmə̀ta Zakari ana ta kə̀ɗ ika màgə̀r gà ga mahàmà a Mbulum batsàh ŋana, nda tə̀v ana ta batsawa aaka gà duwa a Mbulum a. Ama ka, ìye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Kurum gà mburma ana kinèhe ya, Mbulum a sèwèr a kurum a are agəra gà mburma ata ta bats tar a. 52Kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ka, waya ba kurum a, aɗàbà ana kà hə̀ndə̀kum a vatwa a gà mburma ana ta waya masə̀rà Mbulum a. Kà ndzə̀kum lèkilè ŋa, dìte kurum ŋa tèkeɗè, kwets ki dwim aɗəm a ɓàv tsìye." 53I tə̀v ana Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata tsàra ya ka, a màh ba, a da. A da iɗəm a ka, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda gà Farisa, tə dzà ba aà megè àrə̀v nda tə̀v ŋgar hinne. Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta ge metsèhe nda wirwir hiywe, tə tsàmawa ahər gà bazlam pàmpàm. 54Aɗàbà a sàs a tar megìser dəraha àhəm aà are, dìte ka, ta ŋgat bazlam ana a tsik a ndaka vatwa ŋa tsìye i tə̀v ŋgar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\