LUKA 16

1I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa: "Wele duwa, mala lìmana, mala maɗàmà siŋgwè ŋgar a riŋ. Gà mburma tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha, ta gwaɗar: 'Mala maɗàmà siŋgwè yak aaha ka, a riŋ a nisek a à siŋgwè.' 2Wele ata a tsaraka kataya tsàra ka, a zalaraha, a gwaɗar: 'Dukùla na ì tsaraka nda tə̀v yak a? Ɗemiŋ gà dukw ana ki ge nda siŋgwè ya fit dze. Aɗàbà a sèsiŋ na ki ge a megè ìmir aaha ya asa tsà.' 3Mala maɗàmà siŋgwè aaha a dzala i gər ŋgar ka, a gwa: 'Naha mala ga gà a zle a aà ìye megè ìmir gà aaha ya dze ana, dìte i ge a ana, meme? Kwets araha, ndzə̀ɗa gà a riŋ aà mifìte tsà, dìte hwarwa a giŋ a aà maŋgàlà duwa aà mburma ya asa ana, meme kuɗa ya? 4Yawwa, àma kinèhe ka, yàa dzala dukw ŋgìɗ, ì sər dukw ana i ge a ya. I yehe a gà masla, dìte i tə̀v ana tàa zla ìye i megè ìmir aaha ya ka, tà gìs a aà ìye a ahər aà mandzà i ga i ma tar.' 5A daha, a zal a gà mburma ana gwèdèrè mala ga ŋgar ata aà tar a. Tə daha a tə̀v ŋgar ilik ilik tserdze. A gwaɗa a wele ana a làh a tə̀v ŋgar a: 'Gwèdèrè mala ga gà aà kər dze ana, ndaw?' 6Wele ata a gwaɗar aaka: 'Gùŋguŋ mal də̀rmə̀kà na aà ìye ya.' Mala maɗàmà siŋgwè ata a gwaɗar: 'Wàkità gwèdèrè yak naha, ndza a bə̀ɗ tsə̀mà, ka wetse aɗəm gùŋguŋ dzìk ə̀zləm pəra.' 7I dəba ŋa ya, a gwaɗa a mìsle ŋgìɗ asa: 'Dìte biy yak ana, ndaw?' Wele ata a gwaɗar aaka: 'Bùhwa daw də̀rmə̀kà na aà ìye.' Mala maɗàmà siŋgwè ata a gwaɗar: 'Wàkità gwèdèrè yak naha, wetse aɗəm dzìk tsàmàkə̀r pəra asa.' 8Mala ga wele ata a dzà zləm aka wirwir ana wele aaha a ge a ihər a ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya. A gwa: 'Wele aaha ka, mala wirwir. A dzele a dukw ana a da aka miɗ a.' Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma ana kinèhe ika gər àhə̀ɗ tə sər Mbulum tsìye ka, tə tsàh hinne, ti dzele dukw ana a da aka miɗ a lèlè, nda masə̀rà ba ika màgə̀r tar ilik ilik tserdze. Tə tsàh ka, tə zà dər gà mburma ana i tə̀v dzaydzay ŋa ya." 9I dəba ŋa ya, Yesuw a sə̀kàh à bazlam ata asa, a gwaɗa a tar: "Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Gwim ŋgwal ŋa nda siŋgwè lèlè, ku mege mì sər, siŋgwè ka, ŋgwal ŋa tsà tèkeɗè ya. Aɗàbà i tə̀v ana a riŋ aà kurum asa tsà, aka ndə̀v a ka, ki ta ŋgetwim a tə̀v mendze ana à ndìv a tsà aà biybiy i tə̀v Mbulum a. 10Taŋa, wùr ana a ge a megè ìmir gà ɓə̀za gà dukw ana kwizikw kwizikw a, ndaka vatwa ŋa ka, a ge a gà bàba ŋana tèkeɗè, ndaka vatwa ŋa mbàŋa. Ama wùr ana a ge a megè ìmir gà ɓə̀za gà duwa nda mehimbire iɗəm a ka, a ge a gà bàba ŋana tèkeɗè, kataya mbàŋa asa. 11Na kàa sərum are megè ìmir lìmana ana kinèhe ika gər àhə̀ɗ a ndaka vatwa tsə̀na, weke na a sle a aà mivile a kurum ŋgwal lìmana ana à ndìv a tsà i tə̀v Mbulum a? 12Kàmala taŋa ya, na kàa sərum are a megè gər a dukw mburma tsə̀na, dìte meme na Mbulum a sle aà mivile a kurum a dukw ŋgwal ŋana a gwa: A ne a biy kurum a? 13Wùra ilik a sle medze a ba aà megè ìmir gà mburma sula aà ler ilik ŋa ka, a ge a ba tsà. Aɗàbà pat ŋgìɗ ka, a ge a swalwa a mìsle ŋgìɗ, a weye a biy ŋgìɗ lèlè, kige tsà, à gìs a àhəm aà biy ŋgìɗ aaha lèlè, i ŋgìɗ ka, à gìs ahər a tsà, kùrtìtìk a niw a bazlam ŋgar. Kàmala taŋa ya, kurum tèkeɗè, ki slwim a aà megè ìmir a Mbulum, dìte ka, aà siŋgwè asa sula sula tsà." 14Gà Farisa tə tsaraka bazlam ata Yesuw a tsik a ka, tə sawla ahər hinne, aɗàbà ana tar ta waya siŋgwè hinne ya. 15Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, gà mburma ana ta ge a duwa ka, ika are mburma ya ɗekɗek a. Ama Mbulum ka, a sər gà gə̀zlə̀ŋ kurum. Aɗàbà dukw ana gà mburma ta fìr ahər a ŋgwal ŋa lèlè ndzer a ka, i tə̀v Mbulum ka, ŋgwal ŋa tsà ndeyndey. 