LUKA 14

1- 2A pat mesìfìkà ba duwa, Yesuw a da a ga a bəra ə̀bay gà Farisa duwa, aà mazə̀mà ɗaf. A daha ka, a leha aà wele duwa, kwiye ba ŋgar fit meslèslè ŋa gùvgùvuvva a riŋ ika miɗ ŋgar i fata. Ama gà àsìŋ gà mburma ana tar riŋ i fata ya, tseŋgikkè ta ge a metsèhe lèlè aà dukw ana Yesuw a riŋ a ge a ya. 3I fata ya tsàra ka, Yesuw a dzà ba aà magwàɗà a gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, nda gà Farisa ana a riŋ i fata ya: "Wànà məpàlà àhəm Mbulum dze ana, aka vəl vatwa aà məmbə̀là à mburma a pat mesìfìkà ba ya, tsə̀na aka vəl tsìye?" 4Ama a sàs a tar aà mifèfiler aaka tsà. I dəba ŋa ya, Yesuw a gə̀s wele ata ŋgwala tsìye i ahər a, a mbəl dər lèlè. A gwaɗar: "Daba a ma kuɗa." 5I dəba ŋa ya asa, a gwaɗa a tar: "Weke na i lìwiŋ kurum aaha, bə̀la kəla ŋgar a riŋ, kige tsà, sla ŋgar aka də̀ɗ a sùwà a pat mesìfìkà ba ka, a dehe a, a zlere a iɗəm a tsàra tsìye?" 6Ama tə tsaraka taŋa ka, wùra ilik a sle a aà mifèfiler aaka tsà asa. 7Yesuw a fə̀r aà gà mburma ana tə zal a tar à dukw mezime ya tserdze, dìte ka, meme na ti yehe a tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà taŋa, a gwaɗa a gà mburma ata tserdze ya ndaka bazlam minew: 8"Na wùra aka zalak à ɗaf daala ka, ka tə ndza a tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa lèlè ya tsà, na kàa daha ya. Biy tsà tàa zal a wele ana batsàh yak ŋa ya mbàŋa. 9Dìte wele ana a zal a mburma ya, a dehe a, a gweɗek a: 'Hitse i tə̀v mendze ŋgwal ŋa aaha ya, ka vəl a wele batsàh ŋa aaha.' Ama kər, ki hitse a iɗəm a ka, nda hwarwa ŋa kuɗa. 10Kataya tsà ìvaɗ, i tə̀v ana tàa zalak, kàa daha tsàra ya ka, ka ndza a tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya tsà. I dəba ŋa ya, mala ga aka daha àlə̀ka ka, a zelek a mezele, a gweɗek a: 'Masla gà, dara, ndza a tə̀v mendze aaha ŋgwal ŋa ya.' Kər gà taŋa ya, kər tèkeɗè, ki ne a ŋgwal mburma ika miɗ gà mburma ata tə zal a tar à dukw mezime ya, tì zlìb a à kər a kuɗa. 11Aɗàbà na wùra a sàsar, tə zalar batsàh ŋa ka, Mbulum a ne a ŋgat kəla ŋa ìvaɗ. Ama wùr ana aka ne à ba ŋgar kwizikw ika miɗ mburma ya ka, Mbulum a ne a ŋgat batsàh ŋa asa mbàŋa." 12I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a wele ana a zal a mburma à dukw mezime ya: "Na kàa de dukw mezime i mèkwède, kige tsà i hàwa ka, ka tə zal a gà masla yak, nda gà dàmər yak ana bìse ya, nda gà gwala yak, kige tsà a gà ɓə̀zla hə̀rmaga yak ana lìmana tar a riŋ hinne ya tsà. Aɗàbà tar ka, ti ti zelek a dər aɗəm a pat ŋgìɗ mbàŋa. Kər gà taŋa ya, na kataya ka, tàa vəlak dukw mayàba yak aka ndə̀v. 13Ama kàa de dukw mezime a bə̀ɗ a mburma ka, ŋgùlùm ki zel a dər ka, a gà ɓə̀zla matawak nda gà ɓə̀zla vìdel, nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ, dìte nda gà ɓə̀zla gùluf ìvaɗ. 14Na kàa ge dər kataya ka, ki ta ŋgeye a ba mbà. Aɗàbà tar ka, ti sle aà mimèk a dər aɗəm tsà. Mbulum na a ta mèk a dər aɗəm i tə̀v ana gà na tàa ger ŋgwal ŋa, ti ta mbilere a i məmə̀ta a mesife ya." 15Ama wùra a riŋ ilik ika màgə̀r gà mburma ana tə zəm akaba ɗaf tserdze ya, a tsaraka bazlam Yesuw ata tsàra ka, a gwaɗar: "Wùr ana a ti zim a ɗaf i mekwere Mbulum a ka, ma ŋgaya ba." 16Yesuw a tsaraka taŋa ka, a fàfəlar ndaka bazlam minew. A gwaɗar: "Wele duwa a de ɗaf batsàh ŋa, a tsikeye a a mburma hinne. 17Alə̀ka i tə̀v ana tits medzìbe aà mazə̀mà ɗaf ìde ya ka, a slər mala meslire ŋgar ilik aà magwàɗaha a gà mburma ana a de a tar ɗaf a ka: 'Dumara, aɗàbà ɗaf aka nàh na kinèhe ya.' 18Ama i dəba ŋa ya, tar ata tserdze ya, tə dzà ba aà məmàr àba àhəm a nda mewìzè məpə̀là à bakal. Wele ana tə làh mezeler a, a gwaɗa a mala meslire aaha: 'Yàa sə̀kəm gùvàh ga duwa ka, i ti fìr ahər a dzekwiŋ, tsə̀ka, a ge a ba tsà. Kamkam, pìliŋ à bakal gà.' 19Mìsle ŋgìɗ a gwaɗar: 'Gà sla gà duwa ì sakama biy medile ə̀zləm ka, i de a, i ti sìsèl a tar dzekwiŋ. Kamkam, pìliŋ à bakal gà.' 20Mìsle ŋgìɗ pàm asa a gwaɗar: 'Iye ka, yàa zla daala kinkin, aɗàbà taŋa na i sle aà medehe a tsìye.' 