LUKA 20

1A pat duwa ka, Yesuw a riŋ a dzeŋge a guma ŋgar i ga Mbulum batsàh ŋana. A tsik a ter a bazlam ŋgwal ŋana. I tə̀v ana a riŋ a tsik a ya ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, tə daha a tə̀v ŋgar, 2tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Tsik a mə̀r kwaŋ. Ki ge a duwa kàmala taŋa ya ana, nda ndzə̀ɗa weke? Weke na a slərra kər, a vəlak ndzə̀ɗa ŋa dze ya?" 3Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye tèkeɗè, i wiz aà kurum a duwa ilik mbàŋa te. Tsikwimiŋ dukw ilik. 4Weke na a slərra Yuhana aà metsìlwìɓè à mburma a yam a? Wànà Mbulum a, na a slər ahər ŋgat a, tsə̀na, mburma ya?" 5I dəba ŋa ya, gà mburma ata tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar, ta gwaɗaba: "Na ku gwaɗakwar kinèhe ka: 'Mbulum na a slər ahər ŋgat a' ka, a gweɗekwe a: 'Dìte aàla na kə̀ gə̀sum bazlam ŋgar tsìye?' 6Ama na ku gwaɗakwar asa: 'Gà mburma na tə slər ahər ŋgat a' ka, a ge a ba tsà asa. Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma ɗa i màgə̀r kwa hinne tə dzala Yuhana ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer, ta kelewe a kwa nda kur." 7Gə̀rəŋ gə̀rəŋ a mà a tar dər. I dəba ŋa ya, ta gwaɗar aaka: "Mì sər tsà." 8Yesuw a gwaɗa a tar: "Yawwa, ìye tèkeɗè ka, i tsik a kurum a wùr ana a slərra ìye, a viliŋ ndzə̀ɗa aà megèyè gà dukw aaha tserdze ya ɓàv tsà mbèete." 9I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar ndaka bazlam minew a gà mburma ata. A gwaɗa a tar: "Wele duwa a sàs gùvàh. A dzava aɗəm dìzl ɗaf hinne. I dəba ŋa ya, wele ata a da a kwite ŋa a tə̀v ŋa, a ndze a riŋ hinne. Gùvàh dìzl ɗaf ŋgar ata à mìtehiŋa. A dzà aɗəm gà mburma aà məfə̀rà ahər, dìte àlə̀ka ta vəlar dukw gùvàh ŋgar ìŋgal na aka màra ya. 10Tits a tə̀v ana dìzl ɗaf ata a nàh a ka, wele ata a sləraha mburma a tə̀v gà ɓə̀zla megè ìmir ŋa, dìte ka, tə̀ dzàraha dukw gùvàh ŋgar ata kuɗa. Alə̀ka wele ata a daha, ta ŋgatar tsàra ka, ta gə̀zl lehhè lèlè. Tə dalawa ŋgat, a mbə̀ɗ gər a ma, ze ahər sìkwèɗ, duwa ihər tsà. 11I dəba ŋa ya asa, mala dìzl ɗaf ata a sləraha mìsle ŋgìɗ. Alə̀ka wele ata a daha, ta ŋgatar kataya asa ka, ta ger matawak, ta gə̀zl ŋgat, tə dalawa ŋgat mbàŋa. 12Ama mala dìzl ɗaf ata a sləraha mìsle ŋgìɗ məmàkər ŋa asa. Wele ata a daha i ŋgar ka, ta gayar mbəlak hinne, dìte tə dalawa sarra mbàŋa asa. 13Alə̀ka i dəba ŋa ya, mala dìzl ɗaf ata a dzala, a gwa: 'Dìte i ge a ana, meme na kinèhe ya? Ŋgùlùm i slirehe a kəla gà aaha mandərkwasla ŋa ya asa dzekwiŋ. Bə̀la ŋgat ka, tà gìser a zìrìwe te ya.' 14Alə̀ka kəla ata a daha a tə̀v gà mburma ata, ta ŋgatar tsàra ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: 'Naha ka, kəla ana dìzl ɗaf aaha a ta mitser a mbà ya. Kə̀ɗakwa iɗəm a, dìte dìzl ɗaf aaha ma ne biy kwa.' 15Tə daha, tə lamayarra i fata ya tsihtsih, dìte tə daha, ta kə̀ɗ ŋgat fit a bìye." I dəba ŋa ya kuɗa, Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Dìte na kataya dze ana, mala dìzl ɗaf aaha a ge a ana, meme na nda gà mburma ata ya, na àlə̀ka aka tə̀v ana aka daha ya?" 16Ama a gwaɗa a tar: "A dehe a ka, a bets a iɗəm gà ɓə̀zla megè ìmir dìzl ɗaf ŋgar ata ya fit, dìte à dzè aɗəm a gà mìsle ŋgìɗ awiya ŋa asa." Ama gà mburma ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗar aaka: "Gà dukw ata tserdze ya ka, a ge a ba dìydìy tsìdze." 