LUKA 12

1Zàkwayiya ka, gà mburma hinne ti yahaba gər a fata, a ɗeme a ba tsà. Ta ɓelebe a aka sik. Yesuw a làh mifèfile a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat dzekwiŋ. A gwaɗa a tar: "Kaslum ba kurum i tə̀v giɗe gà Farisa ana a kwasawa à duwa ya, kərgà megweɗe ya ka, i tə̀v mimbèhè are tar a. 2Dukw ana makàhà ŋa kinèhe ya ka, a ta pèt a àba mbà, dìte dukw ana ti tsikewa nda akəl a tèkeɗè ka, a ti sir a àba. I tə̀v kurum tèkeɗè, kataya mbàŋa. 3Dukw ana ki tsikwim a i tə̀v ziŋziŋ ŋa ya ka, a ti tsereke a ba i lìwiŋ mburma i tə̀v dzaydzay ŋa fit. Dukw ana ki tsikwim a ba aà zləm nda wùra i ga ana mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a ka, a ti ɗe a ika tsakal a ŋgarrà." 4"Iye ihər i tsik a kurum a gà masla gà: Ka ta gwim magə̀ɗa a gà na ta bets a slu ba kurum a tsà, aɗàbà ti sle a aà megè dukw ŋgìɗ i dəba taŋa ya asa tsà. 5I ɗif a kurum a à wùr ana ki gwimer a magə̀ɗa ya. Gwim magə̀ɗa ka, a Mbulum. Aɗàbà i dəba məmə̀ta kurum a ka, a sle aà meye a mesife kurum a akwa ana a mbete a tsìye. Ama ka, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ŋgat na ki gwimer a magə̀ɗa ya. 6Wànà kurum kà sərum tsìye, gà ɗiyeŋ ŋgìɗ a riŋ ə̀zləm ka, tì sìkim a nda siŋgwè sula ya? Tsàatsà gà ɗiyeŋ ata ka, Mbulum a sər tar fit mbàŋa. 7Kàmala taŋa ya, kurum tèkeɗè, kataya mbàŋa. Ambə̀z gər kurum fit ka, Mbulum a sər maɗàmà ŋa ilik ilik tserdze. Ki gwim magə̀ɗa tsà. Kurum ana, kà zùm gà ɗiyeŋ ana mawùba ŋa tèsìsse ya kweleŋ fìtìte tsìye, na ika miɗ Mbulum a?" 8"Iye ihər i tsik a kuruməŋa: Wùr ana a gweɗe a ika miɗ mburma tserdze: I sər Yesuw a ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, i ti ɗif a à ŋgat ika miɗ gà gawla Mbulum mbàŋa. 9Ama wùr ana a ta gweɗe a ika miɗ mburma tserdze: I sər Yesuw tsìye ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, i ti ɗif a à ŋgat ɓàv tsà mbèete. 10Wùr ana aka tsik manə̀sà bazlam aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, Mbulum a sle aà məpə̀là à bakal ŋgar. Ama wùr ana aka tsik manə̀sà bazlam aà Mèzìte Mesife Mbulum a ka, Mbulum à pìl a à bakal ŋgar tsìdze. 11Na tàa gasa kurum, ta ge aà kurum sèriyè a tə̀v gà bàba ŋa ana i ga mahàmà a Mbulum a, kige tsà aka miɗ gà ɓə̀zla megè sèriyè, nda gà bə̀la aka miɗ gà ə̀bay ana ta kwere a gər àhə̀ɗ a ka, ka tə dzalum gà gər agəra bazlam ana ki ti tsikwim a ter a, ki geywim a dər ikaba ya tsà. 12Aɗàbà aka tə̀v ana tàa dzà ahər ba ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum na a ti ɗif a kurum a à dukw ana ki ti tsikwim a ya." 13I dəba ŋa ya ka, wele duwa a riŋ ilik ika màgə̀r gà mburma ata, a gwaɗa a Yesuw: "Əbay, gwaɗa a dàmər gà, mìi dzèbe a gà dukw ana tsir mə̀r a mə̀t ihər a." 14Yesuw a gwaɗar aaka: "Masla gà, weke a tike ìye mala megè sèriyè, aà madzàyà a kurum ikaba gà dukw kurum a?" 15I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a mburma tserdze: "Gwim metsèhe nda tə̀v maburnun mawàyà lìmana ana hinne ya. Aɗàbà mesife mburma ana ndzer a ka, a ndze a ka, nda gà dukw ŋgar tsà, na mege ku ŋgat a riŋ nda gà lìmana hinne tèkeɗè ya." 16Yesuw a tsik a tar bazlam minew aka gər bazlam ata kuɗa. A gwaɗa a tar: "Mala lìmana duwa, gà gùvàh ŋgar a riŋ a geyewa aɗəm duwa hinne. 