LUKA 17

1I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Gà duwa a riŋ kə̀la pat na ta bene a gà mburma a bakal a dukw ŋgar. Ama wùr ana a ne madəŋ bakal ŋa ya ka, waya ba ŋgar a. 2Sèriyè Mbulum ana a le ahər a ya ka, ŋgùlùm tə̀ dànar batsàh zal kur a ɗa, dìte tì yè a dər akaba ŋgat a batsàh dùlùv, ndəna a bene a medzìbe gà ɓə̀za aaha ta gìs ìye ya, a bakal a. 3Ama kinèhe ka, gwim metsèhe lèlè, kaslum ba kurum. Na wele ana aka ne dàmər yak, bə̀la aka ge bakal ka, tsiker ahər, ɗifer à ndzer ŋana. Na kà sàmata ka, aka mbə̀ɗ à madzàlà gà gər ŋgar, aka miyak à bakal ata ka, pə̀lar à bakal ŋgar. 4Na bə̀la aka gek bakal sik təsəla i huɗ mehine ilik a tèkeɗè ìbam ka, dìte i dəba ŋa ya a dere a tə̀v yak a hiywe, a wiz aà kər a məpàlà à bakal a ka, ki pìlewer a dər pəra." 5Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Yesuw ta gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, sə̀kàh a mə̀r à megìse a gə̀zlə̀ŋ te." 6Batsàh tar ŋa a gwaɗa a tar aaka: "Na mege kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum kwizikw, kàmala wur meserek a tèkeɗè, ki slwim aà megweɗe a a batsàh kàvə̀ra aaha: 'Ndzàh ba i faha ya, ka tə dzə̀v ba a batsàh dùlùv aaka' ka, à gìs a àhəm kurum." 7"Ama na bə̀la wùra ilik ika màgə̀r kurum a, ɓele ŋgar a riŋ à fìter a gùvàh, kige tsà, a riŋ à kìver a gà duwa ana, àlə̀ka, aka màra a ma ya ana, wànà mala ga ata a gweɗer a: 'Dara tsə̀mà, zəməma ɗaf' a? 8A riŋ tsà. Ama a gweɗer a ìvaɗ ka: 'Daha, yehiŋ vatwa aà medè ɗaf gà. I dəba ŋa ya, kà mbə̀ɗ akaba petek ana ŋgwal ŋa ya. Ka daha, kà ndzìkiŋara ɗaf a. Kər ŋa ka ndza a faka tə̀ma. Ki giŋere a gà meslire ana a sèsiŋ aà mege ya. Na yàa zəm àba ya ka, dìte ki dze a ba aà mazə̀mà biy yak kuɗa.' 9Ka dzalum dze ana, mala ga ata a riŋ a ge a kəkaàha a ɓele ŋgar aaha ndeɗiŋa a gwaɗar ka: 'Giŋ megè ìmir' a ya? Awaŋ, a riŋ tsà. 10Kàmala taŋa ya, i tə̀v kurum tèkeɗè, kataya mbàŋa. I tə̀v ana kàa gwim àba gà megè ìmir ana Mbulum a gwaɗa a kurum: Gwim tserdze ya ka, gwaɗum: 'Mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire ana məfara ŋa ya pəra. Aɗàbà mì ge ka, megè ìmir ana ta gwaɗa a mə̀r a ɗekɗek pəra.' " 11Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a riŋ a de a ndàra a Yeruzalem a ka, a da ndaka lìwiŋ gà àhə̀ɗ Samariya nda Galile. 12Aka à mendze a kəla kə̀sà duwa ka, gà ɓə̀zla bàba mbəlak ba duwa kurwa, tar riŋ i dala ŋana. Ta ŋgataha a Yesuw ka, tə daha, ta hitse aà gùva vatwa ana a de a dərra ya dzìrìk. 13Tə zalaraha aàba nda màgàlà, ta gwaɗaraha: "Yesuw Əbay, mì ndzek are tsèhe te tsìye?" 14Yesuw a fə̀raha aà tar ka, a gwaɗa a taraha: "Dum, ta pàtum à ba kurum a gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, tə̀ sàmata kurum, tə sər dər ka, wànà meme na kà ndzum kinèhe kuɗa ya." Gà mburma ata ta màh ba, tə da. I tə̀v ana tar riŋ ti de a ya ka, ta mbala aà vatwa tsàra. 15Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r tar a, a sàmata ba ŋgar ana a mbəl a ka, a mbə̀ɗ gər a dəba, a tə̀v Yesuw, nda mazàmbàɗà à Mbulum ŋgarrà. 16A daha ka, a kal àba aka miɗ Yesuw, luz a tike yemere a bə̀ɗ, dìte a ger kəkaàha. Ama wele ata ka, gà Samariya. 17Yesuw a gwaɗar: "Gà mburma kurwa ŋa ata ana tàa mbala fit tsìye? Gà tswiɗ ŋa aaha dze ana, i ŋga? 18Wànà wùra ilik aka màra a dəba aà megè kəkaàha a Mbulum ika gər slele aaha ya te tsìye?" 