LUKA 19

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a ndze a Yeriko. A de a ndaka màgə̀r kwite. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, 2wele duwa a riŋ i fata, zləm ŋgar Zakayus. Ŋgat ka, ə̀bay gà ɓə̀zla dùwan. Ŋgat mala lìmana hinne. 3A yaha vatwa aà maŋgàtà a Yesuw, àma a sle aà meŋgeter tsà, aɗàbà gà mburma ana a riŋ ti ler tits a. Ŋgat ka, derderer mburma asa. 4A daha, a val aka miɗ. A daha, a tsəl a ɗaf kàvə̀ra duwa. A sàsar ka, a məfə̀rà aà Yesuw ana a dehe a nda taŋa ya. 5Alə̀ka Yesuw a ndzeha aà huɗ kàvə̀ra ata, a fə̀raha aɗəm tsàra. A ŋgataha a Zakayus. A gwaɗaraha: "Tarra i ɗaf aka ya tsə̀mà, Zakayus, aɗàbà ìye ka, mbəlakw yak na mbakum a." 6Zakayus a tsaraka kataya ka, a tarra i ɗaf ata ya tsàra, tə da a ma ŋgar. Alə̀ka tə daha ka, a gə̀s Yesuw nda maŋgàyà ba lèlè. 7Ama gà mburma ana i fata ya, ta ŋgatar kataya tsàra ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. Aɗàbà ta gwa: "Wànà wele aaha a de a a bəra mala bakal ana, meme?" 8Ama i tə̀v ana tar riŋ i ma ya ka, Zakayus a daha, a hitse aka miɗ Əbay Yesuw, a gwaɗar: "Araha, i tsik a i sìda ya, Əbay gà: I dzèye a mezèha dukw gà a gà ɓə̀zla matawak. Na bə̀la yàa zla duwa aà wùra ya ilik ka, i sìkèher a dər aaka faɗ." 9Yesuw a tsaraka bazlam ŋgar ata ka, a gwaɗar: "Və̀ɗəna ka, mipìse àhəm i ma yak, Mbulum aka mbəl à kər, aɗàbà kər tèkeɗè ka, gwala Abəraham mbàŋa. 10Kərgà taŋa ya, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ì dara ka, aà mayàhà gà mburma ana tàa dzeye ya, dìte aà məmbàlà à tar." 11I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl ndaka bazlam minew agəra gà mburma ana tə tsaraka bazlam ata ya. A tsik bazlam ata ka, aɗàbà ana aka à mendze a Yeruzalem ka, gà mburma ata i fata ya tserdze tə dzala, ta gwa: A ge a ka, Mekwere Mbulum aka à mendzera a faha ya kuɗa. 12I huɗ bazlam ŋgar ata ya ka, a gwaɗa a tar: "Wele duwa a riŋ, ə̀bay ŋa, lìmana ŋgar a riŋ hinne. A da a tə̀v ə̀bay aka àhə̀ɗ ŋgìɗ dìriŋ, dìte ma tikera ŋgat a ə̀bay a, a dere a, a kwere a dər gà mburma ŋgar aaha i ma ya. 13I tə̀v ana à mèh a ba, a de a mbà ya ka, a zalawa a gà ɓə̀zla meslire ŋgar kurwa. A daha, a dzàya a tar kur siŋgwè ilik ilik tserdze. Ilik ŋa ata ka, siŋgwè iɗəm ka, hinne. A gwaɗa a tar: 'Araha, dumaha, tsàkàlum nda siŋgwè aaha, haa a pat ana yàa màra a ma ya.' Ŋgat ŋa a màh ba, a da tsàra. 14Alə̀ka gà mburma ata tserdze ya, tə tsaraka, aka da a mewìzè ə̀bay ka, a tsə̀ɓ a tar hinne, aɗàbà ta waya ŋgat tsà. I dəba ŋa ya, tə slər mburma a tə̀v gà mburma ana ti tikere aɗəm a ŋgat a, aà megweɗe a taraha ka: 'A sàs a mə̀r wele aka, ma ne ə̀bay mə̀r tsà.' 15Ama bàlaarì ti tikera aɗəm ŋgat a. Alə̀ka a màra a ma ya ka, a daha, a zal a gà ɓə̀zla meslire ŋgar aaha ndeɗiŋa, a dzàya a tar siŋgwè aà metsèkèle ya. A sàsar a sir a dər ka, meme na ta ge nda siŋgwè aaha ya. 16Wele ana a làhəha a tə̀v ŋgar a, a daha, a gwaɗar: 'Əbay, siŋgwè yak ata kà viliŋ a ka, yàa ŋgat aaka, nuba kurwa.' 