17A dzala, a gwa: 'I ge a dze ana, meme? Aɗàbà tə̀v a riŋ a sle a aà madzà aɗəm gà dukw ata tsìye.' 18I dəba ŋa ya asa, a gwa: 'Ŋgùlùm, i mbezle a à gà awura gà fit, i geye aɗəm a gà bàba ŋa. Dìte i ndzeke aɗəm a gà daw gà, nda gà àsìŋ gà dukw gà ŋgìɗ fit a fata. 19I dəba ŋa ya, i gweɗebe a a ba gà: Kàa ŋgat lìmana biy na ki zim a mive dìŋ a. Ama kinèhe ka, sìfìk ba kuɗa, ka zəm naha. Ka sa aakaha duwa, dìte kə ŋgaya ba.' 20Ama Mbulum a gwaɗa a wele ata: 'Kər ka, kà tsàh tsà. Ama kinèhe ka, i zle a mesife yak ndaàvə̀ɗ aaha dze ana, weke na a zim a dukw ata, kà yahar gər a?' " 21Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Kər gà taŋa ya mbàŋa, na wùr ana a yehe a gər ka, a lìmana ɗekɗek a. Ama i tə̀v Mbulum ka, a ŋget a duwa tsà." 22I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata asa: "Aɗàbà taŋa na ìye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe ka: Arə̀v ma da aà kurum a, ka dzalum dukw mezime ana mìi zim a ana là, kige tsà, mìi tiye akaba a ana, là tsà. 23Aɗàbà mesife ka, a zà dukw mezime, dìte ba tèkeɗè, a zà petek mbàŋa. 24Fə̀rum aà gà ŋgàak kwaŋ. Kwets ti slige a duwa tsà, ta pele a duwa i bə̀ɗ a tsà, dìte awura tar a riŋ aà mekèhe aɗəm gà dukw tar, kige tsà ləmba tar a riŋ aà medzè aaka gà dukw mezime tar ɓàv tsà asa. Ama Mbulum na a riŋ a vil a ter a dukw mezime ya. Dìte kurum dze ana, kà zùm gà ɗiyeŋ tsìye, na i tə̀v Mbulum a? 25Kinèhe ana, weke na ika màgə̀r kurum a dzele a kataya, dìte ka, a sle aà mesìkèhe a à mandzà aà bəra ŋgar zàakwa ya? 26Na ki slwim a aà megè duwa kwizikw kàmala taŋa ya tsìdze ana, aàmala na ki kìɗwim a ba nda madzàlà gà gər aka gà àsìŋ gà dukw ŋgìɗ a? 27Fə̀rum aà gà mibìzè gà kwìzir kwaŋ, meme na a slil a, dìte a bize a ya. Ta pele a, ti leme a, dìte ta ŋger a gà petek ŋa aka ba ɓàv tsà asa. Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Ku mege ə̀bay Salumun ana akahər ata a riŋ nda gà lìmana ŋgar hinne ya tèkeɗè ka, aka dzà akaba gà ŋgwal gà petek ana gà matsàhənà ŋa kàmala biy gà mibìzè gà kwìzir ata ya tsà. 28Aɗàbà taŋa, na Mbulum a riŋ ihər, à dìweye a gà gər gà kwìzir ana i dala ya lèlè, a biziŋa, àma ndidwè ŋana ka, ta wene a tsàra dze seyiŋ ana, sakwàn kurum a. A dìweye a kurum ana, à zè a taŋa tsìye, na kurum ana kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kwizikw a? 29Aɗàbà taŋa, kə̀ gə̀zlum ba gər aà mayàhà dukw ana ki ti zimwim a ya, kige tsà, ki ti swim a ya tsà asa. 30Taŋa ka, gà na tə sər Mbulum tsìye, na ti yehe a gà dukw ata kataya ya. Ama kurum ka, Mbulum Tsir kurum a sər gà dukw ata a sle aà kurum, ka wayum a. 31Dzalum gà gər ìvaɗ ka, aka mekwere Mbulum, dìte Mbulum a vil a kurum a gà àsìŋ gà dukw ŋgìɗ ana ti sle aà kurum a ya tserdze mbàŋa. 