LUKA 15

1A pat duwa ka, gà ɓə̀zla duwan nda gà àsìŋ gà mburma ana i lìwiŋ tar, meɗè zləm tar ŋgwala tsìye hinne, tə daha a tə̀v Yesuw. Tə daha ka, aà medzè zləm a dukw ana a tsik a ya. 2Alə̀ka gà Farisa nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ta ŋgat a tar kataya tsàra ka, ta ge àrə̀v hinne, tə dzà akaba bazlam ŋgùra ŋgùra ŋgùra hinne ika màgə̀r tar. Ta gwa: "Wele aaha à gìs a àba gà ɓə̀zla bakal lèlè, naha ti zim akaba a dukw mezime ana, meme?" 3I dəba ŋa ya, Yesuw a sər a taraha aka bazlam ata ka, a fàfəl a tar ndaka bazlam minew. A gwaɗa a tar: 4"Na bə̀la wùra ika màgə̀r kurum aaha kinèhe ya, gà təmaŋ ŋgar a riŋ də̀rmə̀kà, i dəba ŋa ya, ilik aka dzeye ana, a ge a ana, meme? A miyek a à gà dzìk tswiɗ gəra tswiɗ ŋa aaha à gər tar tə̀ma, dìte a de a a mayàhà ilik ŋa aaha a dzeye ya, haa a tə̀v ana aka ŋgat a dzekwiŋ tsìye? 5Na bə̀la aka ŋgat ka, a ŋgeye a ba hinne kuɗa. A tikere a təmaŋ ata aka ɗa ya, 6a de a dərra a ma ya. Aka dara ka, a zelewe a a gà masla ŋgar, nda gà ɓə̀zla hə̀rmaga ŋgar, a gweɗe a ter a: 'Ŋgayakwa ba, aɗàbà yàa ŋgat təmaŋ gà ata a dzeye ya kuɗa.' 7Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Kàmala taŋa ya mbàŋa, maŋgàyà ba a ta ge a i tə̀v Mbulum i gər ŋa hinne, agəra wùr ana a miyak à bakal ŋgar, a mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ ŋgar a. Maŋgàyà ba ka, a zè a biy gà mburma ana dzìk tswiɗ gəra tswiɗ, ta fə̀r aàba ka, kàmala ana bakal i tə̀v tar tsà, tsàatsà tàa mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar tsìdze ya." 8I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kige tsà kàmala mə̀kəs ŋa a riŋ kur siŋgwè ŋgar a riŋ hinne. Ama ka, aka dzeye ihər a ilik dze ana, a ge a ana, meme? A dehe a, à vèt a akwa a làlampà ŋgar, a feɗere a i ga ya fit, dìte a yehe a iɗəm a, haa a tə̀v ana aka ŋgat a dzekwiŋ tsìye? 9Na bə̀la aka ŋgat ka, a zele a a gà masla ŋgar, nda gà mə̀kəs ana ta mberehe ya, a gweɗe a ter a: 'Ŋgayakwa ba, aɗàbà yàa ŋgat kur siŋgwè ga ana a dzeye ya kuɗa.' 10Kàmala taŋa ya mbàŋa, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Maŋgàyà ba a ta ge a riŋ ika màgə̀r gà gawla Mbulum i gər ŋa, agəra wùr ana ilik a miyak à bakal ŋgar, a mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ ŋgar a." 11I dəba taŋa ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Wele duwa, gà ɓə̀za ŋgar a riŋ sula. 12Dìy kəla ŋana a daha, a gwaɗa a tsir ŋgar: 'Tsir gà, dzìŋ ihər lìmana gà ana, zləmana ki ti dzè a mə̀r a aba ya.' Tsir tar ata a daha, a dzà a tar aba lìmana ata. 13I dəba mehine zàakwa ya ka, kəla ata a daha, a dzawa à gà dukw ata fit, a yaha gər a siŋgwè ŋa. A màh ba tsàra, a da a kwite ana dìriŋ a. A daha a fata ka, a dzà dər ba aà megè dukw ana gə̀zlə̀ŋ ŋgar a waya ya, a gwitse à dukw ata fit. 14I tə̀v ana siŋgwè ŋgar ata a ndə̀v ihər a ka, batsàh may a dzà ba aà mege ika àhə̀ɗ ata asa. Gə̀rəŋ gə̀rəŋ a səraha dukw ana a ge a ya asa tsà. 15I dəba ŋa ya, aka ŋgat megè ìmir i tə̀v wele duwa a riŋ i fata ya. Wele ata a slər ŋgat aà makə̀và gà wèdèlìŋ ŋgar a dala. 16I tə̀v ana a de a à tar a dala mbà ya ka, tə dzàwa a tar dukw mezime a bə̀ɗ dzekwiŋ, ti zimiŋa. Kəla aaha ka, a waya mazə̀mà dukw ana gà wèdèlìŋ aaha ti zim a ya mbàŋa, aɗàbà may