21Alə̀ka, mala meslire ata a mbə̀ɗ gər a ma, a daha, a mà à bazlam gà mburma ata a mala ga ŋgar. Mala ga a tsaraka kataya ka, a ge àrə̀v hinne. A gwaɗa a mala meslire ŋgar ata: 'Tsə̀mà, daha, daya a tə̀v mayàhà ba gər gà mburma ana aà vatwa i huɗ kwite ya. Na kàa daha ka, ka zalara a gà ɓə̀zla matawak a, nda gà ɓə̀zla vìdel a, nda gà ɓə̀zla gùluf a, dìte nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ a tserdze, tə dara a faha ya.' I fata ya ka, wele ata a da tsàra. 22A ndze riŋ zàakwa ka, a mbə̀ɗara gər a. A dara, a gwaɗar: 'Əbay gà, yàa zal a tar tserdze, tàa gə̀s, àma ka, tə̀v riŋ hiywe, mburma a sle aɗəm tsà.' 23Mala ga ata a gwaɗar asa: 'Daya aà gùva vatwa ana ndàra i dala ya, nda gà vatwa ana a daya i lìwiŋ gà metseke ya. Gà na kàa le aà tar i fata ya tserdze, gwaɗa a tar: Tə dara te, ti niwera tsà. Dìte ka, tə̀v mendze ata, mburma ti sle aɗəm kuɗa. 24Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Wùra ilik ika màgə̀r gà mburma ata ndeɗiŋa tə zal a tar à dukw mezime ya, a ta mìndzir a ɗaf gà tsìdze.' " 25Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya, a de a aka miɗ. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, gà mburma hinne tə də̀ɗ aaka, tə da akaba tserdze. Yesuw a ŋgat a tar kataya ka, a mbə̀ɗ àba a tə̀v tar. A gwaɗa a tar: 26"Wùr ana a waya madə̀ɗà aka ìye ka, ma waya tsir ŋgar bə̀ba ŋa ika ìye ya tsà, kige tsà məmər ŋgar, nda gà daala ŋgar, nda gà ɓə̀za ŋgar, nda gà dàmər ŋgar gà asləka ŋana, nda gà dàmər ŋgar gà də̀m ŋana. Ku mege kwiye ba ŋgar tèkeɗè ya tsà, tsə̀ka, a sle a aà mene mala mezezeme ìye tsà. 27Na wùra a zle a dìzl magə̀làwà ŋana, dìte a zezem a dər ìye, kàmala ana i ti zle a dər mbà ya tsə̀ka, a sle a aà mene mala mazàzàmà ìye tsà asa mbàŋa. 28Na wùra ilik ika màgə̀r kurum a, a sàsar mazlàzlà ga ka, a ndze a a bə̀ɗ, a kwire a siŋgwè ŋa ana a ge a dər a lèlè dzekwiŋ. A sir a dər ka, wànà siŋgwè ata ana, a sle a aà megè ìmir ŋa, à ndìv a dər tsìye. 29Na aka kura siŋgwè ŋa tsà, zləm ŋa à dzèhe a pəra, àlə̀ka ka, megè ìmir ŋa à ndìv aaka a tsà. Ga ata tèkeɗè ka, bàlàmtàzza kataya dze ana, mburma a ŋgeter ana, ti sewle ahər a tsìye? 30Ta gweɗe a: 'Wele aaha a dzà ba aà megè ga lèlè ka, àma a sle aà mendìve à megè ìmir ŋa tsà dze ana, meme?' 31Kər gà taŋa ya mbàŋa, ə̀bay ana gà mburma ŋgar a riŋ dəbuw kurwa, a ge a gùvəl nda ə̀bay ŋgìɗ ana gà mburma ŋgar a riŋ dəbuw dzìk səla ya. A de a ana, kataya pəra ya? A sir a dər ka, mìi sle a aà megè gùvəl nda gà mburma aaha tsə̀na meme, a ge a metsèhe tsìye? 32Na aka sər kataya, i sle a tsə̀ka, a slir a mburma a tə̀v batsàh ə̀bay ŋgìɗ aaha, gà mburma ŋgar tə zà gà biy ŋgar a, i tə̀v ana tar i gà ma mbà, tàa dzà ba aà gùvəl zùkw tsìye. A dehe a, a wiz a ihər himmè àhəm a, aà masə̀rà ba tsìye?" 33I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à bazlam ŋgar, nda megweɗe a tar: "Kərgà taŋa ya mbàŋa, wùra ilik ika màgə̀r kurum a, a sle a aà menè mala mezèzèmè ìye tsà, na aka miyak à gà dukw ŋgar ana tserdze ya tsìye." 34I dəba ŋa ya, a tsik a tar bazlam minew ŋgìɗ pàm asa. A gwaɗa a tar: "Liwir ka, dukw ŋgwal ŋa, àma na aka və̀ɗ tsə̀na, ki ge a dər ana, meme, na dìte à vìɗ a ya? 35A riŋ tsà. Ku mege kà ndà a gùvàh kàmala dàràɓa ya tèkeɗè, a ge a ŋgùlùm tsà. Ki nde a dər ka, dùf a dala. Dzùmar zləm lèlè, na gər kurum aka ge aà metsereke ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\