32A kurum palam gà təmaŋ ana hinne tsìye: Ki gwim magə̀ɗa tsà, aɗàbà Mbulum Tsir kurum aka ŋgaya ba aà məvə̀là kurum tə̀v mendze i mekwere ŋgar." 33"Dzawum à gà dukw kurum, dìte kà dzùm siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak. Yahum kìywa ana a nis a tsìye. Ka yahum aɗəm gər a lìmana ana i tə̀v Mbulum i gər ŋa a dzeye a tsà, dìte gà ɓə̀zla akəl tèkeɗè, tì ndzìk a tsà, ku mege gà metinwe ìbam, ti zim a tsìye. 34Aɗàbà tə̀v ana lìmana kurum iɗəm a ka, madzàlà gà gər kurum tèkeɗè, tseŋgikkè i fata asa mbàŋa." 35"Dànum ba kurum lèlè, kà ndzum nda madzà zləm. Làlampà kurum tèkeɗè, ma ndza məvàtà ŋa. 36Nwim gà ɓə̀zla meslire ana ta bebe a mala ga tar ana à mère a i megìrìve mazlà daala ndaàvə̀ɗ a. I tə̀v ana aka màra ya ka, a lek a a bìye hə̀rmaga. Ti dehe a, tà hìndìker a iɗəm a. 37Na mala ga tar ata aka màra, aka lera aà tar a nda are, na tar riŋ ta bebe a ŋgat a ka, maŋgàyà ba ika gər tar. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Mala ga ata tèkeɗè, à dèn a ba mbàŋa, a ndze à ter a a bə̀ɗ. I dəba ŋa ya, a dehe a, a vil a ter a ɗaf, ti zimiŋa. 38Na bə̀la na a màra ka, nda màgə̀r hə̀və̀ɗ, kige tsà màgə̀r hə̀və̀ɗ aka ndaha iɗəm a, na a leha aà tar nda are ya ka, ta ŋgeye a ba, na tar a. 39Kinèhe ka, tsarakum dukw aaha i tsik a kurum a ya lèlè: Na bə̀la mala ga a sər pat awara na mala akəl a dehe a a ma ŋgar a, kige tsà bə̀la ndeɗime ya ka, a ndze a nda metsèhe lèlè, a viler a vatwa aà madà a ga a ma ŋgar tsìdze. 40Aɗàbà taŋa, kurum tèkeɗè, hàdzàlum ba kurum mbàŋa. Ndzum ka, nda metsèhe lèlè, tsə̀ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ka, a pat ana dùŋgukkwà, kurum ihər ki vevwim a ìye ya tsà." 41Piyer a tsaraka bazlam Yesuw ata a tsik a tar a ka, a gwaɗar aaka: "Batsàh mə̀r ŋa, kà tsik bazlam minew ata ana, agəra mə̀r ɗekɗek a, tsə̀na, agəra gà mburma fit a?" 42Əbay Yesuw a gwaɗar aaka: "Nwim ka, kàmala mala megè ìmir ana ndzer ŋa, a ge a megè ìmir ka, nda metsèhe lèlè ika are ŋa ya tsìye. Na bə̀la mala ga ŋgar a de a a tə̀v ŋa ka, a tike aɗəm a ŋgat aà makàslà gà ɓə̀zla megè ìmir, a vil a ter a ɗa dukw mezime ka, tits a tə̀v ana tə zəmawa ya ya. 43Aɗàbà wele ana aka ge ìmir kataya ka, a ŋget a maŋgàyà ba i gə̀zlə̀ŋ, a pat ana mala ga ŋgar aka dara, aka le aà ŋgat, a ge a ìmir kàmala taŋa ya ya. 44Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na mala ga ata aka màra ka, a miyeker a à gà dukw ga ŋgar a ahər tserdze, a kweriŋa. 45Ama na bə̀la mala megè ìmir ata ma gwa ka: Araha, mala ga gà à mère a bìse tsə̀na, meme? Ma daha, mà dzà ba aà megè matawak a gà àsìŋ gà ɓə̀zla megè ìmir mala ga ŋgar aaha, nda mazə̀mà duwa nda gà ɓə̀zla masà gùzum i tə̀v ilik ŋa, ta kweye a dər hinne. 