LUKA 2

1Akahər ata ta wa Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam ka, Agustus ŋgat batsàh ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. Əbay ata a gwaɗa a gà gawla ŋgar: "Ɗamum gà mburma ana ika àhə̀ɗ ga ya fit dze." 2Taŋa na a ne malàhalàh maɗàmà mburma ana ika àhə̀ɗ Ruma ya. Akahər ata ka, Əbay ŋgìɗ a riŋ, batsàh ə̀bay ata a tike aɗəm ŋgat, zləm ŋgar Kwiriniyus. A riŋ a kwere a gà Siriya ika àhə̀ɗ Ruma mbàŋa. 3I dəba ŋa ya, ku weke a tsaraka bazlam ana batsàh ə̀bay ata a tsik a ka, a màh ba, a da a mewètsè ba a kwite ŋgar. 4- 5Yasufa ìbam akahər ata ka, ŋgat riŋ mandzà ŋa i kwite Nazaret ika àhə̀ɗ Galile. A tsaraka kataya ka, ta hitsera i fata ya, ta màh ba, tə da a Betelehem aka àhə̀ɗ Yuda nda makasl ŋgar Mariya ana huɗ a ɗe aakara aà gama ya. Tə daha, ta wetse ba tar i fata. Tə da a fata ka, aɗàbà ta wa batsàh tsir ŋgar ə̀bay Davit piŋŋè ka, i fata. 6I tə̀v ana tar riŋ ti ndze a i Betelehem a ka, kiye Mariya aka sle kuɗa. Mawà kəla aka dzà ahər ba. 7Kəla ata a wa ya ka, asləka ŋa, malkwara ŋgar tsàra. A wa ka, i ga hwalwa hwalwa i dìdwìn. A paɗa ahər petek, a tike dər a dukw duwa batsàh ŋa kàmala gùlam a. Dukw ata ka, tə dzàwa aɗəm kwìzir. A tike dər a fata ka, aɗàbà ta ŋgat tə̀v mehine i ga ŋgìɗ tsà. Gà mìsle ŋgìɗ ta hənawa iɗəm. 8Gà ɓə̀zla makə̀và gà duwa a riŋ i dala, ta kaslawa gà dukw tar i bəra ndàavə̀ɗ. Tar riŋ bìse nda kə̀sà Betelehem. 9I tə̀v ana tar riŋ aà makàslà gà dukw tar ata ya ka, gawla Mbulum a dara a tə̀v tar a. Dzaydzay Əbay Mbulum a pàt àba. A də̀v i màgə̀r tar ndaàvə̀ɗ ata wùtəɗ wùtəɗ wùtəɗ. Tə dzà ba aà megè magə̀ɗa hinne tsàra. 10Ama gawla Mbulum ata a gwaɗa a tar: "Ki gwim magə̀ɗa tsà, aɗàbà ì dara ka, ì zla a kurumara bazlam ŋgwal ŋa ana gà mburma tserdze ta ŋgeye a dər ba hinne ya. 11Aɗàbà tàa wa a kurum mala məmbə̀là à mburma i Betelehem i kwite Davit mbakum. Ŋgat ka, Kiristi, wele ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya. Ŋgat ka, ə̀bay batsàh ŋa, ika gər àhə̀ɗ tserdze. 12Dum, ka tə sàmatum, ki ŋgetwimeriŋa, ki sirwim a dər ndzer kaɗə̀ŋ. Aɗàbà a riŋ məpàɗà ŋa i petek, mahə̀nà ŋa dər i dukuməŋa a riŋ i dìdwìn, tə dzàwa aɗəm kwìzir." 13Zàmma tsə̀ka, gà àsìŋ gà gawla Mbulum ŋgìɗ tàa dara a tə̀v gawla Mbulum aaha ya. Tə daha, ti yahaba gər hinne. Tə zàmbaɗa à Mbulum a fata. Ta gwa: 14"Mezèmbeɗe mege ka, biy Mbulum ana ika gər mburma tserdze ya. Mandzà zayzay ŋgar ika gər gà mburma ana tserdze ika gər àhə̀ɗ, a waya tar a." 15I tə̀v ana gà gawla Mbulum ata tə da aà gà ɓə̀zla makə̀và gà dukw ata ya, ta mbə̀ɗ gər a mbulum a gər ŋa ya ka, gà ɓə̀zla makə̀và gà dukw aaha ta gwaɗaba: "Tàkwa a Betelehem, ka tə sàmatakwa dukw ana Əbay Mbulum a ɗif a kwa dər a." 16Ta màh ba tsàra, tə da. Ti ta medeha ka, tàa le aà gà Mariya nda Yasufa nda gà kəla aaha ta wa ya, a riŋ mahə̀nà ŋa i dukw ata kàmala gùlam a. Tar dər mandzà ŋa i dìdwìn kaɗə̀ŋ. 17Gà mburma ata ta ŋgat a kəla aaha ka, tə dzà ba aà maɗàmà bazlam ana gawla Mbulum aaha ndeɗiŋa a tsik a tar, aɗàbà kəla ata ya. 18Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana