LUKA 13

1Akahər ata ka, gà mburma duwa tə daha a tə̀v Yesuw, tə daha ka, ta gwaɗar: "Pilatus aka bats gà Galile duwa i tə̀v ana ta riŋ i tə̀v batsàh ga Mbulum, ta vil a dukw masak ŋana a Mbulum a. Məmbə̀z gà dukw ata ta bats a, a gaw ba akaba nda biy tar a tə̀v ilik ŋa." 2Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dìte kà dzalum dze ana, gà Galile ata ta bats tar ana, tar gà ɓə̀zla bakal bə̀ba ŋa ika gà àsìŋ gà Galile ŋgìɗ a ya? 3A riŋ tsà. Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Ama kàa mbə̀ɗum à gà gə̀zlə̀ŋ kurum tsə̀ka, ki ta metwim a fit, kàmala tar a mbàŋa. 4Dìte gà mburma ana kurwa gəra tsàmàkə̀r ŋa ata, batsàh ga zùbəl ŋa ata a mbazla aka tar i Siluwam i Yeruzalem, ta mata fit ana, wànà kà dzalum dze ana, tar gà ɓə̀zla bakal bə̀ba ŋa ika gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana a riŋ i fata ya ya? 5A riŋ tsà. Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Ama na kàa mbə̀ɗum à gà gə̀zlə̀ŋ kurum tsə̀ka, ki ta metwim a fit kàmala tar ata ya mbàŋa." 6I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam minew, a gwaɗa a tar: "Wele duwa, gùvàh ŋgar a riŋ, a dzàv aɗəm dìzl ɗaf duwa ar kàmala gùrùv a, mawà ŋa a dzəm hinne. A ta megeha i dəba ŋa ya ka, wele ata a dawa a gùvàh ŋgar ata, a waya meŋgilera ihər mawà ŋa ya zləmana. Ama aka ŋgat ihər duwa ya tsà. Ndizìŋ kataya, ndizìŋ kataya. 7Tsam ka, a gwaɗa a mala megè ìmir ŋa: 'Sàmata kwaŋ, kige kinèhe mive màkər dze, na ì dawara aà mayàhà ihər mawà ŋa ya. Ama ì ŋgatara ihər duwa ya tsìdze. Kinèhe ka, ŋgùlùm sàs iɗəm a. Aàmala na a zle a tə̀v aaha məfara ŋa ya?' 8Ama mala megè ìmir ŋgar ata a gwaɗar aaka: 'Əbay, miyak dər viyina asa dzekwiŋ. I ler a à àhə̀ɗ aà sik ŋa ya, dìte i ti nde ahər a hìrɗe. 9Na yàa ge dər kataya ka, biy tsà, a we a ndizìŋ kuɗa. Na aka wa tsà asa ka, dìte ki sès a iɗəm a kuɗa.' " 10A pat duwa, Yesuw a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma a pat mesìfìkà ba. Bazlam ata a tsik a ya ka, i ga Mbulum gà Yahuda ana ta hamawa iɗəm a. 11Mə̀kəs duwa a riŋ ŋgwala tsà, sitene i ba ŋgar, i lìwiŋ gà na ti dze a zləm a bazlam ŋgar ata i fata ya. Ama sitene ata aka ndza ihər ka, dàgà mive kurwa gəra tsàmàkə̀r. Aka geha à ŋgat a bə̀ɗ fit kweleŋ. Aka ŋguv akaba ŋgat. A sle a aà mehitse ndiɗ asa tsà. 12Alə̀ka Yesuw a ŋgatar ka, a zalaraha a tə̀v ŋgar. Alə̀ka a daha ka, a gwaɗar: "Mə̀kəs aaha, kàa mbəl i dukw məmə̀ta yak a." 13A dzà ahər aka mə̀kəs ata. I fata ya tsàra ka, a hitse ndiɗ lèlè kuɗa. Dìte a dzà ba aà mazàmbàɗà a Mbulum. 14Ama a tsə̀ɓ a batsàh mala mahàmà a Mbulum ata hinne, aɗàbà ana Yesuw a mbəl à mə̀kəs ata a pat mesìfìkà ba ya. Batsàh mala mahàmà a Mbulum ata a dzà ba aà mifèfile a gà mburma ata i fata ya. A gwaɗa a tar: "Na kà wayum megè ìmir ka, mehine ndilik. I huɗ mehine ndilik ŋa ata ya ka, dumara, ta mbala à kurum, tsə̀ka, a pat mesìfìkà ba tsà." 15Əbay Yesuw a gwaɗar aaka: "Dukw gà mimbèhè are kurum ata, bə̀la a pat mesìfìkà ba ana ku weke i lìwiŋ kurum a, a pə̀lawa à sla ŋgar, kige tsà à hezwèŋè ŋgar, dìte ma sa yam dze ana, pàm a? 16Wànà mə̀kəs aaha, ŋgat i gwala Abəraham, ə̀bay sitene a dàn ŋgat mive kurwa gəra tsàmàkə̀r ana, lèlè tsìye, na məpə̀là à ŋgat i mesèwère are ŋgar a, a pat mesìfìkà ba ya?" 17Bazlam Yesuw ata a tsik a tar kataya ya ka, a gə̀s dəraha àhəm aà are a gà ɓə̀zla menè are ŋgar ata i fata ya fit. Ama ka, gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya, ta ŋgayaba hinne, aɗàbà gà dukw Yesuw ana fit dze a geyewa ŋgwal ŋa ya. 18I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Mekwere Əbay Mbulum a ndzìkìɗ ba ana, dukùla? I geye a dər akaba ana, nda dukùla? 