17Əbay ata a gwaɗar: 'Lèlè ndzer, na taŋa ya. Kər ka, ŋgwal mala meslire kaɗə̀ŋ. Kinèhe ka, ki kwere a ga kwite kurwa mbàŋa, aɗàbà ana ki ge megè ìmir dukw ana hinne tsìye ka, ndaka vatwa ŋa ya.' 18Masula ŋana a daha, a gwaɗar: 'Əbay, siŋgwè yak ata ka viliŋ a ka, yàa ŋgat aaka, nuba ə̀zləm.' 19Əbay ata a gwaɗar: 'Taŋa ka, lèlè. Kər tèkeɗè, ki kwere a kwite ə̀zləm mbàŋa.' 20I dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ pàm asa a daha, a gwaɗar: 'Əbay, kur siŋgwè yak aaha kà viliŋ ilik a ka, araha, ì kàha, yàa paɗak aka àhəm petek lèlè. 21Magə̀ɗa yak a giŋ ka, hinne, aɗàbà kər ka, ŋgwal mburma tsà. Dukw ana biy yak tsìye tèkeɗè ìbam ka, ki zlebiŋa. Dukw ana kər kà slige tsìye tèkeɗè ìbam ka, ki sèsebiŋa mbàŋa.' 22Ama ə̀bay ata a gwaɗar aaka: 'Kər ka, ŋgwal mala meslire tsìdze. Sèriyè yak aaha i ge a ya ka, kər ŋa na a dzew a ba yak a. Na kàa sər, ìye ka, ŋgwal mburma tsà, dukw ana biy ga tsìye tèkeɗè, i zlebiŋa, dukw ana yàa slige tsìye tèkeɗè ìbam ka, i sès a ba dze ana, 23aàmala na kə̀ gə̀s metikiŋ siŋgwè ga aaha a ga ana ti tikiŋ a àba ya ka, dìte tì sìkèhiŋ a dər aaka ya tsìye? Ana ka, bə̀la mimè ana i mère a ya ka, siŋgwè ga aka sə̀kàh aaka ya.' 24I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà mburma ana ta riŋ i fata ya: 'Zlum ihər siŋgwè aka ya, ka vəlum aaka a wele aaha gà biy ŋgar kurwa ya.' 25Ta gwaɗar aaka: 'Əbay, ta viler aaka a ana, gà biy ŋgar ka, kurwa ana, meme?' 26Ama ə̀bay ata a gwaɗa a tar aaka asa: 'Iye ihər i tsik a kuruməŋa: Wùr ana aka ge ìmir lèlè, aka ŋgat dukw mayà ba ŋgar hinne ka, tì sìkèher a dər aaka hinne asa mbàŋa. Ama wùr ana a ge a ìmir nda swalwa ŋa ndaka vatwa ŋa tsìye ka, ti zle a ihər dukw ana i ahər ŋgar a fit mbàŋa. 27Ama gà ɓə̀zla menè are ana a sàs a tar, i ne ə̀bay tar tsìye ka, geswimiŋara tar a faha ya, ka batsum tar aka miɗ gà a faha.' " 28I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar i fata ya tsàra ka, a màh ba, a da aka miɗ, a de a a Yeruzalem. 29Tàa à mendze a gà kə̀sà Betfedze nda Betaniya bìse nda Yeruzalem, aà sik kwite duwa, tə zalar dìyes dìzl ɗaf ndzendzebìre. I fata ya ka, Yesuw a slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat sula aka miɗ. 30A gwaɗa a tar: "Dum a kə̀sà aaka ika miɗ kurum a kwaŋ. Kàa ndzwimaha aà gùva kə̀sà ata ka, ki lwimehe a aà kəla hezwèŋè a riŋ madànà ŋa aà dìzl, na wùra aka tsəl aaka ilik zùkw tsìye. Kà pə̀lumara, ka dum dərra a faha ya. 31Na wùra aka gwaɗa a kurum: 'Aàmala na ki pìlwim a ya' ka, gwaɗumar: 'Əbay na a wiz a.' " 32Gà ɓə̀zla meslire ata sula ya ta màh ba, tə da. Tə daha ka, a ge kàmala ana Yesuw a tsik a tar a kaɗə̀ŋ. Tàa le aà kəla hezwèŋè ata. 33I tə̀v ana tar