19I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a wele ata: "Hitse, ka daba. Megìse yak ana kì gìs ìye i gə̀zlə̀ŋ yak a, aka mbəl à kər." 20I dəba ŋa ya, gà Farisa duwa ta gwaɗa a Yesuw: "Mekwere Əbay Mbulum ana a ta kwere a ya dze ana, ndeɗime?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Mekwere Əbay Mbulum a dere a ka, gà mburma ta ŋgeter a tsà. 21Ti sle aà megweɗe a ka: 'Araha i faha,' kige tsà: 'Ar aaka' tsà mbàŋa. Aɗàbà sərum dər ka, mekwere Əbay Mbulum ɗa ika màgə̀r kurum kinèhe." 22I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "A pat ŋgìɗ a ndzere a ka, mendze ana kinèhe i ndze a ika màgə̀r kurum, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, a kìv a kuruməŋa. Ku mege pat ilik kà wayum meŋgetwimiŋ tèkeɗè, ki ŋgetwimiŋ a tsà. 23Ti ta gweɗe a kurum a: 'Araha i faha,' kige tsà: 'Ar aaka i faka.' Ama ka, ka dum, kà gə̀sum àhəm tar tsà. 24Aɗàbà pat ŋa aka ndzera ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i dere a ka, parakkà, i tə̀v are mburma tserdze, kàmala mewìtìɗè mbulum ana ndiɗèy à wìtiɗ a ika tsèke ŋgìɗ ka, tsìkw a ndze a dər aka tsèke ŋgìɗ asa ya. 25Ama ka, say i sèwèr a are hinne, gà mburma ana kinèhe ya, ti lìmiŋ a àba ya dzekwiŋ. 26Ama dukw ana a ge ba akahər Nuhu ata ya ka, a ta ge a ba a pat ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ya mbàŋa. 27Akahər ata ka, gà mburma ta mə̀tsa aà maŋgàyà ba, mazə̀màyà gà dukw mezime, nda masàyà gà dukw mese. Tə ndzakawa daala, tə dzàyawa gà də̀m tar a zal, haa a pat ana Nuhu a pə̀ts a ga ŋgar ata a làmbaɗa aà masuwaya dər ika gər yam a. Dìte i dəba ŋa ya, yam batsàh ŋa a dara kuɗa, a ràh aka gər àhə̀ɗ fèɗìɗe, a dzeye à gà àsìŋ gà mburma ata fit. 28Kige tsà, a ta ge a ka, kərgà biy Ludu ana akahər ata ya mbàŋa. Gà mburma ta mə̀tsa aà maŋgàyà ba mazə̀màyà gà dukw mezime, nda masàyà gà dukw mese. Tə dzawuwa à gà duwa, tə sakamawa gà duwa, dìte ti sligeyewa gà duwa, ta gewa gà ga. 29Ama a pat ana Ludu a hitse, a da i Suduma ya ka, zlir akwa bàtutukw ŋa a ndàra aka gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya, nda dukuməŋa a riŋ a wene a wàfùfùffa, a dzeye a tar fit. 30A ta ge a ka, kataya mbàŋa, na a pat ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, pəzlàŋ i ti slele a ya. 31A pat ata, wùra aka ge ika galak ka, ma tarra a bə̀ɗ a, mə̀ mə̀ts aà mandzə̀kàra gà dukw ŋgar ana i huɗ ga ya tsà. Wùr ana i gùvàh ŋgar a tèkeɗè ka, ma ta mbə̀ɗ gər a ma tsà mbàŋa. 32Mə̀kəs Ludu ata ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. 33Wùr ana aka sàsar məmbə̀là à mesife ŋgar ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, a dzeye a dər seyiŋ ìvaɗ. Ama wùr ana a dzeye a à mesife ŋgar aɗàbà ìye ya ka, a mbil a dər ìvaɗ asa. 34Iye ihər i tsik a kuruməŋa: A pat ata ndaàvə̀ɗ ka, gà mburma ana mahə̀nà ŋa ika slə̀làh ilik ŋa ya ka, ilik ti zle a ihər a, ilik ŋa aaha a ndziŋa. 35Gà mə̀kəs sula tì lìgir a i zlaŋgwaɗ ìbam ka, ilik ti zle a ihər a, ilik ŋa aaha a ndze a mbàŋa. 36 37Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗar aaka: "Gà dukw ata ti ta ge a ba dze ana, i ŋga, Batsàh mə̀r ŋa?" I fata ka, a gwaɗa a tar: "Duwa aka mə̀t, ku mege i ŋga ka, gà kwàtsàmba ti diŋa, ti yehebe aaka a gər."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\