17Yesuw a tsaraka bazlam tar ata kataya ka, a fə̀r aà tar, a gwaɗa a tar: "Dzalum aka dukw ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità ya, a gwa dze ana, meme? Aɗàbà a gwa ka: 'Kur ata gà ɓə̀zla mazlàzlà ga tə zla, ti yà iɗəm a dala ya ka, tsàatsà ŋgwal kur te ìbam. Na a ne madəŋ kur ìvaɗ ka, taŋa.' 18Wùr ana aka də̀ɗ aka kur ata ya ka, ŋgə̀slàf à sès a ikaba ŋgat a fit. Ama na kur ata aka də̀ɗ aka wùra ka, a ŋgesl a ŋgat slìrets slìrets asa mbàŋa." 19I fata ya tsàra ka, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa, tə daha, ti yaha vatwa aà magə̀sà Yesuw, aɗàbà tə sər ka, a fàfəl ndaka bazlam minew ata ka, agəra tar. Ama magə̀ɗa gà mburma ana mayàhà ba gər ŋa i tə̀v Yesuw a, a ge a tar. 20I dəba ŋa ya, tə dzà ba aà mayàhà manə̀sà bazlam i tə̀v Yesuw a. Tə slər gà ɓə̀zla məbànàra bazlam aà mburma i gər a, a tə̀v ŋgar. Gà mburma ata ka, ta ge àba kàmala ana tar ka, gà ɓə̀zla ndzer ŋa ya. Dìte ka, tà gə̀saraha àhəm aà are, nda mewìzè ahər duwa. A sàs a tar məvə̀là ŋgat ahər mala sik ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. 21Tə daha, ta wiz ahər bazlam, ta gwaɗar: "Əbay, mì sər kər ka, mala ndzer ŋa. Ki ge a magə̀ɗa a dukw ana gà mburma ti dzele a ya tsà. Ku mege tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ mburma tèkeɗè, àma kər ihər ki ɗif a à vatwa Mbulum ka, nda ndzer ŋa. 22Aɗàbà taŋa, tsik a mə̀r məpàlà àhəm Mbulum kwa kwaŋ, dze ana, wànà aka vəl vatwa aà madzà hàdam a batsàh ə̀bay gà Ruma ana a kwere a kwa ya, tsə̀na, aka vəl tsìye?" 23Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. A gwaɗa a tar: 24"Pètwimiŋ à kur siŋgwè kwaŋ." Gà mburma ata tə daha, ta pàtar dər. A gwaɗa a tar: "Naha dze ana, foto weke, na ika siŋgwè aaha nda gà zləm ŋgar a?" Ta gwaɗar aaka: "Biy batsàh ə̀bay gà Ruma ata ndeɗiŋa ya." 25Yesuw a gwaɗa a tar: "Yawwa, dukw ana biy batsàh ə̀bay gà Ruma ya ka, vəlumar dukw ŋgar. Ama dukw ana biy Mbulum a ka, vəlum taŋa a Mbulum mbàŋa." 26Tə sàmata ka, ti sle aà meŋgete a bakal i tə̀v ŋgar a tsà, agəra bazlam ata a tsik a tar ika miɗ mburma tserdze ya. Aɗàbà bazlam ana a tsik a tar a ka, a zà biy tar ana tə dzala i gər tar a fit. Ta gə̀s mifèfiler aaka asa tsà. 27I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà Saduki duwa tə dara a tə̀v Yesuw a, aà mewìzè ihər bazlam a. Ama tar ka, gà mburma ana ta gwa ka, gà məmə̀ta ti sle aà mimbilere a i bìye ya asa tsìye. Tə daha, 28ta gwaɗar: "Əbay mə̀r, Musa a gwa i tə̀v məpàlà àhəm Mbulum a ka: 'Na wùr ana a riŋ nda gà daala ihər, aka mə̀t ze mewe ahər kəla ka, dàmər ŋgar ma zla daala ata madakwa ŋa. Dìte ta wa kəla. Kəla ata mə̀ mà à gwala tsir ŋgar a bəra.' 29Aɗàbà gà wele duwa a riŋ nda gà dàmər ŋgar təsəla ka, malkwara ŋana a zla daala. Alə̀ka wele ata a mə̀t ka, ze mewe ahər kəla. 30Mimbe gər ŋgar a zàzə̀ɗ à mə̀kəs ata madakwa ŋa ya. Alə̀ka wele ata ìbam, a mə̀t ka, ze mewe ahər kəla mbàŋa. 