LUKA 18

1I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik bazlam minew a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, aà meɗife a tar dər ka, say ta hama a Mbulum hiywe, ti ye ba tsìdze. 2A gwaɗa a tar: "Mala megè sèriyè duwa a riŋ i kwite duwa. Magə̀ɗa Mbulum a ger tsìdze, dìte a gə̀s mifèfile wùra tsà asa mbàŋa. 3Madakwa mə̀kəs duwa a riŋ i kwite ata mbàŋa, a dawa a tə̀v ŋgar kə̀la pat, dìte ma ger sèriyè. A gwaɗa a mala megè sèriyè ata: 'Ge a mə̀r sèriyè nda mala gùvəl gà duwa te.' 4Aka ndza hinne, a sàs a wele ata aà meger sèriyè ŋgar tsà. I dəba ŋa ya, a dzala a gwa: 'Magə̀ɗa Mbulum a giŋ a tsà dukw ŋgar, dìte ka, a sèsiŋ magə̀sà àhəm wùra tsà asa. 5Ama madakwa mə̀kəs aaha à gìzliŋ a gər hinne nda bazlam, à kìɗ a ìye ka, ŋgùlùm i ger a àba sèriyè ŋgar a dzekwiŋ, tsə̀ka, a miyek a à madara a tə̀v ga ya tsà.' " 6I dəba ŋa ya, Əbay Yesuw a sə̀kàh à bazlam ata asa. A gwaɗa a tar: "Dzùm zləm a dukw ata mala megè sèriyè ata ŋgwal ŋa tsà a tsik a. 7Dìte wànà Mbulum dze ana, a ti zlèk a gà mburma ana a pala tar, ti tiwer aàba a hàwa mèkwède ya seyiŋ ìvaɗ tsìye? Wànà a ge a mèhìnèkw aà mezlèke tar a? 8Iye ihər i tsik a kuruməŋa: A ta gìs a bazlam tar bìse. Ama kəla ka, i tə̀v ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i dere a ya ana, wànà i ti lere a aà gà mburma ya nda gà megìse ìye i gə̀zlə̀ŋ tar ika gər àhə̀ɗ a?" 9Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a tsik bazlam minew ŋgìɗ pàm asa, a gà mburma ana tə dzala i tar ka, tar gà ɓə̀zla gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, dìte ka, tà fìr a aà gà mìsle ŋgìɗ ka, kàmala za ya. A gwaɗa a tar: 10"Gà wele duwa sula, tə da a ga Mbulum batsàh ŋana aà meheme iɗəm. Mìsle ŋgìɗ ilik ka, gà Farisa. Biy ŋgìɗ aaha ìbam, mala dùwan. 11Tə daha ka, Farisa ata a ndza a tə̀v ŋgar pàm, a dzà ba aà mahàmà a Mbulum. A gwa: 'Mbulum gà, ìye ihər i gek a kəkaàha, aɗàbà ana ìye ka, kàmala gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana tar gà ɓə̀zla muburnun, nda pàrsa ka, dìte tar gà ɓə̀zla muva asa ya tsà. I gek a kəkaàha asa, aɗàbà ana ìye ka, kàmala mala dùwan aaha ya tsìye. 12I gewa ndə̀rà pat sula kə̀la kwaskwa, dìte ìye ihər ì vəlawa gà dukw ana ku mege yàa ŋgat kurwa ya ka, i zle a ihər a ilik, i vilek a asa mbàŋa.' 13Ama mala dùwan aaha a daha ka, a hitse dìriŋ, aka fə̀r a gə̀zà mbulum tsà, luz a tike gər a bə̀ɗ, a tiwe a ba ŋgar, a lakaba a gə̀zlə̀ŋ. A gwaɗa a Mbulum: 'Mbulum ga, ì ndzek are tsèhe te tsìye, na ìye na mala bakal a?' " 14Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Mala dùwan aaha, àlə̀ka a da a ma ka, aka mbə̀r menè ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, bakal ŋgar aka pə̀l kuɗa. Ama Farisa aaha ka, ŋgat ka, a ne ŋgwal ŋa tsà. Aɗàbà na wùra a sàsar, tə zalar batsàh ŋa ka, Mbulum a ne a ŋgat kəla ŋa ìvaɗ. Ama wùr ana aka ne à ba ŋgar kwizikw ika miɗ mburma ya ka, Mbulum a ne a ŋgat batsàh ŋa asa mbàŋa." 15Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, gà mburma tə daha à gà ɓə̀za ndirkiz a tə̀v Yesuw, aɗàbà ma tike aka tar ahər te. Alə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta ŋgat a tar kataya tsàra ka, ta pala a tar àhəm, a sàs a tar na ti dehe a à gà ɓə̀za ata ya tsà. 16Ama Yesuw a zal a gà ɓə̀za. A gwaɗa a tar: "Dumara a tə̀v ga ya." Dìte a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa: "Mandza, ka palum a tar àhəm tsà, tə dara à gà ɓə̀za a tə̀v ga ya. Aɗàbà mekwere Əbay Mbulum a waya ka, medzìbe gà mburma ana kàmala gà ɓə̀za aaha ya, na ti de aɗəm a ya. 17Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Wùr ana aka gə̀s mekwere Əbay Mbulum kàmala kəla ndirkiz a tsə̀ka, a sle aà mede aɗəm a tsìdze." 18Alə̀ka i dəba ŋa ya, ə̀bay gà Yahuda duwa a tsàm aà Yesuw, a gwaɗar: "Əbay gà, kər na ŋgwal ŋa ya. I ge a dze ana, là, na dìte i ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a?" 19Yesuw a gwaɗar aaka: "Aàmala na kà zeliŋ ŋgwal ŋa ya? Wùra a riŋ ŋgwal ŋa tsà, say na Mbulum ilik tsìye. 20Aɗàbà kà sər məpàlà àhəm Mbulum ana a gwa ka: Ki ge muva tsà, kə̀ kə̀ɗ mburma tsà, ki ge akəl tsà, kà sàs pàrsa aà mburma tsà, dìte zàmbaɗa à gà dède yak, nda màma yak a tsìye?" 21Wele ata a gwaɗar aaka: "Əbay ga, yàa gə̀s gà dukw ata tserdze ya, dàgà aà gər kəla ndirkiz a, yàa ge tsà." 22Yesuw a tsaraka mifèfile wele ata tsàra ka, a gwaɗar: "Ama dukw ilik aka zeha i gà dukw ata kà ɗama dze ya." A gwaɗar: "Daha, ka dzawa à gà dukw yak fit, dìte kà dzàya siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak. Na kàa ge dər kataya ka, ki ŋget a lìmana ana batsàh ŋa, à ndìv a tsà i tə̀v Mbulum a. I dəba ŋa ya, ka dara, ka zazam ìye kuɗa." 23Ama wele ata a tsaraka mifèfile ŋgar ata kataya tsàra ka, a mə̀t i are ya sə̀rràt, aɗàbà ana lìmana ŋgar a riŋ hinne ya. 24Yesuw a fə̀r ahər, na a mə̀t i are ya kataya ka, a gwa: "Mawùràba aà madà a mekwere Əbay Mbulum gà ɓə̀zla lìmana ka, hinne. 25Ndəna gà ɓə̀zla lìmana ti de a a mekwere Əbay Mbulum a ka, ŋgùlùm zlìgwèmè ma da nda bìye lepìrè." 26Gà mburma ana tə tsaraka mifèfile ŋgar ata ya ka, ta gwaɗar aaka: "Na kataya ana, weke a sle aà mimbile a i tə̀v Mbulum a?" 27Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Dukw ana mawùràba ŋa i tə̀v mburma ya ka, mawùràba ŋa tsà, na i tə̀v Mbulum a." 28I dəba ŋa ya, Piyer a gwaɗar aakaha tsàra: "Araha, mə̀r ka, màa miyak àba à gà dukw mə̀r a tserdze, màa dara, màa zazam kər." 29Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Haya