16Tə zazam məpàlà àhəm Musa nda bazlam gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum, haa a tə̀v ana Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam a dzà ahər ba ya. Dàgà aà gər ata ya, ti tsikewa bazlam ŋgwal ŋana biy mekwere Əbay Mbulum ana a ta kwere a ya a mburma, dìte i dəba ŋa ya, ku weke tèkeɗè, gə̀də̀bəllà ta waya madà a mekwere Mbulum ata nda ndzə̀ɗa. 17Aɗàbà ŋgùlùm gà gər àhə̀ɗ nda gə̀zà mbulum ka, tì ndìviŋa. Ama məpàlà àhəm Mbulum ka, à ndìv a tsà. Ku mege dukw ana mewètsè ŋa iɗəm kwizikw hinne tsìye tèkeɗè, à nìkìɗ a ihər a tsà, a ndze a aà biybiy. 18Kàmala taŋa ya mbàŋa, wùr ana aka miyak à mə̀kəs ŋgar, dìte aka zla aɗəm biy ŋgìɗ a ka, a ge muva. Na wùra aka zla mə̀kəs ana ta miyak dər a tèkeɗè, a ge muva mbàŋa asa." 19I dəba bazlam ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wele duwa a riŋ, ŋgat mala lìmana, gà dukw ŋgar a riŋ hinne. A dùwayawa ba ka, nda petek ana ŋgwal ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Dìte kə̀la pat a zəmawa tèkeɗè, dukw mezime ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. 20Ama wele ŋgìɗ a riŋ mbàŋa, zləm ŋgar Lazar. Ŋgat ka, matawak ŋa, dukw ŋgar a riŋ tsà. Ba ŋgar fit ka, mbəlak ɗekɗek. A dawa aka hə̀rmaga wele ata lìmana ŋgar a riŋ hinne ya. A hənawa i fata. 21A waya mazə̀mà bàtutukw ɗaf ana a dzawuwa aà mala ga ata a bə̀ɗ a. I tə̀v ana a dzàwuba aà məpàlà ŋa ya ka, gà kəra tə dawaha, ta wiser a gər hinne, tə ndàkàɗawa ihər mbəlak ŋgar ata ya ìvaɗ. 22Alə̀ka i dəba ŋa ya, mala matawak ata a mə̀t ka, gà gawla Mbulum tə daha, tə zla ŋgat a tə̀v Abəraham a gər ŋa. Ama mala lìmana aaha tèkeɗè ka, a mə̀t asa, ti le ŋgat ka, a bìye. 23A sèwèrewa are hinne i tə̀v ana gà məmə̀ta iɗəm a. A zla gər aà mbulum, a fə̀r ikaba ya ka, aka ŋgataha a gà Abəraham mandzà ŋa nda Lazar i tə̀v ilik ŋa dìriŋ nda gà ŋgat i gər ŋa, ti ndze aàba tsà. 24A zalaha a Abəraham. A gwaɗaraha: 'Abəraham, tsir gà, ì ndzek are tsèhe ti tsìye? Kamkam, slərra Lazar a tə̀v ga ya, mà lìmiŋara à yam aà kəla ahər a, ma dara, ma tikwiŋ dər aka àràh zayya te. Aɗàbà ìye ihər i sèwèr a are i akwa i faha, a ndez a ìye hinne.' 25Ama Abəraham a gwaɗarra: 'Kəla gà, ì sər dər ka, kàa zəm riŋ mandzà aà bəra yak i bə̀ɗ ka, hinne. Ama Lazar aka sèwèr riŋ are ka, hinne. Kinèhe ka, a ndze a barbararra i faha, a zim a biy ŋgar kuɗa te. Ama kər ka, ki sèwèr a are mbàŋa te, na kinèhe ya. 26Dìte asa ka, bìye a riŋ batsàh ŋa kwitsikw ika màgə̀r kwa nda kər, kərgà taŋa ya, ku mege gà mburma ana i faha, a sàs a tar madàha a tə̀v kurum tèkeɗè, ti sle a tsà. Dìte gà na a riŋ i faka ya tèkeɗè, ti sle a aà madàra a faha ya tsà asa mbàŋa.' 27Mala lìmana ata a tsaraka taŋa ka, a gwaɗaraha: 'Na kataya ka, kamkam, i hemekiŋa tsir gà: Slər Lazar a rə̀ŋga tsir gà, 28aɗàbà gà dàmər gà a riŋ iɗəm ə̀zləm, ma daha, ma tsik a tar àba ya dzekwiŋ te, mi be a tar à ɗaf, dìte ka, tar tèkeɗè, tə ta wiyera àba a tə̀v mesèwère are gà aaha ya asa tsà te.' 29Abəraham a gwaɗar aakara: 'Gà dàmər yak ka, tə sər bazlam gà Musa nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ti tsik i wàkità ya, tə̀ dzà zləm ka, a mifèfile tar ata pəra.' 30Wele ata a gwaɗar aakaha asa: 'Taŋa ka, a sle tsà, Abəraham tsir gà. Na wùra aka mbəlara i məmə̀ta ya, tsìm aka da a tə̀v tar, dìte na tà mbìɗ a à gə̀zlə̀ŋ tar kuɗa ya.' 31Ama Abəraham a gwaɗar: 'Na tàa dzà zləm a mifèfile gà Musa nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata tsə̀ka, ku mege wùr ana a mbəlara i məmə̀ta ya a mesife ya, ma da a tə̀v tar tèkeɗè ìbam ka, tà gìs a bazlam ŋgar ɓàv tsà.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\