riŋ tà pìl a ya ka, gà ɓə̀zla hezwèŋè ŋa a riŋ i fata, ta gwaɗa a tar: "Aàmala na ki pìlwim a kəla hezwèŋè ŋa ya?" 34Ta gwaɗa a tar aaka: "Əbay na a wiz a." 35I dəba ŋa ya, ta pə̀laraha kuɗa. Tə daha, tə dzàya aaka gà petek tar, tə zla aaka Yesuw kuɗa, dìte ta màh ba, tə da. 36I tə̀v ana tar riŋ ti de a ya ka, gà mburma ta fatala gà petek tar aka bàrama ana Yesuw a de a dər a, aà mazlə̀bà à ŋgat. 37Alə̀ka tàa à mendze a Yeruzalem, ti de a ndaka vatwa ana a tarra i dìyes kwite ndzendzebìre ata ya. I fata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya, tə dzà ba aà mazàmbàɗà à Mbulum nda maŋgàyà ba i gə̀zlə̀ŋ nda màgàlà, aɗàbà gà dukw menè aà mburma ana ta ŋgatawar, Yesuw a geyawa tserdze ya. 38Ta gwaɗawa: "Mipìsè àhəm ika gər Əbay ana Mbulum a slərra ŋgat a faha ya. Gà na i mbulum tserdze ya ka, tə ndza zayya nda gà matàslà yam i gə̀zlə̀ŋ. Mezèmbeɗe ma ge ka, biy Mbulum Batsàh ŋa ana i gər ŋa ya mbàŋa." 39Gà Farisa duwa ika màgə̀r gà mburma ata, tə tsaraka taŋa ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Əbay, gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà kər aaha ka, tə ndza ɗikɗik." 40Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na tàa ndza ɗikɗik ka, ku mege gà kur tèkeɗè, tà mbìɗ a ba aà mifèfile nda ndzə̀ɗa asa." 41Yesuw a ŋgat a kwite Yeruzalem ka, a tuwa kwite ata hinne. 42A gwa: "Na mege və̀ɗəna kà gə̀sum meslire dukw ana a vil a kurum a mandzà zayzay pəra ya, àsla ka, ana ka, ŋgùlùm. Ama kinèhe ka, makàhà ŋa aà kurum a, ki ŋgetwimer a tsà, kàa nwim kàmala gà ɓə̀zla gùluf a. 43I tiwe a kurum, aɗàbà a pat ŋgìɗ ka, gà ɓə̀zla gùvəl kurum tì dzè a à kurum a màŋgwàɓà, ti lewer a kurum tits. Dìte ti ta ŋgiɗits a akaba kurum, ku mege ara ndawara ya tèkeɗè ya. 44Ta bets a kurum, ti dwif a kurum a zlagam a bə̀ɗ nda ga ŋa dze fit, lehèɗ lehèɗ. Ti ta miyek a à kur ika gər biy ŋgìɗ tsìdze. Aɗàbà kàa sərum pat ana Mbulum a dere a aà mazlàkà kurum zləmana ya tsà." 45I dəba ŋa ya, Yesuw a da a ga Mbulum batsàh ŋana. A ta medeha ka, a leha aɗəm aà gà ɓə̀zla madzàwà à duwa. A ŋgat a tar kàmala taŋa ya ka, a dzà ba aà madàlàwàra iɗəm tar a bəra ya. 46A gwaɗa a tar aaka: "Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a gwa ka: 'Ga gà ka, biy gà mburma ana ta hemiŋ a iɗəm a.' Ama kurum kà nwim dər i kurum ka, sləlak madzà aɗəm dukw gà ɓə̀zla akəl." 47Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a dzeŋgewa i ga Mbulum batsàh ŋa ata kə̀la pat. Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda gà bàba gà Yahuda ana i fata tserdze ya, ti yaha vatwa aà makə̀ɗà Yesuw. 48Ama tə sər meme na mìi ŋget a vatwa aà magə̀sà ŋa ya tsà, aɗàbà ana gà mburma a riŋ hinne i tə̀v ŋgar, ti dzè a zləm a bazlam ŋgar ana a tsik a ter a ika àràh a, lèlè nda metsèhe ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\