kwaŋ, taŋa ka, lèlè. Ama ì tsik a kurum a ka, nda ndzer kəla: Na wùra aka miyak àba à gà ga ŋgar a, kige tsà à mə̀kəs ŋgar a, bə̀la à gà dàmər ŋgar, nda gà bə̀la tsir ŋgar a, kige tsà asa, à gà ɓə̀za ŋgar a, agəra mekwere Əbay Mbulum a ka, 30a ŋget aɗəm a hinne, à zè a taŋa a miyak dər àba kinèhe ya. Dìte a ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, aka miɗ mbàŋa." 31Yesuw a daha, a ndzə̀k gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya, kə̀tsàh a zlawak aà mburma ya. A daha, a gwaɗa a tar: "Tsarakum, araha, kwa ihər ki tèkwe a a Yeruzalem. Alə̀ka, aka tə̀v ana kàa ndzekwaha a fata ya ka, dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ta wetse akahər ata piŋŋè, ti tsik aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, a ta geye a ba. 32Aɗàbà ti ta vil a ìye a ahər a gà slele ana i fata tə sər Mbulum tsìye. Ti sewle aà ìyeŋa, ti ndeveyiŋa, dìte ti tif aà ìye a tìzle. 33Ta gìzl a ìye nda megwiymbiɗ hinne, dìte tà kìɗ a ìye kuɗa. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i bìye ya." 34I fata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tàa tsaraka dukw ana a sàsar aà metsike ya tsà. Aɗàbà a ge aà tar ka, kàmala makàhà ŋa i huɗ ŋa ya, dèrze ikəka. 35Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw aka à mendze a kwite Yeriko ya ka, aka le aà wele duwa gùluf ŋa, a riŋ mandzà ŋa aà gùva vatwa, à ŋgèl a duwa. 36A tsaraka gà mburma ana ika vatwa ti de a ya ka, a wiz aà tar, a gwaɗa a tar: "Dukùla na taŋa ya?" 37Ta gwaɗar: "Yesuw ana a dara i Nazaret a, na a de a nda naha ya." 38Mala gùluf ata a tsaraka kataya ka, a wideye hinne nda màgàlà. A gwa: "Yesuw, gwala Davit, ì ndzek are tsèhe te tsìye? Zlàk ìye te." 39Gà na tə làh a tə̀v ŋgar ika miɗ Yesuw a ka, ta palar àhəm, ta gwaɗar: "Ndza ɗikɗik." Ama wele ata ka, a tsaraka tsà, a sə̀kàh à mewideye hinne nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà ìvaɗ asa. A gwa: "Gwala Davit, ì ndzek are tsèhe te tsìye?" 40Yesuw a tsaraka mifèfile ŋgar ata ka, a hitse dzèŋ, dìte a gwaɗa a tar: "Gìswimiŋarra ahər a, ma dara a tə̀v ga ya." Tə daha, ta gə̀saraha ahər. A ndzeha a tə̀v ŋgar ka, Yesuw a gwaɗar: 41"I gek dze ana, dukùla na a sàsak a?" A gwaɗar aaka: "Əbay, a sèsiŋ ka, lèmbeɗiŋ are gà te." 42I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗar: "Daba, are yak aka lə̀mbaɗaba. Megìse yak ana kì gìs ìye ya ka, aka mbəl à kər." 43I dəba bazlam Yesuw ata a tsiker kataya ya tsàra ka, wurat are ŋgar a hə̀ndə̀k ba. Dìte a zazam Yesuw nda gà mazàmbàɗà aà Mbulum, tə də̀ɗ akaba tserdze. Gà mburma ana i fata ya tèkeɗè, ta ŋgat a dukw ata ka, tə zàmbaɗa à Mbulum mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\