i fata ya, tə tsaraka bazlam tar ata kataya ka, a ge aà tar kàmala sunwa ya. 19Ama Mariya a tike bazlam tar ata kìtsèk a zləm. A dzalawa aaka gà gər. 20I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla makə̀và gà dukw ata ta mbə̀ɗ gər a tə̀v makə̀và gà dukw tar ana tə dara iɗəm a. Tə daha, tə dzà ba aà mazàmbàɗà Mbulum tsàra. Ta ger wusa hinne, aɗàbà dukw ana tə tsarakara i fata, ndəna ta ŋgatarra ya. Aɗàbà dukw ata gawla Mbulum aaha a làh metsike a tar ndeɗiŋa ya ka, kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà, a ge ba kàmala ana a tsik a tar a ndzer. 21I dəba ŋa ya, Yesuw a ge mehine təsəla ka, mesèse ŋgat ìde. Tə sàs ŋgat. Zləm ata ti ɗer a ka, Yesuw, kàmala ana gawla Mbulum a ɗif a tar dər piŋŋè akahər ana Mariya aka ŋgat zùkw tsìye. 22I dəba ŋa ya, mə̀kəs aaha aka siwe ba, wùsa aka val ika kəla ya lèlè, kàmala ana Musa a gwa ya ka, aka sle. Tə zla kəla ata, tə da dər a ga Mbulum batsàh ŋana a Yeruzalem, ti ɗe a dər a Mbulum. 23Aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i məpàlà àhəm Mbulum ka: "Mə̀kəs ana aka wa asləka kəla malkwara ŋa ya ka, ti ɗer a dər, aɗàbà gà ɓə̀za ata ka, gà biy Əbay Mbulum." 24I dəba ŋa ya, ta vəl dər ahər dukw masak ŋana məpàlà àhəm Əbay Mbulum a waya ya mbàŋa, dìte ka, tə ndza tsəɗaŋŋà lèlè. Ta vil a ka, gà maàdagur sula, kige tsà gà ɓə̀za huɗgùm sula. 25Ama wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Simiyun, mandzà ŋa i Yeruzalem i fata. Wele ata ka, ŋgwal mburma ndzer, a ge magə̀ɗa a Mbulum. A babawa wele ana a ta mbil a à gà Israyel a. Ŋgat ka, maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum i ba ŋgar. 26Mèzìte Mesife Mbulum ata na a gwaɗar: "Say ki ta mìt a ka, kàa ŋgat a mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ndzer a dzekwiŋ." 27Dìte i dəba ŋa ya, Mèzìte Mesife Mbulum a gasar ahər a ga Mbulum batsàh ŋa ata. A tə̀v ana gà tsir Yesuw nda màma ŋgar tə daha à ŋgat a fata ya, aà megè dukw ana məpàlà àhəm Mbulum a wiz a ka, 28Simiyun a zla aà tar Yesuw a, a tike aka ahər ŋgar. A ge dəraha kəkaàha a Mbulum. A gwaɗaraha: 29"Əbay Mbulum, dukw ana kà tsikiŋ akahər ata i sìda ya ka, aka ge ba kaɗə̀ŋ. Ama kinèhe ka, ìye ana mala megè ìmir yak a, i mìt a ka, zayya na gə̀zlə̀ŋ ga ya. 30Aɗàbà yàa ŋgat a mala məmbə̀là à mburma yak ata 31ku gwa, i vil a agəra gà mburma tserdze ya, nda are gà kuɗa. 32Aɗàbà ŋgat na tə̀v dzaydzay ŋa ana a ti ɗif a à vatwa yak a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, dìte na tì zlìb a à gà Israyel gà mburma yak, aɗàbà ana ŋgat i gwala tar a." 33Bazlam Simiyun ana a tsik aɗàbà Yesuw a ka, a ge aà gà tsir ŋgar nda màma ŋgar ka, kàmala sunwa ya. 34Simiyun a pise a tar àhəm, a gwaɗa a màma Yesuw: "Mbulum a zla kəla aaha ka, aà madzàwà à gà Israyel hinne aà mbulum a. Dìte aà mehitse à gà àsìŋ ŋa aà mbulum hinne asa. Ŋgat na a ɗif a à vatwa ndzer ŋa ya. Ama ka, gà mburma hinne ti ti niw a ŋgat. 35Kàmala taŋa ya, madzàlà gà gər gà mburma ata tèkeɗè ka, a pèt a a tə̀v dzaydzay ŋa ndərzayya lèlè. Mə̀kəs aaha, i yak