46Ama na kataya ka, mala ga ŋgar a wiyere a ŋgat a paf kataya, a sir a ka, à mère a və̀ɗəna tsà. Aka màra ka, aka sàmata megè ìmir ŋgar ŋgwal ŋa tsə̀ka, a viler a mesèwère are hinne, à yè a ŋgat a tə̀v ana gà ɓə̀zla menè are Mbulum tə ndzawa iɗəm a. 47Na bə̀la mala meslire a sər dukw ana a sàs a mala ga ŋgar a, dìte ka, aka gə̀s, a waya megè ìmir ŋa lèlè tsə̀ka, ta viler a mesèwère are ana ta gìzlewe a iɗəm ŋgat hinne ya. 48Ama mala meslire ana a sər iba à dukw ana a sàs a mala ga ŋgar tsìye ka, ku aka ge bakal ana biy megìzle ahər ŋgat a tèkeɗè ka, ta viler a mesèwère are ana tà gìzlewe a iɗəm ŋgat hinne tsìye, aɗàbà ana a sər tsìye, na ŋgat a. Wùr ana tàa vəlar duwa a ahər hinne ya ka, ti ta wiz ahər a hinne mbàŋa. Wùr ana ta miyakar dər ahər hinne asa ya ka, ti ta wiz ahər a mazàkà ŋa hinne ndeyndey." 49"I dara ka, aà metìkè zlir akwa aka gər àhə̀ɗ. I waya mə̀ vàt ba dàgà kinèhe. 50Ama ti dzik a à ìye a lìwiŋ gà mesèwère are ana a ŋgiɗits a ìye, haa a tə̀v ana yàa ndə̀v dər a dzekwiŋ. 51Ku gwaɗum i kurum: I da a kurumara ana, à mandzà zayzay aka gər àhə̀ɗ a ya? Awaŋ, kataya tsà, ì dara ka, aà mandzə̀kà ikaba gà mburma ya. 52Dàgà aà kinèhe ya, gà mburma ana i gà ma tar ə̀zləm a, ti sir a àba a àhəm tsà, tì ndzìk a ba ikaba ya. Gà màkər ŋa aaha ti sir a ba nda gà sula ŋana tsà. Gà sula ŋana tèkeɗè, ti sir a ba nda gà màkər ŋa aaha tsà asa. 53Gà tsir nda kəla ŋgar ìbam, ti sir aàba a àhəm tsà asa. Gà məmər nda də̀m ŋgar tèkeɗè, kataya. Gà daala kəla nda məmər zal ŋgar tèkeɗè, kataya mbàŋa asa." 54I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl a gà mburma ata i fata tserdze ya, a gwaɗa a tar: "Kàa ŋgatum a hùlɓùkw ana tirwenihhe i mendzwil mbulum a ka, ki sirwim a dər ka, yam à dzìŋa. Tsàatsà ndzer, à dzè a kaɗə̀ŋ. 55I kwite aaha ka, kàa ŋgatum a himbiɗ ana a màra ndàra ika tsèke gular a ka, ki gweɗwim a: 'Avùkw a giŋa,' tsàatsà ndzer, a ge a kaɗə̀ŋ. 56Dukw gà mimbèhè are duwa, kà sərum are gà dukw ana ta geye a ba ika gər àhə̀ɗ, nda gà na i gə̀zà mbulum a ka, hinne. Dìte aàla na kà sərum ikaba à gà dukw ana kinèhe i ge a ika màgə̀r kurum a tsìye?" 57"Aɗàbà la na kurum nda gər kurum ka, kà sərum dukw ana a tsàhən biy mege ka, kà sərum tsà ana, aàla? 58Ar ka, kàmala ana kinèhe, wùra a màk à bakal, kər tèkeɗè, kà sər ndzer, bakal yak kaɗə̀ŋ, a de a à kər a aka miɗ sèriyè ka, sərum ba ika vatwa i tə̀v ana ki dwim a mbà ya. Ma tə da à kər aka miɗ mala megè sèriyè dzekwiŋ tsà. Aɗàbà na aka da à kər ka, sèriyè à gìs a kər, dìte mala megè sèriyè ata ìbam, a vil a kər a ahər a gà sliwdze asa. Gà sliwdze ata ìbam, ti ye a kər a ga dàŋgay. 59Iye ihər i gweɗek a nda ndzer: Gədzaw ki mìts a riŋ i ga ata, ki sle a aà medera iɗəm a asa tsà, say na kàa ndə̀var à məpə̀là dukw ana a ge dər aà kər sèriyè ya, siysiy aka zeha tsìye dzekwiŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\