31Məmàkər ŋana a zàzə̀ɗ dər asa. Alə̀ka a mə̀t mbàŋa asa ka, ze mewe ahər kəla asa. Kàmala taŋa ya, tar ata təsəla ya, tə zazaɗa à madakwa mə̀kəs ata tserdze ka, ta mata fit ze maŋgàtà ahər kəla. 32I dəba ŋa ya, mə̀kəs ata tèkeɗè, a mə̀t asa mbàŋa. 33Taŋa dze ana, àlə̀ka i tə̀v ana gà məmə̀ta ata ta mbilere a i bìye ya ana, mə̀kəs ata a ne a ana, biy weke ilik a? Aɗàbà gà mburma ata nda gà dàmər təsəla ya ka, tàa lama ahər fit a?" 34Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Bazlam mazlà mə̀kəs ka, biy gà mburma ana kinèhe ika gər àhə̀ɗ a. 35Ama gà mburma ana Mbulum a pala tar, ti ta mbilere a i bìye ya, dìte ti ti ndze a ika gər àhə̀ɗ ana awiya ŋa a dere a ika miɗ a ka, ti dzele a bazlam mazlà ba nda gà mə̀kəs tsà. 36Aɗàbà tar ka, ta mete a asa tsà. Ti ndze a ka, kàmala gà gawla Mbulum a. Tàa ne gà ɓə̀za Mbulum, aɗàbà tàa mbəlara i məmə̀ta ya aka ndə̀v. 37Ama kà sərakwa dər, gà məmə̀ta ta mbilere a i bìye ya ka, aà bazlam Musa ana a tsik akahər ata ya. I huɗ bazlam ana a mà dər, meme na Mbulum a fàfəlarra i huɗ bàgùr adak ana dzaydzay ŋa ya. A ɗe dər, a gwa: Mbulum Abəraham, Mbulum Izak, Mbulum Yakuba. 38A tsik taŋa ka, a gà mburma ana tar riŋ ti ndze a aà bəra hiywe ya, ku mege tàa mata tèkeɗè ya. Aɗàbà Mbulum ka, biy gà mburma ana tar riŋ ti ndze a aà bəra hiywe ya, tsə̀ka, biy gà məmə̀ta tsà. Aɗàbà gà mburma ŋgar tserdze ti ndze a aà bəra hiywe ika miɗ ŋgar ka, agəra ŋgat." 39Gà àsìŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ana a riŋ i fata ya, tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar aaka: "Kataya, kàa tsik ka, lèlè ndzer Əbay." 40I dəba ŋa ya, ku weke aka wiz ahər duwa ilik asa tsà, ta ge magə̀ɗa. 41Yesuw a gwaɗa a tar i dəba bazlam ŋgar ata ya asa: "Meme na ta gweɗe a, Kiristi ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ka, gwala Davit asa ya? 42Aɗàbà Davit nda gər ŋgar a gwa i wàkità dìmis mazàmbàɗà à Mbulum a ìvaɗ ka: 'Mbulum a gwaɗa a Batsàh ga ŋa: Ndza aka tsèke ahər mezime gà, 43haa a tə̀v ana yàa dzà gà ɓə̀zla gùvəl yak aà huɗ sik yak dzekwiŋ a.' 44Ama Davit ka, a zalar 'Batsàh ga ŋa' seyiŋ ka, dìte meme na ta gweɗe a ka, kəla ŋgar asa ya?" 45I tə̀v ana gà mburma ata tserdze ya, tar riŋ i tə̀v Yesuw, tì dzè a zləm a guma ŋgar a ka, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: 46"Gwim metsèhe nda tə̀v gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum. Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ iɗəm, tì sìweye a nda gà andiw zùbəl ŋa ka, ta waya məpàtà dər à ba tar aka miɗ mburma ɗekɗek. Gwim metsèhe nda tə̀v gà taŋa a sàs a tar ka, ta ge a tar wusa i lìwiŋ mburma ka, say nda mazàmbàɗà à tar ɗekɗek a. Tàa da a gà ga mahàmà a Mbulum ka, ti yahawa i tar ka, say tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya, aà mendze dər aka miɗ mburma, dìte ka, mburma ta fə̀r aà tar lèlè. Tàa ndze a tə̀v mazə̀mà ɗaf a lìwiŋ mburma tèkeɗè, say ti yehe a ka, tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya asa mbàŋa. 47Tì ndzìk a gà duwa aà gà madakwa gà mə̀kəs a, nda hàram. Dìte ta heme a a Mbulum ika miɗ mburma kuɗa ka, vìrìɗìɗɗe, kərgà tar ka, gà ŋgwal ŋa, tsàatsà pàrsa. Gà taŋa ka, sèriyè tar a ta ge a ka, mawùràba ŋa ndeyndey na i tə̀v Mbulum a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\