ka, àrə̀v kəla yak ata a dwil a aà kər gə̀zlə̀ŋ a tur tur tur, kàmala akwa ana à gìs a lùŋguɗ a." 36Mə̀kəs duwa a riŋ i Yeruzalem, zləm ŋgar Hana, a màwa à guma Mbulum a mburma mbàŋa. Ŋgat ka, də̀m Fanuyel ana gwala gà Aser a. Ŋgat ka, aka mbə̀r mege màndawal. Aka ndza i zal ka, mive təsəla, à gər ana a da a zal nda daala ŋa ya. 37I dəba ŋa ya, zal ŋgar a mə̀t, a ndza i ga ŋgar madakwa ŋa haa mive ŋgar a ge dzìk tsàmàkə̀r gəra faɗ. A zàwa a ga Mbulum batsàh ŋa ata tsìdze. Ŋgat a riŋ a gewa meslire a Mbulum kə̀la pat, ku mege ndaàvə̀ɗ, ku mege ndaàpat tèkeɗè. A gewa ndə̀rà, a hamawa dər akaba a Mbulum mbàŋa. 38I tə̀v ana tar riŋ i fata ya ka, ŋgat tèkeɗè, a daha a tə̀v tar, a dzà ba aà mazàmbàɗà a Mbulum, a ger wusa hinne. Dìte i dəba ŋa ya, a dzà ba aà maɗàvà zləm a kəla ata a gà mburma ana tserdze ta bebe a wele ana Mbulum a ta mbil a dər à gà Yeruzalem a. 39Gà tsir Yesuw nda gà màma ŋgar tə ndə̀v à dukw ana tserdze məpàlà àhəm Əbay Mbulum a tsik a ka, ta mbə̀ɗ gər à Yesuw aka àhə̀ɗ Galile a kwite tar Nazaret. 40Alə̀ka kəla ata a gəl ba, a sime. A tsàh lèlè, Mbulum a piser àhəm, a waya ŋgat. 41Gà tsir Yesuw nda màma ŋgar tə dawa a megìrìve Paska a Yeruzalem kə̀la viye. 42Alə̀ka Yesuw a ge mive kurwa gəra sula ka, tə da nda gà tsir ŋgar a megìrìve ata tserdze, kàmala ana gà tsir ŋgar tə dawa ya. 43Alə̀ka i dəba ŋa ya, megìrìve ata a ndə̀v ka, ta mbìɗ a gər a ma. Ama Yesuw ka, a mə̀tsa aà tar i Yeruzalem a. Gà tsir ŋgar nda màma ŋgar tàa sər aàba tsà. 44Ta gwa i tar ka, gà Yesuw tàa mbə̀r mede aka miɗ nda gà àsìŋ gà mburma mə̀r. Tə da wùrwas ka, tə dzà ba aà mayàhà ŋgat i lìwiŋ gà wùr tar a, nda gà masla tar a. 45Ama tàa ŋgat Yesuw ɓàv tsà. Ta mbə̀ɗ gər a Yeruzalem asa, tə daha, ti yaha ŋgat i fata. 46Ama i huɗ mehine màkər a ka, tàa le ahər a riŋ mandzà ŋa i ga Mbulum batsàh ŋa ata i fata. A riŋ i lìwiŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum gà Yahuda. Ŋgat a riŋ à dzè a zləm a medzeŋge tar ana ti dzeŋgewa ya. Dìte ŋgat tèkeɗè, a tsèm aà ter a bazlam ana a tsaraka ya. 47A ge aà gà mburma ata tserdze tə tsaraka bazlam ŋgar ata ya ka, kàmala sunwa ya. Aɗàbà dukw ana a tsik a ya ka, metsèhe iɗəm ka, hinne. 48Gà tsir ŋgar nda màma ŋgar ta ŋgatar ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya mbàŋa. Màma ŋgar a gwaɗar: "Aàla na kà ya ba à mə̀r kataya ya, kəla gà? Mə̀r nda tsir yak ka, màa ya ba aà mayàhà kər ka, hinne." 49Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Ki yehwim a ìye ana, aàmala? Wànà kà sərum tsìye ka, say i ndze a i ga tsir gà ya?" 50Ama tə tsaraka bazlam ata a tsik a tar kataya ya tsà. 51Dìte i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà tsir ŋgar ata ta mbə̀ɗ gər a kwite Nazaret. Tə daha a fata ka, Yesuw a gə̀sawa dukw ana ti tsikewar a lèlè. Màma ŋgar ìbam, a tikewa gà dukw ana a gewa ya, a gər ŋgar lèlè asa. 52I dəba ŋa ya, Yesuw a sə̀kàh à magə̀là ba, dìte a ŋgat metsèhe a gər lèlè asa mbàŋa. A gewa dukw ana a tsàhən aà gà Mbulum nda gà mburma ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\