19A ndzìkìɗ ba ka, wur dukw ana hinne tsà, kàmala wur meserek a, wùra a zle a, a slige a a gùvàh ŋgar a. I dəba ŋa ya, wur dukw ata a sliliŋa, a gil a ba, a ne a dìzl ɗaf batsàh ŋa, dìte gà ɗiyeŋ ti dehe a, ta ŋgereye a ga tar aà ahər ŋa." 20Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I geye a akaba a à mekwere Əbay Mbulum dze ana, nda dukùla asa ya? 21A ndzìkìɗ ba ka, giɗe ana a kwasawa à duwa ya. Ama mə̀kəs duwa a ndzə̀k gùfa a batsàh kə̀zləm màkər, dìte a nda aaka giɗe, a həlaɓ dər akaba, dìte dzìdzèrègìffe a kwasa dər fit kuɗa." 22I dəba ŋa ya, Yesuw a màh ba i fata ya, a de a a Yeruzalem. I tə̀v ana a riŋ a de a mbà ya ka, a daya nda gà kwite ana aà vatwa ya, ku mege kəla ŋa, ku mege batsàh ŋa tèkeɗè. A tsikewa iɗəm bazlam Mbulum a mburma. 23I tə̀v ana a riŋ ihər a tsik a bazlam ŋgar ata ya ka, wùra ilik a tsàm ahər, a gwaɗar: "Əbay, wànà gà mburma ta mbil a ka, ə̀ŋgal dze ana, kaɗə̀ŋ a?" Yesuw a gwaɗar aaka: 24"Mərum àba aà mede ndaka bìye hə̀rmaga ana hinne tsìye. Aɗàbà ìye ihər, i gweɗe a kurum a nda ndzer: Gà mìsle ŋgìɗ a riŋ hinne a ti sès a ter a aà mede ndaka vatwa ata, ta waya mimbile, ama ti sle a tsà. 25Na mala ga aka hitse, aka hə̀ndə̀k a ga gədzə̀zl ka, ki ti ndzwim a i bəra. Ki dzwìm a ba aà malàkàyà a bìye hə̀rmaga, ki gweɗwimerehe a: 'Kamkam Əbay, hə̀ndə̀k a mə̀r i ga ya te.' Ama a gweɗe a kurumara a ka: 'Kurum gà là? I sər kurum tsà.' 26Dìte ki ta gweɗwimer aakaha a: 'Mə̀r, kàa zəmakwa akaba dukw mezime nda gà kər, kàa sakwa akaba dukw mese nda gà kər tserdze mbàŋa. Dìte kàa dzeŋge guma yak a mburma i kwite mə̀r.' 27Ama a ta gweɗe a kurumara a asa: 'Kurum ana, gà la? Iye ka, ì sər kurum tsà, dum i tə̀v ga ya. Kurum ka, ki slwim a aà madàra a faha ya tsà. Aɗàbà bakal a riŋ a be a kurum ka, hinne.' 28I fata ya kuɗa ka, ki ti tiwimiŋa. Ki pèpìɗwim a dər zlir. Ki ta ŋgetwim a a gà Abəraham nda gà Izak, nda gà Yakuba, dìte nda gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana tserdze i mekwere Mbulum a ka, kurum ka, tàa mbə̀r medzewe à kurum a bəra. 29Gà mburma ti deyere a i maàdwà ya, nda gà i gwa ya, gà naha i gùva i gùva ya, ku mege i ŋga ya tserdze, ti ndzeye a a tə̀v ilik ŋa aà mazə̀mà ɗaf i mekwere Əbay Mbulum i fata. 30Ama kuɗa kəla ka, gà àsìŋ gà mburma ana kinèhe, ti tike tar aà ahər tsìye ka, ti ti ne a gà ɓə̀zla aka miɗ mbà ika miɗ Mbulum. Dìte gà àsìŋ gà mburma ana kinèhe ta gwa, gà mə̀r ŋa ya ka, ti ti ne a gà ɓə̀zla dəba ika miɗ Mbulum mbàŋa asa." 31I tə̀v ana Yesuw a fàfəl àba ya tsàra ka, gà Farisa duwa tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha, ta gwaɗar: "Da i faha ya, daba a tə̀v ŋa, aɗàbà ə̀bay Hiridus a ta kìɗ a kər." 32Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dumaha, gwaɗum a wele ata a ne aka ìye kəra dala ya ka: 'Ama ka, i delewe a gà sitene aà mburma ya, dìte i mbele a à ter a mbakum nda ndidwè dzekwiŋ, dìte i huɗ mehine màkər a ka, i ndìv a à megè ìmir gà kuɗa. 33Ama ka, i de a à megè ìmir ŋa aka miɗ mbakum nda ndidwè, dìte ndidwè aaka asa. Aɗàbà a da dər tsà na tà kìɗ a mala məmà à guma Mbulum i tə̀v ŋgìɗ pàm a, na i Yeruzalem asa tsìye ya.' " 34I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "A kurum gà mburma ana riŋ i Yeruzalem a, i Yeruzalem a. A kurum ana kà batsawum gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum, dìte kə̀ kalawum gà na Mbulum a slərawaha tar a tə̀v kurum a nda kur a. Wànà sik ndaw na a sèsiŋ magə̀sà aàba gər a gà mburma kurum, kàmala məmər mendzikwir ana a yehe a gər a gà ɓə̀za ŋgar aà huɗ gwezleviyek a. Ama ka, a sàs a kurum dər akaba ɓàv tsà asa. 35Aɗàbà taŋa, gà ga kurum ti ti ne a rə̀ŋga hùhwayhwayyà, wùra a ge a iɗəm tsà. Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer ŋa: Ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, haa a pat ana ki ta gweɗwim a: 'Mipìsè àhəm ika gər wùr ana Mbulum a slərra ŋgat a faha ya.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\