ana a wir ahər a ya. Ama wùra a gə̀s miviler ɓàv tsà asa. 17I fata ya ka, a dzà ba aà madzàlà gà gər aka mendze ŋgar ana a ndzawa i tə̀v tsir ŋgar a. A gwa: 'Ama gà ɓə̀zla meslire tsir gà ka, tar riŋ ti zim a dukw mezime lèlè, a sle a ter a hinne, dìte a zehe aà ter a asa. Ama ìye kuɗa ka, i mìt a ɗa aà may i faha. 18Ŋgùlùm kinèhe ka, i mèh a ba, i diŋa, i mbìɗ a gər a tə̀v tsir gà. Yàa da ka, i gweɗer a: Tsir gà, yàa ge bakal ika miɗ Mbulum a, dìte ika miɗ yak a asa. 19Ama ìye ka, kàmala na kəla yak a asa tsà. Ne à ìye ka, kàmala gà ɓə̀zla megè ìmir yak a pəra.' 20I dəba ŋa ya, a màh ba, a da, à mbìɗ a gər a tə̀v tsir ŋgar. I tə̀v ana a ndze aà vatwa, aka à mendze a ma, a riŋ dìriŋ aà ga ya mbà ya ka, tsir ŋgar a ŋgataraha tsàra ka, a valaha a tə̀v ŋgar. A daha, a sàmata ka, a ndzer are tsèhe hinne. A yàb aaka. A ger wusa, a gə̀s aàba ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 21Kəla ŋgar ata a gwaɗar: 'Tsir gà, yàa ge bakal ika miɗ Mbulum a, ika miɗ yak a asa mbàŋa. Iye kinèhe ka, kàmala ana kəla yak a asa tsà.' 22Ama tsir ŋgar a zalaha a gà ɓə̀zla meslire ŋgar a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, a gwaɗa a tar: 'Dumaha tsə̀mà, zlumara ŋgwal andiw ana a tsàhən lèlè ya, ma tike akaba. Dìte ka zlumara màtsə̀rə̀ɗ a, ka tikwimer a kəla ahər. I dəba ŋa ya, kà ndzə̀kumara tsàpà ya, kà dzùmar a sik. 23Kə̀ gə̀sumara sla ana magə̀là ŋa lèlè, mə̀ŋgəl ihər a, kə̀ kə̀ɗumar. Dìte ki dekwe a ala ŋa, ki gìrìvekwe a dər, ki ŋgeyekwe a ba. 24Aɗàbà kəla gà aaha ka, kàmala ana aka mə̀t a, àma kinèhe ka, aka mbəlara a riŋ nda mesife. Aka dzeye kweleŋ, àma kinèhe ka, yàa ŋgat asa.' I dəba ŋa ya, tə dzà ba aà megìrìve nda maŋgàyà ba hinne kuɗa. 25I tə̀v ana tar riŋ tà gìrìv a i ma ya ka, batsàh kəla wele ata ŋgat a riŋ i dala i gùvàh. A màharaba i dala ata ya. I tə̀v ana a ndze aà vatwa, a de a a ma ya ka, aka tsarakara megìrìve ata mburma tà gìrìv a i ma ya. 26Kəla ata a zal a mala meslire tsir ŋgar ilik, a wiz ahər. A gwaɗar: 'Dukùla na ti ɗeme a i ma huwwa dze ya?' 27Mala meslire ata a gwaɗar: 'Tà gìrìv a ka, a dàmər yak ana a màra a ma ya. Tsir ŋgar a gə̀s sla ana magə̀là ŋa lèlè ya, a kə̀ɗar, aɗàbà ana aka ŋgat kəla ŋgar nda mesife lèlè ya.' 28Kəla batsàh ŋa ata a tsaraka kataya ka, a dzà ba aà megè àrə̀v hinne. A sàsar məpə̀ts a ga asa tsà. I dəba ŋa ya, tsir ŋgar a dara a bəra ya. A dara, a hamar hinne. A waya ma da a ga. 29Ama kəla ata a gwaɗar: 'Tsaraka dukw ana i tsikik a ya. Ama kinèhe yàa ge ka, mive dìŋ, na ìye ihər i gek a megè ìmir a, yàa niw mifèfile yak ilik tsìdze. Ka viliŋ dze ana, là, na a ìye ɗara? Ku mege kəla vùgùl zàakwa, aà maŋgàyà ba nda gà masla gà tèkeɗè ka, kàa viliŋ tsìye? 30Araha kəla yak ana a gwitsek à lìmana yak fit a megè muva nda gà mə̀kəs a, a màra ka, kə̀ kə̀ɗar sla ana kə̀ gəlakwa, mə̀ŋgəl ihər hinne ya tsə̀na?' 31Ama tsir ŋgar a gwaɗar aaka: 'Kəla gà, aɗàbà kər ka, mandzà ŋa ɗa i tə̀v ga, gà dukw ana i ga i ma gà tserdze ya ka, gà biy yak. 32A da dər na ki gìrìvekwe a nda maŋgàyà ba ya tsə̀na, aɗàbà dàmər yak aaha ka, kàmala ana aka mə̀t a, àma kinèhe ka, aka mbəlara i məmə̀ta ya. Aka dzeye kweleŋ, ama kinèhe ka